Inköpsrutiner

En ansvarsfull, transparent och spårbar leveranskedja är ett av Stockmanns CSR-fokusområden och viktigt för våra intressenter. Vårt ansvarsarbete och rapportering baserar sig på riskbedömning och påverkningsmöjligheter. Mode står för ca två tredjedel av koncernens omsättning, och därför fokuserar vi särskilt på ansvar inom leveranskedjan för mode samt produktionen av Stockmannkoncernens egna varumärken, som vi bäst kan påverka.

Alla leverantörer förväntas följa Stockmanns uppförandekod eller förplikta sig till annan liknande policy. Ansvarsfrågor diskuteras vid inköp av förhandlingar och i samband med ingående av leverantörsavtal.

Kända internationella och inhemska märkesvaror utgör majoriteten av varuhusen. Dessutom finns det ett brett utbud av självdesignade märkesvaror av dam-, herr- och barnkläder samt inredningsprodukter som inte finns någonstans. Nästan alla produkter som säljs av Lindex är egna märkesvaror.

Inköpspraxis för egna varumärkesprodukter

Stockmannkoncernen har inga egna fabriker eller produktionsanläggningar, utan de egna märkesprodukterna tillverkas av kontraktsleverantörer. Vid val av leverantör uppmärksammar vi många faktorer. De viktigaste kriterierna är att möta Stockmannkoncernens behov, leverantörens know-how och leveransförmåga, kvalitet och pris, ansvar, särskilt när det gäller arbetsförhållanden och miljöfrågor samt möjlighet till långsiktigt samarbete. Alla fabriker måste uppfylla Stockmannkoncernens startkrav och förbinda sig till den gemensamma uppförandekoden och kontinuerlig förbättring. Vårt mål är ett långsiktigt samarbete med leverantören.

Ansvarsarbetet på Stockmanns inköpskontor

Våra fem lokala inköpskontor i Kina (Shanghai och Hong Kong), Bangladesh, Indien och Turkiet har en nyckelroll när det gäller att utveckla arbetsförhållandena och att identifiera risker. Vår personal som arbetar i inköpskontor ansvarar för att kontrollera inköp och produktion. Inköpskontor granskar driftsmetoderna för varje fabrik innan orderingången placeras. Efter den första inspektionen kommer det systematiska ansvaret att fortsätta. Cirka 90% av Lindex produkter och cirka hälften av Stockmanns egna mode varumärken köps via våra inköpskontor.

På våra inköpskontor har våra lokala CSR-specialister till uppgift att utbilda och stödja våra leverantörer och fabriksägare i förbättringsarbetet som omfattar både uppförandekoden och miljökraven, samt att utföra både anmälda och oanmälda egna revisioner. Dessutom besöker våra lokala produktions- och kvalitetskontrollanter produktionsenheterna dagligen för att säkerställa att produktionsvillkoren svarar upp mot våra krav. De har också till uppgift att rapportera misstänkta brott mot uppförandekoden.

Utöver fabriksinspektioner och utbildning, betygsätts varje del av leverantörens verksamhet enligt ett ”leverantörsstyrkort”, som ligger till grund för utvecklingsarbetet. Leverantörerna utvärderas baserat på styrkortet två gånger om året, där resultatet gällande uppförandekoden ingår som ett kriterium. Utifrån utvärderingen klassificerar vi våra leverantörer på olika nivåer, där de bästa resultaten ger flest antal beställningar.

Kriterierna för att välja leverantörer

Alla leverantörer måste förbinda sig vid Stockmannkoncernens startkrav, dvs. amfori BSCI:s uppförandekod kompletterat med Stockmanns egna riktlinjer som görs på basis av iakttagna människorätts- och andra risker. Dessa är bl.a. förbud mot sandblästring av jeans samt krav för att respektera djurens rättigheter t.ex. gällande produkter som innehåller angora- och merinoull, läder, päls, fjädrar och dun, förbud mot bomull från Uzbekistan samt kemikaliebegränsningar.

Obehörig underentreprenad utgör en risk för överensstämmelsen med koden. Våra producenter är alltid skyldiga att informera oss om eventuell användning av underleverantörer på förhand. Utifrån en riskanalys har vi förbjudit användningen av underleverantörer helt och hållet i Bangladesh. Detta är en fråga om nolltolerans som leder till att inga ytterligare beställningar görs. Stockmanns varuhus har dessutom en ansvarspolicy för träd från tropiska naturskogar och pälsar. Produkter med äkta päls ingår inte i Lindex modesortiment.

Transparent kommunikation

Vi vill kommunicera öppet om hållbarhetsfrågor. Därför är tillverkningslandet märkt för alla våra egna märken och vi publicerar de fabriker och leverantörer vi använder.