STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 11.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005

Stockmann-konsernin voitto ennen veroja parani kolmannella vuosineljänneksellä 46 prosenttia ja oli 20,4 Me. Tammi-syyskuun aikana Stockmann-konsernin myynti kasvoi 5,1 prosenttia ja oli 1 280,8 Me (1 219,2 Me vuonna 2004). Tavarataloryhmän, Seppälän ja Hobby Hallin liikevoitot kasvoivat selvästi. Stockmann Auton liikevoitto pieneni. Konsernin voitto ennen veroja parani 9,6 Me ja oli 46,3 Me (36,6 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,7 prosenttia. Vuoden 2005 tulosarvio on muuttumaton.

IFRS-raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsauksen vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden tiedot julkistettiin vuositasolla 15.2.2005 ja neljännesvuositasolla 18.4.2005. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu 18.4.2005 julkaistussa tiedotteessa esitettyjä laskentaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti katsauskaudella oli 1 280,8 miljoonaa euroa eli 61,6 miljoonaa euroa ja 5,1 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 1 066,9 miljoonaa euroa eli 51,5 miljoonaa euroa ja samoin 5,1 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 13 prosentista 17 prosenttiin.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 31,2 miljoonalla eurolla ja oli 361,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani edelleen ja oli 33,9 prosenttia (32,5 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani vertailukaudesta Seppälässä ja Hobby Hallissa ja oli vertailukauden tasolla tavarataloryhmässä ja Stockmann Autossa. Katsauskauden aikana konserni oli suojautunut Venäjän ruplan arvon heikkenemistä vastaan. Kun rupla vastoin odotuksia vahvistui, heikensi toteutettu suojaaminen ruplan vahvistumisen positiivista tulosvaikutusta katsauskaudella noin 3 miljoonaa euroa. Konsernin suhteellisen myyntikatteen kasvuun vaikutti myös myynnin rakenteen muutos: matalakatteisen Stockmann Auton myynnin osuus konsernin myynnistä pieneni vertailukaudesta.

Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut, kun taas vertailukaudella niitä oli 2,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kustannukset kasvoivat 18,0 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulosta rasitettiin avainhenkilöiden hallussa vielä olevien henkilöstöoptioiden sosiaaliturvamaksua koskevalla 0,8 miljoonan euron suuruisella varauksella. Poistot kasvoivat 2,5 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi 8,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 45,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,3 prosenttia liikevaihdosta. Vastaava luku vertailukaudella ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 3,5 prosenttia. Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 0,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden nettorahoitustuottoihin sisältyy arvopaperien myyntivoittoja 0,9 miljoonaa euroa, kun taas vertailukaudella niitä ei ollut. Voitto ennen veroja kasvoi 9,6 miljoonaa euroa ja oli 46,3 miljoonaa euroa (36,6 miljoonaa euroa). Tuloksen kasvu jatkui voimakkaana myös kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin voitto ennen veroja kasvoi 46 prosenttia ja oli 20,4 miljoonaa euroa (13,9 miljoonaa euroa).

Välittömät verot olivat 11,8 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vertailukauden veroja pienensi laskennallisen verovelan osalta Suomen yhteisöverokannan alentuminen 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta lukien. Verokannan aleneminen pienensi vertailukauden laskennallista verovelkaa 2,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden voitto oli 34,5 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 29,6 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,65 euroa (0,55 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,64 euroa (0,55 euroa). Yllä mainittu laskennallisen verovelan muutos paransi vuoden 2004 osakekohtaista tulosta 0,05 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 8,51 euroa (9,24 euroa).

Myynti ja tuloskehitys yksiköittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 13 prosenttia 709,5 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 6 prosenttia ja oli selvästi alan kasvua voimakkaampaa. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat Moskovassa huhtikuussa ja joulukuussa 2004 avatut uudet tavaratalot, uudet Zara- ja Bestseller-myymälät sekä hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu kaikilla markkina-alueilla. Tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 42 prosenttia ja osuus ryhmän myynnistä nousi 25 prosenttiin (20 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa ja oli 29,1 miljoonaa euroa (26,6 miljoonaa euroa). Sitä rasittivat uusien ulkomaisten tavaratalojen ja myymälöiden käynnistyskustannukset. Kun uusi tavaratalo avataan, on toiminta kahtena ensimmäisenä toimintavuonna yleensä selvästi tappiollista. Pienemmät myymälät tuottavat yleensä tulosta selvästi tavarataloinvestointeja nopeammin. Ryhmän liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 13,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Stockmann Auton myynti pieneni 8 prosenttia ja oli 313,4 miljoonaa euroa. Yksikön liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa eli 4,1 miljoonaa euroa vertailukautta pienempi (6,6 miljoonaa euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Helsingin Herttoniemen VW-Audi-talon liiketoiminnan myynnistä saatu 2,3 miljoonan euron korvaus, joka ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Sekä myynnin että liikevoiton pienenemiseen on vaikuttanut merkittävästi Herttoniemen VW-Audi-talon siirtyminen maahantuojalle 1.7.2004 lukien. Kolmannella vuosineljänneksellä Stockmann Auton liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa eli vertailukauden tasolla.

Hobby Hallin myynti pieneni 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 147,1 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni kolme prosenttia myymäläverkoston supistamisen ja postimyyntikuvastojen edellisestä vuodesta poikkeavan ajoituksen seurauksena. Suomen online- kauppa jatkoi voimakasta kasvuaan. Baltiassa Hobby Hallin myynti kasvoi 2 prosenttia, vaikka etäkauppa Liettuassa lopetettiin alkuvuoden aikana. Hobby Hallin liiketulos kasvoi 6,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä yksikön liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Hobby Hallin liikevoitto on ollut positiivinen jo neljänä perättäisenä vuosineljänneksenä. Positiivinen tuloskehitys johtuu kustannustehokkuuden ja myyntikatteen parantamiseen tähtäävän ohjelman tehokkaasta läpiviemisestä.

Seppälän myynti kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 110,1 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi erityisen voimakkaasti ulkomailla, jossa sitä kasvattivat vuosina 2004 ja 2005 avatut Baltian ja Venäjän myymälät sekä hyvä vertailukelpoinen kehitys. Suomessa myymälöiden määrä pysyi ennallaan ja myynti kasvoi 5 prosenttia. Seppälän liikevoitto kasvoi myynnin ja suhteellisen myyntikatteen paranemisen ansiosta peräti 7,5 miljoonaa euroa ja oli 16,6 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä Seppälän liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidien varojen määrää on suunnitellusti alennettu. Ne olivat katsauskauden lopussa 12,1 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 53,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2004 lopussa 41,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Korollisen vieraan pääoman määrä syyskuun lopussa oli 98,9 miljoonaa euroa (67,8 miljoonaa euroa), tästä pitkäaikaista oli 13,4 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa kertyi 9,1 miljoonaa euroa kanta- asiakasoptioiden ja vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä. Investoinnit olivat 39,1 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 251,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 17,4 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste katsauskaudella oli 59,6 prosenttia (64,0 prosenttia). Vuoden 2004 lopussa omavaraisuusaste oli 62,5 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta parani tuloksen paranemisen ja sitoutuneen pääoman pienenemisen myötä ja oli 16,7 prosenttia (14,8 prosenttia vuoden 2004 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma pieneni 1,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden syyskuusta ja oli katsauskauden lopulla 554,9 miljoonaa euroa (535,9 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa).

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Stockmannin hallituksen arvion mukaan konserni saavuttaa vuoden 2005 aikana vuonna 2001 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eli 15 prosentin sijoitetun pääoman tuoton ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaalin. Tämän johdosta hallitus vahvisti kesäkuussa konsernille uudet vuoteen 2010 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on, että vuonna 2010 konsernin sijoitetun pääoman tuotto on 20 prosenttia ja liikevoittomarginaali vähintään 8 prosenttia. Konsernin myynnin osalta tavoitteena on kasvaa markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Omavaraisuustavoitteena on säilyttää omavaraisuus vähintään 50 prosentin tasolla. Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan, eli tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta, ottaen kuitenkin huomioon toiminnan kasvun vaatima rahoitus.

Muutoksia organisaatiossa

Stockmannin hallitus nimitti 17.6.2005 tavarataloryhmän johtajaksi ja konsernin varatoimitusjohtajaksi Seppälä Oy:n toimitusjohtajan, ekonomi Heikki Väänäsen 1.11.2005 lukien. Heikki Väänänen tulee toimimaan myös konsernin toimitusjohtajan Hannu Penttilän varamiehenä. Tavarataloryhmän nykyinen johtaja, Stockmannin varatoimitusjohtaja Jukka Hienonen, eroaa Stockmannin palveluksesta ja siirtyy Finnairin toimitusjohtajaksi.

Seppälä Oy:n toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2005 lukien Stockmannin hallitus nimitti 11.8.2005 Stockmannin Helsingin tavaratalon myyntijohtajan, eMBA Terhi Okkosen.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 39,1 miljoonaa euroa (40,4 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän merkittävin investointi vuonna 2005 on kauppakeskus Jumbon uudisosaan Vantaalle vuokratiloihin avattava tavaratalo. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 11 000 neliömetriä, ja se avataan lokakuun lopussa. Hankkeen kokonaiskustannukset Stockmannin osalta ovat noin 7,5 miljoonaa euroa.

Helsingissä on käynnistynyt mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Sen edellyttämä asemakaavan muutos hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä.

Jyväskylässä ja kauppakeskus Sellossa Espoossaon avattu uudet Stockmann
Beauty -myymälät.Suomen neljäs Zara-myymälä avataan lokakuussa
kauppakeskus Jumbossa. Vuoden 2006 alkupuolella avataan Stockmann Beauty - myymälä kauppakeskus Kampissa Helsingissä.

Helmikuussa avattiin Moskovassa ensimmäinen ja syyskuussa toinen franchising-periaatteella toimiva Bestseller-myymälä. Venäjällä avataan vuoden 2005 aikana vielä viisi Bestseller-myymälää, Moskovan lisäksi Kazanissa ja Pietarissa. Kesäkuussa avattiin Venäjän Zaran flagship- myymälä Moskovan ydinkeskustassa ja elokuussa Moskovassa kaksi Zara- myymälää. Vuoden 2005 aikana avataan Moskovassa vielä yksi uusi Zara- myymälä. Tämän jälkeen Moskovassa toimii seitsemän Zara-myymälää.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa.

Stockmann Auton investoinnit olivat 2,8 miljoonaa euroa, josta 1,8 miljoonaa euroa sitoutui käyttöomaisuusautoihin. Stockmann Auto laajensi lokakuussa toimintaansa nykyisissä toimitiloissa Tampereella ja aloitti niissä Ford-myynnin. Ford-myynnin laajentaminen pääkaupunkiseudun ja Turun lisäksi myös Tampereelle tuli ajankohtaiseksi, kun autokauppaa EU- tasolla sääntelevän ryhmäpoikkeusasetuksen sijaintilauseke poistui 1.10.2005.

Hobby Hallin investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa.

Seppälän investoinnit olivat 1,7 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen Liettuan myymälänsä Vilnassa huhtikuussa ja ensimmäisen Pietarin myymälänsä syyskuussa. Latviassa Seppälä avasi katsauskauden aikana kaksi myymälää. Seppälän avaa lisää myymälöitä Moskovassa ja Pietarissa vuoden 2005 aikana siten, että vuoden lopussa Venäjällä toimii seitsemän myymälää. Lisäksi Latviassa ja Liettuassa avataan vuoden loppuun mennessä yhteensä kolme uutta myymälää.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann teki toukokuussa 2005 sopimuksen tavaratalon ja kauppakeskuksen rakentamiseksi Pietarin ydinkeskustaan Nevski Prospektille. Tätä varten hankittava noin 10 000 neliömetrin suuruinen tontti sijaitsee Vosstanija- aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Rakennettava kauppakeskus on kokonaispinta-alaltaan vähintään 45 000 neliömetriä, ja siihen on suunniteltu täysimittaisen Stockmann-tavaratalon lisäksi myös muuta vähittäiskauppaa, hotelli sekä maanalainen paikoituslaitos.

Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on rakennettavasta pinta-alasta riippuen noin 80-110 miljoonaa euroa. Stockmann toteuttaa ja rahoittaa rakennushankkeen joko itsenäisesti tai yhteistyössä sopivien sijoittajien kanssa. Pyrkimyksenä on, että tavaratalo ja kauppakeskus avataan loppuvuonna 2008.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 1 820,0 miljoonaa euroa (1 073,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2004 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 140,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä (entinen HEX-yleisindeksi) että OMX Helsinki Cap - indeksiä (entinen HEX-portfolioindeksi) paremmin. Syyskuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 33,70 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,10 euroa, ja B-osakkeen 33,71 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,70 euroa.

Helsingin Pörssi päätti Stockmannin osakkeiden pörssierän pienentämisestä 50 kappaleesta 20 kappaleeseen 1.7.2005 lukien.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2004 merkityt 4 900 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta merkittiin kaupparekisteriin 16.3.2005, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.3.2005.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin katsauskaudella 410 930 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta, joista kolmannella vuosineljänneksellä 332 080 kappaletta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin yhteensä 821 860 eurolla. Kolmannella vuosineljänneksellä merkityistä osakkeista 148 780 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 26.8.2005 ja 183 300 kappaletta 6.10.2005. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 29.8.2005 ja 7.10.2005.

Helsingin Pörssissä noteerattavien vuoden 2000 A-, B- ja C-optioiden perusteella voidaan merkitä vielä yhteensä 1 914 020 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. A-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on nyt 13,95 euroa, B-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 14,95 euroa ja C-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 15,95 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 1.4.2007.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2005 - 31.5.2005 yhteensä 343 902 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintäoikeuttaan käytti 12 851 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 687 804 eurolla. Merkintähinta oli 8,81 euroa osakkeelta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 29.6.2005. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2005. Kanta-asiakasoptioilla merkittiin vuosien 2001-2005 aikana yhteensä 950 835 Stockmannin B-osaketta. Merkintäaika päättyi 31.5.2005.

Osakepääoma on edellä mainittujen korotusten jälkeen 108 359 584 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 29 615 549 kappaletta.

Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2005 lopussa 396 876 omaa B- osaketta, ja ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 10 191, mikä on 908 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin Moskovan uusista tavarataloista ja myymälöistä sekä Vantaan Jumbo-kauppakeskuksen uudesta tavaratalosta. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 716 henkilöllä ja oli 8 275 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2005 lopussa 3 533 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 2 463 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilökunnasta kasvoi vertailukauden 27 prosentista 35 prosenttiin.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2005 noin 3 prosenttia. Uusien henkilöautojen myynnin määrän arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomen markkinoita nopeammin. Stockmann-konsernin vuoden 2005 myynnin arvioidaan olevan noin 1,85 miljardia euroa.

Konsernin neljännen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Tavarataloryhmän koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan. Hobby Hallin liikevoiton arvioidaan paranevan ja olevan selvästi voitollinen. Seppälän liikevoitosta muodostuu merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna. Stockmann Auton liikevoitto jää pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Konsernin koko vuoden tulosarvio on muuttumaton: voitto vuonna 2005 on parempi kuin vuonna 2004.

Helsingissä 26. lokakuuta 2005

STOCKMANN Oyj Abp

Tase, konserni, milj. euroa 30.9.05 30.9.04 31.12.04 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet27,836,324,4
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet278,1247,3268,4
    Pitkäaikaiset sijoitukset6,57,17,1
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen4,96,38,5
    Laskennalliset verosaamiset2,81,12,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä320,2298,0310,3
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus242,1237,1195,0
   Saamiset, korolliset100,998,2108,1
   Saamiset, korottomat89,275,394,2
   Myytävissä olevat sijoitukset0,01,30,0
   Rahoitusarvopaperit1,439,728,7
   Rahat ja pankkisaamiset10,713,512,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä444,3465,1438,7
Varat yhteensä764,5763,1749,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma456,0488,5467,8
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä456,0488,5467,9
Pitkäaikaiset lainat, korollinen13,450,915,3
Laskennalliset verovelat28,930,329,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen85,516,952,7
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton180,7176,5183,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä266,2193,5236,6
Oma pääoma ja velat yhteensä764,5763,1749,0
Omavaraisuusaste, prosenttia59,664,062,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia19,03,05,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,410,601,62
Korollinen nettovelka, milj. euroa*-19,1-89,9-90,0
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,53,99653,25053,420
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl53,01752,44252,544
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 1000 kpl53,96452,99953,509
* Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - rahoitusarvopaperit - korolliset saamiset

Kassavirtalaskelma, konserni, milj. euroa1-9/051-9/041-12/04
Liiketoiminnan rahavirta21,531,986,4
Investointien rahavirta
    Investoinnit-40,7-40,2-57,1
    Tulot investoinneista1,82,82,4
Investointien rahavirta yhteensä-38,9-37,4-54,7
Rahoituksen rahavirta
   Merkinnät optiotodistuksilla9,16,79,5
   Maksetut osingot-53,4-70,4-123,0
   Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),32,31,11,8
   vähennys (-)
Rahoituksen rahavirta yhteensä-12,0-62,7-111,7
Rahavarojen muutos-29,3-68,1-79,9
Rahavarat kauden alussa41,4121,3121,3
Rahavarat kauden lopussa12,153,241,4
Tuloslaskelma, konserni,1-9/051-9/04Muutos1-12/04
milj. euroaprosenttia
Liikevaihto1 066,91 015,451 445,0
Liiketoiminnan muut tuotot2,3-1002,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-705,2-684,93-951,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista-153,2-143,27-202,2
aiheutuneet kulut
Poistot-25,4-22,911-30,7
Liiketoiminnan muut kulut-137,3-129,36-183,3
Liikevoitto45,737,42279,8
Rahoitustuotot ja -kulut0,6-0,7-0,9
Voitto ennen veroja46,336,62678,9
Tuloverot*-11,8-7,067-19,6
Voitto verojen jälkeen34,529,61759,3
Vähemmistöosuus0,00,0-10,0
Nettovoitto34,529,61759,3
*Suomen verokannan alenemisen
vaikutus laskennalliseen verovelkaan oli 2,6 Me vuonna 2004
Tulos/osake, euroa0,650,55181,13
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,640,55161,11
Liikevoittoprosentti4,33,7165,5
liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa8,519,24-88,83
Oman pääoman tuotto, liukuva 1213,6*12,2
kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 16,7 * 14,8 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 8 277 7,559 9 7 812 kokoaikaiseksi muutettuna

* Ei IFRS:n mukaista tietoa vuodelta 2003

SEGMENTTITIEDOT

Segmentit 1-9/05 1-9/04 Muutos 1-12/04 prosenttia Myynti milj. euroa

Tavarataloryhmä709,5628,713938,8
Stockmann Auto313,4339,8-8437,1
Hobby Hall147,1149,8-2214,4
Seppälä110,1100,210143,7
Eliminoinnit + jakamaton0,70,70,9
Konserni1 280,81 219,251 735,0
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä596,2528,513789,3
Stockmann Auto256,1278,4-8358,0
Hobby Hall122,1124,5-2177,9
Seppälä90,882,610118,4
Eliminoinnit + jakamaton1,61,31,5
Konserni1 066,91 015,451 445,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä29,126,61063,7
Stockmann Auto2,56,6-627,0
Hobby Hall1,8-4,3-2,9
Seppälä16,69,18217,1
Eliminoinnit-0,30,7-1,7
Jakamaton-4,0-1,3-3,5
Konserni45,737,42279,8
Investoinnit, brutto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä32,033,1-348,8
Stockmann Auto2,83,5-204,4
Hobby Hall0,80,9-101,2
Seppälä1,71,0761,2
Jakamaton1,81,9-43,3
Konserni39,140,4-358,9
Varat, milj. euroa30.9.0530.9.04Muutos31.12.04
prosenttia
Tavarataloryhmä480,4453,76443,1
Stockmann Auto96,097,7-2113,1
Hobby Hall104,198,95102,2
Seppälä28,528,2129,2
Jakamaton55,684,6-3461,3
Konserni764,5763,10749,0
Korottomat velat, milj. euroa30.9.0530.9.04Muutos31.12.04
prosenttia
Tavarataloryhmä108,689,32296,5
Stockmann Auto31,944,3-2845,1
Hobby Hall19,118,4417,0
Seppälä8,97,42010,4
Jakamaton41,047,4-1444,1
Konserni209,6206,81213,1
Markkina-alueetMuutos
1-9/051-9/04prosenttia1-12/04
Myynti, milj. euroa
Suomi 1)1 061,11 058,201 492,9
Baltia 2)95,882,017119,5
Venäjä 3)123,979,057122,5
Konserni1 280,81 219,251 735,0
Suomi, prosenttia82,886,886,0
Ulkomaat, prosenttia17,213,214,0
Liikevaihto, milj. euroa
Suomi 1)879,8877,701,237,9
Baltia 2)81,570,016102,0
Venäjä 3)105,767,856105,1
Konserni1 066,91 015,451 445,0
Suomi, prosenttia82,586,485,7
Ulkomaat, prosenttia17,513,614,3
Liikevoitto, milj. euroa
Suomi 1)47,339,91976,9
Baltia 2)3,0-2,60,2
Venäjä 3)-4,60,12,7
Konserni45,737,42279,8
Investoinnit, milj. euroa
Suomi 1)22,714,45822,3
Baltia 2)1,02,4-553,1
Venäjä 3)15,423,6-3533,5
Konserni39,140,4-358,9
Suomi, prosenttia58,035,737,8
Ulkomaat, prosenttia42,064,362,2
Varat, milj. euroaMuutos
30.9.0530.9.04prosenttia31.12.04
Suomi 1)592,3615,1-4602,2
Baltia 2)72,975,6-470,9
Venäjä 3)99,372,43775,9
Konserni764,5763,10749,0
Suomi, prosenttia77,580,680,4
Ulkomaat, prosenttia22,519,419,6
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Yli-osak-Muut
Osake-kurssi-keidenVara-Rahas-
konserni, milj. euroapääomarahastorahastorahastotot*
Oma pääoma 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Kertyneet muuntoerot
Laskennalliset
verovelat/saamiset Käyttöomaisuuden poistot
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit0,3
Oikaistu oma pääoma 1.1.2004105,3147,10,00,244,1
Merkinnät optiotodistuksilla1,25,5
Siirto muihin rahastoihin-0,2
Rahavirran suojaukset
Rahoitusinstrumentit0,5
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.09.2004106,5152,40,00,244,6
Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
Merkinnät optiotodistuksilla3,95,2
Siirto muihin rahastoihin0,10,1
Rahavirran suojaukset-2,8
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.09.2005110,7160,10,00,241,7
* Laskennallisella verovelalla vähennettyjä

Laskelma oman pääomanVähem-Kertyneet
muutoksista,mistö-Muunto-voitto-
konserni, milj. euroaosuuserotvaratYhteensä
Oma pääoma 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Kertyneet muuntoerot0,1-0,10,0
Laskennalliset-7,5-7,5
verovelat/saamiset
Käyttöomaisuuden poistot-10,8-10,8
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit-0,9-0,6
Oikaistu oma pääoma 1.1.20040,00,0225,4522,0
Merkinnät optiotodistuksilla6,8
Siirto muihin rahastoihin0,20,0
Rahavirran suojaukset0,0
Rahoitusinstrumentit0,5
Osingonjako-70,5-70,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos0,029,629,6
Oma pääoma 30.9.20040,00,0184,7488,5
Oma pääoma 31.12.20040,0-0,1161,9467,9
Merkinnät optiotodistuksilla9,1
Siirto muihin rahastoihin0,00,2
Rahavirran suojaukset-2,8
Osingonjako-53,0-53,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos0,034,534,5
Oma pääoma 30.9.20050,0-0,1143,4456,0

Vastuusitoumukset, konserni, 30.9.05 30.9.04 31.12.04 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 1,7 1,7 rakennuksiin

Pantit0,10,20,2
Muut vastuut21,044,124,4
Yhteensä22,846,026,3
Liiketilojen vuokrasopimukset,
milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa48,469,259,3
Yli vuoden kuluessa351,6363,5397,5
Yhteensä400,0432,6456,8
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset80,275,386,9
Korkojohdannaissopimukset35,035,035,0
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta30.9.0530.9.0431.12.04
VenäjäRUB34,334036,254037,7570
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69600,66770,6979
LiettuaLTL3,45283,45283,4528

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, Q3/05 Q2/05 Q1/05 konserni, milj. euroa

Liikevaihto351,8380,9334,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-229,9-247,3-228,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-48,6-53,6-51,0
Poistot-8,9-8,0-8,5
Liiketoiminnan muut kulut-45,0-47,3-45,0
Liikevoitto19,524,61,6
Rahoitustuotot ja -kulut0,9-0,50,1
Voitto ennen veroja20,424,21,7
Tuloverot*-5,0-6,3-0,5
Voitto verojen jälkeen15,417,91,2
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Kauden voitto15,417,91,2
* Suomen verokannan alenemisen vaikutus
laskennalliseen verovelkaan oli 2,6 Me vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä
Tulos/osake,euroa
Perus0,290,340,02
Laimennettu0,290,330,02
Myynti milj. euroa
Tavarataloryhmä242,6253,5213,4
Stockmann Auto95,4121,696,5
Hobby Hall43,942,760,5
Seppälä40,139,930,0
Eliminoinnit + jakamaton0,20,20,2
Konserni422,3457,9400,6
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä204,0212,5179,8
Stockmann Auto77,899,279,1
Hobby Hall36,435,550,2
Seppälä33,132,924,8
Eliminoinnit + jakamaton0,60,80,2
Konserni351,9380,9334,1
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä13,315,20,6
Stockmann Auto0,81,50,2
Hobby Hall0,90,20,7
Seppälä6,98,41,3
Eliminoinnit-0,90,7-0,1
Jakamaton-1,4-1,5-1,1
Konserni19,524,61,6

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, Q4/04 Q3/04 Q2/04 Q1/04 konserni, milj. euroa

Liikevaihto429,7330,6348,8336,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,02,30,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-266,6-221,8-230,2-232,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-58,9-44,2-51,2-47,8
kulut
Poistot-7,8-7,7-7,7-7,5
Liiketoiminnan muut kulut-54,0-42,1-43,3-43,9
Liikevoitto42,414,818,64,0
Rahoitustuotot ja -kulut-0,1-0,8-0,40,5
Voitto ennen veroja42,213,918,24,5
Tuloverot*-12,6-3,9-1,9-1,2
Voitto verojen jälkeen29,710,016,43,2
Vähemmistöosuus0,00,00,00,0
Kauden voitto29,710,016,43,2
* Suomen verokannan alenemisen vaikutus
laskennalliseen verovelkaan oli 2,6 Me vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä
Tulos/osake,euroa
Perus0,580,180,320,05
Laimennettu0,560,190,310,05
Myynti milj. euroa
Tavarataloryhmä310,2216,6212,4199,6
Stockmann Auto97,395,5126,4117,9
Hobby Hall64,646,247,056,6
Seppälä43,538,133,528,6
Eliminoinnit + jakamaton0,20,20,30,2
Konserni515,8396,7419,6402,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä260,8182,4178,4167,8
Stockmann Auto79,578,2103,496,8
Hobby Hall53,438,338,947,3
Seppälä35,831,427,623,6
Eliminoinnit + jakamaton0,20,40,50,5
Konserni429,7330,6348,8336,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä37,111,711,53,4
Stockmann Auto0,50,93,62,1
Hobby Hall1,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä8,05,34,4-0,6
Eliminoinnit-3,50,70,50,5
Jakamaton-1,2-1,1-0,4-0,8
Konserni42,414,818,64,0
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Taseen täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tase, IFRS 30.9.2004 konserni, milj. euroa FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet36,336,3
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet241,55,8247,3
    Pitkäaikaiset sijoitukset28,6-21,57,1
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen0,85,56,3
    Laskennallinen verosaaminen0,80,21,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä308,0-9,9298,0
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus237,1237,1
   Saamiset, korolliset97,80,498,2
   Saamiset, korottomat71,34,175,3
    Myytävissä olevat sijoitukset1,31,3
   Rahoitusarvopaperit39,739,7
   Rahat ja pankkisaamiset13,513,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä459,35,7465,1
Varat yhteensä767,3-4,2763,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma512,2-23,7488,5
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä512,2-23,7488,5
Pitkäaikaiset lainat, korollinen48,72,250,9
Laskennalliset verovelat23,46,830,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,916,9
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton166,110,5176,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä183,010,5193,5
Oma pääoma ja velat yhteensä767,3-4,2763,1
Tuloslaskelman täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroaFASIFRS
Tuloslaskelma 1.1.-30.9.20041-9/04Oikaisut1-9/04
Liikevaihto1 015,41 015,4
Liiketoiminnan muut tuotot2,32,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-684,90,0-684,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-143,2-143,2
kulut
Poistot-22,5-0,4-22,9
Liiketoiminnan muut kulut-136,77,5-129,3
Liikevoitto30,37,137,4
Rahoitustuotot ja -kulut6,4-7,2-0,7
Voitto ennen veroja36,7-0,136,6
Tuloverot-8,01,0-7,0
Voitto verojen jälkeen28,70,929,6
Vähemmistöosuus0,00,0
Nettovoitto28,70,929,6
Tuloslaskelman täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroaFASIFRS
Tuloslaskelma 1.1.-30.9.20047-9/04Oikaisut7-9/04
Liikevaihto330,6330,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-221,80,0-221,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-44,2-44,2
kulut
Poistot-7,6-0,1-7,7
Liiketoiminnan muut kulut-44,32,2-42,1
Liikevoitto12,72,114,8
Rahoitustuotot ja -kulut1,3-2,1-0,8
Voitto ennen veroja14,0-0,113,9
Tuloverot-4,10,2-3,9
Voitto verojen jälkeen10,00,110,0
Vähemmistöosuus0,00,0
Nettovoitto10,00,110,0
Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma

milj. euroa7-9/041-9/041-12/04
Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta10,028,758,2
FAS:n mukaan Vaikutukset IFRS-raportointiin siirtymisestä
Käyttöomaisuuden poistot-0,1-0,4-0,5
Osakeantikulut0,00,20,2
Rahoitustuotot-0,1-0,2-0,3
Rahoitusinstrumentit0,10,30,4
Tuloverot0,21,01,3
IFRS-oikaisut yhteensä0,00,91,1
Kauden voitto IFRS:n mukaan10,029,659,3
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille10,029,659,3
Vähemmistölle0,00,00,0
Oman pääoman täsmäytyslaskelma

milj. euroa1.1.0430.9.0431.12.04
Oma pääoma FAS:n mukaan547,1512,2491,7
Vaikutukset IFRS-raportointiin
siirtymisestä
Käyttöomaisuuden poistot-10,8-11,2-11,3
Rahoitustuotot0,0-0,2-0,3
Rahoitusinstrumentit-0,60,30,2
Tuloverot-7,5-6,5-6,2
Omat osakkeet-6,2-6,0-6,1
IFRS-oikaisut yhteensä-25,1-23,7-23,7
Oma pääoma IFRS:n mukaan522,0488,5467,9
Oman pääoman jakautuminen
Emoyhtiön omistajille522,0488,5467,9
Vähemmistölle0,00,00,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 26.10.2005 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen