STOCKMANN OFFENTLIGGÖR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE AKTIERNA I LINDEX

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") och AB Lindex (publ) ("Lindex"), ett svensk bolag noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB ("Stockholmsbörsen"), har i dag ingått avtal enligt vilket Stockmann eller Stockmanns helägda dotterbolag, skall offentliggöra ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Lindex avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Lindex ("Erbjudandet").

OFFENTLIGGÖRANDET AV ERBJUDANDET ENLIGT DE SVENSKA TAKEOVER-REGLERNA BILÄGGS, BILAGA 1.

Stockmann erbjuder 116 kronor kontant per aktie i Lindex. Det totala värdet av Erbjudandet (baserat på totalt 68 750 000 utestående aktier i Lindex) uppgår till 7 975 miljoner kronor.

Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä kommenterar: "Stockmann och Lindex är två starka bolag på sina respektive hemmamarknader. Sammanslagningen kommer att skapa en utmärkt plattform för tillväxt främst i Ryssland och på andra öst-europeiska marknader där Stockmann redan har betydande närvaro med över 4 000 medarbetare i området."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Stockmann är ett finskt bolag noterat på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy med verksamhet inom detaljhandeln. Stockmann bedriver verksamhet i tre grenar: varuhus, Hobby Hall (specialiserade inom postorderförsäljning och e-handel) och Seppälä (modebutikskedja). Stockmann bedriver verksamhet i Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. År 2006 var koncernens bruttoomsättning 1 553 miljoner Euro och resultat före skatt 129 miljoner Euro.

Lindex är en av Nordeuropas största modekedjor med god lönsamhet och en stark marknadsposition på dess prioriterade marknader, särskilt i Sverige, Norge och Fin-land. Lindex befinner sig i en liknande strategisk position som Stockmann, eftersom den framtida tillväxten i de båda bolagen skall uppnås på nya marknader.

Det sammanslagna bolaget kommer att kunna dra fördel av Stockmanns starka posi-tion i Finland, Ryssland och Baltikum samt Lindex starka närvaro i Sverige, Norge och Finland. Stockmann kommer att fortsätta att implementera den strategi som tidigare kommunicerats till marknaden om snabb expansion i Ryssland och Östeuropa. Vida-re är det Stockmanns avsikt att även fortsättningsvis ha en aktieägarvänlig utdelnings-strategi som överensstämmer med vad som tidigare kommunicerats till marknaden. Stockmann uppskattar att resultatet per aktie för räkenskapsåret som slutar 31 december 2008 kommer att påverkas positivt. Vidare uppskattar Stockmann att två tredjede-lar av omsättningen kommer inom en femårsperiod att härröra från andra länder än Finland.

Ett av huvudmålen för den nya koncernen kommer att vara att dra nytta av varumär-ket Lindex för att introducera Lindex produktsortiment och koncept på den ryska marknaden. Lindex varumärke och koncept är av central betydelse för den nya koncernens expansion. Investeringarna i Ryssland kommer att stärkas av Stockmanns exi-sterande verksamhet i Ryssland och möjliggör uppnående av betydande synergier. Lindex arbetar för närvarande med att förvärva immaterialrättigheter på nya marknader.

Stockmanns avsikt med Lindex är:

• Att ytterligare stärka Lindex marknadsposition på bolagets existerande mark-nader och att på dessa marknader dra fördel av god lönsamhet och starkt kassaflöde;

• att underlätta Lindex expansion i Ryssland och vissa utvalda östeuropeiska marknader. Genom Stockmanns långa erfarenhet av verksamhet på de ryska och baltiska marknaderna har Stockmann en ideal marknadsposition för att introducera och utveckla Lindex-konceptet i såväl Ryssland som på andra särskilt utvalda marknader. Flera initiativ har redan tagits för att åstadkomma tillväxt i de utvalda geografiska områdena. Lindex öppnade sin första butik i Tjeckien under hösten 2007. Stockmann kommer att introducera Seppäläkonceptet i Ukraina under 2008 och utforskar för närvarande möjligheterna till att introducera andra detaljhandelskoncept på den ukrainska marknaden; och

• att uppnå kostnadsbesparingar genom rationalisering av verksamheten och implementering av så kallad best practice inom Stockmannkoncernen. Kostnadssynergier kan särskilt uppnås vid expansion på nya marknadsområden genom samordning av administrativa funktioner och stordriftsfördelar vid inköp och logistik.

Den nya koncernen

Sammanslagningen av Stockmann och Lindex kommer att skapa ett ledande nordeu-ropeiskt detaljhandelsföretag med en stark och växande närvaro i Ryssland, Baltikum och Östeuropa.

Under den senaste tolvmånadersperioden för vilken finansiell rapportering har skett, hade den nya koncernen pro forma en bruttoomsättning om 2 229 miljoner Euro och ett rörelseresultat om 153 miljoner Euro (fotnot 1).

Per den 31 augusti 2007 hade den nya koncernen på pro forma-basis 583 butiker, varav 211 i Finland, 193 i Sverige, 87 i Norge, 49 i Ryssland, 42 i Baltikum och en butik i Tjeckien (fotnot 2).

Den nya koncernen kommer att ha cirka 14 000 anställda.

Beskrivning av Lindex

Lindex är en av Nordeuropas största modekedjor med över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Lindex produktområden är damunder-kläder, damkonfektion, barnkonfektion och kosmetik. Lindex nettoomsättning var under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2007, 5 275 miljoner kronor och rörelseresultatet 475 miljoner kronor.

Finansiell information i sammandrag för Lindexkoncernen (miljoner kronor)

12 månader, 1 sep-31 aug2004/052005/062006/07
Försäljning, netto5 2025 2125 275
Rörelseresultat417598475*
Resultat efter finansiella poster417600461*
31 augusti200520062007
Summa tillgångar1 9181 6031 815
Eget kapital1 032667617
Räntebärande skulder, netto-37443162
Rörelsemarginal %8.0%11.5%9.0%
Soliditet %53.8%41.6%34.0%
Avkastning på sysselsatt kapital %42.8%64.8%
* Inklusive en avsättning om 91 miljoner kronor för nedläggningskostnader av Lindex verksamhet i Tyskland.

Erbjudandet i sammandrag

Aktieägare i Lindex som innehar aktier motsvarande cirka 34 procent har uttalat sitt stöd för Erbjudandet. Styrelsen i Lindex har denna dag beslutat att rekommendera aktieägarna i Lindex att överlåta sina Lindexaktier till Stockmann i enlighet med villkoren och anvisningarna för Erbjudandet.

Stockmann har säkrat tillgängliga medel för att finansiera hela det kontanta vederlaget i Erbjudandet i enlighet med ett låneavtal med vissa banker. För att refinansiera delar av den lånefinansiering som upptagits för att finansiera Erbjudandet överväger styrelsen i Stockmann att vidta åtgärder för att öka det egna kapitalet och därigenom kunna bibehålla Stockmanns soliditet på en nivå om 40-50 procent. Anmälningsperioden beräknas påbörjas den 29 oktober 2007 och avslutas den 30 november 2007. Fullföljande av Erbjudandet är föremål för uppfyllande eller frånfallande av vissa sedvanliga villkor. Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet och instruktioner om hur Erbjudandet kan accepteras kommer att återfinnas i den erbjudandehandling som offentliggörs med anledning av Erbjudandet omkring den 26 oktober 2007.

Summa Capital är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Stockmann vad avser både svensk och finsk rätt i samband med Erbjudandet.

Helsingfors, 1 oktober 2007

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä Verkställande direktör

Presskonferens

Med anledning av Erbjudandet kommer en presskonferens på finska att hållas på Radisson SAS Royal Hotel, Runebergsgatan 2 i Helsingfors, den 1 oktober 2007 klockan 10.00 finsk tid (GMT+2) och en presskonferens och webbsändning på engelska kommer att äga rum på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm, klockan 13.00 svensk tid (GMT+1).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Hannu Penttilä, Verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801 Heikki Väänänen, Vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen, tel. +358 9 121 3351, eller Pekka Vähähyyppä, Ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5230

Detta pressmeddelande är inte och får inte, varken i sin helhet eller delar därav, distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet omfattar inte personer i sådana jurisdiktioner eller någon annanstans där deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare erbjudanden, registrering eller andra åtgärder utöver sådana som krävs enligt svensk lag.

FOTNOTER

1. Stockmanns redovisning avseende perioden 1 juli 2006 till 30 juni 2007 och Lindex bokslut avseende räkenskapsåret 1 september 2006 till 31 augusti 2007. Lindex nettoomsättning beräknas på rapporterade intäkter med tillägg för upp-skattad moms. Lindex rörelseresultat är justerat för en avsättning om 91 miljoner kronor för nedläggningskostnader av Lindex verksamhet i Tyskland. Växel-kurs EUR/SEK om 9,3.

2. Öppnades 20 september 2007.

BILAGA 1

Detta pressmeddelande är inte och får inte, varken i sin helhet eller delar därav, distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet omfattar inte personer i sådana jurisdiktioner eller någon annanstans där deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare erbjudanden, registrering eller andra åtgärder utöver sådana som krävs enligt svensk lag.

STOCKMANN PRESSMEDDELANDE 1 oktober 2007 klockan 8.55

STOCKMANN OFFENTLIGGÖR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE AKTIERNA I LINDEX

Sammanfattning

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") och AB Lindex (publ) ("Lindex"), ett svensk bolag noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB ("Stockholmsbörsen"), har i dag ingått avtal enligt vilket Stockmann eller Stockmanns helägda dotterbolag, skall offentliggöra ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Lindex avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Lindex ("Erbjudandet").

_ Stockmann erbjuder 116 kronor kontant per aktie i Lindex (fotnot 1).

_ Erbjudandet innebär en premie om 31 procent baserat på Lindexaktiens genom-snittliga sista betalkurs på OMX under de tre månaderna närmast föregående of-fentliggörandet av det fortfarande utestående erbjudandet från KappAhl AB (publ) ("KappAhl") och 9 procent baserat på Lindexaktiens sista betalkurs den 28 sep-tember 2007, vilket var den sista handelsdagen närmast föregående offentliggörandet av Erbjudandet.

_ Samgåendet mellan Stockmann och Lindex kommer att skapa ett ledande Nordeu-ropeiskt detaljhandelsföretag med en stark och växande närvaro i Ryssland, Baltikum och Östeuropa.

_ Under den senaste tolvmånadersperioden för vilken finansiell rapportering har skett, hade den nya koncernen pro forma en bruttoomsättning om 2 229 miljoner Euro och ett rörelseresultat om 153 miljoner Euro (fotnot 2).

_ Stockmann kommer att fortsätta att genomdriva den strategi som tidigare kommu-nicerats till marknaden om snabb expansion i Ryssland och Östeuropa och Stockmann planerar att introducera och utveckla Lindexkonceptet i Ryssland och vissa andra utvalda östeuropeiska marknader.

_ Stockmann uppskattar att vinsten per aktie för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2008 kommer att påverkas positivt.

_ Med anledning av Erbjudandet kommer en presskonferens på finska att äga rum på Radisson SAS Royal Hotel, Runebergsgatan 2 i Helsingfors, den 1 oktober 2007 klockan 10.00 finsk tid (GMT+2) och en presskonferens och webbsändning på engelska kommer att äga rum på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm, klockan 13.00 svensk tid (GMT+1).

Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä kommenterar: "Stockmann och Lindex är två starka bolag på sina respektive hemmamarknader. Sammanslagningen kommer att skapa en utmärkt plattform för tillväxt främst i Ryssland och på andra öst-europeiska marknader där Stockmann redan har betydande närvaro med över 4 000 medarbetare i området."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Stockmann är ett finskt bolag noterat på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy med verksamhet inom detaljhandeln. Stockmann bedriver verksamhet i tre grenar: varuhus, Hobby Hall (specialiserade inom postorderförsäljning och e-handel) och Seppälä (modebutikskedja). Stockmann bedriver verksamhet i Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. År 2006 var koncernens bruttoomsättning 1 553 miljoner Euro och resultat före skatt 129 miljoner Euro.

Lindex är en av Nordeuropas största modekedjor med god lönsamhet och en stark marknadsposition på dess prioriterade marknader, särskilt i Sverige, Norge och Finland. Lindex befinner sig i en liknande strategisk position som Stockmann, eftersom den framtida tillväxten i de båda bolagen skall uppnås på nya marknader.

Den nya koncernen kommer att kunna dra fördel av Stockmanns starka position i Finland, Ryssland och Baltikum och Lindex starka närvaro i Sverige, Norge och Finland. Stockmann kommer att fortsätta att implementera den strategi som tidigare kommunicerats till marknaden om snabb expansion i Ryssland och Östeuropa. Vidare är det Stockmanns avsikt att även fortsättningsvis ha en aktieägarvänlig utdelningsstrategi som överensstämmer med vad som tidigare kommunicerats till marknaden. Stockmann uppskattar att resultatet per aktie för räkenskapsåret som slutar 31 decem-ber 2008 kommer att påverkas positivt. Vidare uppskattar Stockmann att två tredjedelar av försäljningen kommer inom en femårsperiod att härröra från andra länder än Finland.

Ett av huvudmålen för den nya koncernen kommer att vara att dra nytta av varumärket Lindex för att introducera Lindex produktsortiment och koncept på den ryska marknaden. Lindex varumärke och koncept är av central betydelse för den nya koncernens expansion. Investeringarna i Ryssland kommer att stärkas av Stockmanns existerande verksamhet i Ryssland och möjliggör uppnående av betydande synergier. Lindex arbetar för närvarande med att förvärva immaterialrättigheter på nya marknader.

Stockmanns avsikt med Lindex är:

• att ytterligare stärka Lindex marknadsposition på bolagets existerande mark-nader och att på dessa marknader dra fördel av god lönsamhet och starkt kassaflöde.

• att underlätta Lindex expansion i Ryssland och vissa utvalda östeuropeiska marknader. Genom Stockmanns långa erfarenheter av verksamhet på de ryska och baltiska marknaderna har Stockmann en ideal marknadsposition för att introducera och utveckla Lindexkonceptet i såväl Ryssland som på andra särskilt utvalda marknader. Flera initiativ har redan tagits för att åstadkomma tillväxt i de utvalda geografiska områdena. Lindex öppnade sin första butik i Tjeckien under hösten 2007. Stockmann kommer att introducera Seppäläkonceptet i Ukraina under 2008 och utforskar för närvarande möjligheterna till att introducera andra detaljhandelskoncept på den ukrainska marknaden.

• att uppnå kostnadsbesparingar genom rationalisering av verksamheten och implementering av så kallad best practice inom Stockmannkoncernen. Kost-nadssynergier kan särskilt uppnås vid expansion på nya marknadsområden genom samordning av administrativa funktioner och stordriftsfördelar vid inköp och logistik.

Sammanslagningen av Stockmann och Lindex kommer att skapa ett ledande nordeu-ropeiskt detaljhandelsföretag med en stark och växande närvaro i Ryssland, Baltikum och Östeuropa.

Beskrivning av Lindex

Lindex är en av Nordeuropas största modekedjor med över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Lindex produktområden är damunder-kläder, damkonfektion, barnkonfektion och kosmetik. Lindex nettoomsättning var un-der räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2007, 5 275 miljoner kronor och rörel-seresultatet 475 miljoner kronor.

Erbjudandet

För varje aktie i Lindex erbjuder Stockmann eller Stockmanns helägda dotterbolag 116 kronor kontant ("Erbjudandepriset"). Erbjudandepriset kan komma att justeras för det fall att Lindex genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till dess aktieägare innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet.

Courtage utgår ej i samband med redovisning av vederlaget för de av Stockmann för-värvade Lindexaktierna.

Erbjudandet innebär:

_ en premie om 31 procent baserat på Lindexaktiens genomsnittliga sista betal-kurs om 88,6 kronor under de tre senaste månaderna närmast föregående offentliggörandet av det fortfarande utestående erbjudandet från KappAhl; samt

_ en premie om 9 procent baserat på Lindexaktiens sista betalkurs om 106,50 kronor den 28 september 2007, vilket var den sista handelsdagen närmast föregående offentliggörandet av Erbjudandet.

Det totala värdet av Erbjudandet (baserat på totalt 68 750 000 utestående aktier i Lindex) uppgår till 7 975 miljoner kronor.

Stockmann äger eller kontrollerar för närvarande inga aktier i Lindex.

Stockmann har mottagit en bekräftelse från styrelsen i Lindex om att inga optioner har tecknats av Lindex ledande befattningshavare i det aktiebaserade incitamentspro-grammet i Lindex.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Stockmann blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Lindex, beräknat efter full utspädning;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Lindex på villkor som för Lindex aktieägare är mer förmånliga än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

3. att samtliga för Erbjudandet, förvärvet av Lindex samt genomförandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter, innefattande konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Stockmann acceptabla villkor;

4. att Stockmann, med undantag för vad som tidigare har offentliggjorts av Lindex eller skriftligen kommunicerats till Stockmann före dagen för offentliggörande av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Lindex eller på annat sätt tillhandahållits Stockmann är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offent- liggjorts av Lindex inte har blivit offentliggjord;

5. att varken Erbjudandet, förvärvet av Lindex eller dess genomförande helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, innefattande åtgärd av tredje man, som föreligger eller skäligen kan förutses inträffa, som ligger utanför Stockmanns kontroll och som Stockmann skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;

6. att Lindex genom slutlig registrering hos den relevanta registreringsmyndigheten har förvärvat rätten till varumärket "LINDEX" på den ryska marknaden;

7. att ingen omständighet, som Stockmann inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat, eller som skäligen kan förutses inträffa, som väsentligt negativt påverkar, eller skäligen kan förutses väsentligt negativt påverka, Lindex försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar;

8. att Lindex inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förut-sättningarna för Erbjudandet eller dess genomförande; samt

9. att utbetalning sker i enlighet med av Stockmanns långivare lämnade kreditlöften.

Stockmann förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något, eller samtliga av ovanstående villkor, helt eller delvis inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 3 till 9 ovan kommer emellertid ett återkallande av Er-bjudandet endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Stockmanns förvärv av aktier i Lindex.

Stockmann förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan, inklusive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansgrad.

Rekommendation från styrelsen i Lindex

Styrelsen i Lindex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Lindex att acceptera Erbjudandet. Styrelsen i Lindex har erhållit värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Handelsbanken Capital Markets, enligt vilket det erbjudna vederlaget i bankens mening och med de antaganden och förutsättningar som görs i värderingsutlåtandet är ur ett finansiellt perspektiv skäligt för aktieägarna i Lindex.

Rekommendationen och värderingsutlåtandet kommer att biläggas erbjudandehand-lingen.

Transaktionsavtal mellan Stockmann och Lindex

Stockmann och Lindex har ingått ett transaktionsavtal med anledning av Erbjudandet ("Transaktionsavtalet"). Transaktionsavtalet innehåller bland annat sedvanliga be-stämmelser om samarbete avseende den erbjudandehandling som kommer att offentliggöras av Stockmann i samband med Erbjudandet samt registreringsåtgärder hos relevanta myndigheter, bestämmelser avseende förvaltningen av bolaget i enlighet med bolagets praxis och rutiner fram till Erbjudandets genomförande, rekommendation från styrelsen i Lindex avseende Erbjudandet samt bestämmelser om åtaganden att inte söka alternativa budgivare samt därtill relaterade bestämmelser. Med avsikt att inte försvåra Erbjudandet har Lindex åtagit sig att rådgöra med Stockmann avseende genomförandet av den så kallade rekapitalisering som offentliggjordes den 3 september 2007.

Transaktionsavtalet kommer att biläggas erbjudandehandlingen.

Stöd för Erbjudandet av aktieägare i Lindex

Aktieägare i Lindex som innehar aktier motsvarande cirka 34 procent har uttalat sitt stöd för Erbjudandet.

Due diligence

Efter godkännande från styrelsen i Lindex har Stockmann genomfört en begränsad due diligence-undersökning av visst material av operativ, finansiell och legal karaktär.

Finansiering av Erbjudandet

Stockmann har säkrat tillgängliga medel för att finansiera hela det kontanta vederlaget i Erbjudandet i enlighet med ett låneavtal ("Kreditavtalet") med Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank Finland Abp, OKO Bank Abp och Sampo Bank Abp som huvudarrangörer (eng. mandated lead arrangers), Helsingfors-filialen av Danske Bank A/S, Nordea Bank Finland Abp, OKO Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, såsom långivare (eng. original lenders), OKO Bank Abp som så kallad agent och Sampo Bank Abp såsom dokumentombud (eng. documentation agent). De medel som står till förfogande enligt Kreditavtalet kommer att tas i anspråk för att finansiera vederlaget i Erbjudandet, återbetala Lindex och dess dotterbolags existerande skulder, samt för att täcka transaktionskostnader samt användas för allmänna bolagsändamål.

Utbetalning i enlighet med Kreditavtalet är villkorad av att (i) aktieägarna i Lindex har accepterat Erbjudandet i sådan utsträckning att Stockmann blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Lindex samt att (ii) ingen förändring i kontrollen över Stockmann har inträffat.

Vidare är utbetalningen avhängig ett begränsat antal villkor som är sedvanliga vid finansiering av dylikt slag och som i praktiken kontrolleras av Stockmann. Sådana vill-kor inkluderar Stockmanns överlämnande av dokumentation utvisande Stockmanns behörighet och befogenhet att ingå Kreditavtalet. Vidare inkluderar villkoren utfästel- ser med avseende på Stockmanns och dess dotterbolags rättsliga status, lagenlighet och giltighet samt fullmakt och behörighet avseende finansieringsdokumentationen, uppfyllande av åtaganden att lämna säkerhet, förfoganden samt åtgärder som ökar skuldsättningen, i samtliga fall med avseende på Stockmann och dess dotterbolag utan hänsyn tagen till Lindex, och avsaknad av vissa specifika moment såsom insol-vensförfaranden avseende Stockmann eller dess dotterbolag. Efter fullföljande av Er- bjudandet kommer Stockmanns nettoskuld (eng. net interest bearing debt) att uppgå till cirka 900 miljoner Euro, motsvarande en soliditet om cirka 30 procent. För att refinansiera delar av den lånefinansiering som upptagits för att finansiera Erbjudandet överväger styrelsen i Stockmann att vidta åtgärder för att öka det egna kapitalet och därigenom kunna bibehålla Stockmanns soliditet på en nivå om 40-50 procent. Ledande befattningshavare och anställda

Det är Stockmanns avsikt att Lindex ledande befattningshavare kommer att fortsätta i sina nuvarande befattningar med målet att i samarbete med Stockmannkoncernens ledningsgrupp ytterligare förbättra lönsamheten och utveckla verksamheten på befint-liga och nya marknader.

Indikativ tidplan

Erbjudandehandling offentliggörs: 26 oktober 2007 Första dag för accept av Erbjudandet: 29 oktober 2007 Sista dag för accept av Erbjudandet: 30 november 2007 Påbörjande av redovisning av likvid: 5 december 2007

Alla datum är preliminära och kan komma att ändras. Stockmann förbehåller sig rät-ten till att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redo-visning av likvid.

Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att erforderliga godkännanden från konkurrensmyndigheter erhålls. Förutsatt att planenlig handläggning sker hos respektive myndighet, förväntas besked om godkännanden kunna erhållas senast un-der november månad 2007.

Tvångsinlösen och avnotering

Så snart som möjligt efter att Stockmann har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Lindex, beräknat efter full utspäd-ning, avser Stockmann att i enlighet med aktiebolagslagen begära tvångsinlösen för förvärv av resterande aktier i Lindex. I samband därmed avser Stockmann att verka för att Lindexaktien avnoteras från Stockholmsbörsen.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och Erbjudandet skall tolkas i enlighet här-med. Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive dess uttalanden rörande När-ingslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Stockmann, i enlighet med lagen om offentliga upp-köpserbjudanden, kontraktuellt åtagit sig gentemot STOCKHOLMSBÖRSEN att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som STOCKHOLMSBÖRSEN kan komma att fastställa vid överträdelser av Takeover-reglerna. Motsvarande åtagande görs gentemot aktieägarna i Lindex. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

Summa Capital är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Stockmann vad avser svensk och finsk rätt i samband med Erbjudandet.

Helsingfors, 1 oktober 2007 Stockmann Oyj Abp Hannu Penttilä Verkställande direktör

Presskonferens

Med anledning av Erbjudandet kommer en presskonferens på finska att äga rum i Radisson SAS Royal Hotel, Runebergsgatan 2 i Helsingfors, den 1 oktober 2007 klockan 10.00 finsk tid (GMT+2) och en presskonferens och webbsändning på engelska kommer att äga rum på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm, klock-an 13.00 svensk tid (GMT+1).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Hannu Penttilä, Verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801 Heikki Väänänen, Vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen, tel. +358 9 121 3351, eller Pekka Vähähyyppä, Ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5230

FOTNOTER

1. Detta belopp kommer att justeras för det fall att Lindex, innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet, genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till Lindex aktieägare.

2. Stockmanns redovisning avseende perioden 1 juli 2006 till 30 juni 2007 och Lin-dex bokslut avseende räkenskapsåret 1 september 2006 till 31 augusti 2007. Lindex nettoomsättning beräknas på rapporterade intäkter med tillägg för uppskattad moms. Lindex rörelseresultat är justerat för en avsättning om 91 miljoner kronor för nedläggningskostnader av Lindex verksamhet i Tyskland. Växelkurs EUR/SEK om 9,3.

BILAGA 2

Finansiell information i sammandrag för Lindex

Nedanstående information har offentliggjorts i Lindex rapport över fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2006/2007 publicerad den 14 september 2007.

Resultaträkning

Mkr 1 september 2006-31 augusti 2007 Nettoomsättning

Försäljning, netto5 275
Övriga rörelseintäkter62
Summa rörelsens intäkter5 337
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-2 154
Bruttoresultat3 183
Övriga externa kostnader-1 336
Personalkostnader-1 204
Av- och nedskrivningar av materiella och-168
immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat 475 Resulat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader-14
Resultat efter finansiella poster461
Skatter
Skatt på årets resultat-158
Årets resultat303
Balansräkning

Mkr31 augusti 2007
Immateriella anläggningstillgångar344
Materiella anläggningstillgångar335
Finansiella anläggningstillgångar51
Varulager739
Kundfordringar14
Övriga kortfristiga fordringar122
Likvida medel210
Summa tillgångar1 815
Eget kapital hänförligt till617
moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder och långfristiga 64 avsättningar Kortfristiga skulder och kortfristiga 1 134 avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och 1 815 skulder

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka