Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

Stockmann Retailin ja Real Estaten tulokset paranivat edelleen – Lindex heikensi konsernin liiketulosta

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 27.10.2017 klo 8.00 EET

Heinä–syyskuu 2017, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 242,0 miljoonaa euroa (263,9).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,2 % (56,6).
- Oikaistu liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (4,8).
- Stockmann Retailin liiketulos parani 5,3 miljoonaa euroa ja Real Estaten 1,2 miljoonaa euroa, Lindexin liiketulos laski 10,2 miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu 2017, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 740,1 miljoonaa euroa (827,8).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 2,0 %.
- Suhteellinen myyntikate oli 55,3 % (55,7).
- Oikaistu liiketulos oli -12,0 miljoonaa euroa (-4,1).
- Liiketulos oli -162,0 miljoonaa euroa (-4,1), sisältäen 150 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen
Lindexin liikearvoon.
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,55 euroa (-0,45).

- Stockmann Herkun liiketoiminta Suomessa on luokiteltu myytävinä oleviin varoihin ja raportoidaan ns. lopetettuna toimintona. Kommentit osavuosikatsauksessa viittaavat vain jatkuviin toimintoihin.

Tulosennuste vuodelle 2017 ennallaan (julkaistu 26.9.2017):
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan Lindexin heikomman myynninkehityksen sekä myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai hieman heikompi kuin vuonna 2016.

TOIMITUSJOHTAJA LAURI VEIJALAINEN:

Määrätietoinen matkamme jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Stockmann Retailin ja Real Estaten liiketulokset paranivat, mutta Lindexin heikentyneen kannattavuuden vuoksi konsernin liiketulos laski.

Stockmann Retail jatkoi tuloksensa parantamista vuoden kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,6 %. Kasvua oli sekä Suomessa että Baltiassa, erityisesti muodin tuotealueella. Kustannukset laskivat edelleen, ja liiketulos parani 5,3 miljoonaa euroa. Syyskuussa toteutettiin näyttävä muotikampanja ja lanseerattiin uusi inspiroiva lifestyle-lehti. Uusia tuotemerkkejä ja vaihtuvia pop-up-pisteitä lisätään koko ajan valikoimiin.

Real Estaten tuloskehitys on vakaata, ja yksikön liiketulos parani 1,2 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Tulosparannus tuli erityisesti Nevsky Centrestä Venäjän vahvistuneen talouden johdosta.

Lindexillä oli haasteellinen heinä- ja elokuu, mutta liikevaihto parani neljänneksen loppua kohti. Muutoksia tehdään mallistoihin ja kampanjoihin myynnin vauhdittamiseksi tärkeän viimeisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto on avainasemassa, mutta myös tehokkuutta ja kustannussäästöjä haetaan tarkasti. Lindexissä käynnistetään kannattavuuden parantamisohjelma, jolla tavoitellaan yli 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteisiin kustannuksiin. Myös lukuisia toimenpiteitä toteutetaan myyntikatteen parantamiseksi.

Lokakuussa vietetty Hullut Päivät -kampanja oli menestys, ja myynti kasvoi kahden vuoden tauon jälkeen. Kokonaisuudessaan myynnin kasvu oli 2 %. Erityisesti verkkokauppa onnistui hyvin, ja se on myynniltään jo toiseksi suurin tavaratalomme kampanjan aikana. Onnistunut kampanja antaa meille hyvät lähtökohdat vuoden tärkeimmälle kaudelle. Jatkamme ponnistelujamme ja määrätietoista työtämme viimeisellä neljänneksellä varmistaaksemme koko vuoden hyvän tuloksen.

AVAINLUVUT

Jatkuvat toiminnot
7-9/
2017
Oikaistu
7-9/
2016
Oikaistu
1-9/
2017
Oikaistu
1-9/
2016
Oikaistu
1-12/
2016
Liikevaihto, milj. euroa 242,0 263,9 740,1 827,8 1 175,7
Suhteellinen myyntikate, % 56,2 56,6 55,3 55,7 55,7
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 14,0 18,9 33,4 38,1 85,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA)*,
milj. euroa
14,0 18,9 33,4 38,1 88,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -151,4 4,8 -162,0 -4,1 28,3
Oikaistu liiketulos (EBIT)*, milj. euroa -1,4 4,8 -12,0 -4,1 30,9
Nettorahoituserät, milj. euroa -4,8 -5,0 -20,1** -14,0 -23,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -156,2 -0,2 -182.1 -18,0 5,2
Katsauskauden tulos, milj. euroa -158,0 -5,4 -186,0 -28,4 -7,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -2,21 -0,09 -2,64 -0,45 -0,18
Henkilöstö, keskimäärin 7 677 8 310 7 371 8 332 8 151
Jatkuvat toiminnot ja lopetetut toiminnot*** 7-9/
2017
7-9/
2016
1-9/
2017
1-9/
2016
1-12/
2016
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -2,25 -0,12 -2,78 -0,47 -0,12
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -29,9 -33,7 -59,7 -54,6 41,5
Investoinnit, milj. euroa 8,5 10,1 24,2 29,6 44,2
Oma pääoma/osake, euroa 12,09 14,05 14,99
Nettovelkaantumisaste, % 95,0 80,8 68,3
Omavaraisuusaste, % 41,9 45,4 48,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, %
-7.5 -3.5 1.8

* Oikaisuihin sisältyy Lindexin liikearvon arvonalentumiseen liittyvä 150 miljoonan euron alaskirjaus. Koko vuoden 2016 osalta liiketulokseen vaikuttavat oikaisut olivat 2,6 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääasiassa ICT-toimintojen ulkoistamiseen.
** Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa toisella vuosineljänneksellä 2017 ja Seppälään liittyvän yhteensä 2 miljoonan euron alaskirjauksen kolmannella vuosineljänneksellä 2017.
*** Lopetetut toiminnot sisältävät Venäjän-tavaratalot, jotka myytiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, ja Stockmann Herkun Suomen ruokatoiminnot, joiden myynti toteutuu arviolta vuoden 2017 lopussa.

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) on laskettu liiketuloksesta ilman poistoja ja liiketoimintatappioita. Oikaistu käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Stockmann käyttää myös termiä ”vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto”, joka viittaa liikevaihtoon ilman 31.12.2016 myytyä Hobby Hallia, 31.1.2017 suljettua Oulun tavarataloa ja Lindexin Venäjän-myymälöitä, jotka suljettiin vuonna 2016.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmassa toimintamaassa Suomessa talous on alkanut elpyä. Bruttokansantuotteen ja vähittäiskaupan odotetaan kasvavan vuonna 2017. Kuluttajien ostovoiman ei kuitenkaan odoteta kasvavan, ja ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kiristyvän kilpailun takia.

Ruotsin talouskehitys jatkui vakaana vuonna 2016 ja bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2017 on edelleen korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Muotimarkkinoiden tasainen kasvu pysähtyi vuonna 2016, ja markkinoiden kehityksen arvioidaan laskevan vuonna 2017.

Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan. Näiden maiden näkymien odotetaan olevan paremmat kuin konsernin muilla markkinoilla.

Venäjän talouden arvioidaan elpyvän vähitellen, mutta Venäjän kuluttajien ostovoima on edelleen matalalla tasolla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Kesällä 2016 käynnistettyjen tehostamistoimien vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2017. Liiketuloksen parannuksen arvioidaan vuonna 2017 tulevan pääosin Stockmann Retail -liiketoimintayksiköstä, joka on vielä tappiollinen. Real Estaten odotetaan jatkavan vakaata voitollista tuloskehitystään. Lindexin liikevoitto vuonna 2017 tulee jäämään selvästi edellisvuoden ennätystulosta alhaisemmaksi. Suomen Stockmann Herkun suunnittelun myynnin arvioidaan parantavan konsernin kannattavuutta vuodesta 2018 alkaen.

Vuoden 2017 investointien arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2017

Stockmann-konsernin koko vuoden tulosennustetta päivitettiin 26.9.2017 johtuen Lindexin liiketoiminnan arvioitua heikommasta kehityksestä.

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan Lindexin heikomman myynninkehityksen sekä myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai hieman heikompi kuin vuonna 2016.

Osavuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 27.10.2017 klo 9.15 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B.

Webcast
Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 27.10.2017 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee osavuosikatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 325 4746

Webcastin koodi: 9264187

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann Q3 2017 FIN.pdf


Takaisin listaukseen