KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 18.2.2004 kl. 14.00

KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen 30.3.2004 klockan 16.00 i Finlandia-husets konsertsal i Helsingfors, Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälning bör aktieägare anmäla sig på platsen. Anmälningar tas emot fr.o.m. klockan 14.30. Kaffeservering för deltagarna fr.o.m. klockan 14.30. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig senast klockan 15.45. Under stämman har deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandia-husets parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt 14 ² i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma

2. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att paragrafen 5 ändras delvis. Innehållet i ändringsförslaget är i huvudsak: - Bolagsordningens förordnande angående styrelsemedlems mandatperiod ändras så att styrelsemedlemmar väljs för ett år i taget.

3. Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att överlåta högst 413.000 egna B-aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att i ett eller flera partier överlåta aktier. Aktierna kan överlåtas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturarrangemang, brukas som en del av bolagets incitament- och avlöningssystem, brukas som styrelsens aktievederlag eller säljas vid offentlig handel. Överlåtelse skall ske till gängse värde vid ifrågavarande tidpunkt i den offentliga handeln. Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut.

4. Styrelsens förslag att på nytt för registrering bestyrka optionsrätterna för år 2000

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma beslöt den 11.4.2000 att erbjuda nyckelpersoner inom Stockmann Oyj Abp och av bolaget helt ägda dotterbolag möjlighet att teckna optionsrätter. Beslutet angående emittering av optionsrätter har antecknats i handelsregistret 1.9.2000. Optionsrätterna har enligt optionsvillkoren utdelats i sin helhet. På grund av att ett fel har konstaterats i handelsregisteranteckningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman på nytt bestyrker bolagsstämmans beslut per den 11.4.2000 att emittera optionsrätter med oförändrade villkor för registrering.

Enligt detta föreslår styrelsen för bolagsstämman, att bolagsstämman bestyrker beslutet per den 11.4.2000, enligt vilket 2.500.000 optionsrätter utan vederlag emitteras till nyckelpersoner inom ledningen och chefer på mellannivå i Stockmann eller dess dotterbolag. Optionsrätterna berättigar till teckning av 2.500.000 B-aktier i Stockmann Oyj Abp. Av optionsrätterna markeras 625.000 med bokstaven A, 625.000 med bokstaven B och 1.250.000 med bokstaven C. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en B-aktie i Stockmann Oyj Abp med det nominella värdet om 2 euro. Med stöd av optionsrätterna A kan aktier tecknas till priset 20 euro, med stöd av optionsrätterna B till priset 21 euro och med stöd av optionsrätterna C till priset 22 euro. Från aktiernas teckningspris avdras de efter 11.4.2000 och före aktieteckningen utdelade dividenderna per aktieslag. Teckningstiden för aktierna inleds med optionsrätt A 1.4.2003, med optionsrätt B 1.4.2004 och med optionsrätt C 1.4.2005 och upphör 1.4.2007 för alla optionsrätter. Bolagets aktiekapital kan som ett resultat av teckningarna öka med högst 5.000.000 euro.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna finns till aktieägarnas påseende från och med 22.3.2004 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Alexandersgatan 52 B, 8:e våningen (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen 19.3.2004 antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som anmält sig till stämman senast torsdagen 25.3.2004.

Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var registrerad i bolagets aktieregister före 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast torsdagen 25.3.2004 före kl. 16.00 per telefon (09) 121 4010 eller e-post bolagsstamma@stockmann.fi. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt, ombeds deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 25.3.2004 till adressen Stockmann Oyj Abp, Petra Laakso, PB 220, 00101 Helsingfors.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 2003 utdelas 0,90 euro per aktie samt i tilläggsdividend 0,45 euro per aktie, dvs. sammanlagt 1,35 euro per aktie. Dividenden för år 2003 föreslås utbetalas 14.4.2004 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 2.4.2004 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Till de aktieägare som inte överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelningen, betalas dividend efter att aktierna överförts till värdeandelssystemet.

Styrelsens sammansättning

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna står vicehäradshövding Erik Anderson och verkställande direktör Kari Niemistö i tur att avgå. Erik Anderson har anmält att han inte längre står till förfogande vid val av styrelsemedlemmar. Ifall bolagsstämman besluter att godkänna den i punkt 2 nämnda ändringen av bolagsordning, väljs styrelsen i sin helhet. Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman, att sju medlemmar väljs till styrelsen och att av de nuvarande styrelsemedlemmarna väljs verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell och kammarrådet Henry Wiklund enligt sitt samtycke för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Dessutom föreslår utskottet att kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen, enligt sitt samtycke, väljs som ny styrelsemedlem för samma mandatperiod.

Helsingfors, den 12 februari 2004

Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka