STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.10.2006 klo 12.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006

Stockmann-konsernin voitto ennen veroja kasvoi 70 prosenttia eli 32,6 Me ja oli 78,9 Me (46,3 Me vuonna 2005). Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 49,3 Me (41,9 Me). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 34,0 Me. Kokonaismyynti pieneni liiketoimintojen myymisen seurauksena 15 prosenttia ja oli 1 088,2 Me (1 280,8 Me vuonna 2005). Jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 8 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 24,6 prosenttia (16,7 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 1,23 euroa (0,65 euroa). Vuoden 2006 tulosarvio on muuttumaton.

Muutokset konsernirakenteessa

Stockmann myi tytäryhtiönsä Stockmann Auto Oy Ab:n osakekannan yhteensä 67,9 miljoonan euron velattomasta kauppahinnasta. Myyntivoitto kaupoista oli yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä Stockmann ja Veho Group Oy Ab käynnistivät autoja ja autoalan palveluja koskevan laajamittaisen kanta-asiakasyhteistyön.

Stockmann myi 30.1.2006 allekirjoitetulla sopimuksella Venäjällä Zara- liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä Zara-merkin omistajalle, espanjalaiselle Inditex-yhtymälle. Tehdyn sopimuksen seurauksena Venäjän liiketoimintaa on harjoitettu Inditexin lukuun 1.1.2006 lukien. Venäjän antimonopolikomitea hyväksyi osakekaupan kesäkuussa, ja kauppa toteutui kesäkuun lopussa. Kauppahinta oli 41,5 miljoonaa euroa. Osakkeiden myyntivoitto, 21,9 miljoonaa euroa, on kirjattu toiselle vuosineljännekselle. Suomessa Stockmann jatkaa Zara-liiketoimintaa.

Raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Stockmann Autoa ja Venäjän Zara-liiketoimintaa käsitellään vuoden 2006 osavuosikatsauksissa IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina toimintoina. Aiemmin ilmoitetusta poiketen Stockmann ottaa IFRS 7 Financial instruments: Disclosures -standardin käyttöön vuonna 2007. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 8 prosenttia ja oli 1 013,3 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen myynti kasvoi kotimaassa 3 prosenttia ja ulkomailla 28 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus jatkuvien toimintojen myynnistä kasvoi ja oli 24 prosenttia (20 prosenttia). Yrityskauppojen vaikutuksesta konsernin kokonaismyynti pieneni 15 prosenttia ja oli 1 088,2 miljoonaa euroa (1 280,8 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto pieneni samoin 15 prosenttia ja oli 911,0 miljoonaa euroa (1 066,9 miljoonaa euroa).

Jatkuvien toimintojen myyntikate parani 28,2 miljoonaa euroa ja oli 344,5 miljoonaa euroa. Myytyjen liiketoimintojen myyntikatteen poisjäämisen vaikutuksesta konsernin koko liiketoiminnan myyntikate kuitenkin pieneni 8,7 miljoonaa euroa ja oli 353,0 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 38,7 prosenttia (33,9 prosenttia). Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate kasvoi Hobby Hallissa ja tavarataloryhmässä ja pieneni hieman Seppälässä. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransi osaltaan myynnin rakenteen muutos, kun matalakatteinen automyynti jäi pois maaliskuun alusta lukien. Toiminnan kustannukset pienenivät 6,7 miljoonaa euroa ja poistot 1,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 33,3 miljoonaa euroa ja oli 79,0 miljoonaa euroa (45,7 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa ja oli 49,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot, jotka olivat 34,0 miljoonaa euroa, muodostuivat Stockmann Auton ja Venäjän Zara-liiketoiminnan luovutuksista saaduista myyntivoitoista sekä Tallinnassa sijaitsevan tontin rakentamattoman osan myyntivoitosta. Tallinnan tontin osan myyntivoitto 4,7 miljoona euroa kohdistuu jatkuviin toimintoihin. Vertailukaudella ei ollut liiketoiminnan muita tuottoja.

Rahoitusnetto pieneni 0,7 miljoonaa euroa ja oli -0,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Rahoitusnettoon sisältyi osakkeiden myyntivoittoja 0,8 miljoonaa euroa, joita oli vuotta aiemmin 0,9 miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 78,9 miljoonaa euroa eli 32,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja kasvoi 7,4 miljoonaa euroa ja oli 49,3 miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja kasvoi 2,2 miljoonaa euroa ja oli 20,4 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa).

Välittömät verot olivat 12,0 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Stockmann Auto Oy Ab:n ja Venäjän Zara- liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden myynnistä saadut myyntivoitot, 29,3 miljoonaa euroa, ovat verovapaita.

Katsauskauden voitto oli 66,9 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 34,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto jatkuvien toimintojen osalta kasvoi 5,1 miljoonaa euroa ja oli 37,4 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 1,23 euroa (0,65 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 1,22 euroa (0,64 euroa). Jatkuvien toimintojen osalta tulos osaketta kohden oli 0,69 euroa (0,59 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,68 euroa (0,58 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,54 euroa (8,51 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 11 prosenttia 755,6 miljoonaan euroon (679,8 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa kasvoi 6 prosenttia. Myyntiä kasvatti lokakuussa 2005 kauppakeskus Jumbossa Vantaalla avattu tavaratalo. Helsingin tavaratalon mittava laajennus- ja saneeraustyö, jonka seurauksena noin 2 000-3 000 neliömetriä myyntipinta-alaa on jatkuvasti poissa käytöstä, ei ole merkittävällä tavalla vaikuttanut päätavaratalon myyntiin, vaikka Helsingin seudulla on samanaikaisesti avattu merkittävässä määrin uusia kauppakeskuksia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä uusien Bestseller-myymälöiden avaaminen Venäjällä. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 30 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 26 prosenttiin (22 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 7,6 miljoonaa euroa ja oli 35,2 miljoonaa euroa (27,6 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulosta rasittivat kauppakeskus Jumbossa Vantaalla avatun tavaratalon käynnistyskustannukset. Ulkomaantoimintojen tulos kehittyi erittäin myönteisesti. Erityisesti Riiassa ja Moskovassa vuosina 2003 ja 2004 avattujen tavaratalojen tulokset paranivat selvästi. Tavarataloryhmän tulosta parantaa myös toiselle vuosineljännekselle kirjattu 4,7 miljoonan euron myyntivoitto, joka saatiin Tallinnassa myydystä tavaratalokiinteistön tontin rakentamattomasta osasta. Ryhmän liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 13,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävän kehitysohjelman vuoksi Hobby Hallin myynti pieneni 2 prosenttia ja oli 144,3 miljoonaa euroa (147,1 miljoonaa euroa). Myynnin lasku ajoittui ensimmäiseen vuosineljännekseen. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä myynti kasvoi yhteensä 6 prosenttia. Myynti ulkomailla oli 17 prosenttia kokonaismyynnistä (17 prosenttia). Verkkokauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 47 prosenttia (35 prosenttia) sekä Hobby Hallin Viron etäkaupasta 32 prosenttia (20 prosenttia). Tuotevalikoiman uudistamisella aikaansaadun suhteellisen myyntikatteen kasvun ja tehokkaan kulujen hallinnan ansiosta Hobby Hallin liikevoitto parani 1,9 miljoonaa euroa ja oli 3,7 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä yksikön liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Syksyllä 2006 Hobby Hall suoritti Moskovan alueella postimyynnin koemarkkinoinnin, jonka avulla testattiin mm. etäkaupan logistiikan toimivuutta Venäjällä. Koemarkkinoinnin perusteella Hobby Hall päättää jatkotoimista vuoden loppuun mennessä.

Seppälän myynti kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 112,8 miljoonaa euroa (110,1 miljoonaa euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Baltiassa ja Venäjällä, joissa sitä kasvattivat vuoden 2005 lopulla ja vuonna 2006 avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Seppälän myynti ulkomailla kasvoi 56 prosenttia, ja sen osuus kokonaismyynnistä nousi 21 prosenttiin (14 prosenttia). Suomessa myynti pieneni 6 prosenttia. Seppälän myymälämäärä Suomessa oli ennallaan, samalla kun kilpailu kiristyi uusien kauppakeskusten ja myymälöiden avaamisen myötä sekä Helsingin seudulla että pienemmissä maakuntakeskuksissa. Myös elo-syyskuun poikkeuksellisen lämmin sää vaikeutti syysmallistojen myynnin käynnistymistä erityisesti Suomessa. Edellistä vuotta suurempien hinnanalennusten vaikutuksesta Seppälän suhteellinen myyntikate aleni hieman vertailukaudesta mutta säilyi kansainvälisestikin tarkasteltuna korkealla tasolla. Venäjän ja Baltian voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset kasvoivat myyntiä nopeammin. Seppälän liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä Seppälän liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 6,9 miljoonaa euroa.

Stockmann Auton myynti tammi-helmikuussa oli 74,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy liiketoimintojen luovutuksesta saatu 7,4 miljoonan euron myyntivoitto. Stockmann Auto siirtyi uusille omistajille 1.3.2006.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Stockmannin rahoitusasema pysyi edelleen vahvana. Korollisen vieraan pääoman määrä oli syyskuun lopussa 54,1 miljoonaa euroa (98,9 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 23,4 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 10,0 miljoonaa euroa. Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 17,0 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 12,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 lopussa 18,4 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 90,1 miljoonaa euroa. Yritys- ja kiinteistökaupoista saatiin rahaa yhteensä 101,7 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli syyskuun lopussa 239,5 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 251,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 lopussa 237,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 59,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä merkinnöistä kertyi omaa pääomaa 5,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukaudesta ja oli 71,7 prosenttia (59,6 prosenttia). Vuoden 2005 lopussa omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta parani tuloksen paranemisen vaikutuksesta ja oli 24,6 prosenttia (19,6 prosenttia vuoden 2005 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 18,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden syyskuusta ja oli katsauskauden lopulla 573,4 miljoonaa euroa (552,5 miljoonaa euroa vuoden 2005 lopussa).

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 90,1 miljoonaa euroa (39,1 miljoonaa euroa).

Helsingissä käynnistyivät alkuvuodesta keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Rakennustöiden edetessä hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja on nyt noin 145 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskaudella 31,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa avattiin kahdestoista Stockmann Beauty -myymälä Helsingissä. Venäjällä on avattu vuoden 2006 aikana neljä Bestseller-myymälää, joista Pietarissa kaksi myymälää sekä Moskovassa ja Kazanissa yksi. Tähän mennessä Venäjällä on avattu yhteensä kahdeksan Bestseller-myymälää. Tavoitteena on avata vielä viisi uutta Bestseller-myymälää Venäjällä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Tavarataloryhmä avaa helmikuussa 2007 Moskovan neljännen tavaratalon Kaakkois-Moskovaan rakennettavaan Mega-kauppakeskukseen. Vuokratiloihin rakennettavan tavaratalon kustannusarvio on Stockmannin osalta noin 16 miljoonaa euroa.

Vuonna 2005 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Stockmann osti noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta-alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre -kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on noin 120 miljoonaa euroa. Nevsky Centre -kauppakeskuksen tontilla on jo suoritettu purku- ym. valmistelevia rakennustöitä, ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät lokakuun lopussa. Pääurakkaa koskeva sopimus allekirjoitettiin lokakuun alussa. Tavoitteena on avata tavaratalo ja liikekeskus syksyllä 2008. Kiinteistön hankintaan ja kehittämiseen sitoutui katsauskaudella 31,0 miljoonaa euroa.

Stockmann allekirjoitti elokuun alussa esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-nimisessä kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo vuonna 2008.

Stockmann ja Nike solmivat elokuussa franchising-sopimuksen Stockmannin operoimien Nike-myymälöiden perustamisesta Venäjälle. Tavoitteena on Nike- urheilutuotteiden myynnin tuntuva lisääminen Venäjän federaation alueella. Stockmann suunnittelee avaavansa Venäjällä useita uusia Nike-myymälöitä vuosittain. Ensimmäinen Stockmannin operoima Nike-myymälä avataan vuoden 2007 alussa Pietarissa, ja kolmen muun myymälän avaamisesta vuoden 2007 aikana on tehty sopimukset.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 84,4 miljoonaa euroa.

Hobby Hallin investoinnit olivat 2,3 miljoonaa euroa. Hobby Hall käynnistää kuvastojakelun ja verkkokaupan Liettuan markkinoilla alkuvuonna 2007. Latviassa verkkokauppa aloitetaan jo loppuvuonna 2006.

Seppälän investoinnit olivat 2,5 miljoonaa euroa. Seppälä avasi katsauskaudella Venäjällä kaksi myymälää Pietarissa ja yhden Kazanissa sekä yhden myymälän Latviassa Riiassa. Seppälän tavoitteena on avata vielä vuoden 2006 aikana kaksi uutta myymälää Suomessa sekä yhteensä yksitoista myymälää Venäjällä ja Liettuassa.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 1 803,9 miljoonaa euroa (1 820,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2005 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 761,3 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä heikommin. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 32,65 euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 32,11 euroa, ja B-osakkeen kurssi 33,13 euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 32,53 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2005 merkityt 23 350 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2006, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2006.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin katsauskaudella 404 500 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta, joista kolmannella vuosineljänneksellä 119 350 kappaletta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin yhteensä 809 000 eurolla. Kolmannella vuosineljänneksellä merkityistä osakkeista 36 150 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 25.8.2006 ja 83 200 kappaletta 10.10.2006. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.8.2006 ja 11.10.2006. Osakepääoma on korotusten jälkeen 109 775 084 euroa. Stockmannilla on korotusten jälkeen 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 30 323 299 B-sarjan osaketta. Vuoden 2000 optio- oikeuksilla voidaan merkitä vielä yhteensä 1 206 270 Stockmann Oyj Abp:n B- osaketta.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio- oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta- asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2006 - 31.12.2007 yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 28.2.2006, eli 33,35 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 21.3.2006 jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Vuonna 2006 maksettujen osinkojen jälkeen merkintähinta on 32,25 euroa. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 ja 2.5.2010 - 31.5.2010. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmann-konsernin avainhenkilöille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmann-konsernin johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 375 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2006A, 375 000 kappaletta tunnuksella 2006B, 375 000 kappaletta tunnuksella 2006C ja 375 000 kappaletta tunnuksella 2006D. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2006A 1.3.2008 - 31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 ja optio-oikeudella 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala 2006B- ja 2006D-optio- oikeuksilla, elleivät hallituksen erikseen määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ole täyttyneet. Ne optio- oikeudet 2006B ja 2006D, joiden osalta hallituksen erikseen määrittämät kriteerit eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2006A ja 2006B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2006 lisättynä 10 prosentilla, eli 36,69 euroa. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006C ja 2006D on yhtiön B- sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

Stockmannin hallitus antoi varsinaisen yhtiökokouksen päättämän avainhenkilöiden optio-ohjelman mukaiset 2006A- ja 2006B-optio-oikeudet avainhenkilöille ja Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio- oikeuksien ehtojen mukaisesti Stockmannin hallitus päättää C- ja D-optio- oikeuksien jakamisesta myöhemmin.

Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2006 lopussa 382 903 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle vuoden ajaksi valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 897, mikä on 296 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti kauppakeskus Jumbon tavaratalo sekä Bestsellerin ja Seppälän uudet ulkomaiset myymälät, mutta sitä pienensivät Venäjän Zaran liiketoiminnan luovutus vuoden 2006 alussa sekä Stockmann Auton luovutus maaliskuun alussa. Venäjän Zaran ja Stockmann Auton henkilöstö siirtyi uusien omistajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 322 henkilöllä ja oli 7 955 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2006 lopussa 3 155 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 533 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 33 prosenttia (34 prosenttia).

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa 3-4 prosenttia vuonna 2006. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmannin vuoden 2006 myynti pienenee autoliiketoiminnan ja Venäjän Zara-liiketoiminnan myymisen seurauksena, ja sen arvioidaan olevan noin 1,6 miljardia euroa. Jatkuvien liiketoimintojen myynnin arvioidaan kasvavan.

Jatkuvien liiketoimintojen tuloksen odotetaan olevan neljännellä vuosineljänneksellä parempi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän ja Hobby Hallin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan. Seppälän liikevoitto ilman kertaeriä jää hieman edellistä vuotta pienemmäksi mutta säilyy korkealla tasolla.

Tavoitteena on, että konsernin vuoden 2006 voitto ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2005.

Tase, konserni, milj. euroa 30.9.06 30.9.05 31.12.05 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet5,58,27,6
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet328,8297,7303,1
    Myytävissä olevat sijoitukset6,16,56,0
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen4,94,3
    Laskennalliset verosaamiset3,42,83,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä343,9320,2324,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus182,9242,1212,0
   Saamiset, korolliset104,8100,9107,5
   Saamiset, korottomat75,689,299,2
   Rahavarat17,012,118,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä380,3444,3437,0
Varat yhteensä724,2764,5761,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma519,2456,0505,3
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä519,2456,0505,3
Pitkäaikaiset velat23,413,413,7
Laskennalliset verovelat27,028,928,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen30,785,533,6
Lyhytaikaiset velat, koroton123,9180,7180,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä154,6266,2214,3
Oma pääoma ja velat yhteensä724,2764,5761,5
Omavaraisuusaste, prosenttia71,759,666,4
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia7,219,05,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,610,411,53
Korollinen nettovelka, milj. euroa-67,7-19,1-83,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100054 80453 99654 460
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl54 20853 01753 350
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100055 05353 96454 129
kpl Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 66,9 34,5 76,9 Oikaisut
   Poistot24,226,135,8
   Liiketoiminnan muut tuotot-34,0-7,0
   Korkokulut ja muut rahoituskulut1,72,43,7
   Korkotuotot-1,6-2,9-2,8
   Verot12,011,828,2
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos-11,214,7-2,6
   Vaihto-omaisuuden muutos-0,1-47,2-17,1
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-4,37,30,9
Maksetut korot-1,7-1,8-3,9
Saadut korot1,83,71,2
Maksetut verot-20,9-27,0-31,3
Liiketoiminnan nettorahavirta32,821,581,9
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-90,7-40,7-58,1
hyödykkeisiin
Myydyt konserniyhtiöt101,711,7
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,10,0
Luovutustuotot muista sijoituksista0,81,61,5
Saadut osingot0,10,20,2
Investointien nettorahavirta11,8-38,9-44,7
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti5,89,113,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot10,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-36,6
Lyhytaikaisten lainojen-2,532,315,8
nostot/takaisinmaksut
Maksetut osingot-59,3-53,4-53,3
Rahoituksen nettorahavirta-46,0-12,0-60,2
Rahavarojen muutos-1,4-29,3-23,0
Rahavarat kauden alussa18,441,441,4
Rahavarat kauden lopussa17,012,118,4

Tuloslaskelma,1-9/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto850,061,1911,0
Liiketoiminnan muut tuotot4,729,334,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-505,5-52,5-558,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-141,4-5,4-146,8
kulut
Poistot-23,9-0,3-24,2
Liiketoiminnan muut kulut-134,4-2,6-137,0
Liikevoitto49,429,679,0
Rahoitustuotot ja -kulut-0,10,0-0,1
Voitto ennen veroja49,329,678,9
Tuloverot-11,9-0,1-12,0
Tilikauden voitto37,429,566,9
Tulos/osake, euroa0,690,541,23
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,680,541,22
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta5,848,48,7
Oma pääoma/osake, euroa9,54
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,22,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 24,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 803 152 7 955 muutettuna Investoinnit 90,1 90,1

Tuloslaskelma,1-9/2005
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto785,5281,41 066,9
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-469,2-236,0-705,2
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-131,1-22,1-153,2
kulut
Poistot-21,2-4,2-25,4
Liiketoiminnan muut kulut-122,4-14,9-137,3
Liikevoitto41,74,045,7
Rahoitustuotot ja -kulut0,40,20,6
Voitto ennen veroja41,94,446,3
Tuloverot-10,6-1,1-11,8
Tilikauden voitto31,33,234,5
Tulos/osake, euroa0,590,060,65
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,580,060,64
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta5,31,44,3
Oma pääoma/osake, euroa8,51
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,13,6
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 16,7 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 175 1 102 8 277 muutettuna Investoinnit 29,4 9,7 39,1

Tuloslaskelma,1-12/2005
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 164,9377,71 542,6
Liiketoiminnan muut tuotot7,00,07,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-683,6-311,9-995,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-187,6-30,4-218,0
kulut
Poistot-29,9-5,8-35,8
Liiketoiminnan muut kulut-175,2-21,5-196,7
Liikevoitto95,68,1103,7
Rahoitustuotot ja -kulut-1,70,8-0,9
Voitto ennen veroja93,98,9102,8
Tuloverot-24,0-2,0-26,0
Tilikauden voitto69,96,976,9
Tulos/osake, euroa1,310,131,44
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,290,131,42
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,22,26,7
Oma pääoma/osake, euroa9,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,15,8
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 19,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 503 1 034 8 537 muutettuna Investoinnit 54,3 2,7 57,0

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 prosenttia

Tavarataloryhmä755,6679,8111 024,1
Hobby Hall144,3147,1-2210,5
Seppälä112,8110,12155,2
Jakamaton0,70,720,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä1 013,3937,681 390,7
Lopetetut toiminnot74,8343,2-78460,6
Konserni1 088,21 280,8-151 851,3
Liikevaihto, milj. euroa1-9/20061-9/2005Muutos1-12/2005
prosenttia
Tavarataloryhmä635,7571,011860,0
Hobby Hall119,8122,1-2174,7
Seppälä93,390,83128,1
Jakamaton1,11,6-302,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä850,0785,681 164,9
Lopetetut toiminnot61,1281,3-78377,7
Konserni911,01 066,9-151 542,6
Liikevoitto, milj. euroa1-9/20061-9/2005Muutos1-12/2005
prosenttia
Tavarataloryhmä35,227,62865,4
Hobby Hall3,71,81076,1
Seppälä13,816,6-1731,1
Jakamaton-4,2-4,0-7,3
Eliminoinnit0,9-0,30,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä49,441,71995,6
Lopetetut toiminnot29,64,08,1
Konserni79,045,773103,7
Investoinnit,
brutto, milj. euroa30.9.0630.9.05Muutos31.12.05
prosenttia
Tavarataloryhmä84,425,123742,1
Hobby Hall2,30,81771,3
Seppälä2,51,7483,4
Jakamaton0,91,8-492,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä90,129,420749,1
Lopetetut toiminnot9,77,9
Konserni90,139,113157,0
Varat, milj. euroa30.9.0630.9.05Muutos31.12.05
prosenttia
Tavarataloryhmä481,9460,85463,7
Hobby Hall107,0104,13106,3
Seppälä31,728,51131,2
Jakamaton103,655,68739,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä724,2649,012640,5
Lopetetut toiminnot115,5121,1
Konserni724,2764,5-5761,5
Korottomat velat, milj.30.9.0630.9.05Muutos31.12.05
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä97,9100,5-3110,4
Hobby Hall17,819,1-715,3
Seppälä7,68,9-1510,9
Jakamaton27,541,0-3332,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä150,9169,5-11169,4
Lopetetut toiminnot40,139,6
Konserni150,9209,6-28209,0

Markkina-alueet1-9/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)770,774,8845,5
Baltia 2)114,2114,2
Venäjä 3)128,5128,5
Konserni1 013,374,81 088,2
Suomi, prosenttia76,177,7
Ulkomaat, prosenttia23,922,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)642,861,1703,9
Baltia 2)97,197,1
Venäjä 3)110,1110,1
Konserni850,061,1911,0
Suomi, prosenttia75,677,3
Ulkomaat, prosenttia24,422,7
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)35,57,743,2
Baltia 2)13,413,4
Venäjä 3)0,621,922,5
Konserni49,429,679,0
Suomi, prosenttia71,854,7
Ulkomaat, prosenttia28,245,3
30.9.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)44,644,6
Baltia 2)0,80,8
Venäjä 3)44,744,7
Konserni90,190,1
Suomi, prosenttia49,549,5
Ulkomaat, prosenttia50,550,5
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)561,9561,9
Baltia 2)71,671,6
Venäjä 3)90,790,7
Konserni724,2724,2
Suomi, prosenttia77,677,6
Ulkomaat, prosenttia22,422,4
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-9/2005
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)747,6313,41 061,1
Baltia 2)95,895,8
Venäjä 3)94,229,7123,9
Konserni937,6343,21 280,8
Suomi, prosenttia79,791,382,8
Ulkomaat, prosenttia20,38,717,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)623,7256,1879,8
Baltia 2)81,581,5
Venäjä 3)80,425,2105,7
Konserni785,6281,31 066,9
Suomi, prosenttia79,491,082,5
Ulkomaat, prosenttia20,69,017,5
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)44,92,547,3
Baltia 2)3,03,0
Venäjä 3)-6,21,6-4,6
Konserni41,74,045,7
Suomi, prosenttia107,760,7103,6
Ulkomaat, prosenttia-7,739,3-3,6
30.9.2005
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)19,92,822,7
Baltia 2)1,01,0
Venäjä 3)8,56,915,4
Konserni29,49,739,1
Suomi, prosenttia67,729,058,0
Ulkomaat, prosenttia32,371,042,0
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)496,496,0592,3
Baltia 2)72,972,9
Venäjä 3)79,719,699,3
Konserni649,0115,5764,5
Suomi, prosenttia76,583,177,5
Ulkomaat, prosenttia23,516,922,5
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-12/2005
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 106,8414,11 520,9
Baltia 2)140,8140,8
Venäjä 3)143,146,5189,6
Konserni1 390,7460,61 851,3
Suomi, prosenttia79,689,982,2
Ulkomaat, prosenttia20,410,117,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)923,2338,31 261,5
Baltia 2)119,7119,7
Venäjä 3)122,039,4161,4
Konserni1 164,9377,71 542,6
Suomi, prosenttia79,389,681,8
Ulkomaat, prosenttia20,710,418,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)92,23,195,4
Baltia 2)7,37,3
Venäjä 3)-4,05,01,0
Konserni95,68,1103,7
Suomi, prosenttia96,538,692,0
Ulkomaat, prosenttia3,561,48,0
31.12.2005
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)31,82,734,6
Baltia 2)1,71,7
Venäjä 3)15,65,120,7
Konserni49,17,957,0
Suomi, prosenttia64,834,960,7
Ulkomaat, prosenttia35,265,139,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)489,398,2587,4
Baltia 2)72,272,2
Venäjä 3)79,022,9101,9
Konserni640,5121,1761,5
Suomi, prosenttia76,481,177,1
Ulkomaat, prosenttia23,618,922,9
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Osake-Ylikurssi-osakkeiden
konserni, milj. euroapääomarahastorahasto
Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,0
Merkinnät optiotodistuksilla3,95,2
Siirto muihin rahastoihin0,1
Rahavirran suojaukset
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.09.2005110,7160,10,0
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,50,0
Merkinnät optiotodistuksilla1,83,9
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.2006110,8170,60,0
* laskennallisella verolla vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vara-MuutMuunto-
konserni, milj. euroarahastorahastot*erot
Oma pääoma 31.12.20040,244,4-0,1
Merkinnät optiotodistuksilla
Siirto muihin rahastoihin0,1
Rahavirran suojaukset-2,8
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.20050,241,7-0,1
Oma pääoma 31.12.20050,243,90,0
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot
Siirto muihin rahastoihin0,0
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.20060,243,90,0
* laskennallisella verolla vähennettynä

Laskelma oman pääomanVähem-
muutoksista,Kertyneetmistö-
konserni, milj. euroavoittovaratYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2004161,9467,90,0467,9
Merkinnät9,19,1
optiotodistuksilla
Siirto muihin rahastoihin0,00,20,2
Rahavirran suojaukset-2,8-2,8
Osingonjako-53,0-53,0-53,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos34,534,50,034,5
Oma pääoma 30.9.2005143,4456,00,0456,0
Oma pääoma 31.12.2005185,7505,30,0505,3
Merkinnät5,85,8
optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,50,70,7
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Osingonjako-59,5-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos66,966,90,066,9
Oma pääoma 30.9.2006193,6519,20,0519,2
* laskennallisella verolla
vähennettynä

Vastuusitoumukset, konserni, 30.9.06 30.9.05 31.12.05 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Pantit0,10,10,1
Muut vastuut2,021,015,5
Yhteensä3,722,817,3
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa63,948,466,0
Yli vuoden kuluessa329,2351,6383,4
Yhteensä393,0400,0449,5
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset5,380,210,4
Korkojohdannaissopimukset35,0
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta30.9.0630.9.0531.12.05
VenäjäRUB33,942034,334033,9200
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69600,69600,6962
LiettuaLTL3,45283,45283,4528

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2006200620062005
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto281,1299,5269,4379,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,04,70,07,0
Aineiden ja tarvikkeiden-166,1-170,8-168,7-214,3
käyttö Palkat ja työsuhde- -44,2 -48,9 -48,3 -56,5 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-7,9-8,1-8,0-8,7
Liiketoiminnan muut kulut-43,0-47,7-43,7-52,8
Liikevoitto19,828,70,853,9
Rahoitustuotot ja -kulut0,5-0,90,2-2,0
Voitto ennen veroja20,427,91,152,0
Tuloverot-5,0-6,6-0,3-14,4
Tilikauden voitto15,421,20,837,6
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 0,0 21,9 7,6 4,8 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 15,4 43,1 8,4 42,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,290,390,010,70
Laimennettu0,280,390,010,69
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus-0,010,410,140,09
Laimennettu0,000,400,140,09
Tulos/osaket, yhteensä,
euroa
Perus0,280,800,150,79
Laimennettu0,280,790,150,78
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2006200620062005
Tavarataloryhmä249,0270,8235,8344,3
Hobby Hall45,546,252,663,4
Seppälä40,240,232,445,1
Jakamaton0,20,30,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä334,9357,6320,9453,1
Lopetetut toiminnot74,8117,4
Konserni334,9357,6395,7570,5
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä209,8227,4198,5289,0
Hobby Hall37,838,443,652,6
Seppälä33,233,326,837,3
Jakamaton0,20,40,50,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä281,1299,5269,4379,3
Lopetetut toiminnot61,196,4
Konserni281,1299,5330,5475,7
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä13,122,2-0,137,8
Hobby Hall2,10,61,04,3
Seppälä5,47,60,814,5
Jakamaton-0,9-1,9-1,4-3,3
Eliminoinnit0,10,20,60,6
Jatkuvat toiminnot yhteensä19,828,70,853,9
Lopetetut toiminnot21,97,74,1
Konserni19,850,68,558,0

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2005200520052004
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto262,0274,0249,5344,2
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,00,1
Aineiden ja tarvikkeiden-155,7-156,6-157,0-192,5
käyttö Palkat ja työsuhde- -41,8 -45,6 -43,6 -53,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-6,7-7,3-7,3-7,8
Liiketoiminnan muut kulut-40,2-41,7-40,6-48,7
Liikevoitto17,523,11,041,3
Rahoitustuotot ja -kulut0,6-0,50,2-0,2
Voitto ennen veroja18,222,51,341,1
Tuloverot-4,7-5,6-0,4-12,4
Tilikauden voitto13,516,90,928,8
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 2,0 1,0 0,3 1,0 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 15,4 17,9 1,2 29,7 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,250,320,020,56
Laimennettu0,250,310,020,54
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,040,020,000,02
Laimennettu0,040,020,000,02
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,290,340,020,58
Laimennettu0,290,330,020,56
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2005200520052004
Tavarataloryhmä228,4244,4207,0303,1
Hobby Hall43,942,760,564,6
Seppälä40,139,930,043,5
Jakamaton0,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä312,6327,3297,7411,4
Lopetetut toiminnot109,6130,6102,9104,3
Konserni422,3457,9400,6515,8
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä191,9204,8174,3254,8
Hobby Hall36,435,550,253,4
Seppälä33,132,924,835,8
Jakamaton0,60,80,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä262,0274,0249,5344,2
Lopetetut toiminnot89,9106,884,685,5
Konserni351,9380,9334,1429,7
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä12,115,20,236,5
Hobby Hall0,90,20,71,5
Seppälä6,98,41,38,0
Jakamaton-1,4-1,5-1,1-1,2
Eliminoinnit-0,90,7-0,1-3,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä17,523,11,041,3
Lopetetut toiminnot1,91,50,61,1
Konserni19,524,61,642,4

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 25.10.2006 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen