Ofta ställda frågor

Här har vi samlat ofta ställda frågor och svar som Stockmann får om aktier, optioner, bolagsstämman och övriga frågor som rör investerarrelationer.

Aktier

Vilka är Stockmanns aktieserier?
Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital delas in i A- och B-aktier. Varje aktie i A-serien berättigar till tio röster och B-seriens aktie till en röst. Aktiernas nominella värde i båda serierna är 2,00 euro och båda berättigar till lika stor dividend. Aktierna är införda i värdeandelssystemet och är föremål för handel på Helsingforsbörsen. A-aktiens handelskod är STCAS och B-aktiens STCBV.

Vad är det för skillnad på A- och B-aktier?
Varje aktie i A-serien berättigar till tio röster och B-seriens aktie till en röst. Aktiernas nominella värde i båda serierna är 2,00 euro och båda berättigar till lika stor dividend.

Var noteras Stockmanns aktier?
Stockmann Oyj Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen i näringsgrenen "konsumtionstjänster". Stockmann listades på Helsingforsbörsen år 1942.

Hur byts aktiebreven till värdeandelar?
Nordea Bank Abp handhar alla byten av aktiebrev till värdeandelar.

Varför lönar det sig att byta aktiebreven till värdeandelar?
Det lönar sig att byta aktiebreven till värdeandelar för att säkra att man får en eventuell dividend. Enbart dividend för aktier i form av värdeandelar betalas in på aktieägarens konto. När aktiebreven har bytts till värdeandelar betalas dividenderna ut på en gång för de tre (3) föregående åren till aktieägaren. Dividender äldre än tre år är enligt lagen om preskription av skulder makulerade.

Är det möjligt att omvandla en A-aktie till en B-aktie eller tvärtom?
Vanligtvis är det lättast för aktieägaren att sälja aktierna på börsen och ersätta dem med den aktieserie denne önskar. Enligt bolagsordningen kan A-aktier omvandlas till B-aktier. I detta fall skall aktieägaren göra en skriftlig ansökan om omvandlingen till styrelsen. Styrelsen skall behandla ansökan inom tre månader efter det att ansökan lämnats in. För omvandlingen uppbärs av aktieägaren en avgift vars belopp styrelsen bestämmer, i praktiken de kostnader som omvandlingen orsakat bolaget. B-aktier kan enligt bolagsordningen inte omvandlas till A-aktier.

Hur mycket betalar Stockmann i dividend?
Stockmanns styrelse har fastställt som mål att i dividend utdela minst hälften av den vinst som den ordinarie affärsverksamheten producerar. Den finansiering som krävs för verksamhetens tillväxt tas dock i beaktande vid fastställandet av dividendnivån. 

Hur ändrar man kontonumret för utbetalning av dividend?
Ändring av kontonummer för utbetalning av dividend ber vi vänligen meddela banken eller Euroclear Finland beroende på vem som förvaltar aktieägarens värdeandelskonto.

Hur ändrar man adressuppgifterna i Stockmanns ägarregister?
Nya adressuppgifter förmedlas inte till Stockmanns ägarregister till exempel via stamkundstjänsten eller befolkningsregistret. Om person- och adressuppgifterna förändras ber vi vänligen meddela de förändrade uppgifterna till det bankkontor där värdeandelskontot finns.

Vad är stamkundsoptioner?
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 15.3.2012 beslöt att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Teckningsperioderna för aktier med stöd av stamkundsoptioner var 2.5.2014–31.5.2014 och 2.5.2015–31.5.2015. Läs mer om stamkundsoptioner

Var syns de samlade inköpen som stamkundsoptionerna baseras på?
Inköpssaldot kan kontrolleras antingen genom att personligen besöka stamkundstjänsten, genom att ringa till stamkundstjänsten eller genom att skicka e-post till adressen kanta-asiakas@stockmann.com.

Allmänt

Vilket är Stockmanns företags- och organisationsnummer (FO-nummer)?
Stockmanns företags- och organisationsnummer är 0114162-2.

Vilket är Stockmanns LEI-nummer (Legal Entity Identifier)?
Stockmanns globala organisationsnummer, dvs. LEI-nummer är 743 700 IFQI6W 89M 1IY95.

Vad är Stockmanns faktureringsadress?
Stockmannkoncernens faktureringsadress är följande:

Stockmann Oyj Abp
Inköpsfakturor
PB 147
00381 Helsingfors

Ange ordernummer/namn/avdelning som referens (OBS! Inte i adressfältet).

Var hittar jag information om Stockmann som investeringsobjekt?
I egenskap av börsbolag kan Stockmann inte ge investeringsråd. Information om Stockmann som investeringsobjekt finns på bolagets webbsidor där det också finns en lista över analytiker som på eget initiativ följer med Stockmann. Stockmann ansvarar inte för analytikernas uppskattningar. Information finns också på Nasdaq OMX:s webbsidor.

Vad är Stockmanns kreditvärdering?
Stockmann har inte någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut eftersom den inte är nödvändig för att arrangera Stockmanns självständiga finansiering.

Vilken är Stockmanns räkenskapsperiod?
Enligt Stockmanns bolagsordning är bolagets räkenskapsperiod ett kalenderår.

Vem är Stockmanns revisor?
Enligt Stockmanns bolagsordning har bolaget minst en och högst tre revisorer och de har minst en och högst tre suppleanter. Om den ordinarie revisorn är ett CGR-samfund väljs ingen revisorssuppleant. Revisorernas verksamhetsperiod börjar från och med den bolagsstämma under vilken de valdes och slutar när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Som Stockmanns revisorer verkar CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman. Som revisorssuppleant fungerar KPMG Oy Ab.

Var hittar jag information om Stockmann MasterCard?
Information (på finska) finns på webbadressen www.stockmann.com

Hur beställer jag Stockmanns årsberättelse?
Stockmanns årsberättelse kan beställas via bolagets webbsida eller från Stockmanns kommunikation:

Stockmann, Kommunikation och CSR
Smedjevägen 1-3 (PB 147)
00381 Helsingfors
Tfn 050 389 0011
info@stockmann.com