Redogörelse om löner och belöningar 2020

Stockmanns förvaltningsöversikt 2020

Stockmanns ersättningsrapport 2020

 

Inledning

I belöningsrapporten beskrivs belöningarna till våra organ enligt den finska värdepappersmarknadslagen, den finska aktiebolagslagen och den finska koden för bolagsstyrning för börsnoterade bolag 2020 (”koden”) av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Stockmanns belöningsrapport 2020 är i linje med den belöningspolicy som den ordinarie bolagsstämman godkände 4.6.2020. Belöningspolicyn bifölls av 99,9 procent av de givna rösterna. I rapporten presenteras lönerna och arvodena till verkställande direktören och styrelseledamöterna för räkenskapsperioden 2020. Den innehåller också information om medarbetarnas genomsnittslön och utvecklingen av bolagets resultat under de fem senaste åren jämfört med belöningarna till verkställande direktören och styrelseledamöterna.

För att attrahera och behålla en högt motiverad och kompetent personal erbjuder Stockmann sina anställda konkurrenskraftiga övergripande ersättningar som är i linje med marknadspraxis och som består av ett prestationsbaserat belöningssystem som beaktar Stockmanns kortsiktiga mål och långsiktiga finansiella framgång. Syftet med ersättningarna är att bidra till uppnåendet av hållbara kort- och långsiktiga resultat, implementeringen av Stockmanns strategi, värderingar och aktieägarnas långsiktiga intressen med hjälp av motiverade och resultatinriktade medarbetare. Ersättningarna baserar sig på marknadspraxis, prestationer, kompetens, erfarenhet och arbetsuppgifternas omfattning och komplexitet.

Belöningar och bolagets resultat under de fem senaste åren

Följande avsnitt innehåller information om medarbetarnas genomsnittslön och utvecklingen av bolagets resultat under de fem senaste åren jämfört med belöningarna till verkställande direktören och styrelseledamöterna.

Stockmanns affärsverksamhet har varit utsatt för stora förändringar under de senaste åren. Varuhusverksamheten har förnyats, och bolaget har fokuserat på kategorierna enligt strategin.  Samtidigt har Stockmann också avstått från delar av affärsverksamheten, såsom Hobby Hall 2016, Delikatessen i Finland 2017 och varuhuset i Uleåborg 2017. År 2018 sålde Stockmann fastigheten Bokhuset i Helsingfors centrum och köpcentret Nevsky Center i S:t Petersburg för att betala av skulder. Lindex affärsverksamhet har utvecklats enligt strategin.  Lindex har fortsatt sin internationella expansion och utveckling av nätbutiken.  Butiksnätets storlek har varierat något under åren, och i slutet av 2020 hade Lindex 458 butiker.

År 2020 påverkades koncernens resultat avsevärt av coronaviruspandemin. På grund av den införde myndigheterna rese- och mötesrestriktioner samt starka rekommendationer för distansarbete.  Detta minskade antalet besökare i butikerna, vilket ledde till en minskad omsättning.  Den kraftigt ökade näthandeln räckte dock inte till för att kompensera för den minskade försäljningen i de fysiska butikerna.  På grund av detta ansökte moderbolaget Stockmann Oyj Abp om företagssanering våren 2020.  Helsingfors tingsrätt fastställde företagssaneringsprogrammet i februari 2021.  Företagssaneringsprogrammet utgår från att Stockmanns varuhusverksamhet fortsätter, att varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn och Riga säljs och hyrs tillbaka samt att Lindex fortsätter som en fast del av Stockmannkoncernen.

Belöningarna till Stockmanns styrelseledamöter är separerade från belöningssystemet för verkställande direktören, ledningsgruppen och personalen. Styrelsemedlemmarna omfattas inte av Stockmanns incitaments- eller optionsprogram avsedda för nyckelpersoner för att säkerställa styrelsemedlemmarnas oberoende i deras arbete. Bolagsstämman fastställer styrelsens arvoden. Bolagsstämman godkände en förhöjning av styrelsemedlemmarnas arvoden 2017. Därefter har arvodena inte ändrats.

Styrelsen besluter om verkställande direktörens lön och övriga förmåner utifrån kompensationskommitténs förslag. Verkställande direktörens ersättningar består av fast lön inklusive naturaförmåner och prestationsbaserade incitament som kan innehålla kort- och långsiktiga mål. Kriterierna för verkställande direktörens ersättningar 2020 reviderades av kompensationskommittén. Under de fem senaste åren har bolaget haft tre verkställande direktörer. Verkställande direktörens lönenivå har förändrats under de fem senaste åren på grund av personbyten. Den låga nivån på de kortsiktiga incitamenten 2018 berodde på det svaga resultatet 2017, då verkställande direktörens kompensation blev betydligt lägre än tidigare. År 2019 betalades även långsiktiga arvoden till verkställande direktören för 2017–2018. Bolaget hade inga långsiktiga incitament 2020.

Informationen om medarbetarnas genomsnittslön baserar sig på hela Stockmannkoncernens alla personalkostnader. Medarbetarnas belöningar varierar inte lika mycket som verkställande direktörens, eftersom en mindre andel av deras totala belöningar baserar sig på rörliga lönedelar. Eftersom alla kortsiktiga incitamentssystem dock i varierande grad är kopplade till samma nyckeltal, påverkar bolagets resultat även belöningarna till medarbetarna. Genomsnittslönen för medarbetarna 2020 påverkas främst av strukturella förändringar i organisationen.

Undantag och återkrav

År 2020 införde bolaget undantag från belöningspolicyn på grund av de stora förändringar i den operativa miljön som coronaviruspandemin orsakade och saneringsförfarandet till följd av detta. För 2020 avtalades inte om kortsiktiga incitament för verkställande direktören. I stället avtalade man på hösten om ett engagerande incitament för verkställande direktören relaterat till resultaten av saneringsförfarandet. Arvodet landade under nivån för bonusintjäningsmöjligheten för verkställande direktören (60 %) enligt belöningspolicyn.

Enligt belöningspolicyn kan tillfälliga undantag övervägas om styrelsen anser att iakttagandet av policyn inte längre är ändamålsenligt eller motiverat i förändrade omständigheter (när det gäller verkställande direktörens belöningar). När bolaget bedömer sina långsiktiga intressen kan bolaget bland annat beakta de långsiktiga finansiella resultaten, konkurrenskraften, säkerställandet av affärsverksamhetens kontinuitet och den fortsatta implementeringen av affärsstrategin och de finansiella målen och/eller utvecklingen av aktieägarvärdet. Avvikelsen bereddes och godkändes enligt policyn.

År 2020 utnyttjade bolaget inte sin rätt att återkräva eller återkalla incitament.

Belöning av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier. Aktierna som anskaffats för styrelsemedlemmarna år 2019 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har av-slutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Under räkenskapsperioden 2020 erlades ett fast arvode om
80 000 euro till styrelsens ordförande, 50 000 euro till styrelsens vice ordförande och 40 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 4 juni 2020. Av årsarvodet erlades 40 % i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1 100 euro per möte och till de övriga styrelsemedlemmarna 600 euro i mötesarvode per styrelsemöte.

Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1  100 euro per möte till ordföranden och 800 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 600 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.

Under räkenskapsperioden 2020 erlades totalt 217 300 euro (2019: 309 400) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och
112 891 (2019: 66 416) aktier i bolagets B-serie. Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 116 000 euro (2019: 148 000). Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 333 300 euro (2019:
457 400 euro).

Aktieägarnas nomineringsutskott kommer att lämna sitt förslag gällande styrelsens ersättningar till den ordinarie bolagsstämman (som hålls den 7 april 2021) innan den 26 mars 2021.

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör

Jari Latvanen fungerar som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan den 19 augusti 2019. 

Verkställande direktör Jari Latvanens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön, bil- och telefonförmån samt kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knuten till ekonomiska och strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 % av den fasta grundlönen.

Till verkställande direktör Jari Latvanen erlades 528 270 euro i fast lön år 2020. Penninglönens andel var 428 888 euro och naturaförmånernas andel var 16 586 euro. Dessutom erlades han en resultatbonus på 82 796 euro på basen av kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.

Latvanens pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare. En separat frivillig pension utbetalas inte.

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 6 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2020 fast lön om totalt 1 110 847 euro (2019: 1 521 853 euro). Penninglönens andel var 1 085 359 euro och naturaförmånernas andel 25 488 euro.
Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret, och resultatbonusen kan uppnå till högst 30 % av den fasta grundlönen. På basen av resultatutvecklingen år 2019 utbetalades 375 087 euro i resultatbonus år 2020 (2019: 239 096 euro).
Stockmann Oyj Abp har för tillfället inga gällande optionsprogram.
Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. En av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2019 en separat avgiftsbaserad pensionsförsäkring tecknad av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2020 till 179 600 euro (2019: 85 972).
Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.