Stockmanns bolagsstämma 2023

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023 hölls onsdagen den 22 mars 2023 kl. 14 i Lilla Finlandia i Helsingfors vid adressen Karamzingatan 4.

Läge och anvisningar (på finska)

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman
En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2023 skulle vara bolaget tillhanda senast den 31 mars 2023 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka de skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 10.3.2023 vara antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta i bolagsstämman förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 17.3.2023 kl. 10.00 har tillfälligt införts i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta giltig anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt och vid behov ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar före utgången av anmälningstiden som gäller för förvaltarregistrerade aktier.

För klarhetens skull noteras att ägare av förvaltarregistrerade aktier inte direkt kan anmäla sig till bolagsstämman på Bolagets internetsidor, utan måste i stället anmälas av sina egendomsförvaltare.

Anmälan till bolagsstämman och förhandsröstnning

Bolagsstämmohandlingar

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Styrelsens förslag om att avskaffa 14§ i bolagsordningen

Ersättningspolicy för Stockmanns styrande organ

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Stockmanns ekonomiska översikt 2022

Stockmanns ersättningsrapport 2022

Stockmanns förvaltningsrapport 2022

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)