STOCKMANN PRECISERADE SIN STRATEGI

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.6.2004 kl. 9.00

STOCKMANN PRECISERADE SIN STRATEGI

Stockmannkoncernens styrelse har vid sin strategibehandling fastställt bolagets strategi. Målsättningen är att växa lönsamt så att ca en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de baltiska och ryska marknaderna innan utgången av år 2008. Under slutet av året utreds olika alternativ att utveckla Hobby Hall, ett av alternativen är att avstå från verksamhetsområdet.

Stockmannkoncernens styrelse har vid sin strategibehandling fastställt bolagets strategi, enligt vilken koncernen under de närmaste åren växer kraftigt speciellt på den ryska marknaden. Målsättningen är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de baltiska och ryska marknaderna innan utgången av år 2008.

De viktigaste elementen i den utländska tillväxten är varuhusen, Seppälä samt utvidgningen av Zara-kedjan i Ryssland, som bygger på franchisingavtal. Som en ny tillväxtmöjlighet utreds en utvidgning av franchisingverksamheten till att omfatta även övriga internationella brand som i olika sammanhang har visat intresse för att utnyttja Stockmanns kunnande om Ryssland.

En stark konsolideringsutveckling pågår som bäst inom distanshandelsmarknaden i Europa. Som en del av denna process har många internationella industriella aktörer och kapitalinvesterare visat sitt intresse för Hobby Hall, som hör till Stockmannkoncernen och är marknadsledare inom distanshandeln i Finland och Baltikum. Som en följd av detta har styrelsen beslutat att under slutet av året inleda en process, där olika alternativ för att utveckla Hobby Hall utreds, varav ett av alternativen är att avstå från branschen.

Bilgruppens verksamhet utvecklas som en del av Stockmann genom att speciellt utnyttja synergierna med varuhusgruppen inom marknadsföring till stamkunder, samt genom att utnyttja de möjligheter till tillväxt som uppstår genom förändringen av EU:s gruppundantagsförordning.

Tilläggsinformation: verkställande direktör Hannu Penttilä, tel. (09) 121 5801. I ärenden beträffande utvecklingen av Hobby Hall, verkar Aventum Partners Ab som Stockmanns finansiella rådgivare.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka