Stockmanns utsikter

Stockmannkoncernens halvårsrapport, Q2/2023 publicerad den 21 juli 2023:

Resultatprognos för år 2023, uppdaterad den 17 juli 2023:
År 2023 förväntar sig Stockmann att koncernens omsättning kommer att uppgå till 940–1 000 miljoner euro och koncernens justerade rörelseresultat till 65–85 miljoner euro med beaktande av valutakursfluktuationer. Prognosen baserar sig på antagandet att den fortsatta inflationen kommer att öka kostnaderna jämfört med 2022 och påverka konsumenternas efterfrågan negativt. Samtidigt fortsätter Stockmannkoncernen att implementera målmedvetna åtgärder i syfte att minimera kostnadsökningarnas inverkan.

Marknadsutsikter för 2023:
De rådande utmaningarna i det geopolitiska läget och den höga inflationsnivån väntas fortsätta. Inflationen väntas dock avta jämfört med slutet av 2022. I kombination med en högre räntenivå väntas inflationen ha en negativ inverkan på konsumenternas förtroende och köpkraft. Detaljhandeln kommer sannolikt att präglas av utmaningar på grund av mindre efterfrågan bland konsumenter samt stigande inköpspriser och rörelsekostnader. Risken för störningar i leveranskedjorna och den internationella logistiken kan inte heller uteslutas.

stockmannkoncernens halvårsrapport Q2/2023

Klicka på länken nedan för att läsa hela delårsrapporten.