Lån och finansiering

Stockmanns styrelse beslutade att lämna in en ansökan om företagssaneringsförfarande för moderbolaget Stockmann Oyj Abp den 6 april 2020. Den 8 april 2020 beslutade Helsingfors tingsrätt att inleda förfarandet i enlighet med lagen om företagssanering för Stockmann Oyj Abp. Stockmanns borgenärer, vilka representerade över hälften av Stockmann Oyj Abp:s skulder, stödde Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande och Stockmann fortsätter föra en konstruktiv dialog med sina finansiärer även under företagssaneringsfasen.

Som en följd av ansökan om företagssaneringsförfarande införde Helsingfors tingsrätt ett tillfälligt indrivningsförbud mot Stockmann Oyj Abp och koncernens externa skulder (räntebärande lån inklusive hybridlånet som behandlas som eget kapital samt övriga kortfristiga skulder) är föremål för företagssanering.

Stockmanns huvudsakliga finansiering består av banklån och kreditfaciliteter, obligationer samt ett företagscertifikatprogram. Stockmann har dessutom ett hybridlån, som i bokslutet behandlas som bolagets eget kapital. Alla dessa faciliteter ingår för närvarande i saneringsskulden.

Kommitterade kreditfaciliteter
I november 2017 avtalade Stockmann om säkerställda kreditfaciliteter på 650 miljoner euro med OP Företagsbanken Abp, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) Finlands filialkontor, DNB Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) Ursprungligen var sista förfallodag för dessa faciliteter i oktober 2021. Faciliteterna har delvis återbetalats och annullerats under 2018-2020, och det återstående beloppet, 185,4 miljoner euro, ingår i saneringsskulden. Läs mera.

Obligationer
Stockmann utfärdade säkerställda obligationslån värda 250 miljoner euro i december 2017. Ursprungligen var förfallodagen för obligationerna den 11 januari 2022 och har en fast årlig ränta på 4,75 procent. Obligationerna ingår i saneringsskulden. Obligationerna är noterade på börsen Nasdaq Helsinki. Prospekt 21.12.2017.

Företagscertifikat
Stockmann har haft ett företagscertifikatprogram på 600 miljoner euro i samarbete med fem banker i Finland. Arrangörerna för företagscertifikatprogrammet var Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, OP Bank och Swedbank. Programmet avslutades till följd av ansökan om företagssaneringsförfarandet. Av programmet användes 53,5 miljoner euro den 6 april 2020, detta belopp ingår i saneringsskulden.

Hybridlån
Stockmann har ett hybridlån på 106 miljoner euro. Lånet har ingen förfallodag och den årliga kupongräntan är 10,75% sedan 31 januari 2020. Hybridlånet ingår i saneringsskulden.Läs mera.

Kreditvärdering
Stockmann Oyj Abp har inte ansökt om någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut.

Finansiell riskhantering
Stockmanns finansiering och finansiella riskhantering sköts centralt av finansfunktionen enligt policies som fastställts av styrelsen. Alla utestående derivatkontrakt stängdes av bankerna den 6 april. Koncernen skyddar för närvarande inte sina utländska valutapositioner. Mer information om hanteringen av finansiella risker finns i not 4.8 i Bokslutet