STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH FÖR ÅR 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.1.2007 kl. 10.45

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH FÖR ÅR 2006

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i december till 173,1 miljoner euro. Försäljningen, från vilkens jämförelsesiffra eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med en procent.

Decemberförsäljningen i Finland var inom koncernens samtliga resultatenheter en besvikelse. Handeln inleddes långsamt i början av december och var klart piggare under julveckan, men speciellt försäljningen dagen före julafton var klart mindre än motsvarande dag året innan. Även försäljningen under nyårsafton var pga. den korta öppettiden mindre än året innan. Däremot förbättrade koncernens samtliga resultatenheter klart sin försäljning i utlandet.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 3 procent. I Finland var försäljningen på fjolårets nivå, men ökade med 15 procent i utlandet. Speciellt kraftigt ökade försäljningen i varuhusen i Baltikum samt i varuhusen i Mega-centren i Moskva.

Seppäläs försäljning var på fjolårets nivå. Försäljningen minskade med 8 procent i Finland men ökade med hela 47 procent i utlandet. Den starka försäljningstillväxten i utlandet berodde både på en god jämförbar tillväxt och på butiksnätets expansion speciellt i Ryssland, där redan 16 Seppäläbutiker var verksamma i slutet av året.

Hobby Halls försäljning minskade med 15 procent. Försäljningen minskade med 19 procent i Finland men ökade med 17 procent i utlandet.

Stockmannkoncernens preliminära försäljning för hela året uppgick till 1 553 miljoner euro. Försäljningsökningen för den kvarvarande verksamheten var 7 procent.

Varuhusgruppens preliminära försäljning för hela året ökade med 9 procent, i Finland med 4 procent och i utlandet med 26 procent.

Seppäläs preliminära försäljning för hela året ökade med 2 procent. Försäljningen minskade med 7 procent i Finland men ökade med 51 procent i utlandet.

Hobby Halls preliminära försäljning för hela året minskade med 5 procent som en följd av verksamhetspolitiken som inriktar sig på en förbättring av lönsamheten. Försäljningen minskade med 5 procent i Finland och med 4 procent i utlandet.

Trots att decemberförsäljningen var svagare än väntat är koncernens resultatprognos oförändrad. Samtliga affärsenheters lager är, trots den mindre försäljningen än uppskattat, mindre än året innan. Koncernens vinst före skatter uppskattas vara klart bättre än år 2005. Varuhusgruppen och Hobby Hall uppskattas generera en bättre rörelsevinst än året innan. Seppäläs rörelsevinst utan poster av engångsnatur minskar som en följd av kostnader för en kraftig expansion samt den minskade försäljningen i Finland, men förblir god; Seppäläs lönsamhet ligger på samma nivå som lönsamheten av de bästa internationella modekedjor.

Stockmannkoncernen publicerar sina slutliga försäljningssiffror i samband med bokslutet 8.2.2007.

Försäljningen i december samt försäljningen från början av året

decemberjanuari-december
förändföränd
20062005 proc.20062005proc.
MeMe 06/05MeMe06/05
Varuhusgruppen105,2105,5-0,3832,2797,04,4
Finland Varuhusgruppen 34,5 30,1 14,8 286,8 227,0 26,3 utlandet* Varuhusgruppen 139,7 135,6 3,1 1 119,0 1 024,1 9,3 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,3
Hobby Hall Finland11,514,2 -18,8167,2176,5-5,3
Hobby Hall utlandet1,71,516,632,634,0-4,0
Hobby Hall totalt13,215,7 -15,5199,8210,5-5,1
Seppälä Finland15,917,2-7,6123,5132,4-6,7
Seppälä utlandet4,22,946,834,622,951,2
Seppälä totalt20,120,10,2158,1155,21,8
Fastigheter +0,10,1 -21,20,90,9-1,0
övrigt
Finland totalt*132,7136,9-3,11 198,61 171,22,3
Utlandet totalt*40,534,417,6354,0283,924,7
Stockmann totalt*173,1171,41,01 552,61 455,06,7
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

december 2006 januari-december 2006

föränd proc.föränd proc.
Varuhusgruppen utlandet-1,64,9
Varuhusgruppen totalt-0,64,5
Finland totalt-20,0-21,2
Utlandet totalt2,77,2
Stockmann totalt-15,6-16,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka