Redogörelse om löner och belöningar 2021

Stockmanns förvaltningsöversikt 2021

Stockmanns ersättningsrapport 2021

 

Inledning
I belöningsrapporten beskrivs belöningarna till våra organ enligt den finska värdepappersmarknadslagen, den finska aktiebolagslagen och den finska koden för bolagsstyrning för börsnoterade bolag 2020 (”koden”) av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Stockmanns belöningsrapport 2021 är i linje med den belöningspolicy som den ordinarie bolagsstämman godkände 7.4.2021. I rapporten presenteras lönerna och arvodena till verkställande direktören och styrelseledamöterna för räkenskapsperioden 2021. Den innehåller också information om medarbetarnas genom-snittslön och utvecklingen av bolagets resultat under de fem senaste åren jämfört med belöningarna till verkställande direktören och styrelseledamöterna.

För att attrahera och behålla en högt motiverad och kompetent personal erbjuder Stockmann sina anställda konkurrenskraftiga övergripande ersättningar som är i linje med marknadspraxis och som består av ett prestationsbaserat belöningssystem som beaktar Stockmanns kortsiktiga mål och långsiktiga finansiella framgång. Syftet med ersättningarna är att bidra till uppnåendet av hållbara kort- och långsiktiga resultat, implementeringen av Stockmanns strategi, värderingar och aktieägarnas långsiktiga intressen med hjälp av motiverade och resultatinriktade medarbetare. Ersättningen baseras på fördefinierade och mätbara kriterier om prestationsförmåga och reslutat.

Utbetalade och här redovisade förverkligade ersättningar år 2021 följer helt de ersättningsstrukturer och principer som fastställts i belöningspolicyn 2021. Inga avvikelser har gjorts från belöningspolicyn.

Belöningar och bolagets resultat under de fem senaste åren
Följande avsnitt innehåller information om medarbetarnas genomsnittslön och utvecklingen av bolagets resultat under de fem senaste åren jämfört med belöningarna till verkställande direktören och styrelseledamöterna.

Stockmanns affärsverksamhet har varit utsatt för stora förändringar under de senaste åren. Varuhusverksamheten har förnyats, och bolaget har fokuserat på kategorierna enligt strategin.  Samtidigt har Stockmann också avstått från delar av affärsverksamheten, såsom Delikatessen i Finland 2017 och varuhuset i Uleåborg 2017. År 2018 sålde Stockmann fastigheten Bokhuset i Helsingfors centrum och köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg för att betala av skulder. Lindex affärsverksamhet har utvecklats enligt strategin. Lindex har fortsatt sin internationella expansion och utveckling av nätbutiken.  Butiksnätets storlek har varierat något under åren, och i slutet av 2021 hade Lindex 441 butiker.

År 2020 påverkades koncernens resultat avsevärt av coronaviruspandemin. På grund av den införde myndigheterna rese- och mötesrestriktioner samt starka rekommendationer för distansarbete.  Detta minskade antalet besökare i butikerna, vilket ledde till en minskad omsättning.  Den kraftigt ökade näthandeln räckte dock inte till för att kompensera för den minskade försäljningen i de fysiska butikerna. På grund av detta ansökte moderbolaget Stockmann Oyj Abp om företagssanering våren 2020.  Helsingfors tingsrätt fastställde företagssaneringsprogrammet i februari 2021.  Företagssaneringsprogrammet utgår från att Stockmanns varuhusverksamhet fortsätter, att varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn och Riga säljs och hyrs tillbaka samt att Lindex fortsätter som en fast del av Stockmannkoncernen.

COVID-19 pandemin inverkade fortsättningsvis betydande på koncernens resultat år 2021. Förebyggande åtgärder förverkligades fortsättningsvis år 2021. Åtgärder som påverkade de anställdas ersättningar var tillfälliga minskningar av personalkostnaderna genom permitteringar och förkortningar av arbetstider. Beroende på land, inverkade även myndigheternas restriktioner och stängningar på verksamheten, de anställdas närvaro och således på ersättningarna.

Belöningarna till Stockmanns styrelseledamöter är separerade från belöningssystemet för verkställande direktören, ledningsgruppen och personalen. Styrelsemedlemmarna omfattas inte av Stockmanns incitaments- eller optionsprogram avsedda för nyckelpersoner för att säkerställa styrelsemedlemmarnas oberoende i deras arbete. Bolagsstämman fastställer styrelsens arvoden. Bolagsstämman godkände en förhöjning av styrelsemedlemmarnas arvoden 2017. Därefter har arvodena inte ändrats.

Styrelsen besluter om verkställande direktörens lön och övriga förmåner utifrån kompensationskommitténs förslag. Verkställande direktörens ersättningar består av fast lön inklusive naturaförmåner och prestationsbaserade incitament som kan innehålla kort- och långsiktiga mål. Kriterierna för verkställande direktörens ersättningar 2021 reviderades av kompensationskommittén.

Personal- och belöningskommittén, som styrelsen utnämnde år 2021, granskade ersättningen till verkställande direktören i jämförelse med bolag av samma storlek och struktur.

Under de fem senaste åren har bolaget haft tre verkställande direktörer. Verkställande direktörens lönenivå har förändrats under de fem senaste åren på grund av personbyten. Den låga nivån på de kortsiktiga incitamenten 2018 berodde på det svaga resultatet 2017, då verkställande direktörens kompensation blev betydligt lägre än tidigare. År 2019 betalades även långsiktiga arvoden till verkställande direktören för 2017–2018. Bolaget hade inga långsiktiga incitament 2020 och 2021.

Informationen om medarbetarnas genomsnittslön baserar sig på hela Stockmannkoncernens alla personalkostnader. Medarbetarnas belöningar varierar inte lika mycket som verkställande direktörens, eftersom en mindre andel av deras totala belöningar baserar sig på rörliga lönedelar. Eftersom alla kortsiktiga incitamentssystem dock i varierande grad är kopplade till samma nyckeltal, påverkar bolagets resultat även belöningarna till medarbetarna. Genomsnittslönen för medarbetarna 2021 påverkas främst av strukturella förändringar i organisationen.

Undantag och återkrav
Enligt belöningspolicyn kan tillfälliga undantag övervägas om styrelsen anser att iakttagandet av policyn inte längre är ändamålsenligt eller motiverat i förändrade omständigheter (när det gäller verkställande direktörens belöningar). När bolaget bedömer sina långsiktiga intressen kan bolaget bland annat beakta de långsiktiga finansiella resultaten, konkurrenskraften, säkerställandet av affärsverksamhetens kontinuitet och den fortsatta implementeringen av affärsstrategin och de finansiella målen och/eller utvecklingen av aktieägarvärdet. År 2021 fanns inga avvikelser från belöningspolicyn. År 2021 utnyttjade bolaget inte heller sin rätt att återkräva eller återkalla incitament.

Belöning av styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier. Aktierna som anskaffats för styrelsemedlemmarna år 2021 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Under räkenskapsperioden 2021 erlades ett fast arvode om 80 000 euro till styrelsens ordförande, 50 000 euro till styrelsens vice ordförande och 40 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 7 april 2021. Av årsarvodet erlades 40 % i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1 100 euro per möte och till de övriga styrelsemedlemmarna 600 euro i mötes-arvode per styrelsemöte.

Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1 100 euro per möte till ordföranden och 800 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 600 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.

Under räkenskapsperioden 2021 erlades totalt 301 600 euro (2020: 217 300) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 97 791 (2020: 112 891) bolagets aktier. Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 132 000 euro (2020: 116 000). Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 433 600 euro (2020: 333 300 euro).

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör
Jari Latvanen fungerar som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan den 19 augusti 2019.

Verkställande direktör Jari Latvanens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön, bil- och telefonförmån samt kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knuten till ekonomiska och strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 % av den fasta grundlönen.

Till verkställande direktör Jari Latvanen erlades 604 252 euro i fast lön år 2021. Penninglönens andel var 442 680 euro och naturaförmånernas andel var 16 852 euro. Dessutom erlades han en resultatbonus på 144 720 euro på basen av kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.

Latvanens pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare. En separat frivillig pension utbetalas inte.

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 6 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen
Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2021 fast lön om totalt 1 299 769 euro (2020: 1 110 847 euro). Penninglönens andel var 1 269 085 euro och naturaförmånernas andel 30 684 euro.
Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret, och resultatbonusen kan uppnå till högst 30 % av den fasta grundlönen. På basen av resultatutvecklingen år 2020 utbetalades 308 127 euro i resultatbonus år 2021 (2020: 375 087 euro).

Stockmann Oyj Abp har för tillfället inga gällande optionsprogram.

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. En av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2021 en separat avgiftsbaserad pensionsförsäkring tecknad av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2021 till 160 912 euro (2020: 179 600).

Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.