STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 21.4.2005 klo 11.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

Stockmann-konsernin myynti oli vertailukauden tasolla eli 400,6 Me (402,9 Me vuonna 2004). Myynti ulkomailla kasvoi 42 prosenttia. Kotimaan myynti pieneni 6 prosenttia. Pieneneminen johtui maahantuojalle heinäkuussa 2004 siirtyneen autotalon myynnin poisjäämisestä sekä tavaratalojen Hullut Päivät -kampanjan siirrosta huhtikuulle. Voitto ennen veroja pieneni ja oli 1,7 Me (4,5 Me vuonna 2004). Hobby Hallin tulos nousi voitolliseksi ja Seppälän liikevoitto kasvoi selvästi, tavarataloryhmän ja Stockmann Auton liikevoitot pienenivät. Vuoden 2005 tulosarvio on muuttumaton.

IFRS-raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsauksen vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden tiedot julkistettiin vuositasolla 15.2.2005 ja neljännesvuositasolla 18.4.2005. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu 18.4.2005 julkaistussa tiedotteessa esitettyjä laskentaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 400,6 miljoonaa euroa eli vertailukauden tasolla (402,9 Me vuonna 2004). Jos myynnin vertailuluvusta eliminoidaan Keskolle 1.7.2004 siirtyneen Herttoniemen autotalon myynti, konsernin myynnin kasvu oli 6 prosenttia. Konsernin myynti ulkomailla oli 69,4 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 42 prosenttia. Myynti kotimaassa pieneni 6 prosenttia ja oli 331,2 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 12 prosentista 17 prosenttiin. Liikevaihto oli 334,1 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 336,0 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 2,9 miljoonalla eurolla ja oli 106,0 miljoonaa euroa, suhteellinen myyntikate oli 31,7 prosenttia (30,7 prosenttia). Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani edelleen tavarataloryhmässä ja Seppälässä, mutta muissa liiketoimintayksiköissä se oli hieman vertailukautta alhaisempi. Toiminnan kustannukset kasvoivat 4,3 miljoonaa euroa ja poistot 1,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni ja oli 1,6 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa).

Rahoitusnetto pieneni vuonna 2004 maksettujen osinkojen seurauksena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 1,7 miljoonaa euroa eli 2,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 0,5 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 1,2 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 3,2 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,02 euroa (0,05 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,81 euroa (8,71 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 7 prosenttia 213,4 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa pieneni 3 prosenttia. Myynnin pieneneminen johtuu kevään Hullut Päivät -kampanjan ajoittumisesta. Keväällä 2005 Hullut Päivät - kampanja oli huhtikuussa, kun taas vuotta aiemmin kampanja alkoi maaliskuun viimeisenä päivänä. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat mm. Moskovassa huhtikuussa ja joulukuussa 2004 avatut uudet tavaratalot sekä hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Baltian tavarataloissa. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 51 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 24 prosenttiin (18 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto pieneni 2,8 miljoonaa euroa ja oli 0,6 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Tuloksen pieneneminen johtuu uusien tavaratalojen käynnistyskustannuksista sekä kotimaan osalta Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta.

Stockmann Auton myynti pieneni 18 prosenttia ja oli 96,5 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti pieneni 23 prosenttia ja käytettyjen autojen 17 prosenttia. Yksikön liikevoitto pieneni 1,9 miljoonaa euroa ja oli 0,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Sekä myynnin että liikevoiton pienenemiseen on vaikuttanut merkittävästi Herttoniemen autotalon siirtyminen maahantuojalle 1.7.2004 lukien.

Hobby Hallin myynti kasvoi 7 prosenttia ja oli 60,5 miljoonaa euroa (56,6 miljoonaa euroa). Etäkauppa kasvoi kotimaassa 10 prosenttia. Varsinkin online-kauppa kasvoi edelleen voimakkaasti. Hobby Hallin myynti Baltiassa kasvoi 10 prosenttia, vaikka etäkauppa Liettuassa lopetettiin alkuvuoden aikana. Hobby Hallin tulos kääntyi voitolliseksi, liiketulos parani 1,3 miljoonaa euroa ja oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,7 Me).

Seppälän myynti kasvoi 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 30,0 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi erityisen voimakkaasti Baltiassa, jossa sitä kasvattivat vuoden 2004 lopulla avatut Viron ja Latvian myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myös Venäjällä vuonna 2004 avatut kolme myymälää kasvattivat Seppälän myyntiä. Seppälän liiketulos kasvoi myynnin ja suhteellisen myyntikatteen paranemisen ansiosta peräti 1,9 miljoonaa euroa ja oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen voitollinen tulos oli Seppälän historian paras.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidien varojen määrää on suunnitellusti alennettu. Ne olivat katsauskauden lopussa 16,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 88,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2004 lopussa 41,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 14,9 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 8,9 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 200,0 miljoonaa euroa, ja se pieneni vuoden alusta 13,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 29.3.2005 päättämä vuoden 2004 osinko, 53,0 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuun 8 päivänä. Sekä katsauskaudella että vertailukaudella osinko on käsitelty voitonjakona ja velkana osakkeenomistajille. Tämä vaikuttaa siihen, että omavaraisuusaste ensimmäisellä vuosineljänneksellä on muita vuosineljänneksiä alhaisempi. Omavaraisuusaste katsauskaudella oli 54,8 prosenttia (57,5 prosenttia). Vuoden 2004 lopussa omavaraisuusaste oli 62,5 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta parani sitoutuneen pääoman pienenemisen myötä ja oli 15,7 prosenttia (14,8 prosenttia vuoden 2004 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma pieneni 25,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopulla 496,9 miljoonaa euroa (535,9 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa). Sitoutunutta pääomaa pienensi mm. joulukuussa 2004 maksettu ylimääräinen osinko.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 8,9 miljoonaa euroa (17,6 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän merkittävin investointi vuonna 2005 on kauppakeskus Jumbon uudisosaan Vantaalle vuokratiloihin rakennettava tavaratalo. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 11 000 neliömetriä, ja suunnitelmien mukaan se avataan lokakuussa 2005. Hankkeen kustannusarvio Stockmannin osalta on noin 10 miljoonaa euroa.

Helsingissä on vireillä mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Sen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä.

Helmikuussa avattiin Moskovan ensimmäinen franchising-periaatteella toimiva Bestseller-myymälä Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa. Lisäksi Venäjällä avataan vuoden 2005 aikana vielä 2-3 uutta Bestseller-myymälää. Moskovassa rakennetaan myös Zaran flagship-myymälää ydinkeskustassa sekä viidettä Zara-myymälää Rio-kauppakeskuksessa. Nämä myymälät avataan suunnitelmien mukaan touko-kesäkuussa. Näiden lisäksi Venäjällä on tehty sopimukset kahden uuden Zara-myymälän avaamisesta Moskovassa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.

Stockmann Auton investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa ja Hobby Hallin 0,3 miljoonaa euroa.

Seppälän investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen Liettuan myymälänsä Vilnassa huhtikuun alussa. Tavoitteena on avata lisää myymälöitä Moskovaan ja laajentaa toimintaa Pietariin vuoden 2005 syksyllä. Lisäksi Seppälän tavoitteena on laajentaa toimintaansa vuoden 2005 aikana sekä Latviassa että Liettuassa.

Muut investoinnit olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous

Maaliskuun 29. päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2004 maksetaan 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 53,0 miljoonaa euroa.

Yhtiöjärjestyksen 2. pykälää muutettiin siten, että yhtiö voi harjoittaa myös ravintolatoimintaa. Yhtiöjärjestyksen 11. pykälää muutettiin osakeyhtiölain muuttuneiden säännösten mukaiseksi siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Myös yhtiöjärjestyksen 12. pykälä muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain muuttuneita säännöksiä siten, että osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Lasse Koivun, toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2005 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 401 172 oman B- osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 1 378,8 miljoonaa euroa (941,1 miljoonaa euroa). Vuoden 2004 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 140,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Maaliskuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 25,76 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,10 euroa, ja B-osakkeen 25,85 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,70 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2004 merkityt 4 900 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 16.3.2005, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.3.2005. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 9 800 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 106 849 920 euroa.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2005 lopussa 401 172 omaa B- osaketta ja ne edustivat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 781, mikä on 1 129 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin Moskovan uusista tavarataloista ja Zara-myymälöistä. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 862 henkilöllä ja oli 7 954 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2005 lopussa 3 016 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 2 073 henkilöä.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2005 noin 2-3 prosenttia. Uusien autojen myynnin määrän arvioidaan pienenevän vuodesta 2004. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomen markkinoita nopeammin. Vuoden 2005 myynnin arvioidaan olevan noin 1,9 miljardia euroa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän, Seppälän ja Hobby Hallin liikevoittojen arvioidaan kasvavan vuoden 2004 toisesta neljänneksestä ja Stockmann Auton liikevoiton olevan vertailukautta pienempi. Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2005 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että vuoden 2005 voitto on parempi kuin vuonna 2004.

Helsingissä 21. huhtikuuta 2005 STOCKMANN Oyj Abp

Tase, konserni, milj. euroa 31/3/05 31/3/04 31/12/04 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet24,340,924,4
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet268,8236,1268,4
    Pitkäaikaiset sijoitukset7,17,17,1
    Pitkäaikaiset saamiset7,02,58,5
    Laskennalliset verosaamiset2,41,42,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä309,7288,0310,3
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus228,3217,3195,0
   Saamiset, korolliset107,1108,9102,3
   Saamiset, korottomat93,987,2100,1
   Myytävissä olevat sijoitukset0,01,10,0
   Rahoitusarvopaperit1,671,328,7
   Rahat ja pankkisaamiset14,617,412,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä445,6503,1438,7
Varat yhteensä755,3791,1749,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma414,2454,7467,9
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä414,3454,8467,9
Pitkäaikaiset lainat14,951,515,3
Laskennalliset verovelat29,033,629,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen67,816,352,7
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton229,4234,9183,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä297,1251,2236,6
Oma pääoma ja velat yhteensä755,3791,1749,0
Omavaraisuusaste, prosenttia54,857,562,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia16,0-4,65,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-0,57-0,271,62
Korollinen nettovelka, milj. euroa-52,4-133,6-7,2
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,53 42552 65053 420
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl53 01752 23152 544
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 1000 kpl54 36153 03753 509

Kassavirtalaskelma, konserni, milj. euroa1-03/1-03/1-12/
200520042004
Liiketoiminnan rahavirta-30,3-14,386,4
Investointien rahavirta
    Investoinnit-9,7-18,2-57,1
    Tulot investoinneista0,10,02,4
Investointien rahavirta yhteensä-9,6-18,1-54,7
Rahoituksen rahavirta
   Merkinnät optiotodistuksilla0,39,5
   Maksetut osingot-0,30,0-123,0
   Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),15,0-0,51,8
vähennys (-)
Rahoituksen rahavirta yhteensä14,7-0,2-111,7
Rahavarojen muutos-25,2-32,7-79,9
Rahavarat kauden alussa41,4121,3121,3
Rahavarat kauden lopussa16,288,641,4
Tuloslaskelma, konserni,1-03/1-03/Muutos1-12/
milj. euroa20052004prosenttia2004
Liikevaihto334,1336,0-11 445,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,042,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-228,1-232,9-2-951,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista-51,0-47,87-202,2
aiheutuneet kulut
Poistot-8,5-7,514-30,7
Liiketoiminnan muut kulut-45,0-43,93-183,3
Liikevoitto1,64,0-6079,8
Rahoitustuotot ja -kulut0,10,5-74-0,9
Voitto ennen veroja1,74,5-6178,9
Tuloverot-0,5-1,2-57-19,6
Voitto verojen jälkeen1,23,2-6359,3
Vähemmistöosuus0,00,0-30,0
Nettovoitto1,23,2-6359,3
Tulos/osake, euroa0,020,05-551,13
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,020,05-561,11
Liikevoittoprosentti0,481,19-605,52
liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa7,818,71-108,83
Oman pääoman tuotto, liukuva 1213,2*12,2
kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 15,7 * 14,8 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 7 954 7 092 12 7 812 kokoaikaiseksi muutettuna

* Ei IFRS:n mukaista tietoa vuodelta 2003

SEGMENTTITIEDOT

Segmentit Myynti milj. euroa

Tavarataloryhmä213,4199,67938,8
Stockmann Auto96,5117,9-18437,1
Hobby Hall60,556,67214,4
Seppälä30,028,65143,7
Eliminoinnit + jakamaton0,20,20,9
Konserni400,6402,9-11 735,0
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä179,8167,87789,3
Stockmann Auto79,196,8-18358,0
Hobby Hall50,247,36177,9
Seppälä24,823,65118,4
Eliminoinnit + jakamaton0,20,51,5
Konserni334,1336,0-11 445,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä0,63,4-8163,7
Stockmann Auto0,22,1-917,0
Hobby Hall0,7-0,7-2,9
Seppälä1,3-0,617,1
Eliminoinnit-0,10,5-1,7
Jakamaton-1,1-0,8-3,5
Konserni1,64,0-6079,8
Investoinnit, brutto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä6,715,1-5548,8
Stockmann Auto1,31,1184,4
Hobby Hall0,30,4-331,2
Seppälä0,20,2-191,2
Jakamaton0,40,7-503,3
Konserni8,917,6-4958,9
Varat, milj. euroa1-03/1-03/Muutos1-12/
20052004prosenttia2004
Tavarataloryhmä461,8444,24443,1
Stockmann Auto112,593,021113,1
Hobby Hall106,8119,9-11102,2
Seppälä27,427,3029,2
Jakamaton46,7106,6-5661,3
Konserni755,3791,1-5749,0
Korottomat velat, milj. euroa
Tavarataloryhmä89,083,8696,5
Stockmann Auto41,830,73645,1
Hobby Hall17,021,8-2217,0
Seppälä4,24,3010,4
Jakamaton106,4128,0-1744,1
Konserni258,4268,5-4213,1
Markkina-alueet
Myynti, milj. euroa
Suomi 1)331,2354,1-61 492,9
Baltia 2)32,727,121119,5
Venäjä 3)36,721,769122,5
Konserni400,6402,9-11 735,0
Suomi, prosenttia82,787,986,0
Ulkomaat, prosenttia17,312,114,0
Liikevaihto, milj. euroa
Suomi 1)274,9294,0-71 237,9
Baltia 2)27,823,319102,0
Venäjä 3)31,418,669105,1
Konserni334,1336,0-11 445,0
Suomi, prosenttia82,387,585,7
Ulkomaat, prosenttia17,712,514,3
Liikevoitto, milj. euroa
Suomi 1)4,56,1-2776,9
Baltia 2)-0,2-2,0-910,2
Venäjä 3)-2,7-0,22,7
Konserni1,64,0-6179,8
Investoinnit, milj. euroa
Suomi 1)5,44,81322,3
Baltia 2)0,31,6-813,1
Venäjä 3)3,211,2-7133,5
Konserni8,917,6-4958,9
Suomi, prosenttia60,727,337,8
Ulkomaat, prosenttia39,372,762,2
Varat, milj. euroa
Suomi 1)600,0660,3-9602,2
Baltia 2)74,280,7-870,9
Venäjä 3)81,250,06275,9
Konserni755,3791,1-5749,0
Suomi, prosenttia79,483,580,4
Ulkomaat, prosenttia20,616,519,6
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Yli-osak-
Osake-kurssi-keidenVara-Muut
konserni, milj. euroapääomarahastorahastorahastorahastot
Oma pääoma 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Kertyneet muuntoerot
Laskennalliset
verovelat/saamiset Käyttöomaisuuden poistot
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit0,3
Oikaistu oma pääoma 1.1.2004105,3147,10,00,244,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,00,2
Siirto muihin rahastoihin0,1
Rahavirran suojaukset-0,9
Rahoitusinstrumentit0,4
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.2004105,3147,30,00,243,6
Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
Merkinnät optiotodistuksilla
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset-2,0
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.03.2005106,8154,80,00,242,4

Laskelma oman pääomanVähem-
muutoksista,mistö-Muunto-Kertyneet
konserni, milj. euroaosuuserotVoitto-Yhteensä
varat
Oma pääoma 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Kertyneet muuntoerot0,1-0,10,0
Laskennalliset-7,5-7,5
verovelat/saamiset
Käyttöomaisuuden poistot-10,8-10,8
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit-0,9-0,6
Oikaistu oma pääoma 1.1.20040,00,0225,4522,0
Merkinnät optiotodistuksilla0,3
Siirto muihin rahastoihin-0,10,0
Rahavirran suojaukset-0,9
Rahoitusinstrumentit0,4
Osingonjako-70,5-70,5
Muuntoerot0,10,1
Katsauskauden tulos0,03,23,2
Oma pääoma 31.03.20040,00,1158,2454,8
Oma pääoma 31.12.20040,00,2161,9467,9
Merkinnät optiotodistuksilla0,0
Siirto muihin rahastoihin0,10,1
Rahavirran suojaukset-2,0
Rahoitusinstrumentit0,0
Osingonjako-53,0-53,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos0,01,21,2
Oma pääoma 31.03.20050,0-0,2110,1414,3

Vastuusitoumukset, konserni, 31/3/05 31/3/04 31/12/04 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 1,7 1,7 rakennuksiin

Pantit0,20,20,2
Muut vastuut18,751,524,4
Yhteensä20,653,426,3
Liiketilojen vuokrasopimukset,
milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa60,060,159,3
Yli vuoden kuluessa363,5405,6397,5
Yhteensä423,5465,7456,8
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset177,072,886,9
Korkojohdannaissopimukset35,035,035,0
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta31/3/0531/3/0431/12/04
VenäjäRUB36,150034,863037,7570
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69600,65400,6979
LiettuaLTL3,45283,45293,4528

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2Q1
konserni, milj. euroa20052004200420042004
Liikevaihto334,1429,7330,6348,8336,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,10,02,30,0
Aineiden ja tarvikkeiden-228,1-266,6-221,8-230,2-232,9
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -51,0 -58,9 -44,2 -51,2 -47,8 aiheutuneet kulut
Poistot-8,5-7,8-7,7-7,7-7,5
Liiketoiminnan muut kulut-45,0-54,0-42,1-43,3-43,9
Liikevoitto1,642,414,818,64,0
Rahoitustuotot ja -kulut0,1-0,1-0,8-0,40,5
Voitto ennen veroja1,742,213,918,24,5
Tuloverot-0,5-12,6-3,9-1,9-1,2
Voitto verojen jälkeen1,229,710,016,43,2
Vähemmistöosuus0,00,00,00,00,0
Kauden voitto1,229,710,016,43,2
Tulos/osake,euroa
Perus0,020,580,180,320,05
Laimennettu0,020,560,190,310,05
Myynti milj. euroa
Tavarataloryhmä213,4310,2216,6212,4199,6
Stockmann Auto96,597,395,5126,4117,9
Hobby Hall60,564,646,247,056,6
Seppälä30,043,538,133,528,6
Eliminoinnit + jakamaton0,20,20,20,30,2
Konserni400,6515,8396,7419,6402,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä179,8260,8182,4178,4167,8
Stockmann Auto79,179,578,2103,496,8
Hobby Hall50,253,438,338,947,3
Seppälä24,835,831,427,623,6
Eliminoinnit + jakamaton0,20,20,40,50,5
Konserni334,1429,7330,6348,8336,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä0,637,111,711,53,4
Stockmann Auto0,20,50,93,62,1
Hobby Hall0,71,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä1,38,05,34,4-0,6
Eliminoinnit-0,1-3,50,70,50,5
Jakamaton-1,1-1,2-1,1-0,4-0,8
Konserni1,642,414,818,64,0
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Oman pääoman täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tase, IFRS 31.3.2004 konserni, milj. euroa FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet40,940,9
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet229,96,2236,1
    Pitkäaikaiset sijoitukset28,7-21,67,1
    Pitkäaikaiset saamiset0,71,82,5
    Laskennallinen verosaaminen0,80,51,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä301,0-13,1288,0
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus217,3217,3
   Saamiset, korolliset108,9108,9
   Saamiset, korottomat85,81,487,2
    Myytävissä olevat sijoitukset1,11,1
   Rahoitusarvopaperit71,371,3
   Rahat ja pankkisaamiset17,417,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä500,72,4503,1
Varat yhteensä801,7-10,6791,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma480,4-25,6454,7
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä480,4-25,6454,8
Pitkäaikaiset lainat49,22,351,5
Laskennalliset verovelat25,97,733,6
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,316,3
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton229,85,1234,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä246,15,1251,2
Oma pääoma ja velat yhteensä801,7-10,6791,1
Voiton täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa

Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2004FASOikaisutIFRS
Liikevaihto336,00,0336,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-232,90,0-232,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-47,80,0-47,8
kulut
Poistot-7,3-0,1-7,5
Liiketoiminnan muut kulut-46,32,5-43,9
Liikevoitto1,62,34,0
Rahoitustuotot ja -kulut3,1-2,60,5
Voitto ennen veroja4,8-0,34,5
Tuloverot-1,40,1-1,2
Voitto verojen jälkeen3,4-0,23,2
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Nettovoitto3,4-0,23,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen