Kontinuitet, risker och osäkerheter

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2023, publicerad den 9 februari 2024

Stockmannkoncernen utsätts för risker som hänför sig till affärsmiljön, risker förknippade med bolagets egna verksamheter och leveranskedja samt finansiella risker.

Makroekonomiskt läge
Den höga inflationen och höga räntenivåer har en negativ inverkan på Stockmannkoncernens kostnadsstruktur och kundernas köpkraft. Detta kan leda till förändringar i kundernas beteende och efterfrågan på olika produktkategorier. Det framtida makroekonomiska läget kan påverka värderingen av tillgångar. Ränteförändringar kan också påverka nedskrivningsprövningen av goodwill via diskonteringsräntor.

Valutakurser
Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan påverka de finansiella resultaten för koncernens affärsverksamheter. För närvarande garderar sig koncernen endast delvis mot transaktionsrisker på grund av företagssaneringen.

Säsongsfluktuationer
Normala säsongsfluktuationer under året inverkar på Stockmannkoncernens affärsverksamhet. Omsättningen under årets första kvartal är typiskt på en låg nivå medan omsättningen under årets andra och fjärde kvartal är typiskt på en högre nivå. Mode står för ca 80 % av koncernens omsättning, och modeförsäljningen påverkas av trender och väderlek. Dessutom har tidpunkten för kampanjen Galna Dagar inom Stockmanndivisionen en väsentlig inverkan på omsättningen och rörelseresultatet för de kvartal under vilka den ordnas.

Leveranskedja och logistik
Inom detaljhandeln består produkternas värdekedja av flera steg, och den involverar risker relaterade till mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljöfrågor och etisk företagsverksamhet. Dessutom kan oväntade händelser i leveranskedjan öka kostnaderna. Eftersom koncernens leveranskedja är global, kan oväntade logistiska problem öka fraktkostnaderna och ledtiderna.

Informations- och cybersäkerhet
Den organiserade cyberbrottsligheten har ökat risken för cyberattacker, vilket kan orsaka störningar i informationssystem samt påverka kund- eller personuppgifters integritet.

Företagssaneringsprogrammet
Företagssaneringsprogrammet framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för ett obligationslån på 71,9 miljoner euro. Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas.

Riskhantering inom Stockmannkoncernen

Syftet är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna.