STOCKMANNS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE SAMTLIGA AKTIER I LINDEX - VARUMÄRKESVILLKOR

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") offentliggjorde den 1 oktober 2007 ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående aktier i AB Lindex (publ) ("Lindex"). Enligt villkoren för Erbjudandet är fullföljande av Erbjudandet bland annat villkorat av att Lindex genom slutlig registrering hos den relevanta registreringsmyndigheten har erhållit rätten till varumärket "LINDEX" på den ryska marknaden. Stockmann har blivit varse om att varumärket "LINDEX" nu har registrerats i Ryssland. Ovan nämnda villkor för fullföljande av Erbjudandet har således uppfyllts.

Fullföljande av Erbjudandet är alltjämt föremål för uppfyllande av de övriga villkor som anges i det pressmeddelande som offentliggjordes den 1 oktober 2007, innefattande godkännande från konkurrensmyndigheter. Den finska konkurrensmyndigheten har genom beslut den 22 oktober 2007 godkänt förvärvet enligt Erbjudandet. Övriga godkännanden som erfordras för fullföljande av Erbjudandet förväntas beviljas senast i november 2007.

Såsom tidigare offentliggjorts kommer erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet att offentliggöras den 26 oktober 2007 och anmälningsperioden kommer att påbörjas den 29 oktober 2007 och avslutas den 30 november 2007.

Helsingfors, 24 oktober 2007

STOCKMANN OYJ ABP

Hannu Penttilä Verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Detta meddelande är inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till personer i dessa jurisdiktioner eller annars till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som erfordras enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller en inbjudan att avyttra några finansiella instrument. Som ovan nämnts avser Stockmann offentliggöra erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet den 26 oktober 2007. Investerare uppmanas att läsa dylikt dokument när det blir tillgängligt eftersom det kommer att innehålla viktig information om Erbjudandet.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser finansiella instrument utgivna av Lindex och svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Det är viktigt att amerikanska aktieägare förstår att Erbjudandet är underkastat svenska lagar och regler för informationsgivning och offentliga uppköpserbjudanden, vilka kan skilja sig från de regler som tillämpas i Förenta Staterna. Stockmann kommer att agera i enlighet med Regulation 14e i U.S. Securities Exchange Act från 1934, med tillägg ("Exchange Act"), i den utsträckning denna är tillämplig. Stockmann avser dock att behandla Erbjudandet som ett Erbjudande på vilket det så kallade Tier II-undantaget som omnämns i Rule 14d-1 (d) i Exchange Act är tillämpligt.

Tillbaka