Aktiekapital

Aktiekapital i Stockmann Oyj Abp 31.12.2020:

Serie A 30 530 868 st à 2 euro = 61 061 736 euro
Serie B 41 517 815 st à 2 euro = 83 035 630 euro
Totalt 72 048 683 st à 2 euro = 144 097 366 euro

 

Aktiekapitalet i Stockmann Oyj Abp fördelar sig på A- och B-aktier. Det finns minst
18 000 000 och högst 80 000 000 A-aktier och minst 18 000 000 och högst 100 000 000 B-aktier.

Enligt bolagsordningen uppgår Stockmanns minimikapital till sjuttiofem miljoner (75 000 000) euro och maximikapitalet till trehundra miljoner (300 000 000) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

En aktie i serie A medför tio röster medan en aktie i serie B ger en röst. Aktiernas nominella värde är 2,00 euro och båda aktieserierna har samma rätt till utdelning. Aktierna är noterade på OMX Nordiska Börs Helsingfors och aktierna är införda i värdeandelssystemet. Handelskoden för A-aktien är STCAS och för B-aktien STCBV.

En A-aktie kan på anmodan av aktieägare omvandlas till en B-aktie ifall omvandlingen kan ske inom ramarna för minimioch maximiantalet aktier per aktieslag.

Inlösningsskyldighet av aktier

I bolagsordningen ingår en bestämmelse om inlösningsskyldighet i två steg. Aktieägare vars andel av bolagets samtliga aktier eller av samtliga aktiers sammanlagda röstetal uppnår eller överstiger 33 1/3 procent är skyldig att, om övriga aktieägare yrkar därpå, inlösa deras aktier och de värdepapper som de enligt aktiebolagslagen berättigar till. Om ett tidigare inlösningsanbud inte har lett till inlösen av bolagets samtliga aktier måste aktieägaren göra ett nytt inlösningsanbud, då aktieägarens andel av bolagets samtliga aktier eller röstetalet som de berättigar till uppnår eller överskrider 50 procent.

Aktiekapitalet 31.12, miljoner euro

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 105,3

 106,8

 109,0

 111,7

 112,2

 123,4

142,2

142,3

143,7 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1

 

Aktieägaravtal

Bolaget har inte vetskap om upprättade aktieägaravtal.