Investera i Stockmann

Stockmann, som grundades 1862, är ett börsnoterat finländskt detaljhandelsföretag. Företaget hade ca 45 000 aktieägare och 6 449 anställda i slutet av juni 2022. Stockmannkoncernen består av två affärsdivisioner: modekedjan Lindex och varuhuset och nätbutiken Stockmann.

 

2021

2020

Omsättning

899,0 miljoner euro

790,7 miljoner euro

Justerat rörelseresultat (EBIT)

68,3 miljoner euro

12,3 miljoner euro


Lindexdivisionens andel av omsättningen är 68 % och Stockmanndivisionens 32 %. Finland stod för 33 %, Sverige och Norge för 52 % och Baltikum för 15 % av omsättningen.

https://www.stockmanngroup.com/sv/ekonomisk-information
https://www.stockmanngroup.com/sv/bokslut-och-delarsrapporter

Lindexdivisionen

Lindex existerar för att stärka och inspirera kvinnor över allt. Vi gör det genom vårt agerande som företag och vår progressiva kompetens inom mode. Våra kunder, medarbetare och samarbetspartner är engagerade i denna ambition. Vi satsar på digitalisering och får vår styrka av människor. Vi utlovar våra kunder mode som känns bra och ser bra ut. I syfte att nå våra mål och vår vision har vi gett ett löfte – att göra en skillnad för framtida generationer. Löftet omfattar alla dimensioner av hållbarhet och är indelat i tre områden: stärka kvinnor, respektera planeten och säkerställa mänskliga rättigheter.

Enligt Lindex långsiktiga strategi siktar vi på att vara ett globalt, varumärkesorienterat och hållbart modeföretag. Detta innebär tillväxt i digitala intäkter både via vår egen nätbutik och genom samarbetet med globala digitala plattformar, förbättrad kostnadseffektivitet och tillväxt inom nya affärsområden utan att pruta på hållbarhetsmålen.

Stockmanndivisionen

Stockmanns mål är att göra nya intryck varje dag i alla möten med kunder, partner, medarbetare och andra intressenter. Vår vision är att skapa en marknadsplats för ett gott liv. Kundfokus, dvs. förmågan att förstå kunderna och bemöta dem enligt deras preferenser samt erbjuda dem unika kundupplevelser, utgör kärnan i vår strategi. Vi har ett utvalt sortiment av varor inom mode, skönhet, inredning och livsmedel samt olika slags relaterade tjänster på våra åtta varuhus och i nätbutiken. Stockmanns kundlöfte är att skapa känslor som består med hjälp av vår professionella och serviceorienterade personal.

Stockmanns finansiella prioriteringar under strategiperioden är omsättningstillväxt samt förbättrad lönsamhet och avkastning på investeringar.

Lindexdivisionen investerar 110 miljoner euro i ett högautomatiserat varuhus med flera distributionskanaler i Sverige

Det nya varuhuset är den största investeringen i Lindex historia och ett viktigt steg i uppnåendet av företagets långsiktiga tillväxtplaner och säkerställandet av den framtida logistiken och konkurrensfördelarna. Det kommer att hantera distributionen av varor till modeföretagets alla butiker, den kraftigt ökande näthandeln och globala modeplattformar genom samarbetet med tredjeparter.

Den nya faciliteten fyrdubblar Lindex näthandelskapacitet direkt och möjliggör skalbara och hållbara logistiska lösningar för alla försäljningskanaler. Till en början är näthandelns kapacitet ca 13 000 försändelser per produktionstimme. Den långt automatiserade och klimatsmarta facilitetens yta är ca 40 000 kvadratmeter, och den planeras att vara i drift 2024.

Hållbarhet är kärnan i Stockmannkoncernens affärsverksamhet

Stockmannkoncernen undertecknade Science Based Targets initiative (SBTi) som ställer mål för minskningen av koldioxidutsläpp enligt Parisavtalet. Genom SBTi kommer Stockmann att främja klimatrelaterade åtgärder och ytterligare utveckla en vägkarta för reducerade utsläpp och klimatrelaterade risker. Stockmann kommer att fastställa sina vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med schemat för initiativet. 

Lindexdivisionens hållbarhetslöfte bygger på varumärkets vision –att stärka och inspirera kvinnor över allt. Det består av tre fokusområden genom vilka vi strävar efter att främja hållbarhet och stärka kvinnor.

Kvinnor möjliggör Lindex, och i gengäld vill vi skapa möjligheter för kvinnor.

  1. I syfte att stärka kvinnor siktar Lindex på att bli ett ledande företag när det gäller rättvisa och jämställda arbetsplatser för kvinnor som främjar delaktighet och kroppspositivitet samt stöder en hållbar livsstil.
  2. Vi vidtar klimatåtgärder, använder vatten hållbart och fokuserar på cirkulär ekonomi. År 2025 kommer 100 % av Lindex material att vara återvunnet eller hållbart producerat. År 2021 var andelen 78 %.
  3. Lindex respekterar de mänskliga rättigheterna.

Stockmanndivisionens hållbarhetslöfte är i linje med den kundorienterade affärsstrategin och baserar sig på väsentlighetsbedömningen samt på Stockmanns CSR-strategi 2022–2025, som siktar på en mer resurssmart detaljhandel. CSR-strategin är indelad i tre prioriterade områden som styr vårt hållbarhetsarbete framöver:

  1. Lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet: Vi säkerställer en konkurrenskraftig, hållbar och stabil avkastning som ger alla intressenter mervärde genom att bemöta kundernas behov och följa principerna om god förvaltning och efterlevnad samt genom transparent kommunikation.
  2. Miljömässig hållbarhet: Vi vidtar aktivt nya åtgärder för att stärka en miljömässigt hållbar värdekedja och stödja åtgärder som motverkar klimatförändringen i all verksamhet, och vi satsar allt mer på cirkulär ekonomi i sortimentet och tjänsterna. Stockmann har valts in i programmet Circular Design som är ett initiativ för utveckling av cirkulära designprinciper med fokus på konkreta produkt- och servicekoncept som ger konkurrensfördelar.
  3. Etisk ansvarsfullhet och samarbete: Vi strävar efter att ge medarbetarna meningsfulla upplevelser i arbetet, och vi förbättrar fortlöpande våra åtgärder för att säkerställa jämställda, mångfaldiga och säkra arbetsplatser i all verksamhet och i leveranskedjan.

Företagssaneringen framskrider planenligt

Stockmannkoncernen har systematiskt implementerat företagssaneringsprogrammet, som godkändes i februari 2021. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen.

Koncernen har begränsade möjligheter att ordna ny finansiering. Saneringsprogrammet kan inte avslutats innan alla stridiga krav har avgjorts.

Företagssaneringsprocessen framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för obligationslånet på 67,5 miljoner euro. Varuhusfastigheten i Tallinn såldes i december 2021, och avtalet om försäljning av varuhusfastigheten i Riga slöts i december 2021 och genomfördes i januari 2022. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i april 2022, och den återstående saneringsskulden återbetalades.