Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

Konsernin kolmas vuosineljännes oli jälleen kannattava

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.10.2016 klo 8.00

Heinä–syyskuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 288,9 miljoonaa euroa (317,9 miljoonaa euroa).
- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 5,5 prosenttia.
- Suhteellinen myyntikate kasvoi 54,8 prosenttiin (51,8 prosenttia).
- Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 914,7 miljoonaa euroa (1 014,7 miljoonaa euroa).
- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 3,0 prosenttia.
- Suhteellinen myyntikate kasvoi 53,3 prosenttiin (50,4 prosenttia).
- Liiketulos oli -16,3 miljoonaa euroa (-56,8 miljoonaa euroa).
- Katsauskauden tulos oli -40,6 miljoonaa euroa (-69,7 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,62 euroa (-0,97 euroa).

- Lindexin ja Real Estaten hyvä tuloskehitys jatkui. Stockmann Retailin tulos on edelleen haasteellinen parantuneesta Q3-liiketuloksesta huolimatta.
- Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on muutettu vastaavasti. Puolivuotiskatsauksen kommentit viittaavat ainoastaan jatkuviin toimintoihin.

Vuoden 2016 näkymät pysyvät ennallaan:
Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann jatkaa strategiansa toteuttamista keskittymällä ydinliiketoimintoihinsa, joita ovat Stockmann Retail, Real Estate ja Lindex. Konsernin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,9 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa) ja tämä oli kuudes peräkkäinen vuosineljännes, kun liiketulos parani. Erityisen ilahduttavaa on, että ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli positiivinen.

Tuloksemme alkavat vähitellen kääntyä oikeaan suuntaan. Konsernin suhteellinen myyntikate parani vuosineljänneksen aikana 54,8 prosenttiin sekä Stockmann Retailin että Lindexin parannusten ansiosta. Lindex jatkoi tuloskasvuaan, vaikka myynnillisesti syyskuu oli heikko Ruotsin muotimarkkinoiden vähittäiskauppiaille. Stockmann Retail paransi liiketulostaan tehostamisohjelman liittyvien kustannussäästöjen johdosta, vaikka myynti jäi alle odotusten ja siksi meidän on nopeutettava käännettä. Raportointikauden aikana olemme menestyksellisesti jatkaneet Helsingin lippulaivamyymälän ja Turun tavaratalon Herkun kunnostuksia. Lisäksi teimme kesällä merkittäviä uudelleenjärjestelyjä toiminnassamme.

Real Estate jatkaa vakaata tuloskehitystään, ja Nevsky Centren tilanne Pietarissa parani vuokrausasteen noustessa neljänneksen aikana uusien vuokrasopimusten ansiosta. Muutoksena nykyiseen strategiaan Stockmannin hallitus on päättänyt tutkia Nevsky Centren mahdollista myyntiä.

Hullut Päivät -kampanja pidettiin lokakuussa, vuosineljänneksen vaihduttua. Olemme melko tyytyväisiä kampanjan tulokseen, ja tämä on hyvä lähtökohta vuoden viimeiselle neljännekselle. Tulemme panostamaan kaikki voimamme tulevaan joulusesonkiin varmistaaksemme hyvät tulokset, koska niillä on ratkaiseva merkitys Stockmannin koko vuoden tuloskehitykseen.

Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Liikevaihto, milj. euroa 288,9 317,9 914,7 1 014,7 1 434,8
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 54,8 51,8 53,3 50,4 50,6
Liiketulos, milj. euroa 2,9 -10,6 -16,3 -56,8 -52,5
Oikaisut liiketulokseen*, milj. euroa 0,0 3,2 0,0 9,8 24,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj.euroa 2,9 -7,4 -16,3 -47,0 -28,5
Oikaistu liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj.euroa 17,6 10,0 27,6 5,4 43,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 5,0 4,9 14,0 14,0 21,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -2,1 -15,5 -30,2 -70,8 -73,7
Katsauskauden tulos, milj. euroa -7,3 -10,4 -40,6 -69,7 -88,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,12 -0,14 -0,62 -0,97 -1,24
Henkilöstö, keskimäärin 9 144 10 750 9 200 10 966 10 763
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa -0,12 -0,23 -0,47 -1,17 -2,43
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -33,7 -31,8 -54,6 -79,8 17,2
Investoinnit, milj. euroa 10,1 10,8 29,6 37,0 53,4
Oma pääoma/osake, euroa 14,05 14,19 14,53
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 80,8 89,9 72,1
Omavaraisuusaste, prosenttia 45,4 43,8 46,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia -3,5 -5,2 -7,6

* Oikaisut vuonna 2015 liittyvät Akateemisen Kirjakaupan, Oulun tavaratalon, Seppälän sekä konsernin muihin uudelleenjärjestelykustannuksiin.

Stockmann on muuttanut raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat paremmin liiketoiminnan kehitystä ja helpottavat vertailuja tilikausien välillä. Toisesta vuosineljänneksestä 2016 alkaen aiemmin käytetty termi ”ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu” ja sen seurauksena ”liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu liiketulos (EBIT)”. Vastaavasti ”oikaistu EBITDA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta ilman poistoja.

Stockmann käyttää termiä ”jatkuvat tuote- ja liiketoiminta-alueet” mikä viittaa toimintaan, johon eivät kuulu Venäjän vähittäiskauppaliiketoiminta (Stockmann ja Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, lentokenttämyymälä eivätkä tuotealueet, joista Stockmann on luopunut tavarataloissa (elektroniikka, kirjat, urheiluvälineet, lelut ja lemmikkieläintarvikkeet). Vaihtoehtoisina tunnuslukuina käytetään myös myyntikatetta ja suhteellista myyntikatetta. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina.

Strategia
Stockmann-konserni keskittyy kehittämään vähittäiskauppatoimintojaan ja kiinteistöliiketoimintaansa tavaratalokiinteistöissään. Lisäksi Lindexin kehittäminen ja laajentaminen jatkuvat. Stockmann harkitsee Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen myymistä.

Stockmann investoi tavaratalojensa uudistamiseen tarjotakseen entistä parempia asiakaskokemuksia. Stockmann avaa täysin uuden tavaratalon Tapiolaan maaliskuussa 2017. Helsingin keskustan lippulaivatavaratalossa tehtiin merkittäviä kunnostustöitä kolmannen vuosineljänneksen aikana. Uusi naisten asusteosasto ja kodinosasto avattiin elokuussa. Lisäksi monet uudet kumppanit avasivat myymälöitään Helsingin lippulaivatavaratalossa. Uudistukset saadaan valmiiksi marraskuun aikana, jolloin avautuu esimerkiksi uusia kahviloita ja uusia kosmetiikkamerkkejä lanseerataan.

Turussa aloitettiin toisella vuosineljänneksellä Herkku-osaston uudistushanke, joka valmistuu marraskuussa. Tallinnan tavaratalon viidennessä kerroksessa tehtiin merkittäviä kunnostustöitä ja uusittu kerros, jossa on useita uusia kumppaneiden palveluja ja myymälöitä, avattiin lokakuussa. Myös Riian tavaratalon toisessa kerroksessa avautui useita uusia vuokralaisten myymälöitä.

Uusi Stockmann-verkkokauppa lanseerataan kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Uudella alustalla toimivaan verkkokauppaan tulee vaiheittain uusia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tavarataloissa myytävien tuotteiden saatavuustietojen näkyminen verkossa. Uusi Hullut Päivät -verkkokauppa lanseerattiin lokakuussa kampanjan yhteydessä.

Vuoden 2016 näkymät
Stockmann-konsernin päätoimintamaassa Suomessa yleinen talouskehitys pysyy epävarmana ja bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vain hitaasti. Kuluttajien ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena ja käyttötavaroiden markkinakehitys jatkuu todennäköisesti heikkona. Samanaikaisesti kilpailu lisääntyy.

Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin Suomessa. Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltian maissa kilpailun arvioidaan lisääntyvän vähittäiskaupan markkinoilla.

Venäjän talouskehityksen arvioidaan pysyvän heikkona vuonna 2016. Tällä on negatiivinen vaikutus Stockmannin kiinteistöliiketoiminnan vuokratuloihin.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 lähtien. Uusi organisaatiomalli, joka otettiin käyttöön kolmannen vuosineljänneksen aikana, vähentää kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan noin 40–45 miljoonaa euroa ja vähemmän kuin vuoden 2016 arvioidut poistot.

Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.10.2016 klo 9.15 Fazerin À la Carte –ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B.

Webcast
Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää 28.10.2016 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee osavuosikatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen webcastin alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 7479 0404
Ruotsi: +46 8 5065 3942
Iso-Britannia: +44 20 3043 2026
USA: +1 719 457 1036

Webcastin koodi: 1217387

Tutustumiskäynti Stockmannin uuteen jakelukeskukseen
Stockmann järjestää sijoittajille ja analyytikoille tutustumiskäynnin uuteen jakelukeskukseen Tuusulan Jusslassa 23.11.2016. Yksityiskohtainen ohjelma ja lisätietoja tapahtumasta saatavilla Stockmannin Media Deskistä (info@stockmann.com).

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin osavuosikatsaus Q3 2016.pdf


Takaisin listaukseen