Bolagsstämman

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Aktieägarna deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud. Stockmann har en aktieserie. Varje aktie berättigar till en röst i bolagsstämman.

Vid ordinarie bolagsstämma godkänner aktieägarna årligen bl.a.:

  • bokslutet och verksamhetsberättelsen
  • revisionsberättelsen

besluter om

  • åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust fastställd enligt balansräkning
  • ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
  • val av styrelsemedlemmar och revisorer och deras arvoden.

Kallelse till bolagsstämma publiceras tidigast tre månader innan den i aktiebolagslagen avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före nämnda avstämningsdag, i någon av styrelsen utsedd dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor. Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämman.