STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 28.10.2008 klo 12.30

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

STOCKMANNIN LIIKEVOITTO PARANI, RAHOITUSKULUJEN KASVU PIENENSI VOITTOA

Stockmannin myynti kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 45 prosenttia ja oli 531,5 Me (367,0 Me vuonna 2007), ja myös kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 34,6 Me (32,1 Me). Tammi-syyskuun myynti kasvoi 48 prosenttia ja oli 1 613,0 Me (1 089,5 Me). Myös konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa kasvoi ja oli 63,5 Me (54,3 Me). Nettorahoituskulut kasvoivat Lindex-kaupan seurauksena, minkä vuoksi katsauskauden voitto jäi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna ja oli 19,2 Me. Tulos osaketta kohden oli 0,33 e (0,72 e). Kun yleinen talouskehitys Pohjoismaiden ja Baltian markkina-alueilla vaikuttaa kulutuskysynnän heikentymiseen viimeisen vuosineljänneksen aikana, on todennäköistä, että vuoden 2008 voitto ei nouse edellisen vuoden tasolle.

Tunnuslukuja7-97-91-91-9
20082007200820072007
Myyntimilj.531,5367,01613,01089,51 668,3
euroa
Liikevaihtomilj.440,7308,61337,4914,31 398,2
euroa
Liikevoittomilj.34,632,163,554,3125,2
euroa
Tulosmilj.21,831,626,152,9119,4
ennen verojaeuroa
Tulos/osakeeuroa0,270,430,330,721,59
Oma pääoma/osakeeuroa11,029,7710,66
Liiketoiminnanmilj.38,121,8119,9
rahavirtaeuroa
Nettovelkaantumis-aste pros.130,717,8146,9
Omavaraisuusastepros.36,265,932,6
Osakkeiden määrätuhatta57 69355 56655 606
keskimäärinkpl
Sijoitetun pääomanpros.12,217,212,1
tuotto, liukuva 12
kuukautta

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti kasvoi tammi-syyskuussa 48 prosenttia ja oli 1 613,0 miljoonaa euroa (1 089,5 miljoonaa euroa). Suurin osa kasvusta tuli Lindexin myyntilukujen yhdistämisestä Stockmann-konsernin myyntiin, mutta myös tavarataloryhmän ja Seppälän myynnit kasvoivat.

Myynti Suomessa kasvoi 7 prosenttia ja oli 852,3 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 760,7 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 157 prosenttia. Ilman Lindexiä myynnin kasvu ulkomailla oli 8 prosenttia. Ulkomaisen myynnin kasvua pienensi Moskovassa Smolenski Passage - kauppakeskuksessa sijaitsevan tavaratalon sulkeminen toukokuussa vuokranantajan laittoman menettelyn seurauksena. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 27 prosentista 47 prosenttiin.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 4,0 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 260,4 miljoonalla eurolla ja oli 639,2 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 47,8 prosenttia (41,4 prosenttia). Hobby Hallin ja Seppälän suhteellinen myyntikate parani, ja tavarataloryhmän suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransi myös Lindexin lukujen yhdistäminen konserniin. Toiminnan kustannukset kasvoivat 224,8 miljoonaa euroa ja poistot 20,8 miljoonaa euroa.

Katsauskaudelle kohdistuu 5,8 miljoonaa euroa Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta aiheutuvia kustannuksia sekä 4,9 miljoonan euron kuluvaraus. Sulkemisen yhteydessä tehdyn 14,0 miljoonan euron kuluvarauksen kolmannelle vuosineljännekselle kohdistetut kustannukset jäivät 3,3 miljoonaa euroa arviota pienemmiksi.

Konsernin liikevoitto kasvoi katsauskaudella 9,1 miljoonaa euroa ja oli 63,5 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut kasvoivat 35,9 miljoonaa euroa ja olivat 37,4 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Nettorahoituskuluja kasvattivat etupäässä Lindexin hankintaan liittyvän vieraan pääoman kustannukset.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 26,1 miljoonaa euroa eli 26,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 6,9 miljoonaa euroa eli 6,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 19,2 miljoonaa euroa (39,8 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen voitto pieneni ja oli 15,6 miljoonaa euroa (23,5 Me).

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,33 euroa (0,72 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,33 euroa (0,71 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,02 euroa (9,77 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti kasvoi katsauskaudella 4 prosenttia ja oli 847,1 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa kasvoi 2 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä uudet Bestseller-myymälät, mutta toisaalta sitä pienensi Moskovan Smolenskajan tavaratalon sulkeminen. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 8 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 30 prosenttia (28 prosenttia).

Katsauskauden suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Tavarataloryhmän liikevoitto pieneni ja oli 19,0 miljoonaa euroa (44,9 miljoonaa euroa). Edellisen vuoden liikevoittoon sisältyy 9,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja. Smolenskajan tavaratalon sulkeminen rasittaa tavarataloryhmän tulosta 10,7 miljoonalla eurolla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (25,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy 9,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja).

Lindex

Lindexin myynti oli katsauskaudella 496,9 miljoonaa euroa. Vastaavasta ajankohdasta laadittuun vuoden 2007 pro forma -laskelmaan verrattuna myynti pieneni yhden prosentin, mikä johtui valuuttakurssimuutoksista. Paikallisissa valuutoissa laskettuna myynti pysyi edellisen vuoden tasolla. Lindexin liikevoitto oli 38,4 miljoonaa euroa. Sitä rasittivat Lindexin hankinnan IFRS-laskentaan liittyvät poistot ja vaihto-omaisuuden kertaluonteinen kulukirjaus, jotka olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti katsauskauden liikevoittoa 0,7 miljoonaa euroa. Lindexin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutunut liikevoitto oli 43,0 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 15,7 miljoonaa euroa, kun Lindexin edellisen vuoden vastaavan kauden toteutunut liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa 0,3 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni katsauskaudella 7 prosenttia ja oli 137,3 miljoonaa euroa (147,5 miljoonaa euroa). Suuri osa Hobby Hallin myynnistä koostuu elektroniikkatuotteista, joiden yleinen hintakehitys on ollut laskeva. Myynti pieneni sekä Suomessa että ulkomailla, mutta Hobby Hallin suhteellinen myyntikate kasvoi. Hobby Hallin liiketulos pieneni 3,8 miljoonaa euroa ja oli -0,8 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketuloksen heikkeneminen johtui myynnin pienenemisestä ja Venäjän-toiminnan aloituskuluista.

Hobby Hallin liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa).

Seppälä

Seppälän myynti kasvoi katsauskaudella 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 131,1 miljoonaa euroa. Myynti pieneni Suomessa prosentin ja kasvoi voimakkaasti Venäjällä, jossa sitä kasvattivat uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 24 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 34 prosenttiin (29 prosenttia). Suhteellinen myyntikate kasvoi. Voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Tämän takia Seppälän liikevoitto pieneni 1,7 miljoonaa euroa ja oli 10,4 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä Seppälän myynti kasvoi 10 prosenttia ja oli 50,1 miljoonaa euroa. Myynnin kasvu oli 5 prosenttia Suomessa ja 22 prosenttia ulkomailla. Liikevoitto kasvoi ja oli 5,9 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 5,5 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat syyskuun lopussa 23,0 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 21,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 33,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli syyskuun lopussa 907,1 miljoonaa euroa (118,3 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 113,4 miljoonaa euroa. Lindexin hankintaa varten otettua lainaa oli syyskuun lopussa 683,0 miljoonaa euroa, joka erääntyy 30.9.2009 ja tullaan uudelleenrahoittamaan ennen sitä. Vuoden 2007 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 905,6 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 855,4 miljoonaa euroa. Stockmann toteutti kesäkuussa 137,4 miljoonan euron osakeannin institutionaalisille sijoittajille. Osakeannista saaduilla varoilla Stockmann lyhensi AB Lindexin (publ) hankinnan yhteydessä nostamaansa pitkäaikaista lainaa. Investoinnit olivat katsauskaudella 126,0 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli syyskuun lopussa 216,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 238,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 193,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 75,2 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste heikkeni vertailukaudesta Lindexin osakkeiden hankinnan seurauksena ja oli syyskuun lopussa 36,2 prosenttia (65,9 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa omavaraisuusaste oli 32,6 prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli syyskuun lopussa 130,7 prosenttia (17,8 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa nettovelkaantumisaste oli 146,9 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 12,2 prosenttia (12,1 prosenttia vuoden 2007 lopussa). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 920,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden syyskuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 583,2 miljoonaa euroa (1 499,4 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa).

LINDEXIN HANKINTA

Göteborgin kamarioikeus kumosi toukokuussa Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, jotka koskevat Lindex-konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa vuosina 2004/2005 ja 2005/2006. Lindex on valittanut kamarioikeuden päätöksestä hallitusoikeuteen. Kamarioikeuden päätöksen mukaisesti Lindex joutui palauttamaan verottajalle 22,7 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Vuonna 2007 laadittua Lindexin alustavaa hankintamenolaskelmaa on täsmennetty. Sen seurauksena takaisin maksettu vero korkoineen kasvatti konsernin liikearvoa 22,7 miljoonaa euroa, eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 126,0 miljoonaa euroa (89,1 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Stockmann avaa joulukuussa uuden tavaratalon vuokratiloissa Metropolis- kauppakeskuksessa Moskovan keskustan tuntumassa. Tavaratalon kokonaispinta- ala on noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa, josta katsauskaudella sitoutui 7,0 miljoonaa euroa. Stockmannin Smolenskajan tavaratalon jouduttua sulkemaan ovensa vuokranantajan laittoman toiminnan seurauksena on Stockmannilla Metropoliksen tavaratalon avauduttua jälleen avoinna neljä tavarataloa Moskovassa.

Helsingin keskustan tavaratalossa on käynnissä mittava laajennus- ja muutoshanke. Uusia tiloja otetaan käyttöön asteittain. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi rakennetaan uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan kustannusarvio on noin 190 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 46,8 miljoonaa euroa. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan tavaratalon kannattavuutta haittaamatta.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan yli 170 miljoonaa euroa. Lopullinen rakennuslupa saatiin maaliskuun alussa, ja hankkeen varsinaiset rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennuksen peruskivi muurattiin 17.10.2008. Nykyisen aikataulun mukaan rakennus valmistuu kevään 2010 aikana. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 19,1 miljoonaa euroa.

Stockmann avasi maaliskuussa ja elokuussa Venäjällä uuden Nike-myymälän. Stockmannilla on nyt yhteensä seitsemän Nike-myymälää Venäjällä.

Stockmannin luotollinen kanta-asiakaskortti uudistui Suomessa kansainväliseksi MasterCard-luottokortiksi huhtikuusta alkaen. Latviassa, jossa Stockmannilla ei aikaisemmin ole ollut lainkaan luotollista kanta- asiakaskorttia, uudet kortit tulevat käyttöön loppuvuodesta 2008 ja Virossa alkuvuodesta 2009. Korttiuudistus perustuu Stockmannin ja Nordean tekemään sopimukseen kanta-asiakastilien rahoituksen siirtymisestä Nordealle. Tilien siirtyminen keventää Stockmannin tasetta keskimäärin noin 65 miljoonalla eurolla. Venäjällä tuotiin maaliskuussa markkinoille Stockmannin luotollinen MasterCard-kanta-asiakaskortti yhteistyössä Citibankin kanssa. Stockmannilla on kanta-asiakkaita Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa yhteensä noin 1,6 miljoonaa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 98,2 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 20,5 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat myymälöiden avauksiin ja uudistuksiin sekä vuodenvaihteessa käyttöön otettuun uuteen Göteborgin jakelukeskukseen, joka on toiminut täydellä teholla keväästä alkaen.

Lindex avasi elokuussa ensimmäisen Venäjän-myymälänsä Pietarissa. Se avasi katsauskaudella myös kolme myymälää Norjassa, kaksi Ruotsissa ja Virossa sekä yhden Liettuassa ja Tsekin tasavallassa. Ruotsissa on suljettu yksi myymälä.

Lindex-myymäläketju laajeni syyskuussa Saudi-Arabiaan, kun franchising- yhteistyökumppani Delta International Establishment avasi siellä kolme ensimmäistä myymäläänsä. Franchising-kumppani tekee myymäläinvestoinnit, palkkaa henkilökunnan ja vastaa koko vähittäismyyntitoiminnasta.

Hobby Hall

Hobby Hallin pääkonttori muutti syyskuussa uusiin vuokratiloihin Helsingin Käpylään. Uusi puhelinjärjestelmä ja myymälöiden uudistettu kassajärjestelmä parantavat osaltaan Hobby Hallin asiakaspalvelua. Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Seppälä

Katsauskaudella Seppälä avasi viisi myymälää Venäjällä, kaksi Suomessa ja Virossa sekä yhden Liettuassa. Lisäksi neljätoista Suomen myymälää uudistettiin uuden myymäläkonseptin mukaisesti. Suomessa suljettiin yksi myymälä.

Stockmann-konsernin toiminta laajeni lokakuun lopulla Ukrainaan, kun Harkovassa avattiin maan ensimmäinen Seppälä-myymälä. Seppälä on avannut lokakuussa uuden myymälän myös Venäjällä ja Virossa.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Stockmann on tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskukseen sijoittuvissa vuokratiloissa Jekaterinburgissa Venäjällä. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan tavaratalo avataan vuodenvaihteessa 2009 - 2010.

Vuoden 2008 alussa Stockmann teki esisopimuksen Moskovan kuudennen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa. Pohjois-Moskovaan rakenteilla olevaan Rostokino-kauppakeskukseen sijoittuvan tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa. Alustavien suunnitelmien mukaan kauppakeskus valmistuu vuoden 2009 lopussa.

Maaliskuussa Stockmann teki esisopimuksen liiketilojen vuokraamisesta tavaratalolle kauppakeskuksesta, joka sijaitsee uudessa monitoimikeskuksessa Liettuan pääkaupungin Vilnan keskustan läheisyydessä. Kauppakeskus valmistuu loppuvuodesta 2010. Stockmann-tavaratalo, jonka kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 13 000 neliömetriä, on yksi kauppakeskuksen ankkurivuokralaisista.

Tavarataloryhmä jatkaa Stockmann Beauty -myymälöiden uusperustantaa Suomessa sekä Nike- ja Bestseller -myymälöiden uusperustantaa Venäjällä.

Lindex

Lindex on tehnyt sopimukset kahden myymälän avaamisesta loppuvuonna Suomessa sekä yhden myymälän avaamisesta Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa ja Tsekin tasavallassa.

Franchising-kumppani avaa vuoden loppuun mennessä vielä kolme Lindex- myymälää Saudi-Arabiassa. Viiden vuoden aikana suunnitellaan avattavaksi yhteensä 50 myymälää Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Egyptissä.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistetun verkkokaupan testauksia jatketaan loppuvuoden ajan. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2009.

Seppälä

Seppälä avaa tänä vuonna vielä kahdeksan myymälää, joista kolme Suomessa ja Venäjällä sekä kaksi Liettuassa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 1 063,2 miljoonaa euroa (1 894,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 659,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakekurssit kehittyivät katsauskaudella OMX Helsinki Cap - indeksiä huonommin. A-osakkeen kurssi kehittyi hieman OMX Helsinki - indeksiä paremmin, kun taas B-osakkeen kurssi kehittyi sitä huonommin. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 18,00 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli 29,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 16,65 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli 29,66 euroa.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 364 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.6.2008, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.6.2008. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 728 eurolla.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta.

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus päätti 23.6.2008 toteutetusta 5 609 360 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin 2 456 424 Stockmann Oyj Abp:n A-osaketta ja 3 152 936 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Merkityistä A-osakkeista 438 618 kpl muunnettiin B- osakkeiksi. Merkintöjen ja muuntojen seurauksena 2 017 806 A-osaketta ja 3 591 554 B-osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.6.2008, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.6.2008.

Edellä mainittujen rekisteröintien seurauksena Stockmannin osakepääoma nousi 123 406 672 euroon. Stockmannilla oli 26 582 049 A-sarjan osaketta ja 35 121 287 B-sarjan osaketta 30.9.2008.

Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2008 lopussa 364 321 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,6 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖMÄÄRÄ

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 15 613, mikä on 5 088 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikutti kasvattavasti erityisesti Lindexin osto joulukuussa. Lisäksi Suomen tavaratalojen ja ulkomaiden myymälöiden henkilömäärissä oli tasaista kasvua. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 3 324 henkilöllä ja oli 11 843 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2008 lopussa 8 358 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 4 004 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 54 prosenttia (38 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Kolmen kuukauden osavuosikatsauksessa 24.4.2008 lähiajan riskitekijöinä esitettyjä Smolenskajan tavaratalon vuokrasuhteen voimassaoloon liittyvää kiistaa sekä Lindex-konsernin Saksan yhtiön tappion verovähennyskelpoisuutta koskevien valitusten nykyvaihetta on selostettu edellä tässä osavuosikatsauksessa. Epävarmuus kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa korkotason muutoksiin ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen Stockmannin päämarkkina-alueilla. Muilta osin riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 7.2.2008 esittämän katsauksen jälkeen.

Lindexillä on Saksassa keskeneräinen oikeudenkäynti, joka koskee Saksan verotusta vuosilta 2004-2006. Lindexin tekemän harkintaverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen nettoarvo on noin 32 miljoonaa euroa. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Stockmann on käynnistänyt Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) Smolenskajan tavaratalon vuokraisäntiä vastaan oikeusprosessit, joissa vaaditaan noin 75 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon laittoman sulkemisen vuoksi.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Epävarmuus on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt maailmantaloudessa sekä rahoitus- ja osakemarkkinoilla. Stockmann-konsernin markkina-alueista Pohjoismaissa ja Baltiassa kuluttajien luottamuksen heikentyminen on näkynyt jonkin verran kulutuskysynnän kasvun hidastumisena. Sen sijaan Venäjän talouden ja kulutuskysynnän kasvu on toistaiseksi jatkunut entiseen tapaan. Arvion mukaan kulutuskysynnän kasvun hidastuminen tulee jatkumaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Venäjällä kasvu tulee olemaan muita konsernin markkina-alueita nopeampaa.

Lindex on osa Stockmann-konsernia koko vuoden 2008. Tämä merkitsee konsernin myynnin voimakasta kasvua. Konsernin myynnin arvioidaan olevan noin 2,3 miljardia euroa vuonna 2008.

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuus vaikeuttaa tuloskehityksen ennakoimista. Neljännen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna mutta aiemmin ennakoitua pienempi. Vuoden 2008 liikevoitto tulee paranemaan. Konsernin rahoituskulut kasvavat Lindexin oston myötä odotetusti. Kun yleinen talouskehitys Pohjoismaiden ja Baltian markkina-alueilla vaikuttaa kulutuskysynnän heikentymiseen viimeisen vuosineljänneksen aikana, on todennäköistä, että vuoden 2008 voitto ei nouse edellisen vuoden tasolle.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 30.9.08 30.9.07 31.12.07 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet (liite 1.2)838,410,7844,5
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet550,4409,7476,8
    (liite 1.2)
    Myytävissä olevat sijoitukset6,66,66,5
    Pitkäaikaiset saamiset1,71,7
    Laskennalliset verosaamiset6,02,55,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 403,1429,51 334,8
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus281,4202,7244,4
   Saamiset, korolliset51,297,298,8
   Saamiset, korottomat108,575,4112,5
   Rahavarat23,021,233,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä464,1396,5488,9
Varat yhteensä1 867,3826,01 823,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma676,2544,2593,8
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä676,2544,2593,8
Pitkäaikaiset velat, korollinen113,430,2855,4
Varaukset2,55,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä115,930,2860,7
Laskennalliset verovelat56,526,257,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen793,788,050,1
Lyhytaikaiset velat, koroton225,1137,3261,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä1 018,8225,4311,8
Oma pääoma ja velat yhteensä1 867,3826,01 823,7
Omavaraisuusaste, prosenttia36,265,932,6
Nettovelkaantumisaste, prosenttia130,717,8146,9
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,660,392,16
Korollinen nettovelka, milj. euroa832,9-0,1773,6
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,61 70356 09456 094
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl57 69355 56655 606
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu57 69355 79055 815
1000 kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 1 063,2 1 894,5 1 659,8

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-9/2008 1-9/2007 1-12/2007 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 19,2 39,8 88,4 Oikaisut

   Poistot47,226,436,9
   Pysyvien vastaavien myyntivoitot-4,0
   (-) ja -tappiot (+)
   Korkokulut ja muut rahoituskulut39,62,57,0
   Korkotuotot-2,2-1,0-1,3
   Verot6,913,131,1
   Muut oikaisut3,31,81,2
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos72,117,5-11,0
   Vaihto-omaisuuden muutos-39,8-47,7-12,5
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-22,0-11,98,8
Maksetut korot-34,1-1,7-6,5
Saadut korot0,60,81,3
Maksetut verot-48,6-17,8-23,5
Liiketoiminnan nettorahavirta38,121,8119,9
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-127,7-88,5-113,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -18,9 -852,5 hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin0,1
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti5,0
Saadut osingot0,10,10,1
Investointien nettorahavirta-141,3-88,4-965,6
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti135,45,85,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),111,174,935,5
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), -80,2 20,0 835,6 vähennys (-)
Maksetut osingot-75,2-72,1-72,1
Rahoituksen nettorahavirta91,128,6804,8
Rahavarojen muutos-12,1-37,9-40,9
Rahavarat kauden alussa33,259,259,2
Rahavarojen muuntoero0,20,4
Luotollinen shekkitili, kauden alussa-14,6
Rahavarat23,059,233,2
Luotollinen shekkitili, kauden lopussa-16,2-14,6
Rahavarat kauden lopussa6,821,218,6

Tuloslaskelma,Muutos
konserni, milj. euroa1-9/20081-9/2007prosenttia1-12/2007
Liikevaihto1 337,4914,3461 398,2
Liiketoiminnan muut tuotot4,09,79,7
Aineiden ja tarvikkeiden-698,2-535,430-791,2
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -257,6 -150,9 71 -224,1 aiheutuneet kulut
Poistot-47,2-26,479-36,9
Liiketoiminnan muut kulut-275,0-156,975-230,6
Liikevoitto (-tappio)63,554,317125,2
Rahoitustuotot ja -kulut-37,4-1,5-5,7
Voitto (tappio) ennen veroja26,152,9-51119,4
Tuloverot-6,9-13,1-31,1
Tilikauden voitto (tappio)19,239,8-5288,4
Tulos/osake, euroa0,330,721,59
Tulos/osake, laimennettu,0,330,711,58
euroa Liikevoitto (-tappio) 4,7 5,9 9,0 prosentti liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa11,029,771310,66
Oman pääoman tuotto, liukuva11,114,6-2415,2
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 12,2 17,2 -29 12,1 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 843 8 519 39 8 979 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit 126,0 89,1 41 977,4

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-9/2008 1-9/2007 Muutos 1-12/2007 prosenttia

Tavarataloryhmä847,1817,741 218,1
Lindex496,968,1
Hobby Hall137,3147,5-7206,5
Seppälä131,1123,66174,7
Jakamaton0,60,6-100,8
Konserni1 613,01 089,5481 668,3
Liikevaihto, milj. euroa1-9/20081-9/2007Muutos1-12/2007
prosenttia
Tavarataloryhmä713,0688,141,025,0
Lindex399,254,7
Hobby Hall114,7122,5-6171,7
Seppälä109,1102,66145,1
Jakamaton1,41,01,7
Konserni1 337,4914,3461 398,2
Liikevoitto (tappio),1-9/20081-9/2007Muutos1-12/2007
milj. euroaprosenttia
Tavarataloryhmä19,044,9-5891,8
Lindex38,415,0
Hobby Hall-0,83,0-1255,7
Seppälä10,412,1-1420,7
Jakamaton-2,8-5,1-45-7,5
Eliminoinnit-0,8-0,6-0,7
Konserni63,554,317125,2
Investoinnit,
brutto, milj. euroa30.9.200830.9.2007Muutos31.12.2007
prosenttia
Tavarataloryhmä98,278,425111,5
Lindex20,5853,1
Hobby Hall1,92,0-53,5
Seppälä4,87,6-379,3
Jakamaton0,71,1-40
Konserni126,089,141977,4
Varat, milj. euroa30.9.200830.9.2007Muutos31.12.2007
prosenttia
Tavarataloryhmä682,1641,26652,4
Lindex987,4992,9
Hobby Hall96,5108,1-11102,7
Seppälä49,040,02344,7
Jakamaton52,436,84230,9
Konserni1 867,3826,01261 823,7
Korottomat velat,30.9.200830.9.2007Muutos31.12.2007
milj. euroaprosenttia
Tavarataloryhmä101,5105,2-4125,9
Lindex86,9100,8
Hobby Hall20,821,8-514,5
Seppälä7,67,3511,5
Jakamaton67,229,371,7
Konserni284,1163,674324,3

Markkina-alueet Muutos

Myynti, milj. euroa1-9/20081-9/2007prosenttia1-12/2007
Suomi 1)852,3793,871 171,5
Ruotsi ja Norja 2)426,159,5
Baltia ja Tsekki 1)152,2133,514194,1
Venäjä 3)182,3162,212243,2
Konserni1 613,01 089,5481 668,3
Suomi, prosenttia52,872,970,2
Ulkomaat, prosenttia47,227,129,8
Muutos
Liikevaihto, milj. euroa1-9/20081-9/2007prosenttia1-12/2007
Suomi 1)711,4662,07977,6
Ruotsi ja Norja 2)340,947,5
Baltia ja Tsekki 1)129,4113,514165,0
Venäjä 3)155,8138,712208,0
Konserni1 337,4914,3461 398,2
Suomi, prosenttia53,272,469,9
Ulkomaat, prosenttia46,827,630,1
Muutos
Liikevoitto (-tappio),1-9/20081-9/2007prosenttia1-12/2007
milj. euroa
Suomi 1)40,353,8-2596,3
Ruotsi ja Norja 2)37,414,4
Baltia ja Tsekki 1)6,711,8-4321,1
Venäjä 3)-21,0-11,386-6,6
Konserni63,554,317125,2
Suomi, prosenttia63,599,076,9
Ulkomaat, prosenttia36,51,023,1
Muutos
Investoinnit,30.9.200830.9.2007prosenttia31.12.2007
brutto, milj. euroa
Suomi 1)73,453,33880,2
Ruotsi ja Norja 2)16,5847,0
Baltia ja Tsekki 1)4,71,52105,1
Venäjä 3)31,534,3-845,0
Konserni126,089,141977,4
Suomi, prosenttia58,259,88,2
Ulkomaat, prosenttia41,840,291,8
Muutos
Varat, milj. euroa30.9.200830.9.2007prosenttia31.12.2007
Suomi 1)624,2568,410585,2
Ruotsi ja Norja 2)967,8975,7
Baltia ja Tsekki 1)75,674,3275,8
Venäjä 3)199,7183,39187,0
Konserni1 867,3826,01261 823,7
Suomi, prosenttia33,468,832,1
Ulkomaat, prosenttia66,631,267,9
1) Tavarataloryhmä,
Lindex, Hobby Hall ja Seppälä 2) Lindex 3) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Muut
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahastot
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,444,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.2007112,2186,244,1
Oma pääoma 31.12.2007112,2186,044,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,0
Uusmerkinnät11,2
Osakepalkkiot
Osakeantimenot
Rahavirran suojaukset
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.2008123,4186,044,1
* sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Käyvän
arvonSVOP-Muunto-
konserni, milj. euroarahasto**rahastoerot
Oma pääoma 31.12.20060,00,00,0
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot
Siirto muihin rahastoihin
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.20070,00,00,0
Oma pääoma 31.12.20070,50,00,0
Merkinnät optiotodistuksilla
Uusmerkinnät126,2
Osakepalkkiot
Osakeantimenot-2,0
Rahavirran suojaukset1,3
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot0,00,1
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.20081,8124,20,1
** laskennallisen verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Kerty-
neetVähem-
voitto-mistö-
konserni, milj. euroavaratYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2006232,3571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,20,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Optioiden kuluoikaisut1,41,41,4
Osingonjako-72,1-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,00,0
Katsauskauden tulos39,839,80,039,8
Oma pääoma 30.9.2007201,6544,20,0544,2
Oma pääoma 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Merkinnät optiotodistuksilla0,00,0
Uusmerkinnät137,4137,4
Osakepalkkiot0,10,10,1
Osakeantimenot-2,0-2,0
Rahavirran suojaukset1,31,3
Optioiden kuluoikaisut1,41,41,4
Osingonjako-75,2-75,2-75,2
Muuntoerot0,00,10,1
Katsauskauden tulos19,219,20,019,2
Oma pääoma 30.9.2008196,5676,20,0676,2

Vastuusitoumukset, konserni, 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset0,1
Pantit0,20,1
Yhteensä1,91,81,8
Liiketilojen30.9.200830.9.200731.12.2007
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa85,567,7124,6
Yli vuoden kuluessa455,7323,4449,3
Yhteensä541,2391,1573,8
Leasingsopimusten maksut,30.9.200830.9.200731.12.2007
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,31,01,4
Yli vuoden kuluessa1,11,01,3
Yhteensä2,42,12,8
Johdannaissopimukset,30.9.200830.9.200731.12.2007
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset224,467,8
Sähköjohdannaiset3,01,5
Yhteensä227,469,3
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta30.9.200830.9.200731.12.2007
VenäjäRUB36,409535,349035,9860
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70860,70380,6964
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
RuotsiSEK9,79439,21479,4415

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2008200820082007
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto440,8483,3413,4483,9
Liiketoiminnan muut tuotot0,3-0,13,80,0
Aineiden ja tarvikkeiden-224,7-242,6-231,0-255,8
käyttö Palkat ja työsuhde- -82,3 -90,2 -85,1 -73,2 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-13,2-18,7-15,2-10,5
Liiketoiminnan muut kulut-86,2-100,3-88,5-73,7
Liikevoitto (-tappio)34,631,4-2,570,8
Rahoitustuotot ja -kulut-12,8-13,3-11,3-4,3
Voitto (tappio) ennen21,818,1-13,866,5
veroja
Tuloverot-6,2-2,92,2-17,9
Tilikauden voitto (tappio)15,615,2-11,648,6
Tulos/osake, jatkuvat
toiminnot, euroa
Perus0,270,27-0,210,87
Laimennettu0,270,27-0,210,87
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa Perus Laimennettu Tulos/osaket, yhteensä, euroa
Perus0,270,27-0,210,87
Laimennettu0,270,27-0,210,87
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2008200820082007
Tavarataloryhmä264,8306,4275,9400,4
Lindex174,9183,8138,368,1
Hobby Hall41,648,347,458,9
Seppälä50,145,235,751,2
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni531,5583,9497,5578,8
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä223,1257,3232,7336,9
Lindex140,6147,6111,054,7
Hobby Hall34,740,439,749,2
Seppälä41,737,629,742,5
Jakamaton0,60,40,40,7
Konserni440,7483,3413,4483,9
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä13,54,11,546,9
Lindex15,723,8-1,215,0
Hobby Hall0,70,7-2,12,7
Seppälä5,95,1-0,68,6
Jakamaton-0,7-2,20,2-2,4
Eliminoinnit-0,50,0-0,30,0
Konserni34,631,4-2,570,8

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2007200720072006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto308,6294,2311,4389,6
Liiketoiminnan muut tuotot9,70,4
Aineiden ja tarvikkeiden-179,8-164,0-191,6-215,6
käyttö Palkat ja työsuhde- -47,6 -52,6 -50,8 -57,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,9-8,4-9,1-7,9
Liiketoiminnan muut kulut-50,0-55,1-51,7-58,1
Liikevoitto (-tappio)32,114,18,250,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,5-0,8-0,2-0,5
Voitto (tappio) ennen31,613,38,050,1
veroja
Tuloverot-8,1-3,2-1,9-12,3
Tilikauden voitto (tappio)23,510,26,137,8
Tulos/osake, jatkuvat
toiminnot, euroa
Perus0,430,180,110,70
Laimennettu0,420,180,110,69
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa Perus Laimennettu -0,01 Tulos/osake, yhteensä, euroa
Perus0,430,180,110,70
Laimennettu0,420,180,110,68
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2007200720072006
Tavarataloryhmä275,5261,0281,2363,4
Lindex
Hobby Hall45,946,055,655,5
Seppälä45,443,534,645,3
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni367,0350,7371,7464,4
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä232,2219,6236,3305,5
Lindex
Hobby Hall38,238,146,246,1
Seppälä37,836,128,737,5
Jakamaton0,50,40,10,5
Konserni308,6294,2311,4389,6
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä25,711,57,844,3
Lindex
Hobby Hall2,5-0,91,53,4
Seppälä5,55,80,87,3
Jakamaton-1,1-2,1-1,8-3,8
Eliminoinnit-0,5-0,10,0-0,6
Konserni32,114,18,250,6

1. VARAT

milj. euroa30.9.200830.9.200731.12.2007
Hankintameno 1.1.813,8551,7551,7
Muuntoero +/--6,1-0,20,0
Yritysostot 1.1.-30.9.0,0154,7
Muuntoero +/--0,2
Lisäykset 1.1.-30.9.124,988,5125,9
Vähennykset 1.1.-30.9.-6,8-18,4
Hankintameno 30.9./31.12.925,7640,0813,8
Kertyneet poistot 1.1.212,5193,2193,2
Muuntoero +/--0,8-0,10,0
Vähennysten poistot-4,5-17,6
Tilikauden poisto47,226,436,9
Kertyneet poistot 30.9./31.12.254,3219,6212,5
Kirjanpitoarvo 1.1.601,3358,5358,5
Kirjanpitoarvo 30.9. ja 31.12.671,4420,4601,3
Konsernin liikearvo
milj. euroa30.9.200830.9.200731.12.2007
Hankintameno 1.1.720,0
Yritysostot 1.1.-30.9.721,7
Muuntoero +/--25,9-1,7
Lisäykset 1.1.-30.9.23,3
Hankintameno 30.9./31.12.717,4720,0
Kirjanpitoarvo 1.1.720,0
Kirjanpitoarvo 30.9. ja 31.12.717,4720,0
Varat yhteensä1 388,8420,41 321,3

2. HANKITUT LIIKETOIMINNOT, 2007 Lindexin hankinta, alustavan hankintamenolaskelman täsmennys 30.9.2008 Hankitut yhtiöt

Milj. euroaKirjanpito-Yhdistä-Kirjanpito-
arvot ennenmisessäarvot
yhdistämistäkirjatutyhdistä-
käyvätmisen
arvotjälkeen
Aineettomat hyödykkeet
   Tavaramerkit18,478,296,6
   Vuokraoikeudet0,00,0
   Asiakassuhteet2,42,4
   Toimittajasuhteet4,34,3
   ATK-ohjelmat10,310,3
   Liikearvo7,6-7,60,0
Aineelliset41,141,1
käyttöomaisuushyödykkeet
Muut rahoitusvarat2,62,6
Laskennallinen verosaaminen3,03,0
Vaihto-omaisuus72,64,276,8
Myynti- ja muut saamiset14,614,6
Rahavarat9,09,0
Varat yhteensä179,281,5260,8
Laskennallinen verovelka1,725,026,7
Eläkevelvoitteet3,43,4
Varaukset2,52,5
Luotollinen shekkitili29,029,0
Muut velat69,923,393,2
Velat yhteensä106,548,3154,8
Nettovarat72,733,2106,0
Hankintameno850,9
Liikearvo745,0745,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 28.10.2008 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen