STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 12.8.2010 klo 8.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

STOCKMANNIN LIIKEVOITTO KASVOI TUNTUVASTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA; KAIKKI LIIKETOIMINTAYKSIKÖT PARANSIVAT TULOSTAAN

Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 5,1 prosenttia ja oli 451,7 Me (429,7 Me). Myös toisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 30,9 Me (28,6 Me). Tammi-kesäkuussa konsernin liikevaihto (ilman alv) kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 824,3 Me (782,9 Me). Kaikki liiketoimintayksiköt paransivat tulostaan. Konsernin katsauskauden liikevoitto kasvoi 15,2 Me ja oli 21,8 Me (6,6 Me). Katsauskauden voitto oli 27,9 Me (-1,8 Me). Tulos osaketta kohden oli 0,39 e (-0,03 e).

Avainlukuja 4-6/2010 4-6/2009 Index

Liikevaihtomilj. euroa451,7429,7105
Liikevoittomilj. euroa30,928,6108
Voitto ennen verojamilj. euroa27,823,5118
Tulos/osakeeuroa0,360,35*103
1-6/20101-6/2009Index2009
Liikevaihtomilj. euroa824,3782,91051 698,5
Liikevoittomilj. euroa21,86,633085,3
Voitto ennen verojamilj. euroa18,0-3,461,3
Tulos/osakeeuroa0,39-0,030,82
Oma pääoma/osakeeuroa11,7310,5411111,96
Liiketoiminnanmilj. euroa-16,122,7146,8
rahavirta Tunnusluvut
Nettovelkaantumisastepros.92,9124,272,1
Omavaraisuusastepros.43,335,344,1
Osakkeiden määrä,tuhatta kpl71 78062 894*65 995
painotettu keskiarvo, laimennettu Sijoitetun pääoman pros. 6,7 6,7 5,8 tuotto, liukuva 12 kk *Oikaistu vuoden 2009 osakeannilla

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa, jotta raportoidut luvut ovat vertailukelpoisia ja kuvaavat todellista kehitystä arvonlisäveron muutoksista huolimatta. Myös vuoden 2009 luvut on esitetty ilman arvonlisäveroa.

Kulutuskysynnän elpyminen, kuluttajien luottamuksen vahvistuminen ja kaikkien liiketoimintayksiköiden toimenpiteet kilpailuasemansa vahvistamiseksi näkyivät Stockmann-konsernin liikevaihdossa (ilman alv), joka kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 824,3 miljoonaa euroa (782,9 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuun liikevaihto Suomessa kasvoi 3,3 prosenttia ja oli 451,6 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto ulkomailla oli 372,7 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7,8 prosenttia. Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla ovat vahvistuneet katsauskaudella euroon verrattuina. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto ulkomailla olisi pienentynyt prosentin. Ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 45 prosenttia (44 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut.

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 47,6 miljoonalla eurolla ja oli 413,2 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 50,1 prosenttia (46,7 prosenttia). Kaikkien liiketoimintayksiköiden suhteelliset myyntikatteet kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toiminnan kustannukset kasvoivat 32,1 miljoonaa euroa ja poistot 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi katsauskaudella 15,2 miljoonaa euroa ja oli 21,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 6,2 miljoonaa euroa ja olivat 3,8 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulujen pienenemiseen vaikuttivat alhainen korkotaso, kertaluonteiset valuuttakurssivoitot sekä velkapääoman pieneneminen.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 18,0 miljoonaa euroa eli 21,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden 9,9 miljoonan euron veroihin sisältyy valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 14,6 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys sekä 4,7 miljoonan euron suuruinen verokulujaksotus. Laskennallisen verovelan alentumisen vuoksi katsauskauden verot parantavat tulosta. Verojen positiivinen vaikutus tulokseen oli 8,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 5,1 prosenttia ja oli 451,7 miljoonaa euroa (429,7 miljoonaa euroa). Myös toisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 30,9 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,39 euroa (-0,03 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,39 euroa (-0,03 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,73 euroa (10,54 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Hobby Hallin liiketoiminta siirtyi tavarataloryhmälle vuoden 2010 alusta lukien, ja Oy Hobby Hall Ab fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2010. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 491,5 miljoonaa euroa (482,4 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 3,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvua on osaltaan vauhdittanut Helsingin tavaratalon uudistus- ja laajennusprojektin edistyminen ja etenkin Herkun uusien tilojen osittainen käyttöönotto maaliskuussa. Kun tavarataloryhmän vertailuluvuissa ei huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan liiketoimintaa, tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja ulkomaantoimintojen euromääräinen liikevaihto 4,9 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus ryhmän liikevaihdosta oli 24 prosenttia (23 prosenttia). Ulkomaantoimintojen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat uuden Stockmann- tavaratalon avaaminen Moskovassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa 4.3.2010 sekä ruplan vahvistuminen euroon verrattuna. Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi selvästi, 41,6 prosenttiin (38,0 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 8,4 miljoonaa euroa ja oli 0,6 miljoonaa euroa (-7,9 miljoonaa euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 265,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 8,4 miljoonaa euroa. Helsingin tavaratalon laajennuksen, Pietarin Nevsky Centren ja stockmann.com- verkkokaupan tuleviin avaamisiin liittyvät kustannukset rasittavat osittain jo toisen vuosineljänneksen tulosta.

Lindex

Lindexin liikevaihto oli katsauskaudella 263,7 miljoonaa euroa, joka oli 12,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (235,2 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 3,1 prosenttia ja muissa maissa 13,5 prosenttia. Katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi 64,3 prosenttiin (63,5 prosenttia). Lindexin liikevoitto parani ja oli 21,6 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 148,1 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli parempi kuin edellisenä vuonna. Laajenemisen nopeutuessa kiinteät kustannukset kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Liikevoitto pieneni hieman ja oli 19,5 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 19,7 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälän liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 68,5 miljoonaa euroa (64,4 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 3,5 prosenttia ja ulkomailla 12,4 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 34 prosenttia (32 prosenttia). Liikevaihto kasvoi Venäjällä 23 prosenttia. Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi selvästi 59,9 prosenttiin (57,0 prosenttia). Ensimmäisen vuosipuoliskon suhteellinen myyntikate oli Seppälän kaikkien aikojen paras. Seppälän liikevoitto kasvoi 3,7 miljoonaa euroa ja oli 3,9 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Toisella vuosineljänneksellä Seppälän liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 37,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 60 prosenttia ja oli 4,8 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 3,0 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 31,9 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 88,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 lopussa 176,4 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli kesäkuun lopussa 807,4 miljoonaa euroa (895,5 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 541,2 miljoonaa euroa (882,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 789,2 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 786,9 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2011 erääntyvä osuus pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta uudelleenrahoitettiin heinäkuussa ennenaikaisesti. Uudesta lainarahoituksesta 650 miljoonaa euroa erääntyy viiden vuoden kuluttua ja 50 miljoonaa euroa kolmen vuoden kuluttua.

Investoinnit olivat katsauskaudella 72,7 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli kesäkuun lopussa 141,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 149,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 lopussa 110,6 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 51,2 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 43,3 prosenttia (35,3 prosenttia). Vuoden 2009 lopussa omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia. Nettovelkaantumisaste (net gearing) oli kesäkuun lopussa 92,9 prosenttia (124,2 prosenttia). Vuoden 2009 lopussa nettovelkaantumisaste oli 72,1 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 6,7 prosenttia (5,8 prosenttia vuonna 2009). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 96,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden kesäkuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 643,5 miljoonaa euroa (1 640,9 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 72,7 miljoonaa euroa (74,4 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Moskovan viides ja koko konsernin neljästoista Stockmann-tavaratalo avattiin 4.3.2010 Rostokinon kaupunginosassa Pohjois-Moskovassa sijaitsevassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa. Tavaratalon myyntipinta- ala on noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen 16,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana hankkeeseen sitoutui 8,0 miljoonaa euroa. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt odotusten mukaisesti.

Helsingin keskustan tavaratalon mittava laajennus- ja muutoshanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluvat uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 50 000 neliömetriä. Tavaratalon laajennusosan kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia ja uudistettuja tiloja otetaan käyttöön asteittain. Työt valmistuvat vaiheittain, ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan marraskuussa 2010. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 12,8 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen tulee noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Rakennuksen harjannostajaisia vietettiin 19.3.2010. Kaupallisen toiminnan ennakoidaan käynnistyvän marraskuussa 2010. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille etenee suunnitellusti, ja kaikki myymälätilat on vuokrattu. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 25,2 miljoonaa euroa.

Venäjällä avattiin katsauskaudella kaksi Bestseller-myymälää ja suljettiin yksi.

Suomessa suljettiin yksi Stockmann Beauty -myymälä.

Stockmann osti heinäkuussa 1,6 miljoonalla eurolla Tallinnan tavaratalon vieressä sijaitsevan kiinteistön, mikä mahdollistaa tavaratalon laajentamisen tulevaisuudessa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 59,1 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindex avasi katsauskaudella viisi myymälää Tsekissä, kaksi Venäjällä sekä yhden myymälän Suomessa, Norjassa, Virossa, Liettuassa ja Slovakiassa.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kolme uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa sekä yhden uudella markkina-alueella Dubaissa. Uusi franchising- kumppani avasi toukokuussa ensimmäisen myymälänsä Bosnia-Hertsegovinassa.

Lindex avasi toukokuussa lindex.com-verkkokauppansa Suomessa.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 11,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen franchisingkumppani on avannut myymälän Saudi- Arabiassa.

Seppälä

Seppälä avasi katsauskaudella kaksi myymälää sekä Suomessa, Virossa että Venäjällä.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmään yhdistetyn Hobby Hallin etäkaupan osaamista ja siihen tehtyjä investointeja hyödynnetään rakentamalla Stockmann-brändin oma etäkauppa. Verkkokauppa stockmann.com avataan syksyllä 2010. Sen profiili tulee poikkeamaan selvästi Hobby Hallista, joka jatkaa toimintaansa erillisenä brändinä. Tavarataloryhmän organisaatiossa tulee näin toimimaan kolme etäkauppabrändiä: Hobby Hall, Stockmann ja Akateeminen Kirjakauppa.

Tavoitteena on avata Jekaterinburgin Stockmann-tavaratalo toukokuussa 2011. Osassa tavaratalolle varattuja tiloja toimii tavaratalon avaamiseen asti Stockmann-konsernin ketjumyymälöitä.

Stockmann on allekirjoittanut sopimuksen vuokratiloissa toimivan Tampereen tavaratalon laajentamisesta. Tavaratalon myyntipinta-ala kasvaa laajennuksen myötä noin 4 000 neliömetrillä nykyisestä 11 000 neliömetristä 15 000 neliömetriin. Samalla tavaratalosta rakennetaan yhteys Hämeenkadun alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Stockmannin osuus investoinnista on noin 6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata uudet tilat vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tavarataloryhmä avaa Venäjällä yhden Bestseller-myymälän loppuvuonna.

Lindex

Lindex jatkaa laajentumista ja ennakoi avaavansa loppuvuonna 2010 noin 20 uutta myymälää. Uusi franchising-kumppani avaa loppuvuonna toisen Lindex- myymälän Bosnia-Hertsegovinaan.

Seppälä

Myös Seppälä laajentaa myymäläverkkoaan edelleen. Loppuvuonna avataan 4-6 myymälää Suomeen ja Venäjälle.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 1 852,1 miljoonaa euroa (935,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 396,7 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 27,00 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 25,30 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 19,00 euroa.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 52 047 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2010. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 104 094 eurolla.

Stockmannilla oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 518 437 B-sarjan osaketta 30.6.2010.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli alkuvuonna 2010 edelleen hieman pienempi kuin vertailukaudella mutta on saavuttamassa viime vuoden tason. Kasvua tapahtui erityisesti Venäjällä uuden tavaratalon avaamisen ja myymäläverkoston kasvun myötä. Myös Helsingin tavaratalon lisääntynyt myyntipinta-ala on alkanut kasvattaa tavaratalon keskimääräistä henkilöstömäärää.

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 14 607, mikä on 63 henkilöä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 24 henkilöllä ja oli 11 080 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 176,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 162,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 21,4 prosenttia (20,7 prosenttia).

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2010 lopussa 8 120 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 7 899 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 55 prosenttia (55 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 11.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat kuluttajien ostokäyttäytymisen kehitystä Stockmannin markkina-alueilla.

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan-yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi vuonna 2008 AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann- konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto- oikeuteen (Regeringsrätt), joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Stockmann-konserni on tarkistanut pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan viimeksi kesällä 2008, juuri ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista. Nämä tavoitteet ovat vähintään 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, 12 prosentin liikevoittomarginaali, vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste sekä myynnin yleistä markkinakehitystä nopeampi kasvu. Kansainvälisen talouskriisin vaikutukset ovat osin lykänneet tavoitteiden realistista saavuttamisaikataulua. Tämän vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt todeta, että tavoitteet pidetään voimassa, mutta tavoiteaikataulu kaikkien tavoitteiden saavuttamisen osalta siirtyy kahdella vuodella vuoteen 2015.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Suhdannetilanne on parantunut alkuvuoden aikana jonkin verran. Eräiden Etelä-Euroopan kansantalouksien ongelmista huolimatta on kansainvälinen rahamarkkinoiden epävarmuus vähentynyt, ja myös pidempiaikaisen rahoituksen saatavuus on parantunut. Kulutuskysynnän kehityksessä on Pohjoismaissa ja Venäjällä nähtävissä merkkejä kuluttajien luottamuksen vahvistumisesta ja kasvun käynnistymisestä.

Stockmann-konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä tehtiin vaikean vuoden 2009 aikana useita liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Näiden toimien ansiosta kaikilla liiketoimintayksiköillä on hyvät edellytykset parantaa tulostaan myynnin kääntyessä nousuun. Näin tapahtui jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myynnin kasvun arvioidaan jatkuvan ja suurten investointihankkeiden valmistumisen sekä uusien liiketilojen avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppupuolella. Helsingin tavaratalon laajennuksen, Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen ja stockmann.com-verkkokaupan avaamisiin liittyvät kustannukset rasittavat suunnitelman mukaisesti konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa. Kolmannen neljänneksen liikevoiton arvioidaan tästä huolimatta olevan hieman parempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkien liiketoimintayksiköiden arvioidaan parantavan koko vuoden liikevoittoaan. Tavoitteena on, että konsernin koko vuoden liikevoitto on selvästi parempi kuin vuonna 2009.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa. Myös vuoden 2009 luvut on esitetty ilman arvonlisäveroa. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet112,5105,4108,3
Liikearvo737,7649,9685,4
Aineelliset hyödykkeet668,2618,2619,5
Pitkäaikaiset saamiset0,61,70,6
Myytävissä olevat sijoitukset5,05,05,0
Laskennallinen verosaaminen5,64,85,1
PITKÄAIKAISET VARAT1 529,61 385,11 423,9
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus209,5216,6196,1
Korolliset saamiset64,172,744,5
Korottomat saamiset91,380,686,5
Rahavarat31,988,3176,4
LYHYTAIKAISET VARAT396,8458,1503,4
VARAT1 926,41 843,21 927,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman834,7650,1850,2
osuus
Vähemmistöosuus-0,0-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA834,7650,1850,2
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka59,975,670,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma541,2882,3786,9
Varaukset1,41,51,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA602,5959,4858,5
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma266,213,32,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma223,1220,4216,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA489,2233,7218,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT1 926,41 843,21 927,4
Tunnusluvut30.6.201030.6.2009 31.12.2009
Omavaraisuusaste, prosenttia43,335,344,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia92,9124,272,1
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-0,230,362,23
Korollinen nettovelka, milj. euroa711,4734,6568,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100071 14661 70371 094
kpl Osakkeiden lukumäärä,painotettu 71 094 62 559 65 676 keskiarvo, 1000 kpl * Osakkeiden lukumäärä, painotettu 71 780 62 894 65 995 keskiarvo, laimennettu 1000 kpl * Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 1 852,1 935,6 1 396,7 *) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 06/2010 06/2009 12/2009 milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 27,9 -1,8 54,0 Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset29,429,358,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -0,0-0,3-0,3
tappiot (+)
Korkokulut ja muut rahoituskulut8,813,228,4
Korkotuotot-5,0-3,2-4,4
Tuloverot-9,9-1,67,3
Liiketoimet joihin ei liity
maksutapahtumaa Muut oikaisut 0,4 -0,7 -0,4 Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)-8,64,227,7
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)-9,4-4,3-1,8
/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen -30,8 0,4 7,2 lisäys (+) / vähennys (-)
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-8,9-18,4-32,9
Saadut korot liiketoiminnasta0,51,52,1
Muut rahoituserät liiketoiminnasta0,30,00,0
Maksetut verot liiketoiminnasta-10,64,61,4
Liiketoiminnan nettorahavirta-16,122,7146,8
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-71,6-77,9-152,9
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0,2 23,0 71,1 luovutustulot Tytäryritysten myynnit, vähennettynä 5,6 luovutushetken rahavaroilla
Luovutustulot muista sijoituksista1,81,8
Myönnetyt lainat0,0
Saadut osingot investoinneista0,20,20,2
Investointien nettorahavirta-71,3-53,0-74,3
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti1,5137,0
Omien osakkeiden myynti5,15,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot186,811,90,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0,0-19,3-19,3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) /0,00,0
vähennys (-)
Pitkäaikaisten lainojen nostot9,4200,3200,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-204,6-77,5-216,2
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut-0,7-0,7
Maksetut osingot-51,2-38,0-38,0
Rahoituksen nettorahavirta-58,882,667,9
Rahavarojen muutos-146,152,4140,4
Rahavarat tilikauden alussa176,435,235,2
Luotollinen shekkitili-0,5-0,7-0,7
Rahavarat tilikauden alussa175,934,534,5
Rahavarojen muutos-146,152,4140,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,20,11,0
Rahavarat tilikauden lopussa31,988,3176,4
Luotollinen shekkitili-0,9-1,3-0,5
Rahavarat tilikauden lopussa31,087,0175,9

Tuloslaskelma, konserni, 1-6/2010 1-6/2009 Muutos-% 1-12/2009 milj. euroa LIIKEVAIHTO 824,3 782,9 5 1,698,5

Liiketoiminnan muut tuotot0,00,30,3
Aineiden ja tarvikkeiden-411,1-417,3-1-880,8
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -176,2 -162,2 9 -327,4 aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-29,4-29,30-58,4
Liiketoiminnan muut kulut-185,8-167,711-346,8
LIIKEVOITTO21,86,623085,3
Rahoitustuotot ja -kulut-3,8-10,062-24,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA18,0-3,462861,3
Tuloverot9,91,6-7,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO27,9-1,854,0
Muut laajan tuloksen erät1-06/20101-06/2009Muutos-%1-12/2009
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO27,9-1,854,0
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista4,2-1,51,9
yksiköistä
Rahavirran suojaus1,6-3,5-1,4
Muut laajan tuloksen erät,5,9-5,10,5
netto KOKONAISTULOS 33,7 -6,8 54,5 Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille33,7-6,854,5
Vähemmistöosakkaille0,00,00,0
Tunnusluvut30.6.201030.6.2009Muutos-% 31.12.2009
Tulos/osake,0,39-0,030,82
osakeantikorjattu, euroa * Tulos/osake, laimennettu, 0,39 -0,03 0,82 osakeantikorjattu, euroa * Liikevoitto (tappio), 2,6 0,8 5,0 prosenttia liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa11,7310,541111,96
Oman pääoman tuotto, liukuva11,35,27,0
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 6,7 6,7 5,8 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 080 11,056 0 11 133 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit, miljoona euroa 72,7 74,4 -2 152,8 *) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.

Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssi-Suojaus-
konserni milj. euroa 1 - 06 / 2009pääoma*rahasto intrument-
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA123,4186,11,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Omien osakkeiden myynti
Kokonaistulos yhteensä-3,5
Muut muutokset
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2009123,4186,1-2,1
Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssi-Suojaus-
konserni, milj. euroa 1 - 06 / 2010pääoma*rahasto intrument-
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA142,2186,10,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä0,1
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Kokonaistulos yhteensä0,01,6
Muut muutokset
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2010142,3186,11,7
*Sisältää osakeannin.
** Laskennallisilla veroilla
vähennettynä.

Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni milj. euroa 1 - 06 / 2009rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA124,144,1-6,7
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Omien osakkeiden myynti
Kokonaistulos yhteensä-1,5
Muut muutokset
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2009124,144,1-8,2
Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni, milj. euroa 1 - 06 / 2010rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA243,344,1-4,9
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto1,3
Kokonaistulos yhteensä4,2
Muut muutokset
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2010244,644,1-0,7

Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 06 / 2009osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA216,8689,10,0689,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Käytetyt osakeoptiot0,50,50,5
Omien osakkeiden myynti5,15,15,1
Kokonaistulos yhteensä-1,8-6,80,0-6,8
Muut muutokset
Muut muutokset0,10,10,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2009182,8650,1650,1
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni, milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 06 / 2010osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA239,4850,20,0850,2
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-51,1-51,1-51,1
Uusmerkintä0,10,1
Käytetyt osakeoptiot0,40,40,4
Emissiovoitto1,31,3
Kokonaistulos yhteensä27,933,70,033,7
Muut muutokset
Muut muutokset0,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2010216,7834,7834,7

Vastuusitoumukset, konserni, milj. 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 201,7 201,7 201,7 rakennuksiin

Pantit0,30,90,9
Kiinteistöinvestointien37,628,633,8
arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhteensä 239,6 231,2 236,4 Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa165,0139,4155,6
Yli vuoden kuluessa621,7509,0625,8
Yhteensä786,7648,4781,4
Leasingsopimusten maksut,
konserni, milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa5,87,07,5
Yli vuoden kuluessa15,820,819,1
Yhteensä21,627,826,6
Johdannaissopimukset, konserni,
milj. euroa Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset533,1201,1296,4
Sähköjohdannaiset2,83,53,2
Yhteensä535,9204,6299,6
Valuuttakurssit
Maa
VenäjäRUB38,028243,881043,1540
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70930,70360,7093
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
NorjaNOK7,97259,01808,3000
RuotsiSEK9,525910,812510,2520

Segmenttitiedot, konserni, miljoona euroa Toimintasegmentit

Liikevaihto1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä491,5482,421 030,0
1)
Lindex263,7235,212527,0
Seppälä68,564,46139,5
Jakamaton0,50,91,9
Konserni824,3782,951 698,5
Liikevoitto1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä0,6-7,910722,8
1)
Lindex21,619,9862,4
Seppälä3,90,28,0
Jakamaton-4,3-5,725-7,9
Konserni21,86,623085,3
Investoinnit,1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
brutto Tavarataloryhmä 59,1 61,1 -3 125,7 1)
Lindex11,610,41122,2
Seppälä1,72,7-374,5
Jakamaton0,40,10,4
Konserni72,774,4-2152,8
Varat1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä826,6817,21764,8
1)
Lindex952,2831,814870,4
Seppälä107,5115,1-7119,8
Jakamaton40,179,1172,3
Konserni1 926,41 843,251 927,4
Tietoa markkina-
alueista
Liikevaihto1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Suomi 2)451,6437,23948,0
Ruotsi ja Norja219,1195,612439,2
3) Baltia, Tsekki ja 56,1 68,0 -17 129,6 Slovakia 2) Venäjä ja Ukraina 97,5 82,1 19 181,8 2)
Konserni824,3782,951 698,5
Suomi, %54,855,855,8
Ulkomaat, %45,244,244,2
Liikevoitto1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Suomi 2)10,77,83854,3
Ruotsi ja Norja23,220,31461,5
3) Baltia, Tsekki ja -2,0 -4,1 -52 -4,4 Slovakia 2) Venäjä ja Ukraina -10,2 -17,5 -42 -26,0 2)
Konserni21,86,623085,3
Suomi, %49,263,6
Ulkomaat, %50,836,4
1) Hobby Hall on
integroitu Tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. 2) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 3) Lindex

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2010201020092009
Liikevaihto451,7372,6526,3389,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden-220,2-190,9-262,5-201,0
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -90,4 -85,8 -90,8 -74,3 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-15,2-14,2-15,1-14,0
Liiketoiminnan muut kulut-95,0-90,8-96,8-82,3
Liikevoitto (-tappio)30,9-9,261,017,7
Rahoitustuotot ja -kulut-3,2-0,6-5,2-8,8
Voitto (tappio) ennen veroja27,8-9,855,88,9
Tuloverot-2,112,0-17,08,0
Tilikauden voitto (tappio)25,72,238,916,9
Tulos/osake, euroa
Perus **0,360,030,580,27
Laimennettu **0,360,030,580,27
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä *265,5226,0332,0215,6
Lindex148,1115,7155,3136,5
Seppälä37,730,838,436,7
Jakamaton0,50,10,50,6
Konserni451,7372,6526,3389,3
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä *8,8-8,233,5-2,8
Lindex19,52,124,418,1
Seppälä4,8-0,94,92,9
Jakamaton-2,2-2,1-1,7-0,5
Konserni30,9-9,261,017,7
1) Hobby Hall on integroitu
tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. **) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2009200920082008
Liikevaihto429,7353,2541,3440,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,30,10,3
Aineiden ja tarvikkeiden-220,1-197,2-273,5-224,7
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -82,6 -79,7 -92,9 -82,3 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,7-14,6-14,2-13,2
Liiketoiminnan muut kulut-84,0-83,7-102,4-86,2
Liikevoitto (-tappio)28,6-22,058,434,6
Rahoitustuotot ja -kulut-5,1-4,8-12,7-12,8
Voitto (tappio) ennen veroja23,5-26,945,721,8
Tuloverot-1,43,1-25,8-6,2
Tilikauden voitto (tappio)22,0-23,819,915,6
Tulos/osake, euroa
Perus **0,35-0,380,320,27
Laimennettu **0,35-0,380,320,27
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä *257,5224,9357,8257,8
Lindex136,598,6141,0140,6
Seppälä35,628,842,841,7
Jakamaton0,10,8-0,30,6
Konserni429,7353,2541,3440,7
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä *8,4-16,236,514,1
Lindex19,70,220,315,7
Seppälä3,0-2,84,25,9
Jakamaton-2,5-3,1-2,6-1,2
Konserni28,6-22,058,434,6
1) Hobby Hall on integroitu
tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. **) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

STOCKMANN Varat

milj.euroa30/06/201030.6.2009 31/12/2009
Hankintameno kauden alussa964,8945,3945,3
Muuntoero +/-11,03,812,2
Lisäykset kauden aikana72,774,4160,9
Vähennykset kauden aikana-18,0-55,6-153,5
Siirrot erien välillä kauden aikana-0,20,00,0
Hankintameno kauden lopussa1 030,3968,0964,8
Kertyneet poistot kauden alussa-237,0-245,7-245,7
Muuntoero +/--1,1-2,0-3,5
Vähennysten poistot kauden aikana18,032,670,6
Tilikauden poisto kauden aikana-29,4-29,3-58,4
Kertyneet poistot kauden lopussa-249,6-244,4-237,0
Kirjanpitoarvo kauden alussa727,8699,6699,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa780,7723,6727,8
Konsernin liikearvo
milj.euroa30/06/201030,6,2009 31/12/2009
Hankintameno kauden alussa685,4646,5646,5
Muuntoero +/-52,23,439,0
Hankintameno kauden lopussa737,7649,9685,4
Kirjanpitoarvo kauden alussa685,4646,5685,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa737,7649,9685,4
Yhteensä1 518,41 373,51 413,2

Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 12.8.2010 klo 9.00 Fazerin F8 Easy -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa. Käynti Aleksanterinkatu 52 B (tavaratalon pääsisäänkäynnin oikealla puolella).

STOCKMANNIN SIJOITTAJASIVUJEN OSOITE MUUTTUU

Stockmann avaa syksyllä 2010 verkkokaupan osoitteessa www.stockmann.com. Tällöin Stockmannin sijoittajasivujen uudeksi osoitteeksi tulee www.stockmanngroup.fi. Uusi osoite on käytettävissä jo nyt. Myös verkkokaupan sivuilta on luonnollisesti linkki sijoittajasivuille.

Takaisin listaukseen