Personal- och belöningskommitténs arbetsordning

Personal- och belöningskommittén biträder styrelsen i frågor som berör ersättning till verkställande direktören och den övriga högsta ledningen, bedömingen av prestationer, utnämningar samt ärenden i anslutning till planering av efterträdare. Kommittén biträder även styrelsen vid beredningen och utvärderingen av koncernens belöningspolicy och personalpolicy. I enlighet med styrelsens befullmäktigande, utvärderar och bekräftar kommittén förverkligandet av de kortsiktiga incitamentmålen samt godkänner utbetalning av incitament till verkställande direktören och den övriga högsta ledningen.

Personal- och belöningskommitténs huvudsakliga uppgifter:

Kommittén bereder följande ärenden till styrelsen:

  • bolagets centrala belöningsprinciper och -policyn
  • ersättning till Stockmanns verkställande direktör och övriga villkor för anställningsförhållandet, samt ersättningar till ledningen och deras övriga anställningsvillkor
  • incitament- och engagemangssystem för verkställande direktören och ledningen
  • utvärdering av verkställande direktörens och ledningens prestationer
  • verkställande direktörens och ledningens utnämningsärenden
  • planering av efterträdare för verkställande direktören och ledningen samt ledarutveckling
  • presenterande av belöningspolicyn för ledningen till bolagsstämman
  • årlig ersättningsrapportering i enlighet med rekommendationer från rådande finsk kod för bolagsstyrning

Personal- och belöningskommitténs verksamhet har beskrivits i den årliga utredningen om bolagets förvaltnings- och styrningssystem.

Personal- och belöningskommitténs medlemmar
Personal- och belöningskommittén består av minst tre medlemmar, vilka väljer en ordförande för kommittén. Förutom kommitténs medlemmar, deltar även koncernens verkställande direktör i kommitténs möten.

Godkännande av arbetsordningen
Denna arbetsordning är godkänd vid styrelsens möte den 11 februari 2021. Arbetsordningen granskas årligen vid styrelsens konstituerande möte som hålls efter den ordinarie bolagsstämman.