TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 20.2.2004 kl. 13.30

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 1997

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 1997 har tecknats sammanlagt 20 300 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 40 600 euro. Aktiekapitalet är efter ökningen 105 299 282 euro och B-aktiernas totala antal är 27 910 748. Aktierna är införda i handelsregistret 20.2.2004 och de blir föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 5.4.2004.

På basen av de på Helsingfors Börs huvudlista noterade optionerna från år 1997 kunde tecknas sammanlagt 1 260 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro. Teckningspriset var 13,21 euro per aktie, och teckningstiden utgick 31.1.2004. Alla optionsrätter från år 1997 tecknades under teckningstiden.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka