STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2003

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.2.2004, kl. 12.00

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7,4 % och uppgick till 1 698,6 Me. Vinsten före extraordinära poster ökade med 7,9 % och uppgick till 74,0 Me. Varuhusgruppens och Seppälägruppens rörelsevinster nådde upp till samma goda nivå som året innan. Bilgruppen gjorde sitt bästa resultat någonsin. Hobby Hall-gruppens resultat blev mindre än året innan och uppvisade förlust. Resultatet per aktie förbättrades till 1,01 e ( 0,97 e). Styrelsen föreslår att i grunddividend för år 2003 utdelas 0,90 e och därtill en extra dividend om 0,45 e, dvs. sammanlagt 1,35 e/aktie.

Försäljningen ökade med 7,4 procent

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7,4 procent eller 116,3 miljoner euro och uppgick till 1 698,6 miljoner euro. Omsättningen ökade med 97,4 miljoner euro, dvs. 7,4 procent och uppgick till 1 412,7 miljoner euro. Omsättningen per affärsgrupp framgår av tabellen invid.

Resultatet förbättrades

Koncernens försäljningsbidrag för affärsverksamheten var 457,5 miljoner euro, dvs. 18,6 miljoner euro större än året innan (438,9 miljoner euro) och 32,4 procent av omsättningen (33,4 procent). Det relativa försäljningsbidraget för affärsverksamheten sjönk med 1,0 procentenheter som en följd av en kraftig ökning av bilgruppens försäljning och en nedgång av Hobby Hall-gruppens relativa försäljningsbidrag. Rörelsekostnaderna ökade med 21,4 miljoner euro och avskrivningarna minskade med 0,1 miljoner euro.

Rörelsevinsten ökade med 3,9 miljoner euro och uppgick till 65,7 miljoner euro. Rörelsevinsten var 4,7 procent av omsättningen, dvs. samma som året innan.

Övriga rörelseintäkter bestod till största delen av försäljningsvinst från försäljning av fastigheter och goodwillersättning som härrörde från avyttring av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer. Dessa uppgick till 15,4 miljoner euro då de året innan var 8,8 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,6 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 8,3 miljoner euro.

Vinsten före extraordinära poster ökade med 5,4 miljoner euro och uppgick till 74,0 miljoner euro. Eftersom extraordinära poster saknades var vinsten före skatt lika stor.

De direkta skatterna ökade med 3,4 miljoner euro och uppgick till 22,3 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 51,7 miljoner euro, jämfört med 49,7 miljoner euro föregående år.

Resultatet per aktie ökade med 0,04 euro och var 1,01 euro. Året innan var det 0,97 euro. Resultatet per aktie utspätt med inverkan av optionerna var 1,00 euro (0,97 euro).

Det sysselsatta kapitalet ökade och uppgick till 611,9 miljoner euro (577,5 miljoner euro). Till kapitalökningen bidrog bl.a. aktieteckningar som gjordes i slutet av året med 1997 års optioner. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 13,2 procent, då den året innan var 12,6 procent. Avkastningen på eget kapital var 9,6 procent, dvs. samma som föregående år. Det egna kapitalet per aktie var 10,36 euro och året innan 10,17 euro.

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock ökade med 34,6 procent eller 245,5 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 955,6 miljoner euro.

Utvecklingen av försäljning och lönsamhet per grupp

Varuhusgruppens försäljning ökade med 5 procent och uppgick till 851,3 miljoner euro. Verksamheten i Finland ökade sin försäljning med 4 procent. Försäljningen i Uleåborgsvaruhuset uppvisade en särskilt stark ökning. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 10 procent och dess andel av gruppens försäljning steg till 15,8 procent (15,1 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst uppgick till 39,7 miljoner euro, dvs. lika stor som året innan. Resultatet belastas av kostnader som föregick öppnandet av varuhuset i Riga i medlet av oktober samt öppnandet av nya Stockmann Beauty- och Zara-butiker. Vidare belastas resultatet för utlandsverksamheten av att dollarkursen försvagades särskilt under det sista kvartalet. Avkastningen på sysselsatt kapital var 21,1 procent, dvs. på samma nivå som året innan (21,0 procent).

Bilskatten sänktes i början av året vilket innebar startskottet för en stark ökning inom bilhandeln som pågick hela året. Bilgruppens försäljning ökade med 20 procent och uppgick till 480,4 miljoner euro. Försäljningen av nya bilar räknat i antal ökade från 9 965 till 11 333 bilar eller 26,4 procent jämfört med året innan och försäljningen av begagnade bilar från 7 917 till 9 327, dvs.16,6 procent. Stockmanns marknadsandel av bilhandeln fortsatte att växa på alla verksamhetsorter. Gruppens rörelsevinst ökade med 0,2 miljoner euro och uppgick till 5,6 miljoner euro, dvs. bättre än någonsin tidigare (5,4 miljoner euro). Bilgruppen avstod i början av oktober från sin sista Mitsubishi-representation. Däremot utvidgades gruppens verksamhetsområde som Audi-återförsäljare från början av oktober och omfattar nu vid sidan av huvudstadsregionen även östra och västra Nyland. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13,2 procent jämfört med 13,5 procent året innan.

Hobby Hall-gruppens försäljning minskade med 1 procent och uppgick till 235,7 miljoner euro. Antalet paketförsändelser ökade med 5,6 procent. I slutet av år 2002 inleddes i Hobby Hall ett saneringsprogram vars mål var årliga kostnadsbesparingar på 6 miljoner euro. Programmet förverkligades planenligt och inverkade på kostnadsutvecklingen från och med det andra kvartalet. Det relativa försäljningsbidraget och försäljningen stannade klart under målet och som en följd var Hobby Halls lönsamhet otillfredsställande. Resultatet belastas vidare av kostnader för nedläggning av butiker. Hobby Hall-gruppens rörelseresultat minskade med 3,9 miljoner euro och visade 3,4 miljoner euro förlust. Hobby Hall-gruppen eftersträvar att förbättra lönsamheten och fattade därför hösten 2003 ett beslut om att koncentrera sig i allt högre grad på distanshandel samt effektivera logistik och sortimentkontroll. Målet med omställningarna är en förbättring av resultatet med 7,5 - 8,5 miljoner euro på årsnivå. Butiken i Hertonäs lades ned i september, butikerna i Esbo och Tallinns centrum i slutet av år 2003 och butiken i Tammerfors i februari 2004. Butikerna på Tavastvägen i Helsingfors, Rosendal i Vanda samt Rocca al Mare i Tallinn fortsätter med verksamheten, men får en förändrad roll som stöder distanshandeln. Hobby Hall-gruppens personal minskade med ca 100 personer under år 2003.

Seppälä-gruppens försäljning minskade med 2 procent jämfört med motsvarande tid året innan och uppgick till 130,3 miljoner euro. Seppälä har haft som mål en förbättring av lageromsättningen och försäljningsbidraget vilket resulterade i bättre rörelsevinst under det andra halvåret jämfört med året innan. Lagernivån var betydligt lägre än året innan vilket i sin tur påverkade i viss mån försäljningsutvecklingen. Dessutom har Seppäläs största butik i Estland, i Viru-centret i Tallinn, varit stängd ända sedan april 2003 på grund av en renovering av köpcentret som pågår ca ett år. I Finland minskade antalet butiker med en; fyra butiker lades ned och tre nya butiker öppnades. De fyra första butikerna som öppnades under hösten i Riga i Lettland bidrog dock till ökad försäljning under slutet av året.

Trots det otillfredsställande resultatet för det andra kvartalet steg rörelsevinsten för hela året till nästan samma nivå som året innan och uppgick till 10,1 miljoner euro (10,4 miljoner euro). Som en följd av snabbare kapitalomsättning ökade avkastningen på sysselsatt kapital till inte mindre än 58,5 procent (52,4 procent).

Utvecklingen av rörelsevinsten och avkastningen på sysselsatt kapital per affärsgrupp framgår av tabellen invid.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick till 121,3 miljoner euro, då de i slutet av år 2002 var 70,5 miljoner euro.

Under året amorterades lån med 1,0 miljoner euro. I Lettland upptogs ett byggnadslån om 9,0 miljoner lats (13,6 miljoner euro) i anslutning till varuhusprojektet. De långfristiga lånen uppgick i slutet av december till 48,6 miljoner euro. Investeringarna år 2003 uppgick totalt till 40,9 miljoner euro. I dividend utbetalades sammanlagt 45,8 miljoner euro. Under årets sista kvartal tecknades med optionerna för år 1997 sammanlagt 1 239 700 aktier. Teckningarna inbringade 16,4 miljoner euro eget kapital. Vidare inbringade realisering av anläggningstillgångar 36,6 miljoner euro.

Soliditeten minskade till 68,3 procent jämfört med 69,7 procent under jämförelseperioden.

Ansvarsförbindelserna minskade med 7,6 miljoner euro från slutet av år 2002 och uppgick till 60,8 miljoner euro. Ansvaren orsakade av affärslokaliteternas hyresavtal uppgick till 471,1 miljoner euro, då de året innan var 363,0 miljoner euro. Hyresavtalen för de nya varuhusen i Moskva och i Jumbo i Vanda samt försäljningen och återhyrningen av varuhusfastigheten i Hagalund ökade hyresansvaren.

Utdelning

I dividend för år 2002 utbetalades 0,70 euro per aktie och därtill en extra utdelning om 0,20 euro per aktie bolagets 140-årsjubileum till ära, dvs. sammanlagt 45,8 miljoner euro. Bolaget har under de senaste åren uppvisat en positiv resultatutveckling, en stark balansräkning och en mycket hög soliditet, vidare bidrar optionsprogrammen som förfaller till betalning inom några år till att öka bolagets eget kapital. På grund av detta föreslår styrelsen för bolagsstämman att grundutdelningen per aktie år 2003 är 0,90 euro och därtill en extra utdelning om 0,45 per aktie, dvs. sammanlagt 1,35 euro per aktie. Dessa utgör tillsammans 133,7 procent av resultatet per aktie.

Avyttringar av fastigheter och affärsverksamhet

I enlighet med sin strategi som avser att frigöra kapital avyttrade Stockmann i slutet av mars varuhusfastigheten i Hagalund i Esbo till ett koncernbolag som ägs i sin helhet av det holländska fastighetsinvesteringsbolaget Wereldhave N.V. för en köpesumma om drygt 36 miljoner euro. Samtidigt tecknade Stockmann långvariga hyresavtal med den nya ägaren för fortsatt verksamhet för Hagalundsvaruhuset i fastigheten.

Stockmann sålde Akademiska Bokhandelns förmedlingsverksamhet av tidnings prenumerationer till Suomalainen Kirjakauppa Oy. Den nya ägaren övertog affärsverksamheten fr.o.m. 1.6.2003. Arrangemanget är i linje med Stockmannkoncernens strategi, som baserar sig på konsumenthandel. Akademiska Bokhandeln fortsätter sin förmedling av tidningsprenumerationer till Stockmanns stamkunder samt leveransförsäljningen av böcker till företag och offentliga samfund.

Investeringar

Investeringarna under räkenskapsperioden uppgick till sammanlagt 40,9 miljoner euro (25,8 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 18,2 miljoner euro. Gruppens viktigaste investeringsobjekt var varuhuset i Riga som öppnades den 17 oktober. Under år 2003 bands sammanlagt cirka 14,7 miljoner euro i projektets byggnads- och inredningsinvesteringar. Stockmanns totalinvestering i objektet uppgår till 19,7 miljoner euro.

Den första Zara-butiken i Moskva öppnades i slutet av februari i köpcentret Mega. I Finland öppnades i april nya Zara-butiker i Östra centrum i Helsingfors och i Hansa-kvarteret i Åbo. Under året har kosmetikkedjan Stockmann Beauty öppnat nya butiker i köpcentret Forum i Helsingfors och i köpcentret Koskikeskus i Tammerfors samt i Seinäjoki och Vasa.

Stockmann och IKEA:s ryska dotterbolag, LLC IKEA MOS, tecknade i april ett hyresavtal om ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i köpcentret Mega, som är beläget i södra Moskva. Byggandet framskrider planenligt och varuhuset öppnar i april 2004. Stockmanns investeringar i projektet kommer att uppgå till cirka 20 miljoner euro och under år 2003 bands 2,7 miljoner euro i projektet. Köpcentret Mega, som grundats av IKEA har en sammanlagd yta om 200 000 kvadratmeter och inhyser bl.a. Zaras första butik i Ryssland som verkat i köpcentret sedan februari.

I Finno i Esbo pågår ombyggnaden och utvidgningen av den byggnad som ägs av Stockmann och utnyttjas av bilgruppen. Ett Audi-bilhus som skall betjäna huvudstadsregionen och de närliggande områdena öppnas våren 2004 i de ombyggda lokaliteterna. Kostnadskalkylen för projektet är omkring 3,4 miljoner euro.

Hobby Hall-gruppens investeringar uppgick till sammanlagt 1,7 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig till utvecklandet av datasystem samt inledning av postorderförsäljning i Litauen.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 1,2 miljoner euro. De hänförde sig i huvudsak till de nya butikerna i Lettland.

Fastighetsinvesteringarna under räkenskapsperioden uppgick till 16,8 miljoner euro, varav 9,6 miljoner euro gällde varuhuset i Riga.

De övriga investeringarna uppgick till sammanlagt 3,0 miljoner euro.

Aktuella projekt

IKEA fattade på hösten beslut om byggandet av ett Mega Norra-köpcentrum om ca 200 000 kvadratmeter i norra Moskva. Stockmann ingick i oktober ett avtal med IKEA om öppnandet av ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i hyrda lokaliteter även i detta köpcentrum. Byggnadsarbetena inleddes i slutet av år 2003. Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 20 miljoner euro. Varuhuset öppnar enligt planerna i slutet av år 2004 och det blir Stockmanns tredje fullskaliga varuhus i Moskva.

Föravtalet med ZAO Znamenskaja om ett varuhus i S:t Petersburg löpte ut då ägaren till fastigheten inte inom utsatt tid lyckades ordna med nödvändig finansiering för uppförande av köpcentret. Stockmann utreder möjligheterna att öppna ett varuhus på en alternativ plats i S:t Petersburg.

Stockmann har ingått ett avtal med VV-Auto Oy som ägs av Kesko Abp om att hyreskontraktet för VW-Audi-bilhuset i Hertonäs upphör senast 31.12.2004. Parterna skall förhandla om ett eventuellt förvärv av affärsverksamheten före utgången av augusti 2004.

Stockmann ingick i oktober ett hyreskontrakt om öppnande av ett varuhus med en försäljningsyta på cirka 11 000 kvadratmeter i hyrda lokaliteter i den nya delen av köpcentret Jumbo i Vanda. Enligt planerna skall varuhuset stå färdigt senast år 2006.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom omdisponering och tillbyggnad. Dessutom får varuhuset helt nya utrymmen för produkthantering och underhåll samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets totala försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. De uppskattade kostnaderna för projektet uppgår totalt till ca 115 miljoner euro. Arbetena beräknas vara avslutade under år 2008. Förverkligandet av projektet förutsätter en ändring av stadsplanen som är under beredning.

Förberedelser inför bokslut enligt IFRS

Europeiska Unionen utfärdade år 2002 en IAS-förordning som förutsätter att alla börslistade bolag uppgör ett koncernbokslut enligt IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards) senast för år 2005.

Stockmann inledde förberedelserna inför bokslut i enlighet med IFRS på våren 2002 och arbetet har framskridit i enlighet med tidtabellen. IFRS- arbetsgruppen vid Stockmann har kartlagt alla IFRS-standarder som påverkar koncernens verksamhet samt de ändringar i redovisningspraxis som de föranleder. Personalen har fått grundutbildning i frågor som gäller ibruktagning av IFRS och de för Stockmann viktigaste standarderna. På hösten 2003 fattades beslut som krävs för val av värderingsprinciper för anläggningstillgångar, klassificering och behandling av finansiella instrument samt presentation av bokslutsuppgifter. Ett datasystem som underlättar uppgörande och dokumentering av IFRS-bokslut togs i användning i oktober 2003.

Stockmann övergår till IFRS-bokslut på ett sådant sätt att en inledande IFRS-balansräkning för år 2004 uppgörs på basis av bokslutet för år 2003 och de korrigeringar som IFRS fordrar görs i bokslutet för år 2003. Under år 2004 görs parallellt med finländsk bokslutspraxis IFRS-bokslut kvartalsvis för erhållande av jämförelsedata för delårsrapporterna 2005. Delårsrapporterna och bokslutet för år 2005 publiceras i enlighet med IFRS.

Inverkan av ibruktagningen av IFRS på bokslutet

Enligt en preliminär analys är det möjligt att Stockmanns bokslutsprinciper ändras särskilt för följande delområden i samband med övergången till IFRS-rapportering: avskrivning av uppskrivningar, behandling av latent skatteskuld, segmentrapportering, behandling av egna aktier i bolagets innehav, behandling av intressebaserade anställningsförmåner (invaliditetsdelen i APL-försäkringen), klassificering och värdering av finansieringstillgångar samt säkringsredovisning (hedge accounting) av derivativavtal.

Ett IFRS-bokslut förutsätter vidare mer omfattande bilagor, en mer detaljerad beskrivning av principerna för upprättande av bokslutet samt en ny bokslutskalkyl över eget kapital.

Eftersom IFRS-standarderna ännu är delvis öppna har det inte tidigare varit möjligt att beakta alla ändringar i detaljerna i jämförelse med den nuvarande rapporteringen. Enligt en preliminär analys kommer ändringen i redovisningsprinciperna att ha en relativt liten inverkan på koncernens resultat- och balansräkning. Enligt aktuella bedömningar kommer ändringen i redovisningsprinciperna att minska på koncernens balansräkning så att soliditeten blir något lägre. Den årliga inverkan på koncernens resultaträkning uppskattas inte vara betydande.

Aktiekapital och aktier

Stockmanns styrelse godkände vid sina möten 20.5.2003, 12.8.2003 och 12.2.2004, på begäran av aktieägare, att ändra sammanlagt 293 000 av bolagets A-aktier till B-aktier enligt paragraf 3 i bolagsordningen.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades under teckningsperioden 2.5.2003 - 31.5.2003 sammanlagt 5 580 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktieteckningarna ledde till en höjning av aktiekapitalet med 11 160 euro.

Under årets sista kvartal tecknades med 1997 års optionsrätter sammanlagt 1 239 700 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktieteckningarna ledde till en höjning av aktiekapitalet med 2 479 400 euro. Under januari 2004 tecknades med 1997 års optionsrätter ytterligare 20 300 B-aktier. Med optionerna tecknades således totalt det maximala antalet dvs. 1 260 000 B-aktier. Aktieteckningarna ledde till en höjning av aktiekapitalet med sammanlagt 2 520 000 euro. Teckningstiden för 1997 års optioner löpte ut 31.1.2004.

I slutet av året uppgick antalet A-aktier till 24 738 893 och antalet B- aktier till 27 890 448. Efter höjningarna uppgår aktiekapitalet till 105 258 682 euro.

Värdet på bolagets aktiestock ökade under året med 34,6 procent och uppgick i slutet av december till 955,6 miljoner euro.

I slutet av år 2002 uppgick aktiestockens marknadsvärde till 710,1 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portfolioindex. I slutet av december var kursen för A-aktien 18,00 euro, då den i slutet av år 2002 var 13,84 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av december 18,30 euro, då den i slutet av år 2002 var 13,80 euro. Under året bytte drygt 20 procent av bolagets aktier ägare.

I slutet av december 2003 ägde Stockmann 163 000 egna A-aktier och 250 000 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 826 000 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,7 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,2 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inte giltig fullmakt att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

I slutet av december 2003 hade Stockmann 9 542 anställda eller 625 fler än i slutet av föregående år.

Under år 2003 hade Stockmann i medeltal 8 745 anställda eller 432 fler än året innan, då antalet anställda i medeltal var 8 313. Omräknat till heltidsanställda i medeltal ökade antalet anställda med 316 och var 7 068 personer. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på varuhuset i Riga som öppnades i oktober samt de nya Zara-butikerna. Omräknat till heltidsanställda i medeltal ökade antalet anställda i moderbolaget med 24 personer och uppgick till 4 280 personer.

I slutet av år 2003 arbetade 1 946 personer, dvs. 20 procent av det totala antalet anställda, i enheterna utomlands. I slutet av föregående år arbetade 1 387 personer, dvs. 16 procent av personalen, i enheterna utomlands.

Utsikter för år 2004

Detaljhandelns försäljning, exklusive bilhandeln, väntas år 2004 öka med ca 2 procent i Finland. Försäljningen av nya personbilar uppskattas ligga på samma nivå som året innan. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortfarande växa snabbare än i Finland. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara minst lika stor som år 2003. Försäljningen år 2004 uppskattas bli drygt 1,8 miljarder euro.

Varuhusgruppens och Seppäläs rörelsevinst beräknas bli bättre än år 2003 och bilgruppens rörelsevinst uppskattas bli minst lika stor. Hobby Halls resultat förväntas bli märkbart bättre och uppvisa vinst. Sålunda beräknas resultatet för den ordinarie verksamheten bli betydligt bättre. Uppkomsten av övriga rörelseintäkter är beroende av besluten som fattas under året. Målet är att koncernens vinst före extraordinära poster för år 2004 är bättre än år 2003.

Helsingfors den 12 februari 2004

Stockmann Oyj Abp STYRELSEN

Omsättning

1-12/031-12/02Förändr.Förändr.
MeMe%Me
Varuhusgruppen hemlandet602,2579,43,922,8
Varuhusgruppen utlandet111,099,911,111,1
Varuhusgruppen totalt713,2679,35,033,9
Bilgruppen394,5328,320,266,2
Hobby Hall-gruppen hemlandet158,5161,5-1,9-3,0
Hobby Hall-gruppen utlandet38,836,65,92,2
Hobby Hall-gruppen totalt197,3198,1-0,4-0,8
Seppälägruppen hemlandet98,8101,0-2,2-2,2
Seppälägruppen utlandet8,58,14,20,3
Seppälägruppen totalt107,3109,2-1,7-1,9
Fastigheter + övriga21,024,2-13,1-3,2
Elimineringar-20,5-23,73,2
Hemlandet totalt1 254,61 170,77,283,8
Utlandet totalt158,2144,69,413,6
Koncernen1 412,71 315,37,497,4
Resultaträkning

1-12/031-12/02
MeMe
Omsättning1 412,71 315,3
Övriga rörelseintäkter15,48,8
Material och tjänster955,3876,4
Personalkostnader194,9184,9
Avskrivningar och nedskrivningar28,828,9
Övriga rörelsekostnader183,4172,0
Rörelsevinst65,761,9
Finansiella intäkter och kostnader8,36,7
Resultat före extraordinära poster74,068,6
Extraordinära poster0,00,0
Vinst före skatter74,068,6
Inkomstskatt totalt22,318,9
Minoritetsandel0,00,0
Räkenskapsperiodens vinst51,749,7
Bruttoinvesteringar40,925,8
Procent av omsättningen2,92,0
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03

Omsättning318,7348,3327,7418,1
Övriga rörelseintäkter12,82,60,00,0
Material och tjänster225,5237,9221,1270,7
Personalkostnader46,048,944,255,9
Avskrivningar7,17,17,07,5
Övriga rörelsekostnader42,444,045,251,8
Rörelsevinst10,513,110,032,1
Finansiella intäkter och kostnader2,02,21,62,5
Vinst före extraordinära poster12,515,311,634,6
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter12,515,311,634,6
Direkta skatter3,64,43,410,9
(motsvarande vinst före skatter)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst8,910,88,323,7
Rörelsevinst

1-12/031-12/02Förändr.ROCE %ROCE %
MeMeMe20032002
Varuhusgruppen39,739,70,021,121,0
Bilgruppen5,65,40,213,213,5
Hobby Hall-gruppen-3,40,5-3,9-3,40,5
Seppälägruppen10,110,4-0,358,552,4
Fastigheter14,516,4-1,911,411,2
Övriga15,48,86,6
rörelseintäkter Elimineringar + -16,1 -19,3 3,2 övrigt Koncernen 65,7 61,9 3,9 13,2 12,6

De kommersiella enheternas rörelsevinst baserar sig på intern redovisning.

Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar

Stockmann-koncernenStockmann Oyj Abp
2003200120032002
Säkerheter
Skulder mot vilka
inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet
  Pensionslån 31.121,01,0
  Beviljade inteckningar1,81,8
Inteckningar ställda som1,81,8
säkerhet totalt Övriga säkerheter ställda för egna förpliktelser
  Beviljade inteckningar1,71,71,71,7
  Pantsatta värdepapper0,10,10,10,1
Totalt1,71,81,71,8
Säkerheter som ställts för
företag inom samma koncern Borgensförbindelser
  För hyresutrymmen16,4
  För övriga förbindelser17,41,4
Totalt33,81,4
Leasingansvar
Betalningar som förfaller2,90,64,81,7
under räkenskapsperioden 2004 Betalningar som förfaller 0,9 0,8 11,9 8,6 senare Totalt 3,8 1,4 16,7 10,3 Övriga egna ansvar Återköpsansvar för 55,3 63,5 55,3 63,5 överförda leasing- och avbetalningsavtal Totalt 55,3 63,5 55,3 63,5 Ansvarsförbindelser totalt
  Inteckningar1,73,41,73,4
  Panter0,10,10,10,1
  Borgensförbindelser33,81,4
  Övriga ansvar59,164,972,073,8
Totalt60,868,4107,578,8
Koncernens derivativavtal

31.12.200331.12.2002
MeMe
Nominellt värde
Valutaderivativavtal11,711,4
  Räntederivativavtal35,045,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal-0,10,0
  Räntederivativavtal-0,9-0,8
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda

1-12/03 1-12/02 Förändr.

Varuhusgruppen4 7824 459323
Bilhandelsgruppen77674135
Hobby Hall-gruppen704755-51
Seppälägruppen7097054
Företagsledning och administration97925
Koncernen7 0686 752316
BALANSRÄKNING31.12.200331.12.2002
AKTIVAMeMe
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter10,39,8
Koncernaffärsvärde0,0
Affärsvärde0,00,1
Övriga utgifter med lång verkningstid24,624,8
Förskottsbetalningar och pågående projekt5,41,6
Immateriella tillgångar totalt40,436,3
Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden17,820,2
Byggnader och konstruktioner133,0146,9
Maskiner och inventarier59,863,1
Övriga materiella tillgångar0,10,1
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar9,56,1
Materiella tillgångar totalt220,2236,4
Placeringar
Egna aktier6,26,2
Övriga aktier och andelar22,422,5
Placeringar totalt28,728,7
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT289,2301,4
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter191,3188,9
Omsättningstillgångar totalt191,3188,9
Långfristiga fordringar
Kundfordringar0,20,5
Lånefordringar0,10,2
Övriga fordringar0,5
Latenta skattefordringar0,8
Långfristiga fordringar totalt1,70,7
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar177,7169,1
Övriga fordringar6,511,7
Resultatregleringar13,110,3
Kortfristiga fordringar totalt197,3191,2
Fordringar totalt199,0191,8
Finansiella värdepapper101,856,6
Kassa och banktillgodohavanden19,513,9
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT511,6451,2
TOTALT800,8752,7

BALANSRÄKNING31.12.200331.12.2002
PASSIVAMeMe
EGET KAPITAL
Aktiekapital105,3102,8
Överkursfond147,1133,1
Fond för egna aktier6,26,2
Reservfond0,20,1
Övriga fonder43,743,7
Vinst från tidigare räkenskapsperioder192,9189,2
Räkenskapsperiodens vinst51,749,7
EGET KAPITAL TOTALT547,1524,8
Minoritetsandel0,00,0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR
FRÄMMANDE KAPITAL
Latent skatteskuld26,023,3
Långfristigt främmande kapital
Lån från penninginrättningar48,635,0
Pensionslån0,8
Långfristigt främmande kapital totalt48,635,8
Kortfristigt främmande kapital
Pensionslån0,3
Leverantörsskulder92,281,7
Övriga skulder40,541,3
Resultatregleringar46,445,5
Kortfristigt främmande kapital totalt179,0168,7
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT253,7227,8
TOTALT800,8752,7

Helsingfors den 12 februari 2004

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

Distribution Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 12.2.2004 klockan 14.30, World Trade Center, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka