STOCKMANN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011

Liikevaihto kasvoi, liiketulos edellistä vuotta pienempi

Helsinki, Suomi, 2011-04-28 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.4.2011 klo 8.00 EET

Ensimmäinen vuosineljännes 2011:
Konsernin liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia ja oli 407,7 Me (372,6 Me).
Liiketulos oli -29,9 Me (-9,2 Me).
Katsauskauden tulos oli -34,8 Me (2,2 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,49 e (0,03 e).


Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
”Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi alkuvuonna erityisesti vuonna 2010 valmistuneiden investointien ansiosta. Etenkin Pietarin uusi tavaratalo, Helsingin laajentunut tavaratalo ja muotiketjujen uudet myymälät nostivat liikevaihtoamme. Baltian markkinoiden tilanne on parantumassa taloudellisen taantuman jälkeen, ja tavaratalojen myynti nousi.

Toisaalta kohtuuhintaisten vaatteiden markkinoiden kehitys oli arvioitua heikompaa, ja kilpailu on kiristynyt. Tämä näkyy muotiketjujemme Seppälän ja Lindexin asiakasmäärissä ja myynnissä.

Stockmannin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos on sesonkiluonteisuudesta johtuen tyypillisesti tappiollinen, mutta emme ole tyytyväisiä nyt nähtyyn tuloskehitykseen.

Hullut Päivät -kampanja katsauskauden jälkeen huhtikuussa onnistui kaikilla markkinoilla ja antoi hyvän alun toiselle vuosineljännekselle. Arviomme mukaan tuloskasvuun on mahdollisuuksia erityisesti vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Pidämme koko vuoden tulosennusteen entisellään.”
 

Avainlukuja   1-3/2011 1-3/2010 Indeksi
Liikevaihto milj. euroa 407,7 372,6 109
Liiketulos milj. euroa -29,9 -9,2  
Voitto ennen veroja milj. euroa -38,3 -9,8  
Tulos/osake, laimentamaton euroa -0,49 0,03  
Oma pääoma/osake euroa 11,13 11,29 98
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa -145,4 -73,8  
         
Tunnuslukuja   3/2011 3/2010  
Nettovelkaantumis-aste pros. 119,7 93,0  
Omavaraisuusaste pros. 36,8 41,9  
Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo,
laimennettu
tuhatta kpl 71 936 71 750  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk pros. 4,3 6,7  


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kansainvälinen talous kehittyi katsauskaudella kokonaisuutena hyvin, ja vähittäiskaupassa myynti kasvoi tietyillä tuotealueilla. Kohtuuhintaisten vaatteiden kysyntä ei yltänyt arvioituun tasoon, mikä vaikutti näiden markkinoiden kehitykseen, myös Lindexiin ja Seppälään, joiden myymälöiden kävijämäärät laskivat. Tämän seurauksena myyntivolyymit jäivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittävästi arvioitua pienemmiksi. Yleisestä markkinakehityksestä huolimatta tavarataloliiketoiminnan liikevaihto jatkoi kasvua.

Stockmann-konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia ja oli 407,7 miljoonaa euroa (372,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 3,8 prosenttia ja oli 212,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto ulkomailla oli 195,5 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 16,2 prosenttia. Kasvu oli voimakasta erityisesti Venäjällä äskettäin avautuneen Nevsky Centre -kauppakeskuksen ja Pietarin tavaratalon ansiosta. Ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,0 prosenttia (45,1 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei ollut katsauskaudella.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,7 miljoonalla eurolla ja oli 193,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 47,4 prosenttia (48,8 prosenttia). Toiminnan kustannukset kasvoivat 27,6 miljoonaa euroa ja poistot 4,9 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketulos pieneni katsauskaudella 20,8 miljoonaa euroa ja oli
-29,9 miljoonaa euroa (-9,2 miljoonaa euroa).

Nettorahoituskulut kasvoivat katsauskaudella 7,7 miljoonaa euroa ja olivat 8,3 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Korollisen vieraan pääoman määrän kasvu sekä markkinakorkojen nousu kasvattivat osaltaan korkokustannuksia. Lisäksi katsauskauden nettorahoituskuluja rasittivat 0,7 miljoonan euron kertaluontoiset valuuttakurssitappiot. Edellisenä vuonna nettorahoituskuluja pienensivät 3,7 miljoonan euron kertaluontoiset valuuttakurssivoitot.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -38,3 miljoonaa euroa eli 28,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden tappiollisesta tuloksesta kirjattiin 3,5 miljoonan euron verohyvitys. Edellisenä vuonna verojen positiivinen vaikutus tulokseen oli 12,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -34,8 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa).

Tammi-maaliskuun osakekohtainen tulos oli -0,49 euroa (0,03 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna -0,48 euroa (0,03 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,13 euroa (11,29 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia ja oli 256,4 miljoonaa euroa (226,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 180,8 miljoonaa euroa (171,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi erityisesti laajentuneessa Helsingin keskustan tavaratalossa. Myös etäkaupan markkinajohtaja Hobby Hall kasvatti liikevaihtoaan.

Ulkomaantoimintojen euromääräinen liikevaihto kasvoi 37,7 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus ryhmän liikevaihdosta oli 29,4 prosenttia (24,3 prosenttia). Venäjän liikevaihto kasvoi merkittävästi Pietarin uuden tavaratalon ja Moskovan uusimpien tavaratalojen vahvan kehityksen ansiosta. Baltian maiden tavaratalojen liikevaihto kehittyi myös hyvin.

Katsauskauden suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla eli 39,7 prosenttia (39,6 prosenttia). Tavarataloryhmän liiketulos oli -14,8 miljoonaa euroa (-8,2 miljoonaa euroa). Kulut ja poistot kasvoivat selvästi vertailukaudesta laajentumisen ja Moskovan logistiikkakeskuksen muuton takia.

Lindex

Lindexin liikevaihto oli katsauskaudella 123,3 miljoonaa euroa, joka oli 6,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (115,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli Suomessa edellisvuoden tasolla ja kasvoi muissa maissa 7,5 prosenttia. Liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana uusilla markkinoilla Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon verrattuna nosti liikevaihtoa. Vertailukelpoisilla paikallisvaluutoilla liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla.

Katsauskauden suhteellinen myyntikate laski mutta pysyi edelleen korkealla tasolla 62,1 prosentissa (64,3 prosenttia). Myymäläverkoston laajentumisen takia toiminnan kustannukset ja poistot kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Lindexin katsauskauden liiketulos oli -7,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

Seppälä

Seppälän liikevaihto pieneni 9,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 27,9 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto pieneni Suomessa 9,9 prosenttia ja ulkomailla 8,8 prosenttia. Kävijämäärät jäivät kaikilla markkinoilla alle edellisvuoden. Lisäksi Kaukoidän hankintamarkkinoiden kapasiteettivajeesta johtuen Venäjän kauden alun toimitukset viivästyivät. Ulkomaisen liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 36,2 prosenttia (35,9 prosenttia).

Tuotteiden hankintahintojen nousu ja myynnin vauhdittamiseksi tehdyt toimenpiteet heikensivät suhteellista myyntikatetta, joka oli 53,8 prosenttia (56,7 prosenttia). Seppälän liiketulos oli -4,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Rahavarat olivat maaliskuun 2011 lopussa 31,6 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 22,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 lopussa 36,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -145,4 miljoonaa euroa
(-73,8 miljoonaa euroa).

Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa 979,5 miljoonaa euroa (769,3 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista velkaa oli 520,1 miljoonaa euroa (616,7 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernilla on 341,8 miljoonaa euroa nostamattomia pitkäaikaisia komittoituja lainalimiittejä. Vuoden 2010 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 813,3 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 521,3 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 151,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 119,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 lopussa 79,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 22.3.2011 päättämä vuoden 2010 osinko, 58,3 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuussa. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 36,8 prosenttia (41,9 prosenttia). Vuoden 2010 lopussa omavaraisuusaste oli 43,1 prosenttia. Nettovelkaantumisaste (net gearing) oli maaliskuun lopussa 119,7 prosenttia (93,0 prosenttia). Vuoden 2010 lopussa nettovelkaantumisaste oli 87,7.

Sijoitetun pääoman tuotto oli viimeisen 12 kuukauden ajalta 4,3 prosenttia (5,8 prosenttia vuonna 2010). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 199,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopussa 1 771,6 miljoonaa euroa (1 572,3 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Investoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 23,8 miljoonaa euroa (38,5 miljoonaa euroa). Poistot olivat 19,1 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa).

Stockmann avasi uuden tavaratalon Jekaterinburgissa, Venäjällä 30.3.2011. Tavaratalo toimii vuokratiloissa Greenwich-kauppakeskuksessa, ja sen myyntipinta-ala on noin 7 800 neliömetriä. Stockmannin investointi hankkeeseen on noin 14 miljoonaa euroa, josta katsauskaudelle kohdistui 7.8 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmän Venäjän logistiikkakeskus siirtyi uusiin, ajanmukaisiin vuokratiloihin Moskovan luoteisosaan vuoden 2010 lopussa. Investointi uuteen varastoon on 3,1 miljoonaa euroa, josta katsauskaudelle kohdistui 2,7 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmässä tehtiin joulukuussa 2010 päätös uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisesta. Mittava järjestelmäprojekti käynnistyi maaliskuussa 2011 ja se tulee kestämään useita vuosia. Hankkeeseen investoitiin katsauskaudella 2,8 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 15,5 miljoonaa euroa (33,0 miljoonaa euroa).

Lindex avasi katsauskaudella kuusi myymälää: kolme Venäjällä, yhden Liettuassa, yhden franchising-myymälän Saudi-Arabiassa ja yhden liikkeen uudella markkina-alueella Puolassa. Tammikuussa Lindex avasi verkkokauppansa koko EU:n alueella. Nyt Lindexin muotia voi ostaa internetin kautta 27 Euroopan maassa. Katsauskaudella suljettiin yksi myymälä Ruotsissa ja yksi Norjassa. Lindexin investoinnit olivat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa).

Seppälä ei avannut katsauskaudella uusia myymälöitä. Suomessa lopetettiin yksi myymälä. Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Konsernin taloushallinnon järjestelmät vaihdetaan vaiheittain tavarataloryhmän toiminnanohjausjärjestelmän uusimisen yhteydessä.

UUDET HANKKEET

Investointisuunnitelma tilikaudelle 2011 on tarkistettu vastaamaan markkinoiden epävarmuutta. Investointien arvioidaan olevan yhteensä noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä on 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin aikaisemmassa suunnitelmassa.

Stockmann allekirjoitti vuonna 2010 sopimuksen vuokratiloissa toimivan Tampereen tavaratalon laajentamisesta. Tavaratalon myyntipinta-ala kasvaa laajennuksen myötä noin 4 000 neliömetrillä 15 000 neliömetriin. Stockmannin investointi hankkeeseen on noin 6 miljoonaa euroa. Laajennuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2013.

Lindex jatkaa laajentumistaan, mutta uusien myymälöiden määrää on tarkistettu. Tavoitteena on avata vuonna 2011 noin 30 uutta myymälää, franchising-myymälät mukaan lukien. Pääosa uusista myymälöistä avataan Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Katsauskauden jälkeen on avattu yksi myymälä Suomessa ja yksi franchising-myymälä Saudi-Arabiassa.

Seppälä laajentaa myymäläverkkoaan hieman alkuperäistä suunnitelmaa hitaammin. Katsauskauden jälkeen on avattu kolme uutta myymälää ja loppuvuoden aikana avataan vielä neljä myymälää Venäjälle ja Suomeen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2011. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,82 euroa eli yhteensä 58,3 miljoonaa euroa. Osinko on 74,5 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, ja valitsi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin, toimitusjohtaja Erkki Etolan, rehtori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederbergin, ministeri Christoffer Taxellin ja filosofian maisteri Carola Teir-Lehtisen uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Dag Wallgren samaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 22.3.2011 hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi Erkki Etolan, Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja Dag Wallgrenin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun 2011 lopussa oli 1 636,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 2 047,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa Stockmannin A-osakkeen kurssi oli 25,39 euroa, kun se vuoden 2010 lopussa oli 29,40 euroa, ja B-osakkeen kurssi 21,20 euroa, kun se vuoden 2010 lopussa oli 28,30 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 0,1 miljoonaa A-osaketta (0,6 miljoonaa) ja 4,9 miljoonaa B-osaketta (5,9 miljoonaa). Tämä vastaa 0,3 prosenttia keskimääräisestä A-osakkeiden määrästä ja 12,0 prosenttia keskimääräisestä B-osakkeiden määrästä.

Stockmannilla oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 518 437 B-sarjan osaketta eli yhteensä 71 146 000 osaketta 31.3.2011. A-sarjan osakkeilla on 10 ääntä osaketta kohden ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen tai osakeanteihin.

Stockmannilla oli 45 760 osakkeenomistajaa maaliskuun lopussa, kun vuotta aiemmin osakkeenomistajia oli ollut 43 734.

HENKILÖSTÖ

Stockmann-konsernin keskimääräinen työntekijämäärä oli alkuvuonna 2011 suurempi kuin vertailukaudella 2010. Kasvu johtui lähinnä uusien tavaratalojen avaamisesta Venäjällä, Helsingin tavaratalon laajentumisesta ja Lindexin myymäläverkoston kasvusta.

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 15 552, mikä on 1 442 henkilöä enemmän kuin vertailujaksolla 2010. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä nousi 949 henkilöllä ja oli 11 843 henkilöä.

Konsernin palkkakulut olivat 76,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 67,9 miljoonaa euroa. Kaikki työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 98,0 miljoonaa euroa (85,8 miljoonaa euroa) eli 24 prosenttia (23 prosenttia) liikevaihdosta.

Maaliskuun 2011 lopussa konsernin palveluksessa oli 16 224 henkilöä (14 447). Luku sisältää Hullujen Päivien ajoituksen vuoksi noin 600 määräaikaista kausityöntekijää Suomessa. Ulkomailla työskenteli 9 039 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 8 077 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 56 prosenttia (56 prosenttia).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Stockmann on jättänyt 26.4.2011 Tukholman kansainväliselle arbitraatio-oikeudelle hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamisesta Stockmannin ja rakennusyhtiö OOO CSCEC:n (”Kitai Stroi”) välillä. Välimiesmenettelyn tarkoituksena on löytää ratkaisu erimielisyyteen, joka koskee Pietarissa sijaitsevan Nevsky Centre -kauppakeskuksen rakennusurakkasopimuksen lopullista arvoa.

Varsinaisen välimieskäsittelyn arvioidaan alkavan vuoden 2011 aikana, ja se kestää arviolta kaksi vuotta. Molempien osapuolien lopulliset vaatimukset tarkentuvat välimiesmenettelyn aikana. Stockmann arvioi, että välimiesmenettelyn lopputuloksella ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

RISKITEKIJÖITÄ

Stockmann-konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomen, Ruotsin, Norjan sekä Venäjän ja Baltian maiden lisäksi Tsekissä, Slovakiassa, Puolassa ja Ukrainassa, joissa liiketoiminta on alkuvaiheessa. Elpyvä talouskehitys vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Nopeat ja odottamattomat käänteet markkinoilla sekä viimeaikaiset tapahtumat maailmalla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Lisäksi välttämättömyyshyödykkeiden kuten elintarvikkeiden ja energian kasvavat hinnat lisäävät inflaatiota ja voivat pienentää kuluttajien ostovoimaa. Kuluttajakysyntä ei ole vielä noussut taloudellista taantumaa edeltäneelle tasolle.

Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa korkeammat, ja toimintaympäristö on muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus erityisesti kulutustavaroiden tuonnissa on edelleen suuri, ja se vääristää osaltaan kilpailua. Venäjän mahdollinen jäsenyys Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tulisi todennäköisesti selkeyttämään kilpailutilannetta mm. tullimaksujen vähentymisen seurauksena. Venäjän talous kääntyi alkuvuonna 2010 voimakkaaseen kasvuun energiahintojen nousun myötä, ja tämän seurauksena maan valuutta vahvistui. Energian hinnan kehitys vaikuttaa olennaisella tavalla talouden kehitykseen Venäjällä myös lähivuosien aikana.

Kiinan kasvava rooli koko maailman taloudessa sekä Kiinan nopeasti kehittyvät kotimarkkinat ovat kuumentaneet Kaukoidän hankintamarkkinat. Vähittäiskaupan kannalta keskeisen haasteen muodostavatkin pula tuotantokapasiteetistä ja raaka-aineiden nousevat hinnat, jotka aiheuttavat hinnankorotuspaineita.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli puolet. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenterista johtuva myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista. Merkittäviä poikkeustilanteita lukuun ottamatta näiden tekijöiden ei arvioida vaikuttavan olennaisesti konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan hetkellisesti haitallisesti. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla Stockmannin liiketoimintaan.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti, eikä niiden arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla konsernin liiketoimintaan.

LOPPUVUODEN 2011 NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden toipuminen on jatkunut, ja kuluttajien luottamuksen arvioidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla Stockmannin tärkeimmillä markkina-alueilla. Venäjän markkinoiden kasvun odotetaan olevan suurempaa kuin Pohjoismaissa. Baltian maissa positiivinen kehitys vahvistuu kuluttajamarkkinoilla. Kasvava inflaatio vaikuttaa kuluttajien ostovoimaan kaikilla markkinoilla.

Stockmannin tavarataloryhmän syksyllä 2010 valmistuneet investoinnit vaikuttavat positiivisesti liikevaihdon kehitykseen koko vuoden 2011. Uusi tavaratalo avautui Jekaterinburgissa Venäjällä maaliskuun 2011 lopussa. Useat Venäjän tavarataloista ovat kuitenkin vielä käynnistysvaiheessa.

Kohtuuhintaisten vaatteiden markkinat käynnistyivät heikosti vuonna 2011 edellisvuoden vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kehityksen arvioidaan parantuvan loppuvuotta kohden vuoteen 2010 verrattuna. Tuotteiden nousseet hankintahinnat aiheuttavat edelleen korotuspaineita kuluttajahintoihin.

Vuonna 2010 konsernin tulos parani erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Stockmannin arvion mukaan tuloskasvuun on kokonaisuutena mahdollisuuksia erityisesti vuoden 2011 kahdella viimeisellä neljänneksellä.

Stockmann-konserni arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan vuonna 2011. Tilikauden liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi.

Konsernin kokonaisinvestointeja vuonna 2011 on tarkistettu arvioidusta 85 miljoonasta eurosta uuteen arvioon, joka on 70 miljoonaa euroa.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Konsernin tuloslaskelma        
Milj. euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010   1.1.-31.12.2010
         
LIIKEVAIHTO 407,7 372,6   1,821,9
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0   0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -214,3 -190,9   -913,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -98,0 -85,8   -361,9
Poistot ja arvonalentumiset -19,1 -14,2   -61,8
Liiketoiminnan muut kulut -106,2 -90,8   -396,4
LIIKEVOITTO -29,9 -9,2   88,8
         
Rahoitustuotot ja -kulut -8,3 -0,6   -14,6
         
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -38,3 -9,8   74,2
         
Tuloverot 3,5 12,0   4,2
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -34,8 2,2   78,3
         
         
         
Muut laajan tuloksen erät 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 * 1.1.-31.12.2010
         
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -34,8 2,2   78,3
         
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 0,2 2,8   8,5
Rahavirran suojaus -1,1 0,3   -0,9
Muut laajan tuloksen erät, netto -0,9 3,1   7,6
         
KOKONAISTULOS -35,7 5,2   85,9
         
Kokonaistuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -35,7 5,2   85,9
Määräysvallattomille osakkeenomistajille 0,0 0,0   0,0
         
Tunnusluvut 31.3.2011 31.3.2010 * 31.12.2010
Tulos/osake, osakeantikorjattu, euroa -0,49 0,03   1,10
Tulos/osake, laimennettu, osakeantikorjattu, euroa -0,48 0,03   1,09
Liikevoitto (tappio), prosenttia liikevaihdosta -7,3 -2,5   4,9
Oma pääoma/osake, euroa 11,13 11,29   12,45
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 5,2 11,2   9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 4,3 6,7   5,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 11 843 10 894   11 503
Investoinnit, miljoona euroa 23,8 38,5   165,4
*) Kauden vertailutietoa on oikaistu tilikausia 2008-2009 koskevan virheen korjauksen johdosta. Lisätietoja; Stockmann tilinpäätös 2010, liite 30.        

 

Konsernitase        
Milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 * 31.12.2010
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 122,1 110,7   122,3
Liikearvo 786,6 723,4   783,8
Aineelliset hyödykkeet 731,4 648,7   726,0
Pitkäaikaiset saamiset 0,7 0,4   0,8
Myytävissä olevat sijoitukset 5,0 5,0   5,0
Laskennallinen verosaaminen 9,0 5,4   8,7
PITKÄAIKAISET VARAT 1 654,9 1 493,7   1 646,7
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 305,4 244,6   240,3
Korolliset saamiset 70,8 64,9   41,4
Korottomat saamiset 91,5 92,8   88,7
Rahavarat 31,6 22,2   36,7
LYHYTAIKAISET VARAT 499,3 424,5   407,1
         
         
VARAT 2 154,2 1 918,1   2 053,8
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 792,0 803,0   885,7
Määräysvallattomien osakkeenomistajien osuus -0,0 -0,0   -0,0
OMA PÄÄOMA 792,0 803,0   885,7
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 66,2 61,7   63,8
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 520,1 616,7   521,3
Varaukset 0,4 1,4   0,2
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 586,6 679,8   585,2
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 459,5 152,6   292,0
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 316,1 282,7   290,9
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 775,6 435,3   582,9
         
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT 2 154,2 1 918,1   2 053,8
         
         
Tunnusluvut 31.3.2011 31.3.2010 * 31.12.2010
Omavaraisuusaste, prosenttia 36,8 41,9   43,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 119,7 93,0   87,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa -2,02 -1,04   1,29
Korollinen nettovelka, milj. euroa 877,2 682,2   735,1
         
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 71 146 71 094   71 146
Osakkeiden lukumäärä,painotettu keskiarvo, 1000 kpl 71 146 71 094   71 120
Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo, laimennettu 1000 kpl 71 936 71 750   71 897
Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 1 636,6 1 971,6   2 047,1
*) Kauden vertailutietoa on oikaistu tilikausia 2008-2009 koskevan virheen korjauksen johdosta. Lisätietoja; Stockmann tilinpäätös 2010, liite 30.        

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2010
       
Liiketoiminnan rahavirta      
       
Tilikauden voitto/tappio -34,8 2,2 78,3
       
Oikaisut:      
Poistot ja arvonalentumiset 19,1 14,2 61,8
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 0,0 0,0 0,1
Korkokulut ja muut rahoituskulut 7,7 4,3 22,8
Korkotuotot 0,7 -3,7 -8,2
Tuloverot -3,5 -12,0 -4,2
Muut oikaisut 0,4 0,1 -1,1
       
Käyttöpääoman muutokset:      
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+) -64,8 -44,3 -34,3
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -28,5 -27,7 -1,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -38,9 -0,4 15,7
       
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -5,3 -4,3 -22,5
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,2 0,8
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 1,1 0,0
Maksetut verot liiketoiminnasta 2,5 -3,5 -16,4
Liiketoiminnan nettorahavirta -145,4 -73,8 91,8
       
Investointien rahavirta      
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21,3 -41,9 -166,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,1 0,7
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista -0,1 0,0 0,0
Saadut osingot investoinneista 0,0 0,1 0,3
Investointien nettorahavirta -21,3 -41,7 -165,7
       
Rahoituksen rahavirta      
       
Maksullinen osakeanti 0,0 0,0 1,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 160,5 150,0 236,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 -50,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 518,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1 -189,4 -721,8
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -0,5 -0,4 -1,5
Maksetut osingot 0,0 0,0 -51,2
Rahoituksen nettorahavirta 160,0 -39,7 -67,7
       
Rahavarojen muutos -6,8 -155,3 -141,6
       
Rahavarat tilikauden alussa 36,7 176,3 176,3
Luotollinen shekkitili -0,3 -0,5 -0,5
Rahavarat tilikauden alussa 36,4 175,8 175,8
Rahavarojen muutos -6,8 -155,3 -141,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 0,9 2,2
Rahavarat tilikauden lopussa 31,6 22,2 36,7
Luotollinen shekkitili -1,9 -0,9 -0,3
Rahavarat tilikauden lopussa 29,7 21,3 36,4

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Milj. euroa Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto Suojaus- intrument- tien rahasto*
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 142,2 186,1 0,0
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä 0,0    
Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,0  
Tavarataloryhmä   0,0  
Omien osakkeiden myynti   0,0  
Transaktiomenot omasta pääomasta   0,0  
Kokonaistulos yhteensä 0,0 0,0 0,3
       
Muut muutokset      
Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista   0,0  
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.3.2010 142,2 186,1 0,3
       
       
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  Milj. euroa Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto Suojaus- intrument- tien rahasto*
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 142,3 186,1 -0,6
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä 0,0    
Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,0  
Emissiovoitto   0,0  
Omien osakkeiden myynti   0,0  
Transaktiomenot omasta pääomasta   0,0  
       
Kokonaistulos yhteensä 0,0 0,0 -1,1
       
Muut muutokset      
Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista   0,0  
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.3.2011 142,3 186,1 -1,7
       
       
* Laskennallisilla veroilla vähennettynä.      

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  Milj. euroa SVOP- rahasto Muut rahastot Muunto- erot**
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 243,3 44,1 -5,0
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä      
Käytetyt osakeoptiot 0,0    
Tavarataloryhmä 0,0    
Omien osakkeiden myynti      
Transaktiomenot omasta pääomasta 0,0    
Kokonaistulos yhteensä 0,0 0,0 2,8
       
Muut muutokset      
Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista 0,0 0,0  
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.3.2010 243,3 44,1 -2,2
       
       
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Milj. euroa SVOP- rahasto Muut rahastot Muunto- erot**
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 244,6 43,8 3,5
Oman pääoman muutokset      
Osingonjako      
Uusmerkintä      
Käytetyt osakeoptiot 0,0    
Emissiovoitto 0,0    
Omien osakkeiden myynti      
Transaktiomenot omasta pääomasta 0,0    
       
Kokonaistulos yhteensä 0,0 0,0 0,2
       
Muut muutokset      
Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista 0,0 0,0  
Muut muutokset 0,0 0,1 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.3.2011 244,6 43,9 3,7
       
       
**) Kauden vertailutietoa on oikaistu tilikausia 2008-2009 koskevan virheen korjauksen johdosta. Lisätietoja; Stockmann tilinpäätös 2010, liite 30.       

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  Milj. euroa Kertyneet voitto-varat** Yhteensä Määräys- vallatto- mien osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 238,1 848,8 0,0 848,8
Oman pääoman muutokset        
Osingonjako -51,1 -51,1 0,0 -51,1
Uusmerkintä   0,0 0,0 0,0
Käytetyt osakeoptiot 0,2 0,2 0,0 0,2
Tavarataloryhmä   0,0 0,0 0,0
Omien osakkeiden myynti 0,0 0,0 0,0 0,0
Transaktiomenot omasta pääomasta   0,0 0,0 0,0
Kokonaistulos yhteensä 2,0 5,1 0,0 5,1
         
Muut muutokset        
Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.3.2010 189,2 803,0 0,0 803,0
         
         
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Milj. euroa Kertyneet voitto-varat** Yhteensä Määräys- vallatto- mien osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 266,0 885,7 0,0 885,7
Oman pääoman muutokset        
Osingonjako -58,3 -58,3 0,0 -58,3
Uusmerkintä   0,0 0,0 0,0
Käytetyt osakeoptiot 0,3 0,3 0,0 0,3
Emissiovoitto   0,0 0,0 0,0
Omien osakkeiden myynti 0,0 0,0 0,0 0,0
Transaktiomenot omasta pääomasta   0,0 0,0 0,0
         
Kokonaistulos yhteensä -34,8 -35,7 0,0 -35,7
         
Muut muutokset        
Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut muutokset 0,0 0,1 0,0 0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.3.2011 173,1 792,0 0,0 792,0
         
         
**) Kauden vertailutietoa on oikaistu tilikausia 2008-2009 koskevan virheen korjauksen johdosta. Lisätietoja; Stockmann tilinpäätös 2010, liite 30.
 
       

 

 

Vastuusitoumukset, konserni, milj. euroa   31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin   201,7 201,7 201,7
Pantit   0,5 1,1 0,5
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu   34,5 35,8 41,4
Yhteensä   236,6 238,5 243,5
         
         
Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa        
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat        
Yhden vuoden kuluessa   156,0 146,7 174,2
Yli vuoden kuluessa   670,0 641,9 651,9
Yhteensä   826,1 788,6 826,0
         
         
Leasingsopimusten maksut, konserni, milj. euroa        
Yhden vuoden kuluessa   7,3 7,2 7,3
Yli vuoden kuluessa   11,2 17,4 12,8
Yhteensä   18,5 24,6 20,2
         
         
Johdannaissopimukset, konserni, milj. euroa        
Nimellisarvo        
Valuuttajohdannaiset   625,3 509,8 517,8
Sähköjohdannaiset   3,0 3,2 3,2
Yhteensä   628,3 513,0 521,0
         
Valuuttakurssit        
Maa        
Venäjä RUB 40,2850 39,6950 40,8200
Latvia LVL 0,7095 0,7085 0,7094
Liettua LTL 3,4528 3,4528 3,4528
Norja NOK 7,8330 8,0135 7,8000
Ruotsi SEK 8,9329 9,7135 8,9655

 

Segmenttitiedot, konserni,
milj. euroa 
       
         
Toimintasegmentit        
         
Liikevaihto 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Muutos-% 1.1.-31.12.2010
Tavarataloryhmä 256,4 226,0 13 1 099,9
Lindex 123,3 115,7 7 578,7
Seppälä 27,9 30,8 -9 143,2
Jakamaton 0,1 0,1   0,0
Konserni 407,7 372,6 9 1 821,9
         
Liikevoitto 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Muutos-% 1.1.-31.12.2010
Tavarataloryhmä -14,8 -8,2   32,9
Lindex -7,9 2,1   54,8
Seppälä -4,9 -0,9   9,0
Jakamaton -2,3 -2,1   -7,9
Konserni -29,9 -9,2   88,8
         
Investoinnit, brutto 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Muutos-% 1.1.-31.12.2010
Tavarataloryhmä 15,5 33,0 -53 131,1
Lindex 6,6 5,0 32 28,2
Seppälä 1,1 0,5 130 4,7
Jakamaton 0,5 0,1 686 1,4
Konserni 23,8 38,5 -38 165,4
         
Varat 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010* Muutos-% 1.1.-31.12.2010
Tavarataloryhmä 979,6 856,5 14 904,4
Lindex 1 035,9 928,2 12 1 005,9
Seppälä 107,7 109,1 -1 108,3
Jakamaton 31,0 26,1 19 35,2
Konserni 2 154,2 1 919,9 12 2 053,8
         
Tietoa markkina-alueista        
         
Liikevaihto 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Muutos-% 1.1.-31.12.2010
Suomi 212,2 204,4 4 987,8
Ruotsi ja Norja ** 102,5 96,9 6 480,6
Baltia ja Keski-Eurooppa *** 28,5 25,8 10 123,7
Venäjä ja Ukraina 64,5 45,5 42 229,8
Konserni 407,7 372,6 9 1,821,9
Suomi, % 52,0 54,9   54,2
Ulkomaat, % 48,0 45,1   45,8
         
Liikevoitto 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Muutos-% 1.1.-31.12.2010
Suomi -10,7 -3,3   44,9
Ruotsi ja Norja ** -3,1 5,1   57,1
Baltia ja Keski-Eurooppa *** -2,5 -2,4   1,0
Venäjä ja Ukraina -13,6 -8,5   -14,2
Konserni -29,9 -9,2   88,8
Suomi, % 35,7 36,0   50,6
Ulkomaat, % 64,3 64,0   49,4
         
*) Kauden vertailutietoa on oikaistu tilikausia 2008-2009 koskevan virheen korjauksen johdosta. Lisätietoja; Stockmann tilinpäätös 2010, liite 30.        
**) Vain Lindex.        
***) Viro, Latvia, Liettua, Tsekki, Slovakia, Puola.        

 

Tuloslaskelma        
vuosineljänneksittäin, Q1 Q4 Q3 Q2
konserni, milj. euroa 2011 2010 2010 2010
Liikevaihto 407,7 576,9 420,7 451,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -214,3 -291,7 -210,2 -220,2
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -98,0 -102,9 -82,7 -90,4
Poistot ja arvonalentumiset -19,1 -17,1 -15,3 -15,2
Liiketoiminnan muut kulut -106,2 -116,6 -94,0 -95,0
Liikevoitto (-tappio) -29,9 48,5 18,4 30,9
Rahoitustuotot ja -kulut -8,3 -4,2 -6,6 -3,2
Voitto (tappio) ennen veroja -38,3 44,3 11,9 27,8
Tuloverot 3,5 -7,3 1,5 -2,1
Tilikauden voitto (tappio) -34,8 37,1 13,4 25,7
         
Tulos/osake, euroa        
Perus -0,49 0,52 0,19 0,36
Laimennettu -0,48 0,52 0,18 0,36
         
Liikevaihto, milj. euroa        
Tavarataloryhmä 256,4 373,4 235,0 265,5
Lindex 123,3 165,6 149,4 148,1
Seppälä 27,9 37,9 36,8 37,7
Jakamaton 0,1 0,0 -0,5 0,5
Konserni 407,7 576,9 420,7 451,7
         
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa        
Tavarataloryhmä -14,8 30,9 1,4 8,8
Lindex -7,9 17,1 16,2 19,5
Seppälä -4,9 2,8 2,2 4,8
Jakamaton -2,3 -2,3 -1,4 -2,2
Konserni -29,9 48,5 18,4 30,9

 

 

Tuloslaskelma        
vuosineljänneksittäin, Q1 Q4 Q3 Q2
konserni, milj. euroa 2010 2009* 2009 2009
Liikevaihto 372,6 526,3 389,3 429,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -190,9 -262,7 -201,0 -220,1
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -85,8 -90,8 -74,3 -82,6
Poistot ja arvonalentumiset -14,2 -15,1 -14,0 -14,7
Liiketoiminnan muut kulut -90,8 -96,8 -82,3 -84,0
Liikevoitto (-tappio) -9,2 60,8 17,7 28,6
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -5,2 -8,8 -5,1
Voitto (tappio) ennen veroja -9,8 55,6 8,9 23,5
Tuloverot 12,0 -17,0 8,0 -1,4
Tilikauden voitto (tappio) 2,2 38,6 16,9 22,0
         
Tulos/osake, euroa        
Perus 0,03 0,58 0,27 0,36
Laimennettu 0,03 0,58 0,27 0,36
         
Liikevaihto, milj. euroa        
Tavarataloryhmä 226,0 332,0 215,6 257,5
Lindex 115,7 155,3 136,5 136,5
Seppälä 30,8 38,4 36,7 35,6
Jakamaton 0,1 0,5 0,6 0,1
Konserni 372,6 526,3 389,3 429,7
         
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa        
Tavarataloryhmä -8,2 33,5 -2,8 8,4
Lindex 2,1 24,2 18,1 19,7
Seppälä -0,9 4,9 2,9 3,0
Jakamaton -2,1 -1,7 -0,5 -2,5
Konserni -9,2 60,8 17,7 28,6
         
*) Kauden vertailutietoa on oikaistu tilikausia 2008-2009 koskevan virheen korjauksen johdosta. Lisätietoja; Stockmann tilinpäätös 2010, liite 30.          

 

STOCKMANN      
       
Varat      
       
milj.euroa 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010
Hankintameno kauden alussa 1 125,5 964,8 964,8
Muuntoero +/- 0,3 8,5 19,3
Lisäykset kauden aikana 23,8 38,5 165,4
Vähennykset kauden aikana -0,5 -0,2 -23,9
Siirrot erien välillä kauden aikana 0,0 -0,2 0,0
Hankintameno kauden lopussa 1 149,1 1 011,4 1 125,5
Kertyneet poistot kauden alussa -277,2 -237,0 -237,0
Muuntoero +/- 0,2 -1,2 -1,5
Vähennysten poistot kauden aikana 0,4 0,3 23,1
Tilikauden poisto kauden aikana -19,1 -14,2 -61,8
Kertyneet poistot kauden lopussa -295,6 -252,0 -277,2
Kirjanpitoarvo kauden alussa 848,3 727,8 727,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 853,5 759,4 848,3
       
Konsernin liikearvo      
milj.euroa 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010
Hankintameno kauden alussa 783,8 685,4 685,4
Muuntoero +/- 2,9 38,0 98,4
Hankintameno kauden lopussa 786,6 723,4 783,8
Kirjanpitoarvo kauden alussa 783,8 685,4 685,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 786,6 723,4 783,8
       
Yhteensä 1 640,1 1 482,8 1 632,1

 

Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot                  
Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä                   

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset                   

Osakkeiden markkina-arvo     = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain          

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä     

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)       

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)    


Lisätietoja:
 
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.4.2011 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Easy -ravintolassa (os. Aleksanterinkatu 52 B).

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 28.4.2011 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on käytettävissä klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineetOVK Q1 2011 FIN.pdf


Takaisin listaukseen