Lån och finansiering

Enligt sitt beslut av den 9 februari 2021 godkände Helsingfors tingsrätt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp. Saneringsprogrammet framskrider planenligt. Stockmanns alla varuhusfastigheter har sålts och både saneringsskulden med säkerheter och den obestridda saneringsskulden utan säkerheter har återbetalats. Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprogrammet kan avslutas. Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet. Stockmann fortsätter föra en konstruktiv dialog med sina finansiärer även under saneringsprogrammet.

Stockmanns finansiering består av en kreditfacilitet och obligationer.

Kommitterad kreditfacilitet
I juli 2023 avtalade Stockmann om en säkerställd revolverande kreditfacilitet på 40 miljoner euro.

Obligationer
Som en del av saneringsprogrammet offentliggjorde Stockmann Oyj Abp ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till borgenärer utan säkerhet under företagssaneringen. Borgenärerna utan säkerhet var i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till att genom kvittning konvertera euro för euro av sina fordringar enligt saneringsprogrammets betalningsprogram, som upprättats för skulder utan säkerhet, till seniora säkerställda obligationer. Det totala kapitalbeloppet av obligationerna som giltigt tecknats av borgenärer utan säkerhet uppgår till 71,9 miljoner euro. Därav har Stockmann emitterat obligationer till ett totalt kapitalbelopp om 71,9 miljoner euro. Förfallodagen för obligationerna är i juli 2026 och de har en fast årlig ränta på 0,10 procent.

Kreditvärdering
Stockmann Oyj Abp har inte ansökt om någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut.

Finansiell riskhantering
Stockmanns finansiering och finansiella riskhantering sköts centralt av finansfunktionen enligt policies som fastställts av styrelsen. Mer information om hanteringen av finansiella risker finns i not 4.8 i Bokslutet.