Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktör Susanne Ehnbåge,  Stockmannkoncernens halvårsrapport Q2/2023, publicerad den 21 juli 2023

Det är nu dags för oss inom Stockmannkoncernen att ta nästa steg. Vi vill öka tillväxten och hitta nya tillväxtmöjligheter samt förbättra lönsamheten med fokus på hållbarhet. För mig är det en stor ära att leda Stockmannkoncernen som verkställande direktör sedan den 12 maj 2023.

Under de senaste åren har Stockmannkoncernen genomgått stora och omfattande förändringar. Efter covid-19-pandemin och i anslutning till företagssaneringsprogrammet har Stockmanndivisionen sålt alla sina fastigheter och återbetalat alla obestridda skulder. Lindexdivisionens försäljning och lönsamhet steg till rekordnivåer medan Stockmanndivisionen återhämtade sig rejält från de tunga förlusterna. Jag vill tacka alla mina kolleger och styrelsen för deras utmärkta arbete hittills.

Andra kvartalets operativa miljö präglades av en stigande räntenivå och fortsatt hög inflation som försvagade konsumenternas köpkraft. I kombination med osäkerhetsfaktorerna relaterade till geopolitiska spänningar ledde detta till att konsumenternas förtroende var svagare än normalt.

Under andra kvartalet hade utmaningarna i den operativa miljön och den sena våren en negativ inverkan på efterfrågan på mode på flera marknader. Efter mitten av maj ökade försäljningen dock avsevärt, och i lokala valutor låg koncernens kvartalsomsättning på samma nivå som året innan, även om den försvagades i euro med 6,3 % på grund av den svaga svenska och norska kronan.

I lokala valutor ökade Lindexdivisionens omsättning med 2,0 %, och Lindex lyckades förbättra försäljningen på alla huvudmarknader trots den avsevärda allmänna nedgången i modeförsäljningen. Stockmanndivisionens omsättning minskade med 6,4 % under andra kvartalet, vilket främst berodde på tidpunkten för Stockmanns kampanj Galna Dagar som i år bidrog mer till första än andra kvartalet jämfört med året innan. Den minskade ytan i varuhuset i Östra centrum i Helsingfors hade dessutom en negativ effekt på omsättningen. Antalet nya medlemmar i stamkundsprogrammen fortsatte att öka inom bägge divisionerna.

Jag är särskilt nöjd över att Lindex lyckades förbättra det justerade rörelseresultatet i lokala valutor under både andra kvartalet och första halvåret trots en historiskt stark US-dollar, stigande råvarupriser och allmänna inflationseffekter. Samtidigt ökade Stockmanndivisionens ut- och kampanjförsäljning, vilket hade en negativ effekt på resultatet. I kombination med valutakurser som belastade Lindex resultat ledde detta till att koncernens rörelseresultat minskade under perioden. I lokala valutor låg koncernens rörelseresultat för andra kvartalet på samma nivå som året innan. Däremot ökade rörelseresultatet för första halvåret.

Under andra kvartalet förbättrades koncernens finansiella läge och soliditet ytterligare, och koncernens kassaflöde var positivt trots de pågående investeringarna och återbetalningen av obestridda skulder. I mitten av juli ingick vi avtal om en revolverande kreditfacilitet på 40 miljoner euro som ytterligare förbättrar koncernens finansiella läge. Lagervolymerna är på en balanserad nivå och har minskat jämfört med året innan och slutet av första kvartalet.

Stockmannkoncernen har förbundit sig till rättvisa och hållbara affärsprinciper och initiativet för vetenskapligt baserade mål (SBTi). Under rapportperioden godkände Stockmanns styrelse våra vetenskapligt baserade klimatmål. Arbetet framskrider och kommer att slutföras under 2023 i enlighet med tidsschemat för initiativet.

Vi anser att framtiden kommer att bjuda på både möjligheter och utmaningar, och bägge divisionerna strävar efter tillväxt och lönsamhet. Lindex kommer att satsa på nya marknader och försäljningskanaler, medan Stockmanndivisionen fortsätter att satsa på lyxiga och förmånligt lyxiga produktkategorier. Bägge divisionerna har omfattande pågående investeringar för att utveckla den övergripande digitaliseringen i syfte att bemöta kundernas förväntningar och förbättra processerna och kostnadseffektiviteten. Det pågående byggandet av Lindexdivisionens nya omnikanalbaserade distributionscentral på 110 miljoner euro framskrider väl och planeras vara i drift hösten 2024.

Stockmannkoncernen strävar efter att avsluta saneringsprogrammet så fort som möjligt. Vårt strategiska arbete framskred under andra kvartalet, och vi utvärderar våra strategiska möjligheter efter avslutandet av saneringsprogrammet.

Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare på Lindex och Stockmann för ett utmärkt samarbete och värdefullt stöd under mina första veckor som koncernens verkställande direktör. Jag vill också tacka våra kunder, samarbetspartner och övriga intressenter som delar och stöder vår viktiga omvandling.

Stockmannkoncernens halvårsrapport q2/2023