Ansvarsfulla produkter

Stockmannkoncernens mål är att säkerställa leveranskedjans ansvarsfullhet samt att garantera produktsäkerheten för de produkter som säljs.

Största delen av sortimentet i Stockmannvaruhusen består av internationella och inhemska märkesprodukter, vars ansvar behandlas i samband med inköpsförhandlingarna. Över hälften av produkterna under de egna varumärkena i varuhusgruppens mode införskaffas genom koncernens egna inköpskontor. Alla Lindex produkter och en betydande del av produkterna i Seppäläs sortiment införskaffas via de gemensamma inköpskontoren. Inköpskontoren ligger i Kina, Hongkong, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet. De köper in kläderna som ska säljas via ett nätverk som består av cirka 220 leverantörer och ungefär 500 fabriker. Stockmannkoncernen har inga egna fabriker eller produktionsanläggningar.

Stockmannkoncernen förutsätter att leveranskedjorna i anslutning till dess egna varumärken iakttar uppförandekoden Supplier Code of Conduct, som baseras på principerna i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Stockmann accepterar  inte någon form av barn- eller tvångsarbetskraft och förutsätter att dess leverantörer iakttar denna princip. Stockmann tillåter inte sådan behandling eller sådana arbetsförhållanden som står i strid med internationella avtal eller godkänd internationell praxis. Om brister upptäcks i leveranskedjan, uppgörs en åtgärdsplan för att korrigera dessa och genomförandet av planen följs upp.

Läs mer om vårt ansvarsfulla produktsortiment.