Beräkningsgrunder för nyckeltal

Justerat rörelseresultat
rörelseresultat - justeringar

Resultat före skatter
rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader

Avkastning på eget kapital, %
100 x räkenskapsperiodens resultat / eget kapital sammanlagt  (genomsnittligt under året)

Avkastning på investerat kapital, % 
100 x resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader / investerat kapital

Investerat kapital
balansomslutning - latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Kapitalomsättningshastighet
Omsättning / balansomslutning - latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Lagrets omsättningshastighet
365 / lagrets omloppstid

Soliditet, %
100 x eget kapital sammanlagt / balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, %
100 x räntebärande främmande kapital - likvida medel och räntebärande fordringar / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld
räntebärande främmande kapital - likvida medel och räntebärande fordningar

BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR UPPGIFTER PER AKTIE

Resultat/aktie
resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare - skattjusterad ränta från hybridlån / antal aktier i genomsnitt

Eget kapital/aktie
eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare            / antal aktier på bokslutsdagen

Dividend/resultat, %
100 x dividend/aktie / resultat/aktie

Kassaflöde från rörelsen/aktie
nettokassaflöde från rörelsen / antal aktier i genomsnitt

Effektiv dividendavkastning, %
100 x dividend/aktie / börskurs på bokslutsdagen

Aktiernas P/E-tal
börskurs på bokslutsdagen / resultat/aktie

Räkenskapsperiodens medelkurs
aktiernas euromässiga omsättning dividerat med de omsatta / aktiernas  medelantal under räkenskapsperioden

Aktieomsättning
aktiernas antalsmässiga omsättning under räkenskapsperioden

Aktiestockens marknadsvärde
antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen