Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Stockmann-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos parani

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 30.4.2019 klo 8.00 EET

Tammi-maaliskuu 2019, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 207,2 miljoonaa euroa (202,4), kasvua 4,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 53,2 % (55,1).
- Oikaistu liiketulos oli -20,6 miljoonaa euroa (-24,8 tai -29,3 ilman Nevsky Centreä).
- Raportoitu liiketulos oli -21,4 miljoonaa euroa (-26,9).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (-0,42).

Konsernin Q1 2019 -lukuihin sisältyy IFRS 16 -standardin mukaisia muutoksia. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -erät on esitetty taulukossa ”IFRS 16:n vaikutus”.

Vuoden 2019 näkymät (päivitetty 24.4.2019):
Stockmann arvioi konsernin liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Toimeenpaneva puheenjohtaja Lauri Ratia:

Stockmannin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli tyydyttävällä tasolla, ja oikaistu liiketulos parani 4,2 miljoonaa euroa. Parannus johtui Lindexin hyvin jatkuneesta kehityksestä ja Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta. Kampanja pidettiin tänä vuonna Suomessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Lindexin myynti kasvoi 3 %. Erityisesti verkkokauppa jatkoi vahvaa menestystään ja saavutti 41 %:n myynnin kasvun. Stockmann Retailin liikevaihto kasvoi 15 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuen Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta, mutta myyntikate pieneni. Real Estate saattoi suunnitellusti loppuun Nevsky Centren myynnin tammikuussa, minkä johdosta yhtiön velkamäärä pieneni huomattavasti. Vuoden aikana korollisten nettovelkojen määrä onkin lähes puolittunut, 801,8 miljoonasta eurosta 457,1 miljoonaan euroon.

Suurimman liiketoimintayksikömme Lindexin odotetaan jatkavan vakaata tuloksen tekemistä, mutta viimeaikaisen kehityksen valossa on selvää, että Stockmannin liiketoimintamallia pitää muuttaa merkittävästi. Siksi olemme parhaillaan uudistamassa Stockmann Retailin ja Real Estaten strategioita. Muutamme muodin, kauneuden ja kodin valikoimia vahvemmin korkealaatuiseen premium-tarjontaan ja varmistamme erinomaisen asiakaspalvelun. Digikiihdytys pysyy toiminnan keskiössä. Strategisten toimenpiteiden päämääränä on kääntää Stockmann Retailin myynti kasvuun vuoden 2021 alkuun mennessä.

Toiminnan yksinkertaistamiseksi suunnittelemme Stockmann Retail and Real Estate -liiketoimintayksiköiden yhdistämistä, mikä mahdollistaisi myös asiakkaillemme entistä yhtenäisemmän ostoskokemuksen. Rakennamme entistä kevyemmän ja yksinkertaisemman organisaatiorakenteen ja kestävän liiketoimintamallin. Tavoitteenamme on vähentää toiminnan kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyy tuloksessa jo vuonna 2020. Näillä päättäväisillä toimenpiteillä uskomme Stockmann Retailin liiketoiminnan tervehtyvän ja kääntyvän uudelleen kannattavaksi.

Kirkastetun strategian tulokset näkyvät Stockmannin asiakkaille askel askeleelta. Muutos tulee olemaan vaativa, mutta olen vakuuttunut, että Stockmannin henkilöstö voi uudistaa yhtiön seuraavien kahden vuoden aikana.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 1–3/
2019
1–3/
2018
1–12/
2018
Liikevaihto, milj.euroa 207,2 202,4 1 018,8
Suhteellinen myyntikate, % 53,2 55,1 56,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 14,0 -12,6 76,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 14,8 -10,6 84,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -21,4 -26,9 -5,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -20,6 -24,8 28,4
Nettorahoituserät, milj. euroa -13,8 -8,7 -34,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -35,2 -35,6 -39,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa -32,4 -30,9 -43,7
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,47 -0,45 -0,68
Henkilöstö, keskimäärin 6 914 7 074 7 241
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 1–3/
2019
1–3/
2018
1-12/
2018
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,47 -0,45 -0,70
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -20,1 -58,8 82,9
Investoinnit, milj. euroa 6,5 7,8 29,3
Oma pääoma/osake, euroa 11,11 11,78 11,71
Nettovelkaantumisaste, % 123,7 94,4 64,4
Omavaraisuusaste, % 36,7 41,6 46,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, ilman IFRS 16 -eriä, % 0,2 -8,9 -0,4

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Miljoonaa euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–12/
2018
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 14,8 -10,6 84,3
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt -2,0 -3,3
Kiinteistöjen myyntivoitot -0,8 6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -11,9
Oikaisut yhteensä -0,8 -2,0 -8,4
Käyttökate (EBITDA) 14,0 -12,6 76,0
Miljoonaa euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1-12/
2018
Oikaistu liiketulos (EBIT) -20,6 -24,8 28,4
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Liikearvon arvonalentuminen -25,0
Uudelleenjärjestelyt -2,0 -3,3
Kiinteistöjen myyntivoitot -0,8 6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -11,9
Oikaisut yhteensä -0,8 -2,0 -33, 4
Liiketulos (EBIT) -21,4 -26,9 -5,0

IFRS 16 -STANDARDIN VAIKUTUS

Miljoonaa euroa Raportoitu Q1 2019 IFRS 16 -erät
Q1 2019
Ilman IFRS 16 -eriä
Q1 2019
Raportoitu Q1 2018
Liikevaihto 207,2 -0,5 207,8 202,4
Käyttökate (EBITDA) 14,0 25,5 -11,5 -12,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 14,8 25,5 -10,7 -10,6
Poistot ja arvonalentumiset 35,4 21,7 13,7 14,2
Liiketulos (EBIT) -21,4 3,8 -25,2 -26,9
Oikaistu liiketulos (EBIT) -20,6 3,8 -24,4 -24,8
Nettorahoituserät 13,8 6,7 7,1 8,7
Katsauskauden tulos -32,4 -2,2 -30,1 -30,9
Varat 2 186,6 532,1 1 654,5 2 044,0
Korolliset nettovelat 990,4 533,3 457,1 801,8
Liiketoiminnan rahavirta -20,1 18,8 -38,9 -58,8

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

STRATEGIAPROSESSI

Stockmann on työstänyt Stockmann Retail ja Real Estate -liiketoimintayksiköidensä strategioita. Uudistumisen tärkeimmät tavoitteet on asetettu, ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu. Strategisten toimenpiteiden päämääränä on palauttaa Stockmann Retailin myynti kasvuun vuoden 2021 alkuun mennessä.

Toiminnan tervehdyttämiseksi ja tuloksen kääntämiseksi kannattavaksi tullaan rakentamaan kestävä liiketoimintamalli ja yksinkertaistettu organisaatiorakenne. Tavoitteena on vähentää toiminnan kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyy tuloksessa jo vuonna 2020. Alkuvuonna 2019 aloitetun suorituskyvyn parantamisohjelman lisäksi käynnistetään uusia säästötoimenpiteitä. Osana toiminnan yksinkertaistamista suunnitellaan myös Stockmann Retail ja Real Estate -liiketoimintayksiköiden yhdistämistä. Suunnitelman toteutuessa Stockmann-konsernin raportoitavat segmentit muuttuvat ja olisivat jatkossa Lindex ja Stockmann.

Lisätietoja strategiasta ja suunnitteluista muutoksista kerrotaan lehdistötiedotteessa 30.4.2019.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hidastuvan hieman Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan jatkuvan (lähteet: Kaupan liitto, HUI Reseach). Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan kasvavan tasaisesti, mutta kivijalkamyymälöissä kehitys jatkuu haastavana. Vähittäiskaupan alalla on edessään suuria rakenteellisia haasteita digitalisaation ja kansainvälistymisen jatkumisen myötä.

Stockmann uudistaa parhaillaan strategiaansa tavoitteenaan luoda yksinkertainen organisaatiorakenne ja kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa kannattavan kasvun ja vahvistaa yrityksen asemaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on vähentää toiminnan kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyy tuloksessa jo vuonna 2020. Vuoden 2019 alussa käynnistetyn suorituskyvyn parantamisohjelman toimenpiteet sisältyvät nyt kerrottuun säästötavoitteeseen.

Myös laskentaperiaatteiden muutokset parantavat konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa, kun uusi vuokrasopimusten käsittelyä sääntelevä IFRS 16 -standardi otettiin käyttöön 1.1.2019. Konserni soveltaa standardia käyttäen yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, mikä tarkoittaa, ettei vuoden 2018 vertailulukuja oikaista.

Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2019

Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Osavuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 30.4.2019 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin osavuosikatsaus Q1 2019.pdf


Takaisin listaukseen