Miljöpåverkan

De mest betydande miljöeffekterna från Stockmannkoncernens egen verksamhet uppkommer genom energiförbrukning, avfall och transporter. Miljöeffekterna följs upp noggrant i olika enheter och verksamhetsställen. På detta sätt kan man reagera snabbt på avvikelser i förbrukning eller avfall.

Miljösynpunkter och miljöperspektiv beaktas även i leveranskedjan. Genom projektet och i samarbete med olika aktörer har man i flera fabriker kunnat minska användningen av vatten, kemikalier och energi samt minska fabrikernas produktionskostnader.

Personalens miljömedvetenhet ökas med hjälp av utbildningar och intern information. Läs mer

 








 

Energi- och vattenförbrukning

Koncernens energiförbrukning utgörs främst av el, värme och fjärrvärme. Energiförbrukningen förorsakas av belysning, ventilation, uppvärmning och nedkylning av butiks-, lager- och kontorslokaler och av elapparater som används i dessa, bl.a. hissar och rulltrappor samt kylanordningar och IT-utrustning. Största delen av koncernens statistikförda vattenkonsumtion konsumeras i varuhusens restaurang-, köks- och sanitetslokaler. Vid både varuhusgruppens och modekedjornas butiksändringar och nya butikskoncept tar man allt mer hänsyn till miljöfrågor.

Transporter

Stockmannkoncernen betjänar sina kunder i olika länder och på olika kontinenter, vilket betyder att varudistributionen till våra butiker förorsakar utsläpp. Uppmärksamhet fästs vid effektiva och miljövänliga varuflöden. Bekanta dig med Stockmanns koldioxidfotavtryck.

Avfallshantering och återvinning

Avfall som uppkommer genom affärsenheternas verksamhet består främst av förpackningsavfall, som papp och plast. I varuhusgruppen uppkommer också bioavfall från restaurang- och caféverksamheten.

Vi erjuder våra kunder möjlighet att återvinna. Till Stockmannvaruhusen kan returneras använda el- och elektronikapparater, batterier, lysrör och energisparlampor.

Förpackningsmaterial

Vi strävar efter att minimera miljöbelastningen av våra förpackningsmaterial och att erbjuda våra kunder materialeffektiva lösningar. Se information om användningen av förpackningsmaterial i Stockmann Retail och Lindex enligt GRI G4-riktlinjer, indikator EN1: Use of Packaging Materials 2016 (pdf, på engelska).

Läs mer om miljöpåverkan om vår CSR-rapport.