CSR-arbetet

I Stockmanns verksamhet täcker CSR-arbetet hela värdekedjan. Ansvaret börjar i leveranskedjan, från att säkerställa säkra arbetsförhållanden till att minimera miljöpåverkan och ge våra kunder möjligheten att köpa ansvarsfullt tillverkade produkter ur vårt urval. Vi lägger kunden i centrum och tar hänsyn såväl till medarbetarnas välbefinnande som till miljöaspekterna. Vi garanterar säkerheten i våra produkter samt inspirerar och stöder våra kunder till ansvarsfulla val.

Vägledande i CSR-arbetet är Stockmanns strategi och värderingar, Stockmanns uppförandekod, CSR-strategin, nationella lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma, samt internationella avtal och rekommendationer. Vårt praktiska arbete styrs även av många frivilliga överenskommelser och initiativ, samt andra principer, policyn och praxis, som t.ex. policyn för mänskliga rättigheter, antikorruptionspolicyn, personalpolitiken, miljöpolicyn och produktriktlinjerna. Stockmann agerar etiskt på hög nivå och följer i sin verksamhet gällande internationella samt nationella lagar och förordningar. I vår verksamhet strävar vi att överskrida minimikraven i lagar, förordningar och praxis.