Vastuullisuusstrategia

Stockmann-konsernissa tehdään määrätietoisesti työtä vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Stockmann-divisioonan vastuullisuusstrategia on päivitetty vuosille 2022–2025 ja se on linjassa asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian kanssa. Myös Lindex toteuttaa säännöllisesti kattavan sidosryhmätutkimuksen, jonka pohjalta vastuullisuustyötä kehitetään edelleen tavoitteiden mukaisesti.

 

Vastuullisuusstrategian prioriteettialueet ja tavoitteet

Stockmann

​​​​Stockmann-divisioonan päivitetty vastuullisuusstrategia ohjaa toimintaamme kohti resurssiviisasta liiketoimintaa. Resurssiviisaalla liiketoiminnalla tarkoitamme kaikkien käytettävissä olevien resurssiemme viisasta käyttöä. Oli kyse sitten taloudesta, henkilöresursseista ja osaamisesta tai ympäristöstä ja luonnonvaroista.

Osana vastuullisuustyön strategiaprosessiamme teimme laajan sidosryhmäkyselyn kaikissa toimintamaissamme. Kyselyn tulosten perusteella suoritettiin olennaisuusanalyysi, joka toimi strategian muotoilussa ja vastuullisuustyön jatkokehityksessä.

Stockmann-divisionan vastuullisuusstrategian tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty kolmen prioriteettialueen alle, jotka määrittävät vastuullisuustyömme tulevaisuuden. Jokaiselle tavoitteelle on asetettu suorituskykymittarit, jotka mahdollistavat vastuullisuustyön jatkuvan seurannan ja kehityksen arvioinnin. Sidosryhmäkyselyn ja olennaisuusanalyysin pohjalta muodostettiin seuraavat kolme strategista prioriteettia:​​​​​​​​​​​​

Kannattavaa ja vastuullinen liiketoiminta

Varmistamme kannattavan, vastuullisen ja vakaan tuoton sekä luomme lisäarvoa kaikille sidosryhmille vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin sekä toimimalla hyvän hallinnon ja vaatimusten mukaisesti sekä viestimällä läpinäkyvästi.

Vastuu ympäristöstä
Lisäämme aktiivisesti uusia toimia ympäristön kannalta kestävän arvoketjun vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien tukemiseksi kaikessa toiminnassa ja otamme kiertotalouden kasvavaksi osaksi tuotevalikoimaa ja palveluita.

Eettinen vastuu ja yhteistyö

Kehitämme ja kannustamme työyhteisöä kohti merkityksellistä työkokemusta sekä kehitämme jatkuvasti toimia tasa-arvoisen, monipuolisen ja turvallisen työyhteisön varmistamiseksi kaikessa toiminnassamme ja toimitusketjussa.

 

Lindex

Lindexin tavoitteena on olla johtava muotialan yritys, joka tunnetaan yhtenä alan vastuullisimmista, avoimimmista ja luotettavimmista toimijoista. Lindex haluaa, että se tunnetaan yrityksenä, joka ylittää perinteisiä rajoja ja pyrkii ajamaan muutosta. Olemalla innovatiivinen, avoin ja toimimalla positiivisen vaikutuksen luomiseksi, Lindex ajaa kestävää muutosta yhdessä tavarantoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Koska Lindex voi vaikuttaa eniten tuotteisiinsa, se on asettanut niille kunnianhimoisia tavoitteita sekä ympäristö- että sosiaalisista näkökohdista.