TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 har 1.1-13.3.2007 tecknats 18 000 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 36 000 euro på grund av teckningarna.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kunde sammanlagt tecknas 2 500 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknades med stöd av A-optionerna hade teckningspriset 12,85 euro, aktier som tecknades med stöd av B- optioner hade teckningspriset 13,85 euro och aktier som tecknades med stöd av C-optioner hade teckningspriset 14,85 euro per aktie. Årligen utbetalade dividender avdrogs från teckningspriset. För år 2006 efter utbetalad dividend var teckningspriset för aktier som tecknades med stöd av A-optioner 11,55 euro, för aktier som tecknades med stöd av B-optioner 12,55 euro och för aktier som tecknades med stöd av C-optioner 13,55 euro per aktie. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphörde 1.4.2007.

Aktiekapitalet är efter ovannämnda förhöjningar 111 745 806 euro och B- aktiernas totala antal är 31 308 660 st. A-aktiernas antal är 24 564 243. De nya aktierna är införda i handelsregistret 10.4.2007. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 11.4.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka