Palkitseminen

Stockmann-konsernissa palkitsemisen tavoitteena on edistää kestävien lyhyen ja pitkän aikavälin tulosten saavuttamista sekä Stockmannin strategian ja arvojen sekä osakkeenomistajien pitkän aikavälin etujen toteutumista motivoitujen ja tuloshakuisten työntekijöiden avulla. Palkitseminen perustuu markkinatason noudattamiseen, tuloksellisuuteen, pätevyyteen, kokemukseen ja tehtävän laajuuteen/vaativuuteen.

Stockmann toteuttaa palkitsemisohjelmia, jotka koskevat jokaista työntekijää divisioonittain, toiminnoittain ja työtehtävittäin paikallisiin markkinoihin mukautettuina. Muuttuvassa tulosperusteisessa palkitsemisessa voidaan hallinnossa ja eri toiminnoissa soveltaa omia erityisiä järjestelmiä, ja mitä korkeammalle organisaatioon tehtävä sijoittuu, sitä suurempi on muuttuvan palkkion osuus mahdollisista kokonaisansioista. Peruspalkan ja muuttuvan palkkion lisäksi Stockmann tarjoaa erilaisia luontoisetuja.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisstrategian tavoitteena on kasvattaa omistaja-arvoa kilpailukykyisellä palkkauksella, tulosperusteisilla palkkioilla ja Stockmannin strategian mukaisilla kannustimilla. Stockmannin työntekijöiden palkka- ja työehtoperiaatteet sekä Stockmannin noudattama yleinen palkitsemisstrategia on otettava huomioon päätettäessä toimitusjohtajan palkitsemispolitiikasta.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusten pohjalta. Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta, johon sisältyy luontoisetuja, ja tulosperusteisista kannustimista, joihin voi kuulua lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Toimitusjohtajan palkitsemisperusteita tarkastellaan ja tarkastelujen tuloksista raportoidaan säännöllisesti henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle ja hallitukselle.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen voi koostua vuosikorvauksesta ja jokaisesta kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, maksettavasta kokouspalkkioista Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Vuosikorvaus suhteutetaan aikaan, jonka hallituksen jäsenen tehtävään omistautuminen vaatii, ja sen on oltava kilpailukykyinen, jotta yhtiön hallituksen jäseniksi saadaan erittäin kokeneita ammattilaisia, joilla on hallituksen velvollisuuksiin kuuluvien tehtävien suorittamisen edellyttämä riittävä kokemus ja tietämys muun muassa yhtiön tavoitteiden saavuttamista edistävien strategisten ja taloudellisten suuntaviivojen määrittelemiseksi ja niiden täytäntöönpanon seuraamiseksi. Näin ollen tämä palkitsemispolitiikka auttaa Stockmannia menestymään pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja onnistumaan toiminnoissaan.

Päätöksentekoprosessi palkitsemiseen liittyvissä asioissa

Stockmannin ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista. Ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista laatii osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Lue lisää palkitsemispolitiikasta (pdf, aukeaa uuteen välilehteen).

HALLINNOINTI 2022

Lue hallinnoinnista lisää vuosittaisesta hallinnointiselvityksestä. Linkistä pääset avaamaan vuoden 2022 hallinnointiselvityksen.

Palkitseminen 2022

Lue palkitsemisesta lisää vuosittaisesta palkitsemisraportista. Linkistä pääset avaamaan vuoden 2022 palkitsemisraportin.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet 2022

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2022 kiinteää palkkaa yhteensä 1 476 994 euroa (2021: 1 299 769 euroa). Rahapalkan osuus oli 1 447 907 euroa ja luontoisetujen osuus 29 087 euroa.

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 % kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2021 perusteella maksettiin vuonna 2022 tulospalkkioita 458 147 euroa (2021: 308 127 euroa).

Stockmann Oyj Abp:llä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2022 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2022 olivat 303 670 euroa (2021: 160 912).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.