Stockmanns bolagsstämma 2021

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 7.4.2021 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Sammanlagt 49 aktieägare, representerande ungefär 20,87 miljoner A-aktier och ungefär 16,87 miljoner B-aktier, sammanlagt ungefär 37,74 miljoner aktier och ungefär 225,55 miljoner röster, var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedelmmar eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2020. Därtill beslöt bolgasstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan i en rådgivande omröstning.
 

Anmälan och förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan under tiden 17.3.2021 kl. 10.00 – 30.3.2021 kl. 14.00.

Anmälan till bolagsstämman
 

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Tilläggsinformation om nya styrelsemedlemmar nominerade av Stockmanns aktieägares nomineringsutskott: Anne Kuittinen, Roland Neuwald och Harriet Williams.

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmanns ekonomiska översikt 2020

Stockmanns förvaltningsöversikt 2020

Stockmanns ersättningsrapport 2020

Förhandsröstningsblankett

Fairness opinion (inofficiell översättning till svenska)

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)