Stockmannkoncernens donationspolicy

Som en del av sitt samhällsansvar kan Stockmann göra donationer till icke-vinstdrivande allmännyttiga organisationer som finansierar allmänbildning, kultur, forskning och andra samhälleliga projekt i Stockmanns verksamhetsländer.  Välgörenhetsarbetet styrs av en donationspolicy. Dessutom kan Stockmanns affärsenheter även stöda ideella projekt för allmännyttiga organisationer, som en del av sina kommersiella kampanjer.

Stockmann beviljar i huvudsak inte lotterivinster, stödannonser eller produktdonationer.

Donationsansökningar skickas till adressen:

Stockmann Oyj Abp
 Kommunikation och CSR
 PB 147
 00381 Helsingfors

I ansökan skall bifogas precisa uppgifter om ändamålet eller projektet för vilket medel ansöks. Om beviljade donationer meddelas skriftligen eller per e-post.