STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2006 kl. 13.40

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2006

Stockmannkoncernen uppnådde det bästa resultatet under bolagets historia. Vinsten före skatt ökade med 25 procent och uppgick till 128,9 Me (102,8 Me år 2005). Resultatutvecklingen i utlandet var särskilt positiv. Övriga rörelseintäkter uppgick till 34,4 Me. Den totala försäljningen minskade som en följd av avyttringen av affärsverksamheter med 16 procent och uppgick till 1 552,7 Me (1 851,3 Me år 2005). Den fortlöpande verksamhetens försäljning ökade med 6,3 procent. Varuhusgruppen gjorde ett rekordresultat och även Hobby Hall ökade sin rörelsevinst. Seppäläs rörelsevinst minskade från toppnivån året innan. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade och uppgick till 22,9 procent. Resultatet per aktie ökade till 1,93 euro, då det året innan var 1,44 euro. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 1,30 euro per aktie.

Ändringar i koncernstrukturen

Stockmann avyttrade fr.o.m. 1.3.2006 aktiestocken i sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab för en skuldfri köpesumma på 67,9 miljoner euro. Försäljningsvinsten uppgick till sammanlagt 7,4 miljoner euro. I anslutning till detta inledde Stockmann och Veho Group Oy Ab ett omfattande stamkundssamarbete som gäller bilar och tjänster inom bilbranschen.

Stockmann avyttrade genom ett 30.1.2006 undertecknat avtal sitt dotterbolag som bedriver Zara-affärsverksamhet i Ryssland till Zara-märkets ägare, den spanska Inditex-gruppen. Till följd av avtalet har affärsverksamheten i Ryssland bedrivits för Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006. Den ryska antimonopolkommittén godkände aktieaffären i juni, och affären verkställdes i slutet av juni. Köpesumman uppgick till 41,5 miljoner euro och försäljningsvinsten för aktierna till 21,9 miljoner euro. I Finland fortsätter Stockmann med Zara-affärsverksamheten.

Försäljning och resultat

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 6 procent och uppgick till 1 477,8 miljoner euro. Försäljningen för den fortlöpande verksamheten i Finland ökade med 2 procent och i utlandet med 25 procent. Utlandsförsäljningens andel av försäljningen för den fortlöpande verksamheten ökade och uppgick till 24 procent (20 procent). Som en följd av företagsaffärerna minskade koncernens totalförsäljning med 16 procent och uppgick till 1 552,7 miljoner euro (1 851,3 miljoner euro). Koncernens omsättning minskade likaså med 16 procent och uppgick till 1 300,7 miljoner euro (1 542,6 miljoner euro).

Försäljningsbidraget för den fortlöpande verksamheten ökade med 37,2 miljoner euro och uppgick till 518,5 miljoner euro. Till följd av att försäljningsbidraget för de avyttrade affärsverksamheterna uteblev minskade dock försäljningsbidraget för koncernens hela affärsverksamhet med 20,1 miljoner euro och uppgick till 527,0 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget var 40,5 procent (35,5 procent). Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag ökade i Hobby Hall och i varuhusgruppen, men minskade en aning i Seppälä. Det relativa försäljningsbidraget förbättrades till följd av förändringen i försäljningsstrukturen när bilförsäljningen, som har låg täckning, uteblev från och med början av mars. Rörelsekostnaderna minskade med 14,9 miljoner euro och avskrivningarna med 3,7 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 25,8 miljoner euro och uppgick till 129,5 miljoner euro (103,7 miljoner euro). Rörelsevinsten var 10,0 procent av omsättningen (6,7 procent). Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten ökade med 4,3 miljoner euro och uppgick till 99,9 miljoner euro.

De övriga rörelseintäkterna, som uppgick till 34,4 miljoner euro, bestod av försäljningsvinster från överlåtelsen av Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland, försäljningsvinst från avyttringen av en obyggd del av en tomt i Tallinn samt av försäljningsvinst för Hobby Halls kontorslokaler. Försäljningsvinsten för delen av tomten i Tallinn, 4,7 miljoner euro, samt försäljningsvinsten för kontorslokalerna, 0,4 miljoner euro, hänför sig till den fortlöpande verksamheten. Året innan uppgick övriga rörelseintäkter till 7,0 miljoner euro.

Finansnettot förbättrades med 0,3 miljoner euro och uppgick till -0,6 miljoner euro (-0,9 miljoner euro). I finansnettot ingick försäljningsvinster för aktier på 0,8 miljoner euro medan de året innan uppgick till 0,9 miljoner euro.

Vinsten före skatt uppgick till 129,0 miljoner euro, dvs. 26,1 miljoner euro större än året innan. Vinsten före skatt för den fortlöpande verksamheten ökade med 5,5 miljoner euro och uppgick till 99,4 miljoner euro.

De direkta skatterna uppgick till 24,3 miljoner euro, dvs. 1,7 miljoner euro mindre än året innan. Försäljningsvinsten på 29,3 miljoner euro som hänför sig till aktierna i Stockmann Auto Oy Ab och i bolaget som bedriver Zara-affärsverksamheten i Ryssland är skattefri.

Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 104,7 miljoner euro, då den året innan var 76,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst för den fortlöpande verksamheten ökade med 5,3 miljoner euro och uppgick till 75,2 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 1,93 euro (1,44 euro) och utspätt med inverkan av optioner 1,90 euro (1,42 euro). För den fortlöpande verksamhetens del var resultatet per aktie 1,39 euro (1,31 euro) och utspätt med inverkan av optioner 1,37 euro (1,29 euro). Det egna kapitalet per aktie var 10,34 euro (9,34 euro).

Nya långsiktiga ekonomiska mål

I och med att Stockmanns koncernstruktur förändrats fastställde Stockmanns styrelse i juni nya ekonomiska mål för koncernen som sträcker sig fram till år 2011. Målet är att avkastningen på koncernens sysselsatta kapital år 2011 skall vara 22 procent och rörelsevinstmarginalen 10 procent. De övriga ekonomiska målen, dvs. en soliditet om minst 50 procent och en försäljningstillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden, är oförändrade. Även dividendutdelningspolicyn förblir oförändrad: målet är att utdela över 50 procent av det ordinarie rörelseresultatet som dividend, dock med beaktande av den finansiering som den växande verksamheten kräver. Enligt styrelsens uppskattning kommer utlandsverksamhetens andel såväl av försäljningen som av resultatet att utgöra omkring hälften år 2011.

Försäljning och resultatutveckling per enhet

Varuhusgruppens försäljning ökade med 9 procent till 1 119,0 miljoner euro (1 024,1 miljoner euro). Försäljningen i Finland ökade med 4 procent. Varuhuset som öppnades i köpcentrum Jumbo i Vanda i oktober 2005 bidrog till försäljningsökningen. Det omfattande utvidgnings- och saneringsarbetet i Helsingforsvaruhuset, som medför att ca 2 000-3 000 kvadratmeter försäljningsyta konstant är ur bruk, har inte i större utsträckning än förväntat påverkat försäljningen i huvudvaruhuset, trots att flera nya köpcentra samtidigt öppnats i Helsingforsregionen. Exceptionella väderförhållanden under hela året bidrog till att försvaga försäljningstillväxten. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutiker som öppnades i Ryssland. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 26 procent och dess andel av gruppens försäljning ökade till 26 procent (22 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 14,1 miljoner euro och uppgick till 79,5 miljoner euro (65,4 miljoner euro), vilket är det klart bästa resultatet genom tiderna. I Finland försämrades resultatet något främst som en följd av de kostnader och olägenheter i verksamheten som utvidgnings- och saneringsarbetet i Helsingforsvaruhuset förorsakade. Utlandsverksamhetens resultat uppvisade en mycket positiv utveckling. Särskilt varuhusen i Riga och Moskva som öppnades åren 2003 och 2004 förbättrade sina resultat betydligt. Varuhusgruppens resultat förbättras även till följd av en försäljningsvinst på 4,7 miljoner euro som hänför sig till avyttringen av den obyggda delen av tomten för varuhusfastigheten i Tallinn. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 21,2 procent (19,7 procent).

På grund av det utvecklingsprogram som siktar på bättre lönsamhet minskade Hobby Halls försäljning med 5 procent och uppgick till 199,8 miljoner euro (210,5 miljoner euro). Försäljningen i utlandet utgjorde 16 procent av totalförsäljningen (16 procent). Näthandeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt, och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 47 procent (36 procent) samt av Hobby Halls distanshandel i Estland 33 procent (21 procent). I Lettland öppnades på hösten en näthandel som fick en lovande start. Tack vare det ökade relativa försäljningsbidraget, som uppstod till följd av det förnyade varusortimentet och den effektiva kostnadskontrollen, ökade Hobby Halls rörelsevinst med 1,0 miljoner euro och uppgick till 7,1 miljoner euro (6,1 miljoner euro). Rörelsevinsten inkluderar en försäljningsvinst om 0,4 miljoner euro från avyttring av Hobby Halls kontorslokaler. Under hösten 2006 genomförde Hobby Hall en provmarknadsföring av postorderförsäljningen i Moskvaregionen i syfte att testa hur bl.a. logistiken inom distanshandeln fungerar i Ryssland. På basis av provmarknadsföringen fattades beslut om att inleda postorderförsäljning i Ryssland hösten 2007. Avkastningen på sysselsatt kapital var 7,7 procent (7,0 procent).

Seppäläs försäljning ökade med 2 procent och uppgick till 158,1 miljoner euro (155,2 miljoner euro). Försäljningen ökade starkt i Baltikum och Ryssland till följd av de nya butiker som öppnades i slutet av år 2005 och under år 2006 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Seppäläs försäljning i utlandet ökade med 51 procent och dess andel av totalförsäljningen steg till 22 procent (15 procent). Försäljningen i Finland minskade med 7 procent. Seppäläs butiksantal i Finland var nästan hela året oförändrat, samtidigt som konkurrensen blev hårdare i och med öppnandet av nya köpcentra och butiker både inom Helsingforsregionen och i mindre, regionala centra. Exceptionella väderförhållanden under hela året bidrog också till att försvåra försäljningen särskilt i Finland. Seppäläs relativa försäljningsbidrag minskade en aning från jämförelseperioden men bibehölls även internationellt sett på en hög nivå. På grund av intensiva nyetableringar i Ryssland och Baltikum ökade de fasta kostnaderna snabbare än försäljningen. Seppäläs rörelsevinst uppgick till 21,1 miljoner euro (31,1 miljoner euro). I rörelsevinsten för jämförelseperioden ingår 5,6 miljoner euro försäljningsvinst för aktier. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 92 procent och till 156 procent året innan.

Stockmann Autos försäljning under januari-februari uppgick till 74,8 miljoner och dess rörelsevinst till 7,7 miljoner euro. Rörelsevinsten inkluderar en försäljningsvinst om 7,4 miljoner euro från avyttringen av affärsverksamheten. Stockmann Auto övergick till nya ägare 1.3.2006.

Finansiering och bundet kapital

Stockmanns finansiella ställning bibehölls fortsättningsvis stark. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid årets slut till 23,4 miljoner euro (47,2 miljoner euro), som i sin helhet var långfristigt (13,7 miljoner euro). Nytt långfristigt lån om 10,0 miljoner euro upptogs under året. De likvida medlen uppgick i slutet av året till 59,2 miljoner euro, jämfört med 18,4 miljoner euro året innan. Bruttoinvesteringarna uppgick till 125,5 miljoner euro. Företags- och fastighetsaffärerna inbringade sammanlagt 114,7 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av året till 194,5 miljoner euro, jämfört med 237,9 miljoner euro år 2005. I dividend utbetalades 59,5 miljoner euro. I eget kapital från teckningar på basis av optioner för år 2000 erhölls 19,5 miljoner euro. Soliditeten uppvisade en ökning jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 74,5 procent (66,4 procent).

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till följd av det förbättrade resultatet och var 22,9 procent (19,6 procent). Koncernens bundna kapital ökade med 42,4 miljoner euro och uppgick vid årets slut till 595,0 miljoner euro (552,5 miljoner euro).

Dividender

Enligt beslut av den ordinarie bolagsstämman utdelades 1,10 euro per aktie som dividend för år 2005, dvs. sammanlagt 59,5 miljoner euro. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att som dividend för år 2006 utbetalas 1,30 euro per aktie. Den föreslagna dividenden utgör 67,4 procent av resultatet per aktie.

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna år 2006 uppgick till sammanlagt 125,5 miljoner euro (57,0 miljoner euro). Investeringarna i utländsk affärsverksamhet uppgick till 61,5 miljoner euro, dvs. 49 procent av totalinvesteringarna.

Omfattande byggnadsarbeten för utvidgning och ombyggnad av varuhuset i centrum av Helsingfors inleddes i början av året. Varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ca 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår till omkring 145 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före utgången av år 2010. Under år 2006 band projektet 46,7 miljoner euro.

År 2006 öppnades två Stockmann Beauty-butiker och i slutet av året uppgick antalet butiker till tretton. I Ryssland har sju Bestsellerbutiker öppnats under år 2006, varav tre i S:t Petersburg och en i Moskva, Kazan, Jekaterinburg respektive Nizjnij Novgorod. Hittills har sammanlagt 11 Bestsellerbutiker öppnats i Ryssland. Målet är att forsättningsvis utöka Bestsellerkedjan under år 2007.

Varuhusgruppen öppnar i februari 2007 ett fjärde varuhus i Moskva i köpcentret Mega som byggs i sydöstra Moskva. Kostnadskalkylen för varuhuset som byggs i hyrda lokaliteter uppgår för Stockmanns del till omkring 16 miljoner euro.

Enligt ett avtal som undertecknades år 2005 förvärvade Stockmann en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva-järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre, vars bruttoyta uppgår till ca 100 000 kvadratmeter varav 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaliteter. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret uppgår till ca 135 miljoner euro. På tomten för köpcentret Nevsky Centre har de gamla byggnaderna redan rivits ned och de egentliga byggnadsarbetena har inletts. Avtalet om huvudentreprenaden undertecknades i början av oktober. Målet är att öppna varuhuset och köpcentret under hösten 2008. Anskaffningen och utvecklingen av fastigheten band under räkenskapsperioden 32,8 miljoner euro.

Stockmann undertecknade i början av augusti ett föravtal om ett femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av Moskvas centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset år 2008.

I augusti ingick Stockmann och Nike ett franchisingavtal om etableringen av Nikebutiker i Ryssland som drivs av Stockmann. Målet är att betydligt öka försäljningen av Nike-sportartiklar inom Ryska federationens område. Stockmann planerar att årligen öppna flera nya Nikebutiker i Ryssland. De första två Nikebutiker som drivs av Stockmann kommer att öppnas i februari 2007 i S:t Petersburg.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 115,3 miljoner euro.

Hobby Halls investeringar uppgick till 3,2 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig i första hand till informationssystemen. Hobby Hall inledde distanshandel i Litauen i februari 2007 och inleder distanshandel i Ryssland under hösten 2007.

Seppäläs investeringar uppgick till 6,1 miljoner euro. Under år 2006 öppnade Seppälä fyra butiker i S:t Petersburg, två i Kazan, två i Jekaterinburg, en i Moskva respektive Nizjnij Novgorod samt en butik i Riga i Lettland och en i Vilnius i Litauen. I Finland ökade antalet butiker med en år 2006. År 2007 planerar Seppälä att utvidga verksamheten till ett nytt marknadsområde, Ukraina. Seppäläs mål är att under år 2007 öppna sammanlagt 10-15 butiker i Ryssland och Baltikum samt inleda verksamhet i Ukraina.

De övriga investeringarna under räkenskapsperioden uppgick sammanlagt till 0,9 miljoner euro.

Investeringarna år 2007 uppskattas uppgå till omkring 150 miljoner euro. De största investeringsobjekten är Helsingforsvaruhusets förnyelse- och utvidgningsprojekt och byggnadsarbetena på köpcentret i S:t Petersburg.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock ökade under året med 267,3 miljoner euro och uppgick vid årets slut till 2 028,6 miljoner euro (1 761,3 miljoner euro).

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under räkenskapsperioden svagare än både indexet OMX Helsinki och indexet OMX Helsinki Cap. I slutet av året var kursen för A-aktien 36,40 euro, då den i slutet av år 2005 var 32,11 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av året 36,48, då den i slutet av år 2005 var 32,53 euro.

Under år 2006 höjdes aktiekapitalet med sammanlagt 2,7 miljoner euro motsvarande teckningen av 1 371 861 B-aktier med optionsrätter från år 2000. Ökningarna infördes i handelsregistret för 168 100 euro 17.5.2006, för 402 200 euro 29.6.2006, för 72 300 euro 25.8.2006, för 166 400 euro 10.10.2006, för 312 484 euro 10.11.2006 och för 1 236 508 euro 18.12.2006. Styrelsen godkände vid sitt möte 8.2.2007 teckningen av de 192 865 B-aktier som tecknats i slutet av år 2006. Ökningen av aktiekapitalet är 385 730 euro. De 23 350 B-aktier, som tecknades i december 2005 med Stockmanns optionsrätter från år 2000, infördes i handelsregistret 28.2.2006.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan ännu tecknas sammanlagt 238 909 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av A-optionerna är efter utbetalning av dividenden för år 2006 11,55 euro, teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av B-optioner är 12,55 euro och teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av C-optioner är 13,55 euro per aktie. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Aktiekapitalet uppgår efter ökningarna till 111 709 806 euro. Det totala antalet A-aktier är 24 564 243 och B-aktier 31 290 660.

I slutet av år 2006 ägde Stockmann 382 903 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,8 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 beviljade styrelsen fullmakt för ett år att besluta om överlåtelsen av bolagets egna aktier. Styrelsen anhåller av bolagsstämman på nytt fullmakter för fem år att överlåta egna aktier. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Optionsprogram för stamkunder och nyckelpersoner

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 godkände styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till Stockmanns stamkunder vederlagsfritt totalt högst 2 500 000 optionsrätter. Det innebär att aktieägarnas företrädesrätt till teckning frångås eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en förmån som belönar deras köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vilkas inköp, inklusive inköp med parallellkort till samma konto, uppgår till sammanlagt minst 6 000 euro under perioden 1.1.2006-31.12.2007. Åt stamkunder vars inköp är minst 6 000 euro ges vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken inköpen överstiger 6 000 euro. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B. Aktiens teckningspris är den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006, dvs. 33,35 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset avslutats och innan aktieteckningen sker. Teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter är 30,95 euro efter den dividend som styrelsen föreslår att utbetalas för år 2006. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008-31.5.2008, 4.5.2009-31.5.2009 och 2.5.2010-31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5 000 000 euro.

Bolagsstämman godkände även styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt till Stockmanns helägda dotterbolag 1 500 000 optionsrätter. Det innebär att aktieägarnas företrädesrätt till teckning frångås eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens bonus- och lojalitetssystem för nyckelpersoner inom koncernen. Av optionsrätterna tecknas 375 000 stycken med benämningen 2006A, 375 000 stycken med benämningen 2006B, 375 000 stycken med benämningen 2006C och 375 000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier med optionsrätt 2006A är 1.3.2008-31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009-31.3.2011, med optionsrätt 2006C 1.3.2010-31.3.2012 och med optionsrätt 2006D 1.3.2011-31.3.2013. Teckningstiden för aktier med optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa förrän de av styrelsen separat fastställda kriterierna som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska mål för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av styrelsen fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen beslutar. Med en optionsrätt kan tecknas en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B, vilket innebär att sammanlagt högst 1 500 000 aktier kan tecknas med optionsrätterna. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006A och 2006B är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006 ökad med 10 procent, dvs. 36,69 euro. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006C och 2006D är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2008 ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och före aktieteckningen. Teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter A är 34,29 euro och med optionsrätter B 34,29 euro efter den dividend som styrelsen föreslår att utbetalas för år 2006. Bestämningsperioden för teckningspriset med optionsrätter C och D har inte ännu inletts. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3 000 000 euro.

Stockmanns styrelse överlät till nyckelpersoner och till Stockmanns helägda dotterbolag optionsrätter 2006A och 2006B i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut om optionsprogrammet. I enlighet med villkoren för optionsrätter beslutar Stockmanns styrelse senare om utdelningen av C- och D-optionsrätter.

Förslag till ändring av bolagsordningen

Enligt den nya aktiebolagslagen har aktieägare som inte tillhör värdeandelssystemet inte rätt att delta i bolagsstämman. På grund därav föreslår styrelsen att bolagsordningens § 12 ändras i enlighet med den nya aktiebolagslagen.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen under år 2006 uppgick i medeltal till 10 069, vilket är 489 färre än under jämförelseperioden (10 558 år 2005 och 9 589 år 2004). Antalet anställda ökade på grund av varuhuset i köpcentrum Jumbo samt de nya Bestseller- och Seppäläbutikerna i utlandet, medan överlåtelsen av Zara-affärsverksamheten i Ryssland i början av år 2006 samt överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars minskade antalet anställda. De anställda på Zara i Ryssland samt på Stockmann Auto övergick i de nya ägarnas tjänst som gamla arbetstagare. Omräknat till heltidsanställda minskade medelantalet anställda med 500 personer och uppgick till 8 037 personer (8 537 personer år 2005 och 7 812 år 2004). Koncernens lönesumma minskade med 10,4 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 167,9 miljoner euro (178,3 miljoner euro år 2005 och 166,6 miljoner euro år 2004).

Antalet anställda utomlands var 3 477 i slutet av december 2006. I slutet av december 2005 var antalet anställda utomlands 3 737. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 32 procent (32 procent).

Samhällsansvar

Samhällsansvar utgör en del av bolagets normala långsiktiga verksamhet. Stockmanns samhällsansvar riktar sig särskilt till koncernens egna anställda och miljön samt främjande av ansvarsfull importhandel.

Riskfaktorer

Risknivån inom affärsverksamhetsmiljön på Stockmannkoncernens verksamhetsområden varierar. I Baltikum har nivån på affärsverksamhetsriskerna avsevärt minskat sedan länderna anslöt sig till Europeiska Unionen och riskerna avviker inte till några väsentliga delar från affärsverksamhetsriskerna i Finland.

Affärsverksamhetsriskerna i Ryssland är större än i Finland eller Baltikum och verksamhetsomgivningen är mera instabil bland annat på grund av affärskulturen och landets outvecklade infrastruktur. Den grå ekonomin spelar fortfarande en stor roll särskilt inom import av konsumtionsvaror och bidrar till att förvränga konkurrensens funktionsduglighet. Verksamhetsmiljön och lagstiftningen som gäller affärsverksamhet har dock under de senaste åren utvecklats i en positiv riktning. Landets ekonomiska tillväxt har varit speciellt stark tack vare den starka tillväxt som exportintäkter från energisektorn har åstadkommit. Stockmann har mer än 17 års erfarenhet av verksamhet i den kontinuerligt föränderliga verksamhetsmiljön i Ryssland och därför uppskattas inte heller stora förändringar i affärsverksamhetsmiljön i Ryssland i väsentlig grad öka koncernens affärsverksamhetsrisk.

Koncernens affärsverksamhet grundar sig på en flexibelt fungerande logistik och effektiva varuflöden. Dröjsmål eller störningar i varutrafiken eller datakommunikationen kan ge upphov till en kort negativ inverkan på affärsverksamheten. Man försöker kontrollera de operativa riskerna i anknytning till dem genom att utveckla ändamålsenliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt samt satsa på att datasystemen fungerar störningsfritt. Även försäkringar används för att täcka operativa risker. De operativa riskerna uppskattas inte på ett väsentligt sätt påverka Stockmanns affärsverksamhet.

Koncernens omsättning och resultat påverkas av valutakursförändringar mellan koncernens rapportvaluta euro, ryska rubel, US-dollar samt vissa andra valutor. Finansiella risker hanteras i enlighet med en riskpolicy som styrelsen fastställt och de beräknas inte på ett väsentligt sätt inverka på koncernens affärsverksamhet.

Stockmannkoncernen är inte delaktig i några betydande pågående rättegångar.

Utsikter för år 2007

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka i Finland med omkring 3 procent år 2007. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro. Försäljningen för den fortlöpande affärsverksamheten uppskattas öka.

Första kvartalet under år 2007 kommer pga. kampanjernas förläggning samt en god lagersituation att vara bättre än året innan, andra kvartalet i motsvarande grad svagare. Resultatet för år 2006 inkluderar betydande engångsposter till följd av avyttringen av affärsverksamhet. År 2007 blir dessa klart mindre än året innan. Koncernen har flera pågående, betydande investeringar. Etableringskostnaderna för investeringarna som tas i bruk under året bidrar till att belasta resultatet år 2007. Koncernens vinst före skatt blir som en följd av mindre engångsposter mindre än år 2006. Koncernens mål är dock att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten skall vara bättre än år 2006.

Helsingfors den 8 februari 2007

STOCKMANN Oyj Abp

KONCERNBALANSRÄKNING31.12.2006 31.12.2005
mn euromn euro
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter6,37,1
Goodwill0,5
Immateriella tillgångar sammanlagt6,37,6
Materiella anläggningstillgångar
Mark- och vattenområden39,921,8
Byggnader och anläggningar132,1145,6
Maskiner och inventarier51,863,0
Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda49,357,6
lokaliteter
Förskott och pågående nyanläggningar79,115,0
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt352,2303,1
Placeringar som kan säljas6,56,0
Långfristiga fordringar, räntebärande4,3
Latenta skattefordringar2,53,5
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT367,5324,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar 155,0 212,0 Kortfristiga fordringar

Fordningar, räntebärande98,9107,5
Fordningar, räntefria86,599,2
Inkomstskattefordringar0,5
Kortfristiga fordringar sammanlagt185,9206,6
Likvida medel59,218,4
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT400,1437,0
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT767,6761,5

STOCKMANNKONCERNEN

KONCERNBALANSRÄKNING31.12.2006 31.12.2005
mn euromn euro
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital111,3108,9
Aktieemission0,40,0
Överkursfond183,4166,5
Övriga fonder44,144,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Balanserade vinstmedel232,3185,7
Eget kapital hänförligt till moderbolagets571,6505,3
aktieägare
Minoritetsintresse0,00,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT571,6505,3
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latent skatteskulder26,228,2
Långfristiga skulder, räntebärande23,413,7
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT49,641,9
KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder, räntebärande
Kortfristiga skulder33,6
Kortfristiga skulder, räntebärande sammanlagt33,6
Kortfristiga skulder, räntefria Leverantörsskulder och övriga kortfristiga 145,9 175,5 skulder
Inkomstskatteskulder0,55,2
Kortfristiga skulder, räntefria sammanlagt146,4180,7
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT146,4214,3
SKULDER SAMMANLAGT196,0256,2
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT767,6761,5

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

mn euro Aktie-kapital* Överkurs-fond Reserv-fond Övriga fonder** Eget kapital 106,8 154,8 0,2 44,4 31.12.2004 Teckningar med 2,1 11,7 optionsbevis

Aktiearvoden0,1
Överföring till0,1
övriga fonder
Emissionskostnader-0,1
Säkring av kassaflöde-0,6
Utdelning Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 109,0 166,5 0,2 43,9 30.9.2005 Eget kapital 2,7 16,7 31.12.2005 Teckningar med 0,2 optionsbevis Aktiearvoden 0,0 Överföring till övriga fonder Optionernas kostnadskorrigering Utdelning Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 111,7 183,4 0,2 43,9 30.09.2006 * Innehåller aktieemission ** Minskad med latent skatteskuld

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Omräknings-AckumuleradeMinoritets-
mn eurodifferenservinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital-0,1161,9467,90,0467,9
31.12.2004 Teckningar med 13,9 13,9 optionsbevis
Aktiearvoden0,10,1
Överföring till0,20,30,3
övriga fonder
Emissionskostnader-0,1-0,1
Säkring av kassaflöde-0,6-0,6
Utdelning-53,0-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,2-0,20,00,0
Räkenskapsperiodens76,976,90,076,9
resultat Eget kapital 0,0 185,7 505,3 0,0 505,3 31.12.2005 Teckningar med 19,5 19,5 optionsbevis
Aktiearvoden0,20,40,4
Överföring till0,00,0
övriga fonder Optionernas 1,3 1,3 1,3 kostnadskorrigering
Utdelning-59,5-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,00,00,0
Räkenskapsperiodens104,7104,70,0104,7
resultat Eget kapital 0,0 232,3 571,6 0,0 571,6 31.12.2006

OMSÄTTNING1-12/2006 1-12/2005 Förändring Förändr.
mn euromn euromn europroc.
Varuhusgruppen Finland696,3666,729,64,4
Varuhusgruppen utlandet245,0193,351,626,7
Varuhusgruppen totalt941,3860,081,29,4
Hobby Hall Finland138,1145,8-7,7-5,3
Hobby Hall utlandet27,828,9-1,1-3,9
Hobby Hall totalt165,9174,7-8,8-5,0
Seppälä Finland101,4108,7-7,2-6,7
Seppälä utlandet29,419,410,051,5
Seppälä totalt130,8128,12,82,2
Ofördelat 1,7 2,1 -0,4

Finland totalt937,5923,214,31,5
Utlandet totalt302,2241,660,525,0
Fortlöpande verksamhet totalt1 239,61 164,974,86,4
Finland61,1338,3-277,3-82,0
Utlandet39,4-39,4-100,0
Avvecklad verksamhet61,1377,7-316,7-83,8
Finland totalt998,51 261,5-263,0-20,8
Utlandet totalt302,2281,021,17,5
Koncernen1 300,71 542,6-241,9-15,7

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGFortlöpandeAvvecklad
1.1.-31.12.2006verksamhet verksamhetTotalt
mn euromn euro mn euro
OMSÄTTNING1 239,661,1 1 300,7
Övriga rörelseintäkter5,129,334,4
Användning av material och 710,6 5,9 716,5 förnödenheter Förändring av lager, ökning (-), 10,6 46,6 57,1 minskning (+) Användning av material och 721,1 52,5 773,6 förnödenheter sammanlagt Kostnader för löner och 199,3 5,4 204,7 anställningsförmåner
Avskrivningar och nedskrivningar31,80,332,1
Övriga rörelsekostnader192,62,6195,1
Kostnader totalt1 144,860,8 1 205,6
RÖRELSEVINST 99,9 29,6 129,5

Finansiella intäkter1,81,8
Finansiella kostnader-2,30,0-2,3
VINST FÖRE SKATTER 99,4 29,6 128,9

Inkomstskatter 24,2 0,1 24,3

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 75,2 29,5 104,7

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGFortlöpandeAvvecklad
1.1.-31.12.2005verksamhet verksamhetTotalt
mn euromn euro mn euro
OMSÄTTNING1 164,9377,7 1 542,6
Övriga rörelseintäkter7,00,07,0
Användning av material och 699,7 312,8 1,012,5 förnödenheter Förändring av lager, ökning (-), -16,2 -0,9 -17,1 minskning (+) Användning av material och 683,6 311,9 995,5 förnödenheter sammanlagt Kostnader för löner och 187,6 30,4 218,0 anställningsförmåner
Avskrivningar och nedskrivningar29,95,835,8
Övriga rörelsekostnader175,221,5196,7
Kostnader totalt1 076,3369,6 1 445,9
RÖRELSEVINST 95,6 8,1 103,7

Finansiella intäkter2,20,83,0
Finansiella kostnader-3,9-3,9
VINST FÖRE SKATTER 93,9 8,9 102,8

Inkomstskatter 24,0 2,0 26,0

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 69,9 6,9 76,9

NYCKELTAL

20062005
Soliditet74,566,4
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent-6,35,7
Kassaflöde från rörelsen, euro2,161,53
Räntebärande främmande kapital, mn euro-134,7-83,3
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.55 662 54 460
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.54 310 53 350
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 178 54 129
Resultat/aktie, euro1,931,44
Resultat/aktie, utspädd, euro1,901,42
Rörelsevinst av omsättning, procent10,06,7
Eget kapital/aktie, euro10,349,34
Avkastning på eget kapital, glidande 12 mån. procent19,415,8
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.22,919,6
procent
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda8 0378 537
Investeringar125,557,0

RESULTATRÄKNING PER KVARTAL, koncernen, Q4 Q3 Q2 Q1 mn euro

Fortlöpande verksamhet2006200620062006
Omsättning389,6281,1299,5269,4
Övriga rörelseintäkter0,40,04,70,0
Användning av material och förnödenheter-215,6 -166,1 -170,8 -168,7
Kostnader för löner och-57,9-44,2-48,9-48,3
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,9-7,9-8,1-8,0
Övriga rörelsekostnader-58,1-43,0-47,7-43,7
Rörelsevinst50,519,828,70,8
Finansiella intäkter och kostnader-0,50,5-0,90,2
Vinst före skatter50,120,427,91,1
Inkomstskatter-12,3-5,0-6,6-0,3
Räkenskapsperiondes vinst av fortlöpande37,815,421,20,8
verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst av avvecklad 0,0 0,0 21,9 7,6 verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 37,8 15,4 43,1 8,4

Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro

Grund0,700,290,390,01
Utspätt0,690,280,390,01
Resultat/aktie, avvecklad verksamhet, euro
Grund0,00-0,010,410,14
Utspätt-0,010,000,400,14
Resultat/aktie, totalt, euro
Grund0,700,280,800,15
Utspätt0,680,280,790,15

SEGMENTUPPGIFTER

Segmenten

Försäljning, mn euro1-12/20061-12/2005
Varuhusgruppen1 119,01 024,1
Hobby Hall199,8210,5
Seppälä158,1155,2
Ofördelat0,90,9
Fortlöpande verksamhet totalt1 477,81 390,7
Avvecklad verksamhet74,8460,6
Koncernen1 552,61 851,3
Omsättning, mn euro1-12/20061-12/2005
Varuhusgruppen941,3860,0
Hobby Hall165,9174,7
Seppälä130,8128,1
Ofördelat1,72,1
Fortlöpande verksamhet totalt1 239,61 164,9
Avvecklad verksamhet61,1377,7
Koncernen1 300,71 542,6
Rörelsevinst, mn euro1-12/20061-12/2005
Varuhusgruppen79,565,4
Hobby Hall7,16,1
Seppälä21,131,1
Ofördelat-8,0-7,3
Elimineringar0,20,3
Fortlöpande verksamhet totalt99,995,6
Avvecklad verksamhet29,68,1
Koncernen129,5103,7
Investeringar, brutto, mn euro
Varuhusgruppen31.12.0631.12.2005
Hobby Hall115,342,1
Seppälä3,21,3
Ofördelat6,13,4
Fortlöpande verksamhet totalt0,92,3
Avvecklad verksamhet125,549,1
Koncernen7,9
Investeringar, brutto, mn euro125,557,0
Tillgångar, mn euro31.12.0631.12.2005
Varuhusgruppen557,9463,7
Hobby Hall104,0106,3
Seppälä38,031,2
Ofördelat67,739,3
Fortlöpande verksamhet totalt767,6640,5
Avvecklad verksamhet121,1
Koncernen767,6761,5

Skulder räntefritt, mn euro31.12.0631.12.2005
Varuhusgruppen122,0110,4
Hobby Hall13,915,3
Seppälä10,910,9
Ofördelat25,832,9
Fortlöpande verksamhet totalt172,6169,4
Avvecklad verksamhet39,6
Koncernen172,6209,0

MARKNADSOMRÅDEN 1-12/2006FortlöpandeAvvecklad
Försäljning, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)1 123,774,8 1 198,6
Baltikum 2)165,3165,3
Ryssland 3)188,8188,8
Koncernen1 477,874,8 1 552,6
Finland, procent76,077,2
Utlandet, procent24,022,8
FortlöpandeAvvecklad
Omsättning, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)937,561,1998,5
Baltikum 2)140,6140,6
Ryssland 3)161,6161,6
Koncernen1,239,661,1 1,300,7
Finland, procent75,676,8
Utlandet, procent24,423,2
FortlöpandeAvvecklad
Rörelsevinst, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)75,27,782,9
Baltikum 2)21,021,0
Ryssland 3)3,821,925,6
Koncernen99,929,6129,5
Finland, procent75,264,0
Utlandet, procent24,836,0
Investeringar,31.12.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvvecklad
verksamhet verksamhettotalt
Finland 1)64,064,0
Baltikum 2)1,81,8
Ryssland 3)59,759,7
Koncernen125,5125,5
Finland, procent51,051,0
Utlandet, procent49,049,0
FortlöpandeAvvecklad
Tillgångar, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)594,8594,8
Baltikum 2)69,769,7
Ryssland 3)103,1103,1
Koncernen767,6767,6
Finland, procent77,577,5
Utlandet, procent22,522,5
1) Varuhusgruppen, Hobby Halloch
Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä

MARKNADSOMRÅDEN 1-12/2005FortlöpandeAvvecklad
Försäljning, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)1 106,8414,1 1 520,9
Baltikum 2)140,8140,8
Ryssland 3)143,146,5189,6
Koncernen1,390,7460,6 1 851,3
Finland, procent79,689,982,2
Utlandet, procent20,410,117,8
FortlöpandeAvvecklad
Omsättning, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)923,2338,3 1,261,5
Baltikum 2)119,7119,7
Ryssland 3)122,039,4161,4
Koncernen1 164,9377,7 1,542,6
Finland, procent79,389,681,8
Utlandet, procent20,710,418,2
FortlöpandeAvvecklad
Rörelsevinst, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)92,23,195,4
Baltikum 2)7,37,3
Ryssland 3)-4,05,01,0
Koncernen95,68,1103,7
Finland, procent96,538,692,0
Utlandet, procent3,561,48,0
Investeringar,31.12.2005
brutto, mn euroFortlöpandeAvvecklad
verksamhet verksamhettotalt
Finland 1)31,82,734,6
Baltikum 2)1,71,7
Ryssland 3)15,65,120,7
Koncernen49,17,957,0
Finland, procent64,834,960,7
Utlandet, procent35,265,139,3
FortlöpandeAvvecklad
Tillgångar, mn euroverksamhet verksamhettotalt
Finland 1)489,398,2587,4
Baltikum 2)72,272,2
Ryssland 3)79,022,9101,9
Koncernen640,5121,1761,5
Finland, procent76,481,177,1
Utlandet, procent23,618,922,9
1) Varuhusgruppen, Hobby Halloch
Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä

ANSVARSFÖRBINDELSER mn euro 2006 2005 Säkerheter utfärdade för egen räkning

Givna inteckningar1,71,7
Pantsatta värdepapper0,10,1
Totalt1,71,7
Säkerheter utfärdade för annans räkning
Borgensförbindelser1,5
Totalt1,5

Övriga egna ansvar Återköpsansvar för överförda leasing- och 13,3 avbetalningsavtal Totalt 13,3

Ansvar totalt

Inteckningar1,71,7
Borgensförbindelser1,5
Panter0,10,1
Övriga ansvar13,3
Totalt3,315,0
Minimihyror som betalas på basis av bindande hyreskontrakt för affärslokaler
mn euro20062005
Inom ett år69,666,0
Senare än ett år men inom fem år211,1 205,0
Senare än fem år140,4 178,5
Totalt421,1 449,5
Avgifter för leasingavtal
Inom ett år1,11,7
Senare än ett år men inom fem år0,91,6
Totalt2,02,3
DERIVATKONTRAKTEN

mn euro 2006 2005 Valutaterminer

Nominella värden010,4
Verkliga värden0-0,2

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS STOCKMANNKONCERNEN 2006 2005 mn euro mn euro

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN Räkenskapsperiodens resultat 104,7 76,9 Justeringar

    Avskrivningar32,135,8
    Övriga rörelseintäkter-34,4-7,0
    Räntekostnader och övriga finansiella kostnader2,33,7
    Ränteintäkter-1,8-2,8
    Skatter24,328,2
    Övriga justeringar1,7
Förändring av rörelsekapital Förändring av försäljningsfordringar och 1,7 -2,6 övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar5,2-17,1
     Förändring av leverantörsskulder och övriga11,20,9
     skulder
Betalda räntor-2,5-3,9
Erhållna räntor1,11,2
Betalda skatter-28,2-31,3
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN 117,4 81,9

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR Investeringar i materiella och immateriella -112,2 -58,1 tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med likvida medel -12,7 vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag minskad med 105,0 11,7 likvida medel vid överlåtelsetidpunkten

Investeringar i övriga placeringar-0,50,0
Överlåtelseintäkter från materiella tillgångar8,4
Överlåtelseinkomster av övriga placeringar0,91,5
Erhållna dividender0,10,2
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -11,0 -44,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING

Beviljade lån, ökning (-), minskning (+)0,3
Betalningar erhållna från emission17,213,9
Upptagna kortfristiga lån10,015,8
Amortering av långfristiga lån-33,6-36,6
Utbetalda dividender-59,5-53,3
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -65,6 -60,2

Förändring av likvida medel 40,8 -23,0

Likvida medel vid räkenskapsperiodens ingång18,441,4
Likvida medel vid räkenskapsperiodens utgång59,218,4

PERSONAL I MEDELTAL, OMRÄKNAT TILL HELTIDSANSTÄLLDA 2002 2003 2004 2005 2006

Varuhusgruppen4 4594 6915 4006 057 6 418
Hobby Hall755704608537515
Seppälä705709759809890
Företagsledning och administration9297104100100
Fortlöpande verksamhet totalt6 0116 2016 8717 503 7 923
Avvecklad verksamhet7418679411 034114
Koncernen6 7527 0687 8128 537 8 037

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGA

Kallelse till bolagsstämma

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 8.2.2007 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Telefonkonferens på engelska 8.2.2007 klockan 16.00. Tilläggsinformation: www.stockmann.com

BILAGA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 20 mars 2007 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig på platsen till mötet där anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig senast kl. 15.45. Under stämman har deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandiahusets parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen och kapitel 5 i aktiebolagslagen ankommer på ordinarie bolagsstämma

2. Ändring av § 12 i bolagsordningen

Enligt den nya aktiebolagslagen har aktieägare som inte överfört sina aktier till värdeandelssystemet inte rätt att delta i bolagsstämman. På grund av detta föreslår styrelsen att 12 § i bolagsordningen ändras så att den motsvarar den nya aktiebolagslagen.

3. Förslag om befullmäktigande av styrelsen att fatta beslut om avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 373.134 stycken egna aktier i serie B. Bemyndigandet innefattar rätten att avyttra aktier i en eller flera rater med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan avyttras för att användas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturarrangemang, för att användas som del av företagets bonus- och belöningssystem, för att användas vid utbetalningen av styrelsens aktievederlag eller för att säljas i den offentliga handeln. Avyttringen bör ske till det vid var tidpunkt rådande gängse värdet för aktierna i den offentliga handeln. Bemyndigandet är i kraft under fem år fr.o.m. bolagsstämmans beslut.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns till aktieägarnas påseende fr.o.m. 12.3.2007 på bolagets huvudkontor på adressen Alexandersgatan 52 B, 8. våningen, Helsingfors (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 9 mars 2007 har antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprättshålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sig till stämman senast onsdagen den 14 mars 2007.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast onsdagen den 14.3.2007 före kl. 16.00 på bolagets internetsidor www.stockmann.com eller per telefon på numret (09) 121 4020. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt ombedes deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 15.3.2007 på adressen Stockmann Oyj Abp, Petra Laakso, PB 147, 00381 Helsingfors.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 2006 utdelas 1,30 euro per aktie. Dividenden för år 2006 föreslås utbetalas 30.3.2007 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 23.3.2007 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att sju medlemmar väljs till styrelsen. Då styrelsens ordförande Lasse Koivu meddelat att han inte längre står till förfogande som bolagets styrelsemedlem, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande medlemmar, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund skulle återväljas för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Dessutom föreslår utskottet att Föreningen Konstsamfundet r.f:s verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh enligt sitt samtycke väljs till ny medlem för samma mandatperiod.

Revisorer

Aktieägare i bolaget, vilka representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att som ordinarie revisorer för år 2007 väljs CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors den 8 februari 2007

Styrelsen

Tillbaka