Konverteringsemission och säkerställda obligationer

Stockmann Oyj Abps ("Bolaget") ordinarie bolagsstämma beslöt 7.4.2021 i enlighet med bestämmelserna i det fastställda saneringsprogrammet att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om bland annat en riktad emission av sammanlagt högst 100 000 000 aktier till i saneringsprogrammet avsedda borgenärer av saneringsskulder utan säkerhet och hybridlånsborgenärer. Bolagets styrelse har på basen av den ordinära bolagsstämmans bemyndigande beslutat 18.5.2021 att emittera högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier.

Bolaget erbjuder också säkerställda obligationer till vissa borgenärer utan säkerhet enligt Bolagets saneringsprogram. Vissa borgenärer utan säkerhet är i enlighet med Saneringsprogrammet berättigade till att konvertera genom kvittning euro för euro 80 procent av sina respektive fordringar under saneringsprogrammets betalningsprogram som har upprättats för skulder utan säkerhet till säkerställda obligationer.

 

Stockmann offentliggör villkoren för den riktade emissionen av sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget

Den finska Finansinspektionen har idag, den 18 maj 2021, godkänt det finskspråkiga prospektet som upprättats med anledning av Stockmann Oyj Abps aktieemission

Stockmann offentliggör ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till borgenärer utan säkerhet i enlighet med saneringsprogrammet; prospekt tillgängligt

 

Stockmann Oyj Abp - Prospectus (på engelska)

Stockmann plc - Offering  Circular 18 May 2021 (på engelska)

Ekonomisk översikt 2020

Ledningens delårsredogörelse Q1/2021

Stockmann Oyj Abp:s bolagsordning

Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram, fastställt av Helsingfors tingsrätt (på finska)

Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram, fastställt av Helsingfors tingsrätt (inofficell engelskspråkig översättning)