STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 29.3.2005 klo 18.30

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2005

Helsingissä 29.3.2005 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona viime vuodelta 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 29.3.2005 toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi Stockmann-konsernin varsinaisen liiketoiminnan tuloksen nousseen vuonna 2004 selvästi kaikkien aikojen parhaaksi ja kasvaneen peräti 30 prosenttia tavarataloryhmän ja Seppälän tulosten merkittävän parantumisen ansiosta. Liiketoiminnan muita tuottoja oli vuonna 2004 selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta siitä huolimatta konsernin kokonaistuloskin parani ja nousi 79,1 miljoonaan euroon. Konsernin kokonaismyynti oli 1 735 miljoonaa euroa.

Kun myynti ulkomailla kasvoi voimakkaasti, nousi sen osuus 14 prosenttiin konsernin kokonaismyynnistä. Penttilä arvioi Stockmannin olevan hyvin aikataulussa sen strategisen tavoitteen toteuttamisessa, jonka mukaan vuoden 2008 lopussa noin kolmasosa konsernin myynnistä ja vähintään sama osuus tuloksesta tulee ulkomailta.

Penttilän mukaan Stockmann-konsernin myynti tulee tänä vuonna kasvamaan Venäjällä ja Baltiassa merkittävästi voimakkaammin kuin kotimaassa. Kokonaismyynnin arvioidaan nousevan noin 1,9 miljardiin euroon ja konsernin voiton olevan jälleen parempi kuin viime vuonna.

Osinko 1,00 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2004 maksetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 53,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 8.4.2005 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 2., 11. ja 12. pykälän osittaisesta muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen 2. pykälää muutettiin siten, että yhtiö voi harjoittaa myös ravintolatoimintaa. Yhtiöjärjestyksen 11. pykälää muutettiin osakeyhtiölain muuttuneiden säännösten mukaiseksi siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Myös yhtiöjärjestyksen 12. pykälä muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain muuttuneita säännöksiä siten, että osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. Yhtiöjärjestyksen aiemmat ja uudet 2., 11. ja 12. pykälät liitteenä.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Lasse Koivun, toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2005 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

Muut päätökset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 401 172 oman B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

LIITE yhtiöjärjestyksen muutokset

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

STOCKMANN Oyj Abp LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN 29.3.2005

Vanhan yhtiöjärjestyksen 2. pykälä:

2. pykälä: Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, autokauppaa, postimyyntiä ja muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa.

Uuden yhtiöjärjestyksen 2. pykälä:

2. pykälä: Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, autokauppaa, postimyyntiä ja muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä ravintolatoimintaa.

Vanhan yhtiöjärjestyksen 11. pykälä:

11. pykälä: Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää julkaistava jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä. Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan toimittaa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa tavallisena kirjeenä yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille.

Uuden yhtiöjärjestyksen 11. pykälä:

11 pykälä: Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää julkaistava jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä. Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan toimittaa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa tavallisena kirjeenä yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille.

Vanhan yhtiöjärjestyksen 12. pykälä:

12. pykälä: Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Uuden yhtiöjärjestyksen 12. pykälä:

12. pykälä: Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään.

Takaisin listaukseen