Kontinuitet, risker och osäkerheter

Stockmannkoncernens halvårsrapport Q2/2023, publicerad den 21 juli 2023

Risker kan förekomma i omvärlden och påverka en viss sektor eller marknad eller alternativt vara relaterade till koncernens affärsverksamhet.

Det finns externa risk- och osäkerhetsfaktorer som påverkar Stockmannkoncernen och som är relaterade till förändringar inom branschen, konkurrenter, logistiska resurser, informations- och cybersäkerhet, hållbarhetsfrågor, väder, makroekonomi och geopolitiska händelser, pandemier, utländska valutor, skatter, konsumentskyldigheter och regelverk. Risker förekommer också i samband med expansion till nya marknader och lansering av nya produkter. Detaljerad information om finansiella risker finns i Stockmannkoncernens årsredovisning och hållbarhetsrapport på Stockmannkoncernens webbplats https://ar2022.stockmanngroup.com

Företagssaneringsprogrammet framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för ett obligationslån på 71,9 miljoner euro. Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas.

Stockmannkoncernen förbereder sig på framtiden genom att utvärdera strategiska möjligheter efter företagssaneringen.

Riskhantering inom Stockmannkoncernen

Syftet är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna.