Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktör Susanne Ehnbåge,  Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2023, publicerad den 9 februari 2024

År 2023 fokuserade Stockmannkoncernen på att systematiskt skapa en stabil och hållbar framtida grund för bägge divisionerna i syfte att säkerställa en långsiktig tillväxt i aktieägarvärdet. Trots utmaningarna i marknadsläget på grund av den fortsatta höga inflationen, höga räntenivåer samt geopolitiska osäkerheter lyckades koncernen förbättra sin lönsamhet. Orsakerna till det förbättrade resultatet var en strategisk fokusering, prioritering av viktiga initiativ och teamets engagemang för att uppnå målen.

Till följd av detta förbättrades koncernens justerade rörelseresultat för år 2023 till 80,0 miljoner euro (79,8). Förbättringen i lokala valutor var dock avsevärd. Lindexdivisionen överträffade den genomsnittliga marknadstillväxten, och det justerade rörelseresultatet slog ett historiskt rekord och uppgick till 90,3 (90,0) miljoner euro. År 2023 hade förändringar i utländska valutakurser en negativ inverkan på 5,7 miljoner euro på den justerade rörelsevinsten. Stockmanndivisionens justerade rörelseresultat var något lägre än jämförelseåret och uppgick till -6,3 (-5,4) miljoner euro. Utan den negativa inverkan pga. den minskade ytan i Stockmannvaruhuset i Östra centrum skulle divisionens resultat ha förbättrats. Stockmanndivisionen förbättrade sitt resultat under andra halvåret jämfört med året innan.

Vi har en tydlig plan för att accelerera värdeskapandet framåt. På vår kapitalmarknadsdag i november publicerade vi uppdaterade strategier och finansiella mål för divisionerna. Lindexdivisionen kommer fokusera på att accelerera sin tillväxt, fortsätta sin transformation till en mer hållbar affärsmodell och särskilja kostnader från tillväxt. Stockmanndivisionen siktar på förbättrad tillväxt och lönsamhet genom att satsa på lyx- och premiumsegment, att öka och tillvarata den lojala stamkundskretsen samt att säkerställa en sömlös omnikanalupplevelse. Dessutom finns det ett tydligt  fokus på operativ effektivitet och på att bredda omsättningsbasen.

Stockmannkoncernens underliggande affärsverksamhet utvecklas i rätt riktning, och vår finansiella ställning förbättrades ytterligare i fråga om fritt kassaflöde, finansiering och eget kapital under år 2023. Den nuvarande finansiella positionen fungerar som en stabil grund för vidareutveckling och investeringar inom områden såsom processeffektivitet och digitalisering, vilket möjliggör en eftersträvad tillväxt. Byggandet av Lindex nya omnikanalbaserade distributionscenter är en investering på 110 miljoner euro och projektet framskrider väl. Målet är att distributionscentret tas i drift under hösten 2024.

I september meddelade vi att Stockmannkoncernen inleder en strategisk utvärdering i syfte att förtydliga aktieägarvärdet genom att omfokusera koncernens affärsverksamhet på Lindex. I anslutning till den strategiska utvärderingen överväger Stockmann Oyj Abp att byta namn till Lindex Group, och dessutom kommer olika strategiska alternativ för Stockmanns varuhusverksamhet att utredas. Utvärderingen pågår och förväntas bli klar år 2024. År 2023 framskred även företagssaneringen, som vi siktar på att avsluta så fort som möjligt.

I oktober tog Stockmannkoncernen ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan. Vi skickade in våra nya klimatmål till Science Based Targets initiative (SBTi) och utarbetade en plan för bägge divisionerna för att nå målen. Koncernens mål är att minska utsläppen med 42 % fram till år 2030 jämfört med år 2022. Vi förväntar oss att de vetenskapligt baserade klimatmålen kommer att bli validerade år 2024.

Jag vill hjärtligt tacka våra teammedlemmar inom Lindex och Stockmann för deras engagemang och goda arbete under år 2023. Jag ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med våra partner och kunder mot ett starkare, växande bolag med ett ökande aktieägarvärde.

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2023