Stockmann-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2017

Stockmann Retailin ja Real Estaten liiketulokset paranivat, Lindexillä haastava vuosineljännes

STOCKMANN Oyj Abp, Puolivuotiskatsaus 16.8.2017 klo 8.00

Huhti–kesäkuu 2017, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 281,3 miljoonaa euroa (320,7).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 4,0 %.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,1 % (57,3).
- Liiketulos oli 14,6 miljoonaa euroa (17,5).

Tammi–kesäkuu 2017, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 498,1 miljoonaa euroa (563,9).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 2,9 %.
- Suhteellinen myyntikate oli 54,9 % (55,4).
- Liiketulos oli -10,5 miljoonaa euroa (-8,9).
- Osakekohtainen tulos oli -0,42 euroa (-0,36).

- Stockmann allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan myymisestä S-ryhmän osuuskaupoille. Mikäli Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntä saadaan vuoden 2017 aikana, kauppa voi toteutua vuoden 2017 lopussa.
- Suomen ruokaliiketoiminta on luokiteltu myytävinä oleviin varoihin ja raportoidaan ns. lopetettuna toimintona. Konsernin ja Stockmann Retail -segmentin tuloslaskelman ja siihen liittyvien erien vertailutiedot on muutettu vastaavasti. Kommentit puolivuotiskatsauksessa viittaavat vain jatkuviin toimintoihin.
- Stockmann jatkaa itse Herkkujen liiketoimintaa Baltian maissa, ja tämä toiminta raportoidaan osana Stockmann Retailin jatkuvaa toimintaa.

Tulosennuste vuodelle 2017 pysyy ennallaan:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA LAURI VEIJALAINEN:

Stockmannin strategian toteutus eteni toisella vuosineljänneksellä. Näkyvimpänä askeleena kerroimme Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan myynnistä S-ryhmälle. Tällä vuosineljänneksellä erityisen tyytyväinen olen Stockmann Retailin ja Real Estaten liiketulosten selvästä parantumisesta, yhteensä yli 10 miljoonalla eurolla. Lindexin heikentynyt kannattavuus Ruotsissa vei kuitenkin koko konsernin liiketuloksen edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.

Stockmann Retailin toinen vuosineljännes oli hyvä. Vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys on nyt saatu vakaalle tasolle, ja myynti kasvoi hiukan niin muodissa kuin kosmetiikassa. Tehdyt päätökset ja toimenpiteet alkavat näkyä tuloksissamme, ja näiden seurauksena Stockmann Retailin liiketulos kasvoi merkittävästi. Paljon on edelleen tehtävää, mutta suuntamme on ehdottomasti oikea.

Real Estate jatkoi tasaista tuloskehitystään, jota tukivat vahvistuneen Venäjän ruplan ansiosta kasvaneet vuokratulot Nevsky Centre -kauppakeskuksesta. Kiinteistön mahdollisen myynnin selvitys etenee suunnitelman mukaisesti.

Lindexin liikevaihto ja sen seurauksena liiketulos kärsivät Ruotsin muotimarkkinoiden heikentymisestä ja intensiivisestä hintakampanjoinnista. Pohjoismaiden ulkopuolella Lindexin liikevaihto jatkoi kasvua, mutta tämä ei riittänyt säilyttämään edellisvuoden ennätyskorkeaa tulostasoa. Toimenpiteet myynnin ja tuloksen parantamiseksi käynnistyvät. Panostamme jatkossakin digitaaliseen liiketoimintaan sekä vahvoihin kampanjoihin, jotta menestymme tärkeän syyssesongin aikana.

Kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä jatkamme keskittymistä ydinliiketoimintoihimme ja kannattavuuden parantamiseen. Luotan, että meillä on nyt kaikki valmiudet saada Stockmann Retailin liiketoiminta uudelleen kasvuun ja kääntää toiminta kannattavaksi vuonna 2018.  

AVAINLUVUT

Jatkuvat toiminnot
4-6/
2017
Oikaistu
4-6/
2016
Oikaistu
1-6/
2017
Oikaistu
1-6/
2016
Oikaistu
1-12/
2016
Liikevaihto, milj. euroa 281,3 320,7 498,1 563,9 1 175,7
Suhteellinen myyntikate, % 56,1 57,3 54,9 55,4 55,8
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 29,5 32,0 19,4 19,1 85,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA)*,
milj. euroa
29,5 32,0 19,4 19,1 88,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 14,6 17,5 -10,5 -8,9 28,3
Oikaistu liiketulos (EBIT)*, milj. euroa 14,6 17,5 -10,5 -8,9 30,9
Nettorahoituserät**, milj. euroa -10,8 -4,7 -15,4 -8,9 -23,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa 3,8 12,8 -25,9 -17,8 5,2
Katsauskauden tulos, milj. euroa -1,1 4,6 -28,0 -23,0 -7,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,03 0,05 -0,42 -0,36 -0,18
Henkilöstö, keskimäärin 7 224 8 273 7 217 8 343 8 151
Jatkuvat toiminnot ja lopetetut toiminnot 4-6/
2017
4-6/
2016
1-6/
2017
1-6/
2016
1-12/
2016
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,09 -0,04 -0,52 -0,35 -0,12
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 48,2 54,4 -29,9 -20,9 41,5
Investoinnit, milj. euroa 7,9 13,6 15,7 19,5 44,2
Oma pääoma/osake, euroa 14,32 14,19 14,99
Nettovelkaantumisaste, % 76,5 76,2 68,3
Omavaraisuusaste, % 46,9 46,0 48,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, %
1,3 -4,6 1,8

* Vuoden 2017 ja 2016 toisen neljänneksen aikana ei tehty oikaisuja. Koko vuoden 2016 osalta liiketulokseen vaikuttavat oikaisut olivat 2,6 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääasiassa ICT-toimintojen ulkoistamiseen.
** Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa.
*** Lopetetut toiminnot sisältävät Venäjän-tavaratalot, jotka myytiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, ja Stockmann Herkun Suomen ruokatoiminnot, joiden myynti toteutuu arviolta vuoden 2017 lopussa.

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) on laskettu liiketuloksesta ilman poistoja. Oikaistu käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Stockmann käyttää myös termiä ”vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto”, joka viittaa liikevaihtoon ilman 31.12.2016 myytyä Hobby Hallia, 31.1.2017 suljettua Oulun tavarataloa ja Lindexin Venäjän-myymälöitä, jotka suljettiin vuonna 2016.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmassa toimintamaassa Suomessa talous on alkanut elpyä. Bruttokansantuotteen ja vähittäiskaupan odotetaan kasvavan vuonna 2017. Kuluttajien ostovoiman ei kuitenkaan odoteta kasvavan, ja ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kiristyvän kilpailun takia.

Ruotsin talouskehitys jatkui vakaana vuonna 2016 ja bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2017 on edelleen korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Muotimarkkinoiden tasainen kasvu pysähtyi vuonna 2016, ja markkinoiden kehityksen arvioidaan laskevan vuonna 2017.

Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan. Näiden markkinoiden näkymien odotetaan olevan paremmat kuin konsernin muilla markkinoilla.

Venäjän talouden arvioidaan elpyvän vähitellen, mutta Venäjän kuluttajien ostovoima on edelleen matalalla tasolla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Vuoden 2016 kesällä käynnistettyjen tehostamistoimien vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2017. Liiketuloksen parannuksen arvioidaan vuonna 2017 tulevan pääosin Stockmann Retail -liiketoimintayksiköstä, joka on vielä tappiollinen. Real Estaten odotetaan jatkavan vakaata voitollista tuloskehitystään. Lindexin liikevoitto vuonna 2017 tulee jäämään selvästi edellisvuoden ennätystulosta alhaisemmaksi. Suomen Stockmann Herkun suunnittelun myynnin arvioidaan parantavan konsernin kannattavuutta vuodesta 2018 alkaen.

Vuoden 2017 investointien arvioidaan olevan noin 45–50 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2017

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Puolivuotiskatsaus 2017
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2017 puolivuotiskatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuotiskatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 16.8.2017 klo 9.15 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B.

Webcast
Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 16.8.2017 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee puolivuotiskatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 (0)9 7479 0404
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3942
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 719 457 1063

Webcastin koodi: 8630953

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann Q2 2017 FIN.pdf.pdf


Takaisin listaukseen