Stockmanns bolagsstämma 2014

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014 hölls tisdagen den 18 mars 2014 i Finlandia-huset, Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman
En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma skulle vara bolaget tillhanda senast 20.1.2014. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.