UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV STOCKMANNS STYRELSE OCH DESS ARVO

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 30.1.2007 kl. 12.15

UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV STOCKMANNS STYRELSE OCH DESS ARVODEN

Utnämnings- och belöningsutskottet inom Stockmanns styrelse har vid sitt möte beslutat presentera följande förslag till den ordinarie bolagsstämman som sammanträder 20.3.2007:

Som styrelsemedlemsantal föreslås sju, dvs. nuvarande antal.

Då styrelsens ordförande Lasse Koivu meddelat att han inte längre står till förfogande som bolagets styrelsemedlem, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande medlemmar, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund skulle återväljas för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Dessutom föreslår utskottet att Föreningen Konstsamfundet r.f:s verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh enligt sitt samtycke väljs till ny medlem för samma mandatperiod. Vid sitt konstituerande möte väljer styrelsen inom sig en ordförande och vice ordförande samt medlemmar till utnämnings- och belöningsutskottet.

Utskottet föreslår, att styrelsens arvoden fortsättningsvis utbetalas i form av aktiearvoden. Styrelsens arvoden och mötesarvoden föreslås förbli oförändrade, dvs. som ordförandens arvode föreslås 70 000 euro per år, som vice ordförandens arvode 45 000 euro per år och som medlemmarnas arvode 35 000 euro per år. Därutöver föreslås ett mötesarvode på 500 euro per möte. Mötesarvodet erläggs även för utskottets möten.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka