Yhteiskuntavastuun organisaatio

Stockmann-konsernin yhteiskuntavastuun johtamisesta, kehitystyöstä ja seurannasta vastaa yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Nora Malin. Yhteiskuntavastuun ohjausryhmä hyväksyy konsernitason toimintatavat, asettavat vastuullisuustavoitteet ja määrittelee toimenpiteet, jotka viedään käytäntöön normaalien johtamisjärjestelmien tukemina. Yhteiskuntavastuustrategian on hyväksynyt Stockmann-konsernin johtoryhmä, ja strategian toteutumista seuraa yhteiskuntavastuun ohjausryhmä.

Yhteiskuntavastuun tavoitteisiin ja ajankohtaisiin asioihin liittyen muodostetaan tarpeen mukaan erillisiä työryhmiä, jotka valmistelevat tai toteuttavat ohjausryhmän käsittelemät asiat ja päätökset. Stockmannin ympäristöjohtamisjärjestelmän ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa ympäristöjohtamisen aiheita ISO 14001 -sertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Stockmannin viestintä ja yhteiskuntavastuu -toiminto vastaa konsernin yhteiskuntavastuutyön
kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista.

Lindexin johtoryhmä vastaa vastuullisuustyön suunnasta ja strategiasta Lindexillä, linjassa Stockmannin konsernitason strategian kanssa. Lindexin vastuullisuustiimi on vastuussa Lindexin vastuullisuuden kehittämisestä ja tekee tiivistä yhteistyöstä ostokonttoreissa sijaitsevien tuotannon vastuullisuustiimien kanssa. Kukin osasto ja toimintamaa toteuttavat vastuullisuustyötä yhteisen linjan mukaisesti. Lindexin johtoryhmä käsittelee vastuullisuuskysymyksiä säännöllisesti. Päätökset viedään käytäntöön ja niiden toteutumista
seurataan normaalien johtamisjärjestelmien kautta.

Vastuullisia työtehtäviä

Susanna Segercrantz hoitaa Suomen Stockmann-tavaratalojen ympäristöasioita. Tärkeä osa hänen työtä on stockmannilaisten kouluttaminen, ympäristöasioista viestiminen, auditoinnit sekä kemikaali- ja ympäristöaiheisiin asiakaskyselyihin vastaaminen.

"Ympäristöasiat ovat esillä osastojen kokouksissa ja myymälöiden info-ruuduilla. Koulutamme säännöllisesti omaa henkilökuntaa ja vuokralaisia ympäristöasioissa. Työni jälki näkyy asiakkaalle asti, sillä ympäristöosaaminen on osa asiantuntevaa palvelua", Segercrantz kertoo.

Stockmann-tavarataloissa työskennellään määrätietoisesti ympäristöasioiden edistämiseksi. "Käymme aktiivista vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa, jotta saamme parhaat ympäristökäytännöt tietoomme ja käyttöön. Seuraamme myös reaaliajassa esimerkiksi jätemääriä ja poikkeamatilastoja. Ympäristöasioille asetetaan joka vuosi uudet tavoitteet, jotta toimintamme kehittyisi jatkuvasti", Segercrantz sanoo.

Susanna Segercrantz tuli Stockmannin palvelukseen vuonna 2000. Nykyisessä tehtävässään ympäristöasiantuntijana hän on unelmiensa ammatissa: "Uskon kestävään kehitykseen. Työni on tärkeää niin yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta. Työssäni parasta on sen monipuolisuus, vaihtelevuus ja haasteet. Mukavat työtoverit sekä ulkoiset yhteistyökumppanit kannustavat minua. Yhteistyöstä saa myös voimaa, jonka avulla tavoitteet ovat saavutettavissa."