TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 har 14.3-1.4.2007 tecknats 220 709 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Bolagets styrelse godkände teckningarna vid sitt möte 26.4.2007. Aktiekapitalet höjdes med 441 418 euro på grund av teckningarna.

Aktiekapitalet är efter ovannämnda förhöjningar 112 187 224 euro och B- aktiernas totala antal är 31 529 369 st. A-aktiernas antal är 24 564 243. De nya aktierna är införda i handelsregistret 14.5.2007. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 15.5.2007.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 var det möjligt att sammanlagt teckna 2 500 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Med stöd av optionerna tecknades under teckningstiden sammanlagt 2 499 800 B-aktier. Efter utbetalad dividend för år 2006 var teckningspriset för aktier som tecknades med stöd av A-optioner 11,55 euro, för aktier som tecknades med stöd av B-optioner 12,55 euro och för aktier som tecknades med stöd av C-optioner 13,55 euro per aktie.

Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphörde 1.4.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka