STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 24.4.2009 klo 8.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

ODOTUSTEN MUKAISESTI VAIKEA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES

Stockmann-konsernin myynti pieneni 15 prosenttia ja oli 424,8 Me (497,5 Me). Myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutos, useiden valuuttojen voimakas heikentyminen ja vuoden 2008 erittäin korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti. Konsernin liiketulos pieneni ennakoidusti ja oli -22,0 Me (-2,5. Me). Edellisen vuoden tulokseen sisältyi 3,8 Me:n kertaluontoinen myyntivoitto. Nettorahoituskulut pienenivät odotetulla tavalla ja olivat 4,8 Me (11,3 Me). Kauden tulos oli -23,8 Me (-11,6 Me). Tulos osaketta kohden oli -0,39 e (-0,21 e).

Tunnuslukuja 1-3/2009 1-3/2008 2008

Myyntimilj. euroa424,8497,52 265,8
Liikevaihtomilj. euroa353,2413,41 878,7
Liikevoittomilj. euroa-22,0-2,5121,9
Tulos ennen verojamilj. euroa-26,9-13,871,7
Tulos/osakeeuroa-0,39-0,210,67
Oma pääoma/osakeeuroa10,209,0711,24
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa-94,6-76,4170,1
Nettovelkaantumisasteprosenttia140,1197,4107,4
Omavaraisuusasteprosenttia34,026,939,0
Osakkeiden määrä, painotettutuhatta kpl
keskiarvo, laimennettu
61 34655 79858 609
Sijoitetun pääoman tuotto,prosenttia
liukuva 12 kuukautta6,910,78,3

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti pieneni 15 prosenttia ja oli 424,8 miljoonaa euroa (497,5 miljoonaa euroa). Myynnin voimakkaaseen pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutos, Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan voimakas heikentyminen ja vuoden 2008 erittäin korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 Moskovassa toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti.

Tammi-maaliskuun myynti Suomessa pieneni 10 prosenttia ja oli 237,8 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 186,9 miljoonaa euroa, ja se pieneni 20 prosenttia. Ilman valuuttakurssien muutoksia konsernin myynti ulkomailla olisi pienentynyt 9 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä oli 44 prosenttia (47 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut (3,8 miljoonaa euroa).

Konsernin liiketoiminnan myyntikate pieneni 26,4 miljoonalla eurolla ja oli 156,0 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 44,2 prosenttia (44,1 prosenttia). Lindexin ja Hobby Hallin suhteellinen myyntikate parani, mutta tavarataloryhmän ja Seppälän suhteellinen myyntikate pieneni. Toiminnan kustannukset pienenivät 10,2 miljoonaa euroa ja poistot 0,6 miljoonaa euroa. Yhteensä noin 28 miljoonan euron säästöihin tähtäävän toimenpideohjelman toteuttaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Konsernin liiketulos pieneni 19,5 miljoonaa euroa ja oli -22,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 6,5 miljoonaa euroa ja olivat 4,8 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli -26,9 miljoonaa euroa eli 13,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden veroksi muodostui 3,1 miljoonaa euroa, johon sisältyy katsauskauden tappiosta kirjattu 4,3 miljoonan euron suuruinen laskennallinen verohyvitys. Verojen vaikutus tulokseen oli 0,9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Tulos osaketta kohden oli -0,39 euroa (-0,21 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna -0,39 euroa (-0,21 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 10,20 euroa (9,07 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti pieneni 19 prosenttia ja oli 224,5 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni 13 prosenttia. Ulkomaantoimintojen euromääräinen myynti pieneni 31 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 28 prosenttia (33 prosenttia). Tavarataloryhmän myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutoksen ohella Venäjän ruplan voimakas heikentyminen, vuoden 2008 erittäin korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa Moskovassa toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä voimakas kasvu Baltian tavarataloissa alkuvuonna 2008. Katsauskauden suhteellinen myyntikate pieneni. Tavarataloryhmän liiketulos pieneni 16,0 miljoonaa euroa ja oli -14,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).

Lindex

Lindexin myynti oli katsauskaudella 122,6 miljoonaa euroa, joka oli 11 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (138,3 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa pieneni 2 prosenttia ja muissa maissa 13 prosenttia. Myynnin pienenemiseen vaikutti Ruotsin ja Norjan kruunujen voimakas heikentyminen. Paikallisissa valuutoissa laskettuna Lindexin myynti kasvoi prosentin, ja Lindex kasvatti markkinaosuuttaan päämarkkina-alueellaan Ruotsissa. Suhteellinen myyntikate parani merkittävästi. Toiminnan laajenemisen myötä kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat. Lindexin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni 9 prosenttia ja oli 43,1 miljoonaa euroa (47,4 miljoonaa euroa). Myynti pieneni sekä Suomessa että ulkomailla, mutta sitä vastoin Hobby Hallin suhteellinen myyntikate kasvoi hieman. Hobby Hallin liiketulos parani ja oli -1,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa). Tuloksen paraneminen johtuu ensisijaisesti tappiollisen Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta katsauskauden alussa.

Seppälä

Seppälän myynti pieneni 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 34,7 miljoonaa euroa (35,7 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa pysyi edellisen vuoden tasolla, ja Seppälän markkinaosuus kasvoi. Myynti ulkomailla pieneni 8 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä oli 33 prosenttia (35 prosenttia). Ruplamääräinen myynti Venäjällä kasvoi 21 prosenttia, mutta myynti Baltian maissa väheni huomattavasti suhdannetaantuman myötä. Baltian maissa annettujen suurten alennusten vuoksi Seppälän suhteellinen myyntikate pieneni. Seppälän nopean laajenemisen takia kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Seppälän liiketulos pieneni 2,2 miljoonaa euroa ja oli -2,8 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 23,3 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 17,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 lopussa 35,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa 900,2 miljoonaa euroa (1 014,6 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 834,6 miljoonaa euroa (865,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2008 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 775,7 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 755,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat katsauskaudella 39,6 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 201,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 203,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 lopussa 150,9 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 17.3.2009 päättämä vuoden 2008 osinko, 38,0 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuun 2. päivänä. Osavuosikatsauksessa osinko on käsitelty voitonjakona ja velkana osakkeenomistajille. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 34,0 prosenttia (26,9 prosenttia). Vuoden 2008 lopussa omavaraisuusaste oli 39,0 prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 140,1 prosenttia (197,4 prosenttia). Vuoden 2008 lopussa velkaantumisaste oli 107,4 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 6,9 prosenttia (8,3 prosenttia vuoden 2008 lopussa). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 5,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 528,1 miljoonaa euroa (1 466,8 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 39,6 miljoonaa euroa (35,7 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Stockmann avasi 13.2.2009 uuden tavaratalon vuokratiloissa Metropolis- kauppakeskuksessa Moskovan keskustan tuntumassa. Tavaratalon kokonaispinta- ala on noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa, josta katsauskaudella sitoutui 2,6 miljoonaa euroa. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt hyvin.

Helsingin keskustan tavaratalossa on käynnissä mittava laajennus- ja muutoshanke. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi rakennetaan uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan kustannusarvio on noin 250 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia tiloja otetaan käyttöön asteittain. Maaliskuussa 2009 avattiin tavaratalon 8. kerrokseen uusia ravintolatiloja sekä 7. kerroksen Kauneuden Maailma ja uudet maanalaiset tavarankäsittelytilat. Uusi pysäköintilaitos avataan toukokuussa, ja uusia myyntitiloja otetaan käyttöön vuoden 2009 aikana. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 12,3 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennuksen ennakoidaan valmistuvan kesän 2010 aikana ja kaupallisen toiminnan käynnistyvän vuoden 2010 loppuun mennessä. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille etenee suunnitellusti. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 15,1 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 31,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa avattiin Turussa uusi Stockmann Beauty - myymälä.

Lindex

Lindex avasi katsauskaudella kaksi myymälää Ruotsissa ja Liettuassa sekä yhden myymälän Suomessa, Latviassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kaksi uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Lindex on avannut kaksi myymälää Suomessa ja yhden Venäjällä.

Hobby Hall

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi katsauskaudella yhden myymälän Venäjällä, Latviassa, Liettuassa ja Ukrainassa ja sulki yhden myymälän Venäjällä.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Seppälä on avannut yhden myymälän Suomessa ja yhden Latviassa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmällä on esisopimukset tavaratalon avaamisesta rakennettavissa vuokratiloissa Venäjällä Jekaterinburgissa ja Pohjois- Moskovassa. Suhdannetaantuman myötä näiden hankkeiden toteutusta ja ajankohtaa arvioidaan uudelleen. Esisopimus tavaratalon avaamisesta Liettuan pääkaupungissa Vilnassa on purettu.

Lindex

Lindex jatkaa laajentumista ja ennakoi avaavansa vuonna 2009 suunnilleen yhtä monta uutta myymälää kuin vuonna 2008. Lindex on tehnyt esisopimuksen syksyllä avattavista kahdesta myymälästä Slovakiassa, josta tulee Lindexin ja koko Stockmann-konsernin uusin markkina-alue. Franchising-myymälöiden määrä Lähi-idässä kasvaa noin kymmenellä.

Suomen myymälöiden modernisoiminen käynnistyy vuoden 2009 aikana.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistettu verkkokauppa otetaan käyttöön kesällä. Helsingin Hämeentien myymälä on päätetty sulkea vuoden loppuun mennessä. Hobby Hallin integraatio tavarataloryhmän kanssa etenee suunnitellusti. Tavoitteena on yhdistää Hobby Hall tavarataloryhmään vuoden 2010 alusta lukien.

Seppälä

Seppälä avaa vuonna 2009 yhteensä 8-12 uutta myymälää, joista puolet Venäjälle ja puolet muihin Seppälän nykyisiin toimintamaihin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stockmannin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.3.2009.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2008 maksetaan 0,62 euroa osakkeelta eli 93 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan 31.12.2009 mennessä osingon maksamisesta edellä mainitun yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin enintään 0,38 euroa osakkeelta.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri Christoffer Taxellin, toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj- Gustaf Berghin, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 17.3.2009 hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi edelleen Erkki Etolan, Eva Liljeblomin ja Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 3. pykälään sisältyvä äänimäärärajoitus, jonka mukaan kukaan ei yhtiökokouksessa saa äänestää enemmällä kuin viidennellä osalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, poistettiin. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti myös yhtiöjärjestyksen 5. pykälän muuttamisesta siten, että hallituksen jäseneksi valittavan henkilön 65 vuoden yläikäraja poistettiin.

Muutos vuoden 2008 kanta-asiakasoptioiden ehtoihin

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2008 kanta- asiakasoptioiden ehtojen muuttamisesta siten, että optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä ajanjaksolla 1.2.2009 - 28.2.2009 eli 11,28 euroa. Yhtiökokouksen vuonna 2008 hyväksymien kanta- asiakasoptioiden ehtojen mukaan merkintähinnan määräytymisaika oli 1.2.2008 - 29.2.2008. Muilta osin optio-oikeuksia koskevat ehdot pysyvät ennallaan.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 683,5 miljoonaa euroa (1 756,5 miljoonaa euroa). Osakkeenomistajien määrä oli yli 43 000. Vuoden 2008 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 611,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 12,00 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 10,10 euroa, ja B-osakkeen kurssi 10,38 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 9,77 euroa.

Stockmannilla oli 26 582 049 A-sarjan osaketta ja 35 121 287 B-sarjan osaketta 31.3.2009.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2009 lopussa 349 755 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,6 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Katsauskaudella on panostettu henkilöstösuunnitteluun ja työtuntien käytön optimointiin. Tämän ansiosta konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pieneni 744 henkilöllä ja oli 14 735. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 538 henkilöllä ja oli 11 108 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 79,7 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 85,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 23 prosenttia (21 prosenttia).

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2009 lopussa 7 893 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 8 247 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 52 prosenttia (51 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 13.2.2009 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat suhdannetaantuman vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen Stockmannin markkina-alueilla ja keskeneräisiä oikeudenkäyntejä.

AB Lindexillä (publ) on ylimmässä oikeusasteessa keskeneräinen oikeudenkäynti, joka koskee Lindex-konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Lindex on vuonna 2008 maksanut kiistan kohteena olevat verot ja korot, yhteensä 23,8 miljoonaa euroa, ja ne on kirjattu kasvattamaan Lindexin liikearvoa. Oikeudenkäynnin tuloksena mahdollisesti palautettavat verot ja korot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Lindex on myös vaatinut oikaisua Saksan verotusta koskevaan harkintaverotukseen vuosilta 2004-2006. Tämän oikaisuvaatimuksen arvo on noin 32 miljoonaa euroa. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Stockmann käynnisti vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokraisäntiä vastaan Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit, joissa vaadittiin noin 75 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon laittoman sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi 14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi, pienentäen tuomitun vahingonkorvauksen määrän noin 7 miljoonaan dollariin, ja määräsi vuokranantajat korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi se on vahvistettava Venäjän yleisessä tuomioistuimessa.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Suhdannetaantuma on nopeasti ja voimakkaasti laajentunut globaaliin talouteen. Kulutuskysyntä on heikentynyt kaikilla Stockmannin markkina- alueilla, ja kysynnän kehityksen ennakointi on edelleen erittäin vaikeaa.

Todennäköistä on, että kaikilla Stockmannin markkina-alueilla taloudet ovat vuoden aikana edelleen taantumassa ja kasvu on negatiivinen. Venäjän osalta kehitys on suurelta osin riippuvainen energian hinnasta.

Myös vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana myyntiluvut tulevat jäämään edellistä vuotta pienemmiksi edelleen jatkuvan heikon taloustilanteen vuoksi ja siksi, että vähittäiskaupan myynnin kehitys oli ripeää kaikilla markkinoilla vielä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2008. Loppuvuoden aikana myynnin odotetaan suhteellisesti parantuvan edelliseen vuoteen verrattuna, koska vertailukohteena ovat jo heikentyneet edellisen vuoden luvut. Moskovassa sijainneen Smolenskajan tavaratalon sulkemiskustannukset vaikuttivat vuoden 2008 toisen neljänneksen tulokseen. Vuoden toisen neljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan jonkin verran pienempi kuin viime vuonna.

Stockmann on käynnistänyt sopeuttamistoimet alhaisemman kysynnän olosuhteisiin. Rahoituskustannukset tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin vuonna 2008. Tavoitteena on positiivinen kassavirta nettoinvestointien jälkeen sekä toiminnan kannattavuuden säilyttäminen hyvällä tasolla myös vuoden 2009 aikana.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Stockmann-konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutosta ja IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia. Osavuosikatsauksessa esitetään IAS 1 - standardin muutoksen mukainen laaja tuloslaskelma. Konsernin osavuosikatsauksessa esittämät IFRS 8 -standardin mukaiset toimintasegmentit ovat samat kuin aikaisemmin esitetyt liiketoiminnalliset segmentit, joita on kuvattu konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 VARAT Pitkäaikaiset varat

   Aineettomat hyödykkeet (liite 1)752,4849,9758,5
   Aineelliset käyttö-614,7494,2587,5
   omaisuushyödykkeet (liite 1)
   Myytävissä olevat sijoitukset6,66,66,6
   Pitkäaikaiset saamiset1,71,71,6
   Laskennalliset verosaamiset4,75,34,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 380,01 357,81 358,8
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus271,8286,2220,3
   Saamiset, korolliset74,095,552,2
   Saamiset, korottomat89,3121,898,4
   Rahavarat23,317,135,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä458,4520,7406,2
Varat yhteensä1 838,41 878,51 765,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma625,7505,4689,1
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä625,7505,4689,1
Pitkäaikaiset velat, korollinen834,6865,6755,7
Varaukset2,22,62,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä836,8868,2757,7
Laskennalliset verovelat77,156,278,1
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen65,6149,020,0
Lyhytaikaiset velat, koroton233,3299,7220,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä298,9448,7240,1
Oma pääoma ja velat yhteensä1 838,41 878,51 765,0
Omavaraisuusaste, prosenttia34,026,939,0
Nettovelkaantumisaste, prosenttia140,1197,4107,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-1,53-1,362,90
Korollinen nettovelka, milj. euroa802,9901,9688,2
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,61 70356 09461 703
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl61 34655 72458 609
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu61 34655 79858 609
1000 kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 683,5 1 756,5 611,6

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008 euroa Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -23,8 -11,6 39,1 Oikaisut

   Poistot14,615,261,4
   Pysyvien vastaavien myyntivoitot-3,8-3,5
   (-) ja -tappiot (+)
   Korkokulut ja muut rahoituskulut6,611,651,7
   Korkotuotot-1,7-0,3-1,6
   Verot-3,1-2,232,7
   Muut oikaisut-0,2-2,4-1,4
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos-22,37,975,6
   Vaihto-omaisuuden muutos-51,9-41,624,0
   Ostovelkojen ja muiden velkojen-9,8-29,3-12,7
   muutos
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-10,9-10,6-47,7
Saadut korot0,80,20,8
Maksetut verot7,1-9,6-48,3
Liiketoiminnan nettorahavirta-94,6-76,4170,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja-45,6-38,9-181,1
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti0,26,1
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä-5,9-18,9
hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit muhihin sijoituksiin0,0-0,1
Saadut osingot0,10,00,1
Investointien nettorahavirta-45,3-44,8-193,7
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti135,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),18,281,4-30,1
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), 82,5 6,1 11,7 vähennys (-)
Maksetut osingot0,00,0-75,2
Rahoituksen nettorahavirta100,787,541,7
Rahavarojen muutos-39,2-33,718,1
Rahavarat kauden alussa35,233,233,2
Rahavarojen muuntoero-0,10,1-2,2
Luotollinen shekkitili, kauden alussa-0,7-14,6-14,6
Rahavarat23,317,135,2
Luotollinen shekkitili, kauden lopussa-28,1-32,1-0,7
Rahavarat kauden lopussa-4,9-15,034,5

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa 1-3/2009 1-3/2008 Muutos-% 1-12/2008

Liikevaihto353,2413,4-151,878,7
Liiketoiminnan muut tuotot3,8-1004,2
Aineiden ja tarvikkeiden-197,2-231,0-15-971,7
käyttö Palkat ja työsuhde- -79,7 -85,1 -6 -350,5 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-14,6-15,2-4-61,4
Liiketoiminnan muut kulut-83,7-88,5-5-377,4
Liikevoitto (-tappio)-22,0-2,5777121,9
Rahoitustuotot ja -kulut-4,8-11,3-57-50,1
Voitto (tappio) ennen-26,9-13,89571,7
veroja
Tuloverot3,12,2-32,7
Tilikauden voitto (tappio)-23,8-11,610539,1
Laaja tuloslaskelma1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO-23,8-11,610539,1
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista0,70,144314,4
yksiköistä Rahavirran suojaus, -2,4 -2,0 18 1,1 verolla vähennettynä Muut laajan tuloksen erät, -1,6 -1,9 -13 15,5 netto LAAJA TULOS -25,4 -13,4 90 54,6 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön -25,4 -13,4 90 54,6 osakkeenomistajille
Vähemmistöosakkaille0,00,00,0
-25,4-13,054,6
Tulos/osake, euroa-0,39-0,210,67
Tulos/osake, laimennettu,-0,39-0,210,67
euroa Liikevoitto (-tappio) -6,2 -0,6 6,5 prosentti liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa10,209,071211,24
Oman pääoman tuotto,4,813,96,1
liukuva 12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 6,9 10,7 8,3 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 108 11 646 -5 11 964 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit 39,6 35,7 11 182,3

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Toimintasegmentit

Myynti milj. euroa1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
Tavarataloryhmä224,5275,9-191,218,9
Lindex122,6138,3-11672,5
Hobby Hall43,147,4-9191,0
Seppälä34,735,7-3182,6
Jakamaton0,00,2-830,8
Konserni424,8497,5-152 265,8
Liikevaihto, milj. euroa1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
Tavarataloryhmä189,0232,7-191,025,9
Lindex98,6111,0-11540,2
Hobby Hall35,939,7-9159,6
Seppälä28,829,7-3151,9
Jakamaton0,80,41251,1
Konserni353,2413,4-151 878,7
Liikevoitto (tappio),1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
milj. euroa
Tavarataloryhmä-14,51,5-1,06854,0
Lindex0,2-1,211458,7
Hobby Hall-1,7-2,1180,8
Seppälä-2,8-0,6-35914,6
Jakamaton-1,80,2-996-6,1
Eliminoinnit-1,4-0,3-3250,0
Konserni-22,0-2,5786121,9
Investoinnit,
brutto, milj. euroa31.3.200931.3.2008Muutos-%31.12.2008
Tavarataloryhmä31,326,120146,0
Lindex5,97,4-2025,2
Hobby Hall0,40,5-193,1
Seppälä1,91,5227,2
Jakamaton0,10,2-590,8
Konserni39,635,711182,3
Varat, milj. euroa31.3.200931.3.2008Muutos-%31.12.2008
Tavarataloryhmä766,4693,011704,0
Lindex820,71 000,2-18806,0
Hobby Hall90,2106,1-1590,4
Seppälä116,042,0176116,5
Jakamaton45,137,12248,1
Konserni1 838,41 878,5-21 765,0

Tietoa markkina-alueista

Myynti, milj. euroa1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
Suomi 1)237,8263,5-101,224,8
Ruotsi ja Norja 2)103,0119,4-14575,2
Baltia ja Tsekki 1)39,549,7-21211,7
Venäjä 3)44,564,9-31254,1
Konserni424,8497,5-152,265,8
Suomi, prosenttia56,053,054,1
Ulkomaat, prosenttia44,047,045,9
Liikevaihto, milj. euroa1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
Suomi 1)200,1220,3-91,021,8
Ruotsi ja Norja 2)81,995,5-14460,2
Baltia ja Tsekki 1)33,242,3-21179,8
Venäjä 3)38,055,4-32217,0
Konserni353,2413,4-151,878,7
Suomi, prosenttia56,753,354,4
Ulkomaat, prosenttia43,346,745,6
Liikevoitto (-tappio),1-3/20091-3/2008Muutos-%1-12/2008
milj. euroa
Suomi 1)-6,82,9-33271,1
Ruotsi ja Norja 2)0,50,6-1657,3
Baltia ja Tsekki 1)-4,00,2-1 69310,7
Venäjä 3)-11,7-6,388-17,3
Konserni-22,0-2,5793121,9
Suomi, prosenttia30,9-119,258,4
Ulkomaat, prosenttia69,1219,241,6
1) Tavarataloryhmä,
Lindex, Hobby Hall ja Seppälä 2) Lindex 3) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Muut
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahastot
Oma pääoma 31.12.2007112,2186,044,1
Osingonjako
Toteutetut osakeoptiot
Laaja tulos yhteensä
Oma pääoma 31.3.2008112,2186,044,1
Oma pääoma 31.12.2008123,4186,144,1
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutusvoitto- /-
tappio Toteutetut osakeoptiot Laaja tulos yhteensä Oma pääoma 31.3.2009 123,4 186,1 44,1 * sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Suojaus-
instrum.SVOP-Muunto-
konserni, milj. euroarahasto**rahastoerot
Oma pääoma 31.12.20070,50,00,0
Osingonjako
Toteutetut osakeoptiot
Laaja tulos yhteensä-2,00,1
Oma pääoma 31.3.2008-1,50,00,1
Oma pääoma 31.12.20081,4124,1-6,7
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutusvoitto- /-
tappio Toteutetut osakeoptiot
Laaja tulos yhteensä-2,40,7
Oma pääoma 31.3.2009-1,0124,1-6,0
** laskennallisen verolla vähennettynä
Laskelma oman pääoman
muutoksista,KertyneetVähem-
voitto-mistö-
konserni, milj. euroavaratYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Osingonjako-75,2-75,2-75,2
Toteutetut osakeoptiot0,30,30,3
Laaja tulos yhteensä-11,5-13,40,0-13,4
Oma pääoma 31.3.2008164,4505,40,0505,4
Oma pääoma 31.12.2008216,8689,10,0689,1
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Omien osakkeiden-0,2-0,2-0,2
luovutusvoitto- /-tappio
Toteutetut osakeoptiot0,20,20,2
Laaja tulos yhteensä-23,8-25,4-25,4
Oma pääoma 31.3.2009155,1625,70,0625,7

Vastuusitoumukset, 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 konserni, milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 201,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Pantit1,41,0
Kiinteistöinvestointien32,528,2
tarkistusvastuu Yhteensä 235,6 1,7 31,9 Liiketilojen 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa144,0124,0143,2
Yli vuoden kuluessa490,0469,5478,9
Yhteensä634,0593,4622,1
Leasingsopimusten maksut,31.3.200931.3.200831.12.2008
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,11,11,1
Yli vuoden kuluessa1,10,80,9
Yhteensä2,21,92,0
Johdannaissopimukset,31.3.200931.3.200831.12.2008
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset189,753,3204,4
Sähköjohdannaiset3,52,5
Yhteensä193,253,3206,9
Valuuttakurssit
MaaValuutta31.3.200931.3.200831.12.2008
VenäjäRUB45,032037,113041,2830
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70960,69820,7083
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
RuotsiSEK10,94009,397010,8700

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2009200820082008
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto353,2541,3440,8483,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,3-0,1
Aineiden ja tarvikkeiden-197,2-273,5-224,7-242,6
käyttö Palkat ja työsuhde- -79,7 -92,9 -82,3 -90,2 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-14,6-14,2-13,2-18,7
Liiketoiminnan muut kulut-83,7-102,4-86,2-100,3
Liikevoitto (-tappio)-22,058,434,631,4
Rahoitustuotot ja -kulut-4,8-12,7-12,8-13,3
Voitto (tappio) ennen-26,945,721,818,1
veroja
Tuloverot3,1-25,8-6,2-2,9
Tilikauden voitto (tappio)-23,819,915,615,2
Tulos/osake, euroa
Perus-0,390,340,270,27
Laimennettu-0,390,340,270,27
Q1Q4Q3Q2
Myynti milj. euroa2009200820082008
Tavarataloryhmä224,5371,8264,8306,4
Lindex122,6175,6174,9183,8
Hobby Hall43,153,741,648,3
Seppälä34,751,550,145,2
Jakamaton0,00,20,20,2
Konserni424,8652,8531,5583,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä189,0312,9223,1257,3
Lindex98,6141,0140,6147,6
Hobby Hall35,944,934,740,4
Seppälä28,842,841,737,6
Jakamaton0,8-0,30,60,4
Konserni353,2541,3440,7483,3
Liikevoitto (-tappio),
milj. euroa
Tavarataloryhmä-14,534,913,54,1
Lindex0,220,315,723,8
Hobby Hall-1,71,60,70,7
Seppälä-2,84,25,95,1
Jakamaton-1,8-3,3-0,7-2,2
Eliminoinnit-1,40,8-0,50,0
Konserni-22,058,434,631,4

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2008200720072007
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto413,4483,9308,6294,2
Liiketoiminnan muut tuotot3,80,09,7
Aineiden ja tarvikkeiden-231,0-255,8-179,8-164,0
käyttö Palkat ja työsuhde- -85,1 -73,2 -47,6 -52,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-15,2-10,5-8,9-8,4
Liiketoiminnan muut kulut-88,5-73,7-50,0-55,1
Liikevoitto (-tappio)-2,570,832,114,1
Rahoitustuotot ja -kulut-11,3-4,3-0,5-0,8
Voitto (tappio) ennen-13,866,531,613,3
veroja
Tuloverot2,2-17,9-8,1-3,2
Tilikauden voitto (tappio)-11,648,623,510,2
Tulos/osake, euroa
Perus-0,210,870,430,18
Laimennettu-0,210,870,420,18
Q1Q4Q3Q2
Myynti milj. euroa2008200720072007
Tavarataloryhmä275,9400,4275,5261,0
Lindex138,368,1
Hobby Hall47,458,945,946,0
Seppälä35,751,245,443,5
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni497,5578,8367,0350,7
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä232,7336,9232,2219,6
Lindex111,054,7
Hobby Hall39,749,238,238,1
Seppälä29,742,537,836,1
Jakamaton0,40,70,50,4
Konserni413,4483,9308,6294,2
Liikevoitto (-tappio),
milj. euroa
Tavarataloryhmä1,546,925,711,5
Lindex-1,215,0
Hobby Hall-2,12,72,5-0,9
Seppälä-0,68,65,55,8
Jakamaton0,2-2,4-1,1-2,1
Eliminoinnit-0,30,0-0,5-0,1
Konserni-2,570,832,114,1

1. VARAT

milj. euroa31.3.200931.3.200831.12.2008
Hankintameno 1.1.945,3813,8813,8
Muuntoero +/-3,00,7-21,0
Lisäykset 1.1.-31.3.39,635,4181,6
Vähennykset 1.1.-31.3.-0,5-1,8-29,0
Siirrot erien välillä 1.1.-31.3.0,00,0
Hankintameno 31.3.987,5848,1945,4
Kertyneet poistot 1.1.-245,7212,5212,5
Muuntoero +/--2,60,0-2,6
Vähennysten poistot0,2-0,1-25,5
Tilikauden poisto-14,615,261,4
Kertyneet poistot 31.3.-262,7227,6245,7
Kirjanpitoarvo 1.1.699,6601,3912,1
Kirjanpitoarvo 31.3.724,8620,5699,6
Konsernin liikearvo
milj. euroa31.3.200931.3.200831.12.2008
Hankintameno 1.1.646,5720,0720,0
Muuntoero +/--4,13,6-94,6
Lisäykset 1.1.-31.30,223,8
Muuntoero +/--0,2-2,8
Hankintameno 31.3.642,3723,6646,5
Kirjanpitoarvo 1.1.646,5720,0720,0
Kirjanpitoarvo 31.3.642,3723,6646,5
Varat yhteensä1 367,11 344,11 346,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 24.4.2009 klo 9.15 Stockmannin tulevassa pysäköintilaitoksessa, käynti Helsingin tavaratalon pääsisäänkäynnistä Aleksanterinkatu 52, josta opastus.

Takaisin listaukseen