STÖD FÖR ERBJUDANDET AV AKTIEÄGARE I LINDEX SAMT OÅTERKALLELIGA ÅTAGANDEN ATT ACCEPTERA ERBJUDANDET AVSEENDE AKTIER I LINDEX

Aktieägare i Lindex som representerar cirka 24 procent av det totala antalet emitterade och utestående aktier i Lindex har, utöver att tillsammans med vissa andra aktieägare i Lindex redan ha uttryckt sitt stöd för Stockmanns offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Lindex ("Erbjudandet") i enlighet med offentliggörande den 1 oktober 2007, ingått i oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet genom att avyttra sina aktier i Lindex till Stockmann. Åtagandet kan återkallas för det fall att en tredje part offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Lindex mot ett vederlag som är högre än vederlaget i Erbjudandet.

Övriga aktieägare i Lindex som har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet representerar cirka 20 procent av det totala antalet emitterade och utestående aktier i Lindex. Erbjudandet stöds således för tillfället av totalt cirka 44 procent av aktieägarna i Lindex.

STOCKMANN OYJ ABP

Hannu Penttilä Verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka