Toimintaperiaatteet

Stockmann-konserni pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Stockmann-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Stockmann edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat näitä toimintaperiaatteita. Stockmann-konsernin toimintaperiaatteita täydentävät tarvittaessa konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyväksymät yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet. Nämä säännöt ja ohjeet eivät saa olla ristiriidassa Stockmann-konsernin toimintaperiaatteiden kanssa.

Lue lisää:

Stockmannin toimintaperiaatteet
(Code of Conduct)

Stockmann Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt Stockmann-konsernin (jäljempänä Stockmannin) toimintaperiaatteet, joissa määritellään konsernin vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Yleiset periaatteet

Stockmannin pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen osa Stockmannin arvoja ja jokapäiväistä tapaa toimia. Nämä toimintaperiaatteet, Stockmannin arvot sekä Stockmannin johtamiskäytännöt muodostavat kehyksen yhtiön toimintatavoille ja pyrkimyksille toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Stockmannin toimintaperiaatteet määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Stockmann edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat näitä toimintaperiaatteita. Stockmannin toimintaperiaatteita täydentävät konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyväksymät yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet. Nämä säännöt ja ohjeet eivät saa olla ristiriidassa Stockmannin toimintaperiaatteiden kanssa.

Lakien noudattaminen ja eettinen toiminta

Stockmann toimii eettisesti korkealla tasolla ja noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kulloinkin voimassa olevia kansallisia lakeja ja säädöksiä. Näitä lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa arvopaperimarkkina-, kilpailu-, kuluttaja-, markkinointi-, tuotevastuu, työ-, ympäristö-, yksityisyydensuoja- ja tasa-arvolainsäädäntö. Stockmann pyrkii liiketoiminnassaan ylittämään lakien, säännösten tai käytäntöjen asettamat vähimmäisvaatimukset.

Stockmannin toimintaa ohjaavat myös kansainväliset sopimukset ja suositukset, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Stockmann on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistää sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Vapaa kilpailu ja kuluttajan oikeudet

Stockmann kunnioittaa kuluttajan oikeuksia ja toimii markkinoinnissaan vastuullisesti. Myytävien tuotteiden tulee täyttää laadulle, ympäristölle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset. Stockmann noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä ja edistää vapaata kilpailua toimialallaan. Kaupalliset tavoitteet ja tulokset saavutetaan toimimalla vastuullisesti.

Stockmann ja sen työntekijät kunnioittavat asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä yksityisyydensuojaa ja oikeuksien loukkaamattomuutta.

Työntekijät ja työolot

Stockmann kohtelee kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän työstään ja työntekijöitä kannustetaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Stockmann kannustaa työntekijöitään huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja järjestää heille turvalliset työolosuhteet. Stockmann ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodossa ja edellyttää, että sen toimittajat noudattavat tätä periaatetta. Stockmann ei hyväksy sellaista kohtelua tai sellaisia työoloja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten tai hyväksytyn kansainvälisen käytännön kanssa.

Ympäristö

Stockmann johtaa ja kehittää liiketoimintaansa siten, että toiminnassa huomioidaan myös ympäristönäkökohdat. Stockmann noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan. Stockmann on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa liiketoiminnassaan. Stockmann tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii ehkäisemään ennalta toimintansa haittavaikutuksia ympäristöön, kuten vähentämään päästöjä, tehostamaan energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimaan jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Ympäristöjärjestelmän noudattamista seurataan ja ympäristöpäämäärien toteutumista arvioidaan säännöllisesti auditoinneilla.

Korruptio ja eturistiriidat

Stockmannin työntekijät ja johto toimivat yhtiön edun mukaisesti ja välttävät eturistiriitatilanteisiin joutumista. Stockmannin periaatteena on läpinäkyvä ja vastuullinen toiminta.

Stockmannin työntekijät, johto tai yhteistyökumppanit eivät saa pyytää, ottaa vastaan tai tarjota yrityslahjoja, lahjuksia tai muuta taloudellista hyötyä. Normaaliin liiketoimintaan liittyvät kohtuulliset yrityslahjat ja vieraanvaraisuus on sallittua erillisten ohjeiden mukaisesti.

Stockmannin työntekijät, johto tai yhteistyökumppanit eivät maksa laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille liiketoiminnan edistämiseksi tai ylläpitämiseksi.

Stockmannin työntekijät eivät saa käyttää henkilökohtaisesti hyväkseen yrityksen sisäisiä tietoja, asemaansa tai niiden kautta avautuvia tilaisuuksia. Yhtiön omaisuutta käytetään vain yhtiön liiketoiminnassa.

Toimintaperiaatteiden noudattaminen

Stockmannin toimintaperiaatteet on laadittu auttamaan päätöksenteossa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa. Niiden tarkoituksena on yhtenäistää ja selventää Stockmannin toimintakäytäntöjä sekä luoda henkilöstölle yhtenäinen tapa toimia vastuullisesti ympäri maailmaa.

Stockmann edellyttää tämän toimintaohjeen noudattamista kaikilta työntekijöiltään, konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä yhteistyökumppaneiltaan niiden toimintamaasta riippumatta. Työntekijöitä koulutetaan toimintaperiaatteeseen liittyvissä asioissa ja heitä kannustetaan ottamaan yhteyttä omaan esimieheen tilanteissa, joissa parhaan toimintatavan valitseminen on epäselvää. Toimintaperiaatteiden rikkomukset ja väärinkäytösepäilyt on ilmoitettava esimiehelle, yhtiön johdolle, konsernin sisäiseen tarkastukseen tai Stockmannin ilmoituskanavaan (whistleblowing channel), jossa ilmoitus on mahdollista jättää myös anonyymisti. Ilmoitukset tutkitaan aina luottamuksellisesti.