STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.10.2004, klo 12.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 1 219,2 Me (1 196,1 Me vuonna 2003). Varsinaisen liiketoiminnan tulos parani 10,4 Me vertailukaudesta. Tavarataloryhmä ja Seppälä-ryhmä paransivat liikevoittoaan merkittävästi, Hobby Hall -ryhmän liiketulos oli vertailukauden tasolla ja autoryhmän liikevoitto pieneni. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 36,7 Me. Edellisen vuoden vastaavaan lukuun, joka oli 39,4 Me, sisältyi 15,4 Me liiketoiminnan muita tuottoja. Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudella olivat 2,3 Me. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 12,7 Me eli 2,7 Me vertailukautta parempi. Vuoden 2004 tulosarvio on muuttumaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti katsauskaudella oli 1 219,2 miljoonaa euroa eli 23,1 miljoonaa euroa ja 1,9 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi vertailukauden 10,5 prosentista 13,2 prosenttiin. Liikevaihto oli 1 015,4 miljoonaa euroa eli 20,7 miljoonaa euroa ja 2,1 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 20,3 miljoonalla eurolla ja oli 330,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani ja oli 32,5 prosenttia (31,2 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani tavarataloryhmässä, Seppälässä ja Hobby Hall -ryhmässä. Autoryhmän suhteellinen myyntikate oli vertailukauden tasolla. Liiketoiminnan kustannukset kasvoivat 9,2 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto parani 9,8 miljoonaa euroa. Lisäksi nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa. Nämä paransivat konsernin varsinaisen liiketoiminnan voittoa ennen satunnaisia eriä 10,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat Helsingin Herttoniemen VW-Audi- talon liiketoiminnan myynnistä saadusta korvauksesta ja olivat 2,3 miljoonaa euroa, eli 13,1 miljoonaa euroa vertailukautta pienemmät. Konsernin liikevoitto pieneni 3,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 30,3 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 6,4 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 36,7 miljoonaa euroa eli 2,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin.

Välittömät verot olivat 8,0 miljoonaa euroa eli 3,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulosta vastaavat verot olivat 10,6 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), ja laskennallisen verovelan muutos oli -2,6 miljoonaa euroa. Laskennallisen verovelan muutoksessa on huomioitu Suomen yhteisöverokannan alentuminen 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta lukien.

Katsauskauden voitto oli 28,7 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 28,0 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden optioiden vaikutuksella laimennettuna oli 0,54 euroa (0,54 euroa). Laimentamattomat luvut ovat 0,55 euroa molempina vuosina. Oma pääoma osaketta kohden oli 9,58 euroa (9,86 euroa).

Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 9 prosenttia 628,7 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 3 prosenttia ja ulkomailla 42 prosenttia. Kotimaassa myynnin kasvua pienensi Akateemisen Kirjakaupan lehtiliiketoiminnan myyminen kesäkuussa 2003. Venäjällä avattiin Moskovassa huhtikuussa Mega Etelä -tavaratalo sekä kesäkuussa Marina Roscha -kauppakeskuksessa sijaitseva Zaran myymälä, jotka yhdessä lokakuussa 2003 Latviassa avatun Riian tavaratalon kanssa lisäsivät ulkomaantoimintojen myynnin kasvua. Myös Virossa myynti kasvoi. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 20 prosenttia (15 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 5,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 18,5 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat Moskovan Mega Etelän ja Riian tavaratalojen käynnistyskustannukset. Ryhmän kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Autoveron alentamista seuranneen vuoden 2003 poikkeuksellisen voimakkaan myynnin kasvun jälkeen automyynnin kasvu Suomessa on tasaantunut. Autoryhmän myynti pieneni 7 prosenttia ja oli 339,8 miljoonaa euroa. Myynnin pieneneminen johtuu Herttoniemen Volkswagen-Audi-autotalon siirtymisestä Keskon tytäryhtiölle 1.7.2004 lukien. Siirtyneen autotalon myynti oli vuonna 2003 noin 22 prosenttia koko Stockmannin autoryhmän myynnistä. Uusien autojen kappalemääräinen myynti pieneni 17 prosenttia ja käytettyjen autojen 3 prosenttia. Ryhmän liikevoitto pieneni vertailukaudesta ja oli 3,9 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa ). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto pieneni 1,2 miljoonaa euroa pääosin Herttoniemen Volkswagen-Audi-autotalosta luopumisen seurauksena. Stockmann panostaa edelleen voimakkaasti VW-Audi-kaupan kehittämiseen pääkaupunkiseudulla. Espoon Suomenojalla avattiin heinäkuun alussa Suomen ensimmäinen Audi-tehtaan suositusten mukainen autotalo, joka palvelee pääkaupunkiseutua ja lähiympäristöä.

Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 149,8 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa jäi 9 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Suomen myynti pieneni pääosin vertailukauden päättymisen jälkeen suljettujen myymälöiden vaikutuksesta. Online-kauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli jo runsaat 25 prosenttia. Ryhmän myynti ulkomailla jäi 18 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttivat kiristetty luottopolitiikka sekä yhden myymälän lopettaminen Virossa alkuvuonna 2004. Katsauskauden aikana ryhmä on tehostanut vaihto-omaisuuden hallintaa, ja varaston taso on katsauskauden päättyessä 36 prosenttia vertailukautta alempi. Vaihto-omaisuudesta realisoitui kolmannella vuosineljänneksellä 2,1 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen kulu. Tästä huolimatta suhteellinen myyntikate parani vertailukaudesta. Ryhmän liiketulos pieneni hieman ja oli -4,5 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa vertailukautta pienempi. Hobby Hallin tulos oli kuitenkin sekä elokuussa että syyskuussa vertailukautta parempi. Hobby Hall -ryhmän henkilöstö on katsauskauden aikana vähentynyt 171 henkilöllä.

Seppälä-ryhmän myynti kasvoi 12 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 100,2 miljoonaa euroa. Seppälän myynti kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa, jossa myyntiä kasvattivat Latviassa vuoden 2003 loppupuolella ja toukokuussa 2004 avatut viisi myymälää. Lisäksi Seppälä avasi ensimmäisen Venäjän myymälänsä Moskovassa huhtikuussa 2004. Seppälän liikevoitto kasvoi myynnin kasvun ja suhteellisen myyntikatteen huomattavan paranemisen ansiosta peräti 5,2 miljoonaa euroa ja oli 8,5 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä Seppälän liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Katsauskauden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 48,7 miljoonaa euroa. Investointeihin sitoutui pääomaa yhteensä 40,4 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvu vuoden alusta syyskuun loppuun oli 14,4 miljoonaa euroa. Tämä lisäys sitoutui pääosin Riian ja Moskovan uusien tavaratalojen varastoihin ja saamisiin. Omaa pääomaa kertyi 0,3 miljoonaa euroa vuoden 1997 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä ja 6,5 miljoonaa euroa kanta-asiakasoptioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä. Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 2,7 miljoonaa euroa vertailukauden lopusta ja oli 577,8 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 66,8 prosenttia (67,6 prosenttia). Vuoden 2003 lopussa omavaraisuusaste oli 68,3 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 12,8 prosenttia (13,1 prosenttia). Sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitykseen vaikuttivat sekä tuloksen pieneneminen että sitoutuneen pääoman kasvu.

Strategian täsmennys

Stockmann-konsernin hallitus vahvisti strategiakäsittelyssään kesäkuussa 2004 yhtiön strategian, jonka mukaan konserni kasvaa lähivuosina voimakkaasti erityisesti Venäjän markkinoilla. Tavoitteena on, että vuoden 2008 loppuun mennessä noin kolmannes myynnistä ja vähintään saman verran tuloksesta saadaan Baltian ja Venäjän markkinoilta.

Ulkomaisen kasvun keihäänkärkinä ovat tavaratalot, Seppälä sekä franchising-sopimukseen perustuva Zara-ketjun kasvattaminen Venäjällä. Uutena liiketoiminnan kasvattamismahdollisuutena selvitetään franchising- toiminnan laajentamista myös niiden muiden kansainvälisten brandien osalta, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta Stockmannin Venäjän- tuntemuksen hyödyntämiseen. Osana tämän strategian toteuttamista Stockmann allekirjoitti lokakuussa tanskalaisen Bestseller-konsernin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Stockmann saa yksinoikeuden Bestsellerin tuotemerkkien jälleenmyyntiin Venäjällä. Bestsellerin tuotemerkkejä ovat muun muassa Vero Moda, Only, Jack & Jones, Exit ja Selected. Ensimmäinen Bestsellerin merkkien myymälä avataan Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa helmikuussa 2005.

Etäkaupan markkinoilla Euroopassa on meneillään voimakas keskittymiskehitys, jonka osana monet alan kansainväliset teolliset toimijat ja pääomasijoittajat ovat osoittaneet mielenkiintoa Stockmann- konserniin kuuluvaa etäkaupan Suomen ja Baltian markkinajohtajaa Hobby Hallia kohtaan. Tämän johdosta hallitus päätti kesäkuussa käynnistää prosessin, jonka yhteydessä selvitetään eri vaihtoehdot Hobby Hallin kehittämiseksi, yhtenä näistä vaihtoehdoista toimialasta luopuminen. Hobby Hallin tulevat kehittämisvaihtoehdot selviävät tämän prosessin lopputuloksena marraskuun aikana.

Autoryhmän toimintaa kehitetään osana Stockmannia hyödyntäen erityisesti kanta-asiakasmarkkinoinnin kautta syntyvät synergiat tavarataloliiketoiminnan kanssa sekä EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen muutoksen antamat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen. Tämän linjauksen mukaisesti Stockmann ja oululaisen Autotalo Jurvakainen Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla yhtiön koko osakekanta siirtyy Stockmannin omistukseen 1.11.2004. Autotalo Jurvakainen on BMW-Mini- jälleenmyyjä Oulussa. Yhtiön myynti on noin 10 miljoonaa euroa ja sen henkilöstön määrä 11. Liiketoiminnan johdossa jatkaa yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Jurvakainen. Tämän kaupan johdosta Stockmann pystyy palvelemaan asiakkaitaan kaikilla kotimaan tavaratalopaikkakunnilla myös autokaupassa.

Konsernirakenteen kehittäminen

Selkeyttääkseen Stockmannin konsernirakennetta sekä lisätäkseen liiketoiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä IFRS-raportointiin siirryttäessä hallitus on tehnyt päätöksen seuraavista yhtiöjärjestelyistä.

Hallitus on päättänyt yhtiöittää Stockmannin autoryhmän. Yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirtona perustettavalle emoyhtiön täysin omistamalle tytäryhtiölle. Autoryhmän jälleenmyyntisopimukset siirtyvät uudelle yhtiölle, ja autoryhmän henkilöstö siirtyy sen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtiöittäminen on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä.

Hallitus on päättänyt Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden siirtämisestä emoyhtiön täysin omistamalle suomalaiselle holding-yhtiölle. Osakkeiden siirto uudelle holding-yhtiölle on suunniteltu toteutettavaksi marraskuun 2004 loppuun mennessä. Lisäksi hallitus on päättänyt emoyhtiön täysin omistaman suomalaisen rahoitusyhtiön perustamisesta marraskuun 2004 loppuun mennessä. Rahoitusyhtiö hankkii konsernin venäläisten tytäryhtiöiden tarvitsemat käyttöomaisuushyödykkeet ja luovuttaa ne venäläisten konserniyhtiöiden käyttöön leasing- tai vuokrasopimuksin.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 40,4 miljoonaa euroa (22,3 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 28,0 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde oli Ikealta vuokratuissa tiloissa toimiva Moskovan uusi Mega Etelä -tavaratalo, joka avattiin huhtikuussa. Katsauskaudella kohteeseen sitoutui 13,3 miljoonaa euroa. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 10 000 neliömetriä, ja Stockmannin investointi kohteeseen oli yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Moskovassa ovat käynnissä toisen saman suuruisen tavaratalon, Mega Pohjoisen, rakennustyöt. Se avataan suunnitelmien mukaan joulukuussa Ikean omistamissa tiloissa. Katsauskaudella kohteeseen sitoutui 8,3 miljoonaa euroa. Stockmannin investointi tähän tavarataloon tulee olemaan noin 18 miljoonaa euroa. Venäjällä avattiin myös uusi Zara-myymälä kesäkuun alussa Moskovan keskustan tuntumassa, Marina Roscha -kauppakeskuksessa. Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa avataan Moskovan kolmas Zara-myymälä joulukuussa. Lokakuussa allekirjoitettiin vuokrasopimus Zaran ns. flagship- myymälän avaamisesta keskeiselle liikepaikalle aivan Moskovan ydinkeskustassa. Myymälä avataan suunnitelmien mukaan maaliskuussa 2005. Lisäksi on tehty sopimukset kolmen uuden Zara-myymälän avaamisesta Moskovassa vuoden 2005 alkupuolella. Suomessa avattiin katsauskaudella kaksi uutta Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun myymälää, joita on avausten jälkeen yhteensä kahdeksan.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin tietojärjestelmien kehittämiseen.

Seppälä-ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat 1,0 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen Venäjän myymälänsä Stockmannin tavaratalon yhteydessä Moskovan Mega Etelä -kauppakeskuksessa huhtikuussa. Toisen myymälän Venäjällä Seppälä avaa Marinon kauppakeskuksessa Kaakkois- Moskovassa marraskuussa 2004 ja kolmannen joulukuussa Moskovan Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa Stockmann-tavaratalon yhteydessä. Lisäksi Seppälä avaa marraskuussa uuden myymälän Latvian Liepajassa.

Katsauskauden kiinteistöinvestoinnit olivat 9,2 miljoonaa euroa, josta 2,0 miljoonaa euroa kohdistui Audi-autotaloon Espoon Suomenojalla ja 4,7 miljoonaa euroa Helsingin tavaratalon laajennuksen valmistelutöihin. Osana näitä valmistelutöitä asennettiin tavarataloon uusia liukuportaita sekä käynnistettiin keskushissien täydellinen uusimistyö. Audi-autotalo toteutettiin Stockmannin omistaman autoryhmän käytössä olevan rakennuksen uudisosana, ja se otettiin käyttöön heinäkuun alussa.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann avaa myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 2005. Hankkeen kustannusarvio Stockmannin osalta on noin 10 miljoonaa euroa.

Helsingissä on vireillä mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke, jonka toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 1 073,8 miljoonaa euroa (832,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2003 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 955,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX- yleisindeksiä paremmin mutta heikommin kuin HEX-portfolioindeksi. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 20,30 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,00 euroa, ja B-osakkeen 20,05 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,30 euroa.

Stockmannin vuoden 1997 optio-oikeuksilla merkittiin tammikuussa yhteensä 20 300 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 40 600 eurolla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.2.2004 osakkeenomistajan pyynnön 163 000 yhtiön osakkeen muuntamisesta A- osakkeista B-osakkeiksi Stockmannin yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Muunnetut osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.2.2004 alkaen.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 600 269 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 1 200 538 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 106 499 820 euroa. Osakkeista 597 118 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 30.6.2004 ja 3 151 kappaletta 30.8.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.7.2004 ja 31.8.2004. Osakemuunnon ja optiomerkintöjen jälkeen A-osakkeiden kokonaismäärä on 24 575 893 ja B- osakkeiden 28 674 017.

Keväällä 2000 merkittiin 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:n kanta- asiakasoptiota. Käyttämättä olevien kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 775 591 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 1 551 182 eurolla enintään 108 051 002 euroon. Merkintähinta on 15,70 euroa vähennettynä 1.4.1999 jälkeen jaetun osakekohtaisen osingon määrällä. Tänä vuonna merkintähinta oli 10,81 euroa kappaleelta. Jäljellä oleva merkintäaika kanta-asiakasoptioilla on 2.5.2005 - 31.5.2005.

Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2004 lopussa 406 939 omaa B- osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 813 878 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Hallituksella on valtuudet yhtiön omistamien 406 939 omien B-osakkeiden luovuttamiseen maaliskuun 30. päivään 2005 asti.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 283, mikä on 735 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtuu pääosin uusista Riian ja Moskovan tavarataloista. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 677 henkilöllä ja oli 7 559 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2004 lopussa 2 463 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 822 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilökunnasta kasvoi vertailukauden 21 prosentista 27 prosenttiin.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin arvioidaan edelleen kasvavan Suomessa. Autokaupan oletetaan loppuvuoden aikana jäävän edellisen vuoden tasosta. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomea nopeammin. Stockmann-konsernin vuoden 2004 myynnin arvioidaan olevan noin 1,75 miljardia euroa.

Konsernin liiketoimintaryhmistä tavarataloryhmä ja Seppälä ovat menestyneet erinomaisesti katsauskauden aikana. Vaikka tulos erityisesti

näiden ryhmien osalta muodostuu olennaisilta osiltaanvuoden viimeisen
neljänneksen aikana, voidaankolmen vuosineljänneksen kehityksen
perusteella arvioida sekä tavarataloryhmän että Seppälän koko vuoden tulosten parantuvan selvästi. Toimenpiteet Hobby Hallin tervehdyttämiseksi etenevät suunnitellulla tavalla, ja niiden vaikutukset tulevat näkyviin erityisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana. Hobby Hallin koko vuoden tulos paranee mutta jää tavoitettaan pienemmäksi. Autoryhmässä Herttoniemen kannattavan yksikön siirtyminen Kesko-konsernille kuusi kuukautta suunniteltua aikaisemmin merkitsee sitä, että yksikön koko vuoden tulos jää jonkin verran edellistä vuotta pienemmäksi.

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen tuloksen odotetaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2004 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että vuoden 2004 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2003.

Helsingissä 26. lokakuuta 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Tuloslaskelma, konserni, Me

1-9/04 1-9/03 Muutos % 1-12/03

Liikevaihto1 015,4994,721 412,7
Liiketoiminnan muut tuotot2,315,4-8515,4
Materiaalit ja palvelut684,9684,50955,3
Henkilöstökulut143,2139,13194,9
Poistot22,521,2628,8
Liiketoiminnan muut kulut136,7131,64183,4
Liikevoitto30,333,6-1065,7
Rahoitustuotot ja -kulut6,45,8118,3
Voitto ennen satunnaisia eriä36,739,4-774,0
Satunnaiset erät0,00,00,0
Voitto ennen veroja36,739,4-774,0
Välittömät verot8,011,4-3022,3
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Kauden voitto28,728,0351,7
Tulos/osake, osakeantikorjattu, e0,550,5501,01
Tulos/osake, osakeantikorjattu,0,540,5401,00
laimennettu, e Oma pääoma/osake, 9,58 9,86 -3 10,36 osakeantikorjattu, e Oman pääoman tuotto, 10,3 10,7 9,6 liukuva 12 kk, % Sijoitetun pääoman tuotto, 12,8 13,1 13,2 liukuva 12 kk, % Henkilöstö keskimäärin 7 559 6 882 10 7 068 kokoaikaiseksi muutettuna

Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

1-9/04 1-9/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä628,7575,09851,3
Autoryhmä339,8365,5-7480,4
Hobby Hall -ryhmä149,8165,7-10235,7
Seppälä-ryhmä100,289,312130,3
Kiinteistöt15,614,8619,7
Eliminoinnit-14,9-14,2-18,8
Konserni1 219,21,196,121 698,6
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-9/04 1-9/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä528,5482,410713,2
Autoryhmä278,4300,2-7394,5
Hobby Hall -ryhmä124,5138,2-10197,3
Seppälä-ryhmä82,673,512107,3
Kiinteistöt15,414,6521,0
Eliminoinnit-14,1-14,2-20,5
Konserni1 015,4994,721 412,7
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-9/04 1-9/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä18,513,33939,7
Autoryhmä3,95,5-295,6
Hobby Hall -ryhmä-4,5-4,34-3,4
Seppälä-ryhmä8,53,315710,1
Kiinteistöt10,811,2-314,5
Liiketoiminnan muut tuotot2,315,4-8515,4
Eliminoinnit-9,2-10,8-16,1
Konserni30,333,6-1065,7
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, brutto, Me

1-9/04 1-9/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä28,010,516618,2
Autoryhmä1,11,5-221,8
Autoryhmän leasing-omaisuus0,0-0,6-100-0,6
Hobby Hall -ryhmä0,91,2-271,7
Seppälä-ryhmä1,01,0-31,2
Kiinteistöt9,27,71916,8
Muut0,21,0-751,2
Konserni40,422,38140,3
Kassavirtalaskelma, konserni, Me

1-9/04 1-9/03 1-12/03 Liiketoiminnan rahavirta 31,9 18,7 72,2 Investointien rahavirta

   Investoinnit-40,2-23,6-41,1
   Tulot investoinneista2,837,137,3
Investointien rahavirta yhteensä-37,413,5-3,8
Rahoituksen rahavirta
   Merkinnät optiotodistuksilla6,71,816,4
   Maksetut osingot-70,4-45,8-45,8
   Pitkäaikaisten lainojen13,112,6
   lisäys (+), vähennys (-)
   Lyhytaikaisten lainojen1,1-1,0-0,8
   lisäys (+), vähennys (-)
Rahoituksen rahavirta yhteensä-62,7-32,0-17,6
Rahavarojen muutos-68,10,350,8
Rahavarat kauden alussa121,370,570,5
Rahavarat kauden lopussa53,270,8121,3
Tase, konserni, Me

30.9.04 30.9.03 31.12.03 Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet59,137,140,4
   Aineelliset hyödykkeet218,7213,0220,2
   Sijoitukset28,628,728,7
Vaihtuvat vastaavat
   Vaihto-omaisuus237,1228,3191,3
   Saamiset, korolliset98,5107,5111,4
   Saamiset, korottomat72,167,487,7
   Likvidit varat53,270,8121,3
Vastaavaa767,3752,8800,8
Oma pääoma512,2508,7547,1
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Laskennallinen verovelka23,423,326,0
Pitkäaikainen vieras pääoma48,749,148,6
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,917,316,0
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton166,1154,4163,0
Vastattavaa767,3752,8800,8
Omavaraisuusaste, %66,867,668,3
Velkaantumisaste (Gearing), %2,4-0,9-10,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e0,600,361,41
Korollinen nettovelka, Me-86,1-111,9-168,0
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,53 25051 39052 629
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 52 442 50 973 51 111 painotettu keskiarvo, 1000 kpl

Vastuusitoumukset, konserni, Me

30.9.04 30.9.03 31.12.03

Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin1,71,71,7
Pantit0,20,10,1
Muut vastuut52,264,159,1
Yhteensä54,165,960,8
Liiketilojen vuokrasopimukset, Me

30.9.04 30.9.03 31.12.03 Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat

Yhden vuoden kuluessa69,257,654,1
Yli vuoden kuluessa363,5360,2417,0
Yhteensä432,6417,8471,1
Johdannaissopimukset, konserni, Me

30.9.04 30.9.03 31.12.03 Nimellisarvot

Valuuttajohdannaissopimukset75,311,811,7
Korkojohdannaissopimukset35,035,035,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset0,3-0,1-0,1
Korkojohdannaissopimukset-0,6-1,1-0,9
Johdannaissopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q3/04 Q2/04 Q1/04 Q4/03

Liikevaihto330,6348,8336,0418,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,02,30,00,0
Materiaalit ja palvelut221,8230,2232,9270,7
Henkilöstökulut44,251,247,855,9
Poistot7,67,67,37,5
Liiketoiminnan muut kulut44,346,146,351,8
Liikevoitto12,715,91,632,1
Rahoitustuotot ja -kulut1,32,03,12,5
Voitto ennen satunnaisia eriä14,017,94,834,6
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja14,017,94,834,6
Välittömät verot4,12,61,410,9
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto10,015,43,423,7
Tulos/osake, euroa
Perus0,190,300,060,46
Laimennettu0,190,290,060,46
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Liikevaihto327,7348,3318,7391,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,02,612,80,0
Materiaalit ja palvelut221,1237,9225,5249,2
Henkilöstökulut44,248,946,055,1
Poistot7,07,17,17,3
Liiketoiminnan muut kulut45,244,042,447,6
Liikevoitto10,113,110,532,7
Rahoitustuotot ja -kulut1,62,22,02,2
Voitto ennen satunnaisia eriä11,615,312,534,8
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja11,615,312,534,8
Välittömät verot3,44,43,69,1
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto8,310,88,925,7
Tulos/osake, euro
Perus0,160,220,170,49
Laimennettu0,150,220,170,49
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/04 Q2/04 Q1/04 Q4/03

Tavarataloryhmä216,6212,4199,6276,2
Autoryhmä95,5126,4117,9114,9
Hobby Hall -ryhmä46,247,056,670,1
Seppälä-ryhmä38,133,528,641,0
Kiinteistöt5,25,45,05,0
Eliminoinnit-5,0-5,1-4,8-4,7
Konserni396,7419,6402,9502,5
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Tavarataloryhmä192,4198,6184,0258,0
Autoryhmä115,1137,2113,2103,4
Hobby Hall -ryhmä54,453,557,870,2
Seppälä-ryhmä32,530,626,239,9
Kiinteistöt4,74,95,24,7
Eliminoinnit-4,5-4,7-5,0-3,4
Konserni394,5420,2381,4472,7
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/04 Q2/04 Q1/04 Q4/03

Tavarataloryhmä182,4178,4167,8230,8
Autoryhmä78,2103,496,894,3
Hobby Hall -ryhmä38,338,947,359,1
Seppälä-ryhmä31,427,623,633,8
Kiinteistöt4,55,45,45,2
Eliminoinnit-4,1-5,0-5,0-5,1
Konserni330,6348,8336,0418,0
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Tavarataloryhmä160,9166,0155,4214,7
Autoryhmä94,5112,693,185,1
Hobby Hall -ryhmä45,344,648,358,7
Seppälä-ryhmä26,725,221,632,8
Kiinteistöt3,85,15,75,1
Eliminoinnit-3,6-5,2-5,4-4,6
Konserni327,7348,3318,7391,8
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/04 Q2/04 Q1/04 Q4/03

Tavarataloryhmä9,08,80,726,4
Autoryhmä0,71,21,90,1
Hobby Hall -ryhmä-2,8-1,0-0,70,9
Seppälä-ryhmä5,14,2-0,86,7
Kiinteistöt3,43,63,83,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,02,30,00,0
Eliminoinnit-2,8-3,2-3,2-5,3
Konserni12,715,91,632,1
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Tavarataloryhmä7,37,9-1,827,7
Autoryhmä2,01,81,71,0
Hobby Hall -ryhmä-2,6-1,0-0,71,0
Seppälä-ryhmä2,62,7-1,96,0
Kiinteistöt3,33,64,23,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,02,612,80,0
Eliminoinnit-2,5-4,4-3,9-6,6
Konserni10,013,110,532,7

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsingissä, 26. lokakuuta 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 26.10.2004 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen