Stockmanns bolagsstämma 2023

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023 hålls onsdagen den 22 mars 2023 kl. 14 i Lilla Finlandia i Helsingfors vid adressen Karamzingatan 4.

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman
En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2023 skulle vara bolaget tillhanda senast den 31 mars 2023 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Anmälan till bolagsstämman